Samengestelde modellen in Power BI Desktop gebruikenUse composite models in Power BI Desktop

Eerder werden geen andere gegevensverbindingen, hetzij DirectQuery-verbindingen of importverbindingen, toegestaan als u in Power BI Desktop een DirectQuery gebruikte in een rapport.Previously in Power BI Desktop, when you used a DirectQuery in a report, no other data connections, whether DirectQuery or import, were allowed for that report. Met de introductie van samengestelde modellen is deze beperking verdwenen.With composite models, that restriction is removed. U kunt zonder problemen elke gewenste combinatie van gegevensverbindingen uit meer dan één DirectQuery-verbinding of importverbinding opnemen in een rapport.A report can seamlessly include data connections from more than one DirectQuery or import data connection, in any combination you choose.

De voorziening Samengestelde modellen in Power BI Desktop bestaat uit drie gerelateerde functies:The composite models capability in Power BI Desktop consists of three related features:

 • Samengestelde modellen: Maakt mogelijk dat een rapport meerdere gegevensverbindingen heeft, inclusief DirectQuery-verbindingen of importverbindingen, in elke gewenste combinatie.Composite models: Allows a report to have multiple data connections, including DirectQuery connections or import, in any combination. Dit artikel bevat een uitgebreide beschrijving van samengestelde modellen.This article describes composite models in detail.

 • Veel-op-veel-relaties: Met samengestelde modellen kunt u veel-op-veel-relaties tussen tabellen tot stand brengen.Many-to-many relationships: With composite models, you can establish many-to-many relationships between tables. Door deze aanpak hoeven tabellen geen unieke waarden meer te bevatten.This approach removes requirements for unique values in tables. Ook zijn eerdere tijdelijke oplossingen niet meer nodig, zoals de introductie van nieuwe tabellen om relaties tot stand te brengen.It also removes previous workarounds, such as introducing new tables only to establish relationships. Zie Veel-op-veel-relaties toepassen in Power BI Desktop voor meer informatie.For more information, see Apply many-many relationships in Power BI Desktop.

 • Opslagmodus: U kunt nu opgeven met welke visualisaties wordt gezocht in back-endgegevensbronnen.Storage mode: You can now specify which visuals query back-end data sources. Visuals waarvoor geen query is vereist, worden geïmporteerd zelfs als ze zijn gebaseerd op DirectQuery.Visuals that don't require a query are imported even if they're based on DirectQuery. De functie helpt de prestaties te verbeteren en de back-end minder te belasten.This feature helps improve performance and reduce back-end load. Eerder werden zelfs voor eenvoudige visualisaties, zoals slicers, query's geïnitieerd voor back-endbronnen.Previously, even simple visuals, such as slicers, initiated queries to back-end sources. Zie Opslagmodus beheren in Power BI Desktop voor meer informatie.For more information, see Manage storage mode in Power BI Desktop.

Samengestelde modellen gebruikenUse composite models

Als u de functie voor samengestelde modellen hebt ingeschakeld, kunt u verbinding maken met verschillende soorten gegevensbronnen wanneer u Power BI Desktop of de Power BI-service gebruikt.With composite models, you can connect to different kinds of data sources when you use Power BI Desktop or the Power BI service. U kunt deze gegevensverbindingen op een aantal manieren maken:You can make those data connections in a couple of ways:

 • Door gegevens in Power BI te importeren. Dit is de meest voorkomende manier om gegevens te verkrijgen.By importing data to Power BI, which is the most common way to get data.
 • Door rechtstreeks verbinding met de gegevens in de oorspronkelijke opslagplaats te maken via DirectQuery.By connecting directly to data in its original source repository by using DirectQuery. Zie DirectQuery in Power BI gebruiken voor meer informatie over DirectQuery.To learn more about DirectQuery, see Use DirectQuery in Power BI.

Als u DirectQuery gebruikt, kunt u met samengestelde modellen een Power BI-model maken, zoals één .pbix-bestand in Power BI Desktop, waarmee u een of beide van de volgende acties kunt uitvoeren:When you use DirectQuery, composite models make it possible to create a Power BI model, such as a single .pbix Power BI Desktop file, that does either or both of the following actions:

 • Gegevens uit een of meer DirectQuery-bronnen combineren.Combines data from one or more DirectQuery sources.
 • Gegevens uit DirectQuery-bronnen combineren en gegevens importeren.Combines data from DirectQuery sources and import data.

Als u samengestelde modellen gebruikt, kunt bijvoorbeeld een model bouwen waarin de volgende typen gegevens worden gecombineerd:For example, by using composite models, you can build a model that combines the following types of data:

 • Verkoopgegevens van een zakelijke datawarehouse.Sales data from an enterprise data warehouse.
 • Gegevens over de verkoopdoelen uit de SQL Server-database van een afdeling.Sales-target data from a departmental SQL Server database.
 • Gegevens die zijn geïmporteerd vanuit een spreadsheet.Data that's imported from a spreadsheet.

Een model waarin gegevens uit meerdere DirectQuery-bronnen worden gecombineerd of waarin DirectQuery-gegevens worden gecombineerd met geïmporteerde gegevens, wordt een samengesteld model genoemd.A model that combines data from more than one DirectQuery source or that combines DirectQuery with import data is called a composite model.

U kunt relaties tussen tabellen maken, zoals u altijd al kon, zelfs wanneer deze tabellen afkomstig zijn uit verschillende bronnen.You can create relationships between tables as you always have, even when those tables come from different sources. Alle relaties tussen verschillende bronnen worden gemaakt met een kardinaliteit van veel-op-veel, ongeacht de werkelijke kardinaliteit.Any relationships that are cross-source are created with a cardinality of many-to-many, regardless of their actual cardinality. U kunt deze wijzigen in een-op-veel, veel-op-een-of een-op-een.You can change them to one-to-many, many-to-one, or one-to-one. Welk kardinaliteit u ook instelt, relaties tussen verschillende bronnen vertonen verschillend gedrag.Whichever cardinality you set, cross-source relationships have different behavior. U kunt geen DAX-functies (Data Analysis Expressions) gebruiken om waarden aan de one-zijde op te halen vanuit de many-zijde.You can't use Data Analysis Expressions (DAX) functions to retrieve values on the one side from the many side. Mogelijk ziet u ook invloed op de prestaties ten opzichte van veel-op-veel-relaties binnen dezelfde bron.You may also see a performance impact versus many-to-many relationships within the same source.

Notitie

In de context van samengestelde modellen vormen alle geïmporteerde tabellen in feite één bron, ongeacht de werkelijke onderliggende gegevensbronnen.Within the context of composite models, all imported tables are effectively a single source, regardless of the actual underlying data sources.

Voorbeeld van een samengesteld modelExample of a composite model

Voor een voorbeeld van een samengesteld model moet u bijvoorbeeld denken aan een rapport dat via DirectQuery is verbonden met een zakelijke datawarehouse in SQL Server.For an example of a composite model, consider a report that has connected to a corporate data warehouse in SQL Server by using DirectQuery. Zoals u in de volgende afbeelding kunt zien, bevat de datawarehouse in dit geval gegevens over Sales by Country, Quarter en Bike (Product) :In this instance, the data warehouse contains Sales by Country, Quarter, and Bike (Product) data, as shown in the following image:

Weergave van relaties voor samengestelde modellen

U kunt nu eenvoudige visualisaties bouwen door velden uit deze bron te gebruiken.At this point, you could build simple visuals by using fields from this source. In de volgende afbeelding ziet u de totale omzet per ProductName voor een geselecteerd kwartaal.The following image shows total sales by ProductName, for a selected quarter.

Visualisatie op basis van gegevens

Maar wat als u een Office Excel-spreadsheet hebt met gegevens over de productmanager die is toegewezen aan elk product en de marketingprioriteit?But what if you have data in an Office Excel spreadsheet about the product manager who's assigned to each product, along with the marketing priority? Als u Sales Amount per Product Manager wilt weergeven, is het mogelijk dat u deze lokale gegevens niet kunt toevoegen aan de datawarehouse van het bedrijf.If you want to view Sales Amount by Product Manager, it might not be possible to add this local data to the corporate data warehouse. Of duurt dit mogelijk maanden.Or it might take months at best.

Het is misschien mogelijk om die verkoopgegevens te importeren uit de datawarehouse in plaats van DirectQuery te gebruiken.It might be possible to import that sales data from the data warehouse, instead of using DirectQuery. De verkoopgegevens kunnen vervolgens worden gecombineerd met de gegevens die u hebt geïmporteerd uit de spreadsheet.And the sales data could then be combined with the data that you imported from the spreadsheet. Dit is echter een absurde aanpak om redenen die juist tot het gebruik van DirectQuery hebben geleid.However, that approach is unreasonable, for the reasons that lead to using DirectQuery in the first place. Mogelijke redenen:The reasons could include:

 • Een combinatie van de beveiligingsregels die worden afgedwongen in de onderliggende bron.Some combination of the security rules enforced in the underlying source.
 • De noodzaak om de meest recente gegevens te kunnen bekijken.The need to be able to view the latest data.
 • Het grote aantal gegevens.The sheer scale of the data.

In dit geval komen samengestelde modellen goed van pas.Here's where composite models come in. Met samengestelde modellen kunt u via DirectQuery verbinding maken met het datawarehouse en vervolgens Gegevens ophalen gebruiken voor aanvullende bronnen.Composite models let you connect to the data warehouse by using DirectQuery and then use Get data for additional sources. In dit voorbeeld brengen we eerst de DirectQuery-verbinding met het zakelijke datawarehouse tot stand.In this example, we first establish the DirectQuery connection to the corporate data warehouse. We gebruiken Gegevens ophalen, kiezen Excel en navigeren vervolgens naar de spreadsheet met lokale gegevens.We use Get data, choose Excel, and then navigate to the spreadsheet that contains our local data. Tot slot importeren we de spreadsheet met de productnamen, de toegewezen salesmanager en de prioriteit.Finally, we import the spreadsheet that contains the Product Names, the assigned Sales Manager, and the Priority.

Navigator-venster

In de lijst Velden worden twee tabellen weergegeven: de oorspronkelijke tabel Bike van SQL Server en de nieuwe tabel ProductManagers.In the Fields list, you can see two tables: the original Bike table from SQL Server and a new ProductManagers table. De nieuwe tabel bevat de gegevens die zijn geïmporteerd uit Excel.The new table contains the data that's imported from Excel.

Veldweergave van tabellen

Als we nu naar de relatieweergave in Power BI Desktop gaan, zien we een extra tabel met de naam ProductManagers.Similarly, in the Relationship view in Power BI Desktop, we now see an additional table called ProductManagers.

Relatieweergave van tabellen

We moeten deze tabellen nu relateren aan de andere tabellen in het model.We now need to relate these tables to the other tables in the model. Zoals altijd maken we een relatie tussen de tabel Bike uit SQL Server en de geïmporteerde tabel ProductManagers.As always, we create a relationship between the Bike table from SQL Server and the imported ProductManagers table. Dit is de relatie tussen Bike[ProductName] en ProductManagers[ProductName] .That is, the relationship is between Bike[ProductName] and ProductManagers[ProductName]. Zoals eerder is aangegeven, moeten alle relaties die via de bron verlopen, de standaardkardinaliteit veel-op-veel hebben.As discussed earlier, all relationships that go across source default to many-to-many cardinality.

Het venster Relatie maken

Zodra de relatie tot stand is gebracht, wordt deze zoals verwacht weergegeven in de relatieweergave in Power BI Desktop.Now that we've established this relationship, it's displayed in the Relationship view in Power BI Desktop, as we would expect.

De nieuwe relatieweergave

We kunnen nu visuals maken door de velden in de lijst Velden te gebruiken.We can now create visuals by using any of the fields in the Fields list. Als u op deze manier te werk gaat, worden gegevens uit meerdere bronnen probleemloos samengevoegd.This approach seamlessly blends data from multiple sources. In de volgende afbeelding wordt bijvoorbeeld het totale verkoopbedrag voor iedereproductmanager weergegeven:For example, the total SalesAmount for each Product Manager is displayed in the following image:

Het deelvenster Velden

In het volgende voorbeeld van een veelvoorkomend geval wordt een dimensietabel, zoals Product of Customer, uitgebreid met extra gegevens die zijn geïmporteerd vanuit een andere bron.The following example displays a common case of a dimension table, such as Product or Customer, that's extended with some extra data imported from somewhere else. Het is voor tabellen ook mogelijk DirectQuery te gebruiken om verbinding met verschillende bronnen te maken.It's also possible to have tables use DirectQuery to connect to various sources. Stel dat,voortbordurend op ons voorbeeld, SalesTargets per Country en Period zijn opgeslagen in een afzonderlijke database van de afdeling.To continue with our example, imagine that Sales Targets per Country and Period are stored in a separate departmental database. Zoals gebruikelijk kunt u Gegevens ophalen gebruiken om verbinding te maken met deze gegevens, zoals wordt weergegeven in de volgende afbeelding:As usual, you can use Get data to connect to that data, as shown in the following image:

Het Navigator-venster

Zoals we eerder hebben gedaan, kunnen we relaties instellen tussen de nieuwe tabel en andere tabellen in het model en vervolgens visuals maken waarin de tabelgegevens worden gecombineerd.As we did earlier, we can create relationships between the new table and other tables in the model and then create visuals that combine the table data. Laten we nog eens naar de relatieweergave kijken, waar we de nieuwe relaties hebben gemaakt:Let's look again at the Relationships view, where we've established the new relationships:

De relatieweergave met meerdere tabellen

De volgende afbeelding is gebaseerd op de nieuwe gegevens en de relaties die we hebben gemaakt.The next image is based on the new data and relationships we created. De visual linksonder toont het totale verkoopbedrag versus het doel en de berekening van de afwijking toont het verschil.The visual at the lower left shows total Sales Amount versus Target, and the variance calculation shows the difference. De gegevens voor Sales Amount en Target zijn afkomstig uit twee verschillende SQL Server-databases.The Sales Amount and Target data come from two different SQL Server databases.

Afbeelding met meer gegevens

De opslagmodus instellenSet the storage mode

Elke tabel in een samengesteld model heeft een opslagmodus die aangeeft of de tabel is gebaseerd op DirectQuery of Importeren.Each table in a composite model has a storage mode that indicates whether the table is based on DirectQuery or import. De opslagmodus kan worden weergegeven en gewijzigd in het deelvenster Eigenschappen.The storage mode can be viewed and modified in the Property pane. Als u de opslagmodus wilt weergeven, klikt u met de rechtermuisknop op een tabel in de lijst Velden en selecteert u vervolgens Eigenschappen.To display the storage mode, right-click a table in the Fields list, and then select Properties. In de volgende afbeelding wordt de opslagmodus voor de tabel SalesTargets weergegeven.The following image shows the storage mode for the SalesTargets table.

De opslagmodus kan ook worden bekeken in de knopinfo voor elke tabel.The storage mode can also be viewed on the tooltip for each table.

Knopinfo waarin de opslagmodus weergegeven

Voor een Power BI Desktop-bestand (een .pbix-bestand) met enkele tabellen uit DirectQuery en enkele importtabellen wordt op de statusbalk de opslagmodus Gemengd weergegeven.For any Power BI Desktop file (a .pbix file) that contains some tables from DirectQuery and some import tables, the status bar displays a storage mode called Mixed. U kunt op de desbetreffende term in de statusbalk klikken om alle tabellen eenvoudig over te zetten naar Importeren.You can click that term in the status bar and easily switch all tables to import.

Zie het artikel Opslagmodus beheren in Power BI Desktop voor meer informatie over de opslagmodus.For more information about storage mode, see Manage storage mode in Power BI Desktop.

Notitie

U kunt de modus voor gemengde opslag in Power BI Desktop en in de Power BI-service gebruiken.You can use Mixed storage mode in Power BI Desktop and in the Power BI service.

Berekende tabellenCalculated tables

U kunt berekende tabellen toevoegen aan een model waarvoor DirectQuery wordt gebruikt.You can add calculated tables to a model that uses DirectQuery. De Data Analysis Expressions (DAX) waarmee de berekende tabel wordt gedefinieerd, kan verwijzen naar geïmporteerde of DirectQuery-tabellen of een combinatie van beide.The Data Analysis Expressions (DAX) that define the calculated table can reference either imported or DirectQuery tables or a combination of the two.

Berekende tabellen worden altijd geïmporteerd en de gegevens in deze tabellen worden vernieuwd wanneer de tabellen worden vernieuwd.Calculated tables are always imported, and their data is refreshed when you refresh the tables. Als een berekende tabel naar een DirectQuery-tabel verwijst, geven de visuals die naar de DirectQuery-tabel verwijzen, altijd de meest recente waarden weer in de onderliggende bron.If a calculated table refers to a DirectQuery table, visuals that refer to the DirectQuery table always show the latest values in the underlying source. Visuals die naar de berekende tabel verwijzen, bevatten echter de waarden op het moment dat de berekende tabel voor het laatst is vernieuwd.Alternatively, visuals that refer to the calculated table show the values at the time when the calculated table was last refreshed.

Gevolgen voor de beveiligingSecurity implications

Samengestelde modellen hebben invloed op de beveiliging.Composite models have some security implications. Een query die wordt verzonden naar de ene gegevensbron kan gegevenswaarden bevatten die zijn opgehaald uit een andere bron.A query sent to one data source can include data values that have been retrieved from another source. In het voorgaand voorbeeld wordt met de visual waarin het (verkoopbedrag) per Productmanager wordt weergegeven, een SQL-query verzonden naar de relationele Sales-database.In the earlier example, the visual that shows (Sales Amount) by Product Manager sends an SQL query to the Sales relational database. Deze SQL-query kan de namen bevatten van de productmanagers en hun bijbehorende producten.That SQL query might contain the names of Product Managers and their associated Products.

Script dat gevolgen voor de beveiliging aantoont

Het gevolg is dat gegevens die zijn opgeslagen in de spreadsheet, nu worden opgenomen in een query die wordt verzonden naar de relationele database.Consequently, information that's stored in the spreadsheet is now included in a query that's sent to the relational database. Als het vertrouwelijke gegevens betreft, moet u rekening houden met de gevolgen voor de beveiliging.If this information is confidential, you should consider the security implications. U moet met name rekening houd met de volgende punten:In particular, consider the following points:

 • Een beheerder van de database die traceringen of auditlogboeken kan weergeven, kan deze informatie bekijken, zelfs zonder machtigingen voor de gegevens in de oorspronkelijke bron.Any administrator of the database who can view traces or audit logs could view this information, even without permissions to the data in its original source. In dit voorbeeld heeft de beheerder machtigingen voor het Excel-bestand nodig.In this example, the administrator would need permissions to the Excel file.

 • De versleutelingsinstellingen moeten worden overwogen.The encryption settings for each source should be considered. U wilt voorkomen dat u informatie via een versleutelde verbinding ophaalt bij de ene bron en deze vervolgens per ongeluk opneemt in een query die via een niet-versleutelde verbinding wordt verzonden naar een andere bron.You want to avoid retrieving information from one source by an encrypted connection and then inadvertently including it in a query that's sent to another source by an unencrypted connection.

Er wordt een waarschuwing in Power BI Desktop weergegeven wanneer u een samengesteld model maakt, zodat u niet vergeet om rekening te houden met de gevolgen voor de beveiliging.To allow confirmation that you've considered any security implications, Power BI Desktop displays a warning message when you create a composite model.

Om vergelijkbare redenen moet u voorzichtig zijn met het openen van een Power BI Desktop-bestand dat is verzonden via een niet-vertrouwde bron.For similar reasons, be careful when you open a Power BI Desktop file that's sent from an untrusted source. Als het bestand samengestelde modellen bevat, wordt de informatie die iemand ophaalt met de referenties van de gebruiker die het bestand opent, als onderdeel van de query verzonden naar een andere gegevensbron.If the file contains composite models, information that someone retrieves from one source by using the credentials of the user who opens the file would be sent to another data source as part of the query. De informatie kan worden weergegeven door de kwaadwillende auteur van het Power BI Desktop-bestand.The information could be viewed by the malicious author of the Power BI Desktop file. Er wordt een waarschuwing in Power BI Desktop weergegeven wanneer u een Power BI Desktop-bestand met meerdere bronnen voor het eerst opent.When you initially open a Power BI Desktop file that contains multiple sources, Power BI Desktop displays a warning. Deze waarschuwing is vergelijkbaar met de waarschuwing die u ziet wanneer u een bestand opent dat systeemeigen SQL-query's bevat.The warning is similar to the one that's displayed when you open a file that contains native SQL queries.

Gevolgen voor de prestatiesPerformance implications

Als u DirectQuery gebruikt, moet u altijd rekening houden met de prestaties. Het is met name belangrijk om ervoor te zorgen dat de back-endbron voldoende resources heeft om gebruikers een goede ervaring te bieden.When you use DirectQuery, you should always consider performance, primarily to ensure that the back-end source has sufficient resources to provide a good experience for users. Een goede ervaring betekent dat de visuals binnen vijf seconden worden vernieuwd.A good experience means that the visuals refresh in five seconds or less. Zie Over het gebruik van DirectQuery in Power BI voor meer informatie over prestaties.For more performance advice, see About using DirectQuery in Power BI.

Wanneer u samengestelde modellen gebruikt, zijn er een paar extra punten met betrekking tot de prestaties waarmee u rekening moet houden.Using composite models adds additional performance considerations. Eén visual kan ertoe leiden dat er query's naar meerdere bronnen worden verzonden, waarbij de resultaten van de ene query worden doorgegeven aan een andere query.A single visual can result in sending queries to multiple sources, which often pass the results from one query across to a second source. Deze situatie kan resulteren in de volgende uitvoeringsscenario's:This situation can result in the following forms of execution:

 • Een SQL-query die een groot aantal letterlijke waarden bevat: Als een visual bijvoorbeeld het totale verkoopbedrag voor een set geselecteerde productmanagers aanvraagt, moet eerst worden achterhaald welke producten door deze productmanagers worden beheerd.An SQL query that includes a large number of literal values: For example, a visual that requests total Sales Amount for a set of selected Product Managers would first need to find which Products were managed by those product managers. Deze reeks moet plaatsvinden voordat er een SQL-query via de visual wordt verzonden met een WHERE-component waarin alle product-id's zijn opgenomen.This sequence must happen before the visual sends an SQL query that includes all of the product IDs in a WHERE clause.

 • Een SQL-query die wordt uitgevoerd op een lager granulariteitsniveau, waarbij de gegevens later lokaal worden samengevoegd: Naarmate er steeds meer Products voldoen aan de filtercriteria voor Product Manager, is het niet meer efficiënt of niet haalbaar om alle producten op te nemen in een WHERE-component.An SQL query that queries at a lower level of granularity, with the data later being aggregated locally: As the number of Products that meet the filter criteria on Product Manager grows large, it can become inefficient or unfeasible to include all products in a WHERE clause. In plaats hiervan kunt u een query uitvoeren op de relationele bron op het lagere niveau van Products, en de resultaten vervolgens lokaal aggregeren.Instead, you can query the relational source at the lower level of Products and then aggregate the results locally. Als de kardinaliteit van Products groter is dan een limiet van 1 miljoen, mislukt de query.If the cardinality of Products exceeds a limit of 1 million, the query fails.

 • Meerdere SQL query's, één per groep op waarde: Wanneer de aggregatie gebruikmaakt van DistinctCount en is gegroepeerd op basis van een kolom uit een andere bron, en als de externe bron geen ondersteuning biedt voor het efficiënt doorgeven van een groot aantal letterlijke waarden die de groepering definiëren, moet er één SQL-query per groep op waarde worden verzonden.Multiple SQL queries, one per group by value: When the aggregation uses DistinctCount and is grouped by a column from another source, and if the external source doesn't support efficient passing of many literal values that define the grouping, it's necessary to send one SQL query per group by value.

  Een visual waarin een unieke telling van CustomerAccountNumber (uit de SQL Server-tabel) per Product Managers (geïmporteerd uit de spreadsheet) moet worden weergegeven, moet details doorgeven uit de tabel Product Managers in de query die is verzonden naar SQL Server.A visual that requests a distinct count of CustomerAccountNumber from the SQL Server table by Product Managers imported from the spreadsheet would need to pass in the details from the Product Managers table in the query that's sent to SQL Server. Via andere bronnen (bijvoorbeeld Redshift) is dit niet haalbaar.Over other sources, Redshift, for example, this action is unfeasible. In plaats hiervan wordt er dan één SQL-query per Sales Manager verzonden tot een praktische limiet, waarna de query mislukt.Instead, there would be one SQL query sent per Sales Manager, up to some practical limit, at which point the query would fail.

Elk van deze scenario's heeft specifieke gevolgen voor de prestaties en de exacte details verschillen per gegevensbron.Each of these cases has its own implications on performance, and the exact details vary for each data source. Hoewel de kardinaliteit van de kolommen die worden gebruikt in de relatie tussen de twee bronnen, laag blijft (een paar duizend), mag dit niet van invloed zijn op de prestaties.Although the cardinality of the columns used in the relationship that joins the two sources remains low, a few thousand, performance shouldn't be affected. Naarmate deze kardinaliteit groeit, moet u meer aandacht besteden aan de impact op de resulterende prestaties.As this cardinality grows, you should pay more attention to the impact on the resulting performance.

Het gebruik van veel-op-veel-relaties betekent bovendien dat afzonderlijke query's moeten worden verzonden naar de onderliggende gegevensbron voor elk totaal- of subtotaalniveau, in plaats van de gedetailleerde waarden lokaal te aggregeren.Additionally, the use of many-to-many relationships means that separate queries must be sent to the underlying source for each total or subtotal level, rather than aggregating the detailed values locally. Een eenvoudige tabelvisual met totalen zou twee SQL-query's in plaats van één verzenden.A simple table visual with totals would send two SQL queries, rather than one.

Beperkingen en overwegingenLimitations and considerations

Er gelden een aantal beperkingen voor deze release van samengestelde modellen:This release of composite models presents a few limitations:

Op dit moment wordt incrementeel vernieuwen alleen ondersteund voor samengestelde modellen die verbinding maken met gegevensbronnen van SQL, Oracle en Teradata.Currently, incremental refresh is supported for composite models connecting to SQL, Oracle, and Teradata data sources only.

De volgende (multidimensionale) Live Connect-bronnen kunnen niet worden gebruikt met samengestelde modellen:The following Live Connect multi-dimensional sources can't be used with composite models:

 • SAP HANASAP HANA
 • SAP Business WarehouseSAP Business Warehouse
 • SQL Server Analysis ServicesSQL Server Analysis Services
 • Power BI-gegevenssetsPower BI datasets
 • Azure Analysis ServicesAzure Analysis Services

Als u met behulp van DirectQuery verbinding maakt met deze multidimensionale bronnen, is het niet mogelijk om verbinding te maken met een andere DirectQuery-bron of deze te combineren met importgegevens.When you connect to these multi-dimensional sources by using DirectQuery, you can't connect to another DirectQuery source or combine it with import data.

De bestaande beperkingen van DirectQuery gelden nog steeds wanneer u samengestelde modellen gebruikt.The existing limitations of DirectQuery still apply when you use composite models. Veel van deze beperkingen gelden nu per tabel, al naargelang de opslagmodus van de tabel.Many of these limitations are now per table, depending upon the storage mode of the table. Zo kan een berekende kolom in een importtabel verwijzen naar andere tabellen, maar kan een berekende kolom in een DirectQuery-tabel nog steeds alleen verwijzen naar kolommen in dezelfde tabel.For example, a calculated column on an import table can refer to other tables, but a calculated column on a DirectQuery table can still refer only to columns on the same table. Andere beperkingen gelden voor het model als geheel, als een van de tabellen in het model DirectQuery gebruikt.Other limitations apply to the model as a whole, if any of the tables within the model are DirectQuery. De functies Snelle inzichten en Q&A zijn bijvoorbeeld niet beschikbaar voor een model als een van de tabellen in het model de opslagmodus DirectQuery heeft.For example, the QuickInsights and Q&A features aren't available on a model if any of the tables within it has a storage mode of DirectQuery.

Volgende stappenNext steps

Zie de volgende artikelen voor meer informatie over samengestelde modellen en DirectQuery:For more information about composite models and DirectQuery, see the following articles: