Zelfstudie: Uw eigen metingen maken in Power BI DesktopTutorial: Create your own measures in Power BI Desktop

Met behulp van metingen kunt u in Power BI Desktop zeer krachtige gegevensanalyseoplossingen maken.By using measures, you can create some of the most powerful data analysis solutions in Power BI Desktop. Metingen helpen u bij het uitvoeren van berekeningen op gegevens tijdens het werken met rapporten.Measures help you by performing calculations on your data as you interact with your reports. Deze zelfstudie bevat uitleg over metingen en een stapsgewijze procedure voor het maken van een aantal basismetingen in Power BI Desktop.This tutorial will guide you through understanding measures and creating your own basic measures in Power BI Desktop.

VereistenPrerequisites

 • Deze zelfstudie is bedoeld voor Power BI-gebruikers die al bekend zijn met het gebruik van Power BI Desktop en eraan toe zijn om geavanceerdere modellen te maken.This tutorial is intended for Power BI users already familiar with using Power BI Desktop to create more advanced models. U dient al te weten hoe u Gegevens ophalen en Query-editor gebruikt om gegevens te importeren, hoe u werkt met meerdere verwante tabellen en hoe u velden toevoegt aan het rapportcanvas.You should already be familiar with using Get Data and Query Editor to import data, work with multiple related tables, and add fields to the report canvas. Raadpleeg Aan de slag met Power BI Desktop als u nog geen ervaring hebt met het gebruik van Power BI Desktop.If you’re new to Power BI Desktop, be sure to check out Getting Started with Power BI Desktop.

 • In deze zelfstudie wordt het bestand Contoso Sales Sample for Power BI Desktop gebruikt, waarin online verkoopgegevens van het fictieve bedrijf Contoso zijn opgenomen.This tutorial uses the Contoso Sales Sample for Power BI Desktop file, which includes online sales data from the fictitious company, Contoso. Deze gegevens zijn geïmporteerd uit een database, dus kunt u geen verbinding maken met de gegevensbron of deze bekijken in Query Editor.Because this data is imported from a database, you can't connect to the datasource or view it in Query Editor. Download het bestand en pak het uit op uw computer.Download and extract the file on your computer.

Automatische metingenAutomatic measures

Wanneer in Power BI Desktop een meting wordt gemaakt, wordt dit meestal automatisch gedaan.When Power BI Desktop creates a measure, it's most often created for you automatically. Volg deze stappen om te zien hoe een meting wordt gemaakt in Power BI Desktop:To see how Power BI Desktop creates a measure, follow these steps:

 1. Selecteer in Power BI Desktop Bestand > Openen, blader naar het bestand Contoso Sales Sample for Power BI Desktop.pbix en selecteer Openen.In Power BI Desktop, select File > Open, browse to the Contoso Sales Sample for Power BI Desktop.pbix file, and then select Open.

 2. Breid de tabel Sales in het deelvenster Velden uit.In the Fields pane, expand the Sales table. Schakel vervolgens het selectievakje naast het veld SalesAmount in of sleep SalesAmount naar het rapportcanvas.Then, either select the check box next to the SalesAmount field or drag SalesAmount onto the report canvas.

  Er wordt een nieuwe visualisatie van een kolomdiagram weergegeven die de som van alle waarden in de kolom SalesAmount van de tabel Sales toont.A new column chart visualization appears, showing the sum total of all values in the SalesAmount column of the Sales table.

  Kolomdiagram SalesAmount

Elk veld (kolom) in het deelvenster Velden met een Sigma-pictogram is een numeriek veld waarvan de waarden kunnen worden geaggregeerd.Any field (column) in the Fields pane with a sigma icon Sigma icon is numeric, and its values can be aggregated. In plaats van een tabel met veel waarden weer te geven (twee miljoen rijen voor SalesAmount), wordt in Power BI Desktop automatisch een meting gemaakt en berekend om de gegevens te aggregeren wanneer een numeriek gegevenstype wordt gedetecteerd.Rather than display a table with many values (two million rows for SalesAmount), Power BI Desktop automatically creates and calculates a measure to aggregate the data if it detects a numeric datatype. Som is de standaardaggregatie voor een numeriek gegevenstype, maar u kunt eenvoudig andere aggregaties toepassen zoals gemiddelde of aantal.Sum is the default aggregation for a numeric datatype, but you can easily apply different aggregations like average or count. Het begrijpen van aggregaties is van cruciaal belang voor het begrijpen van metingen, omdat bij elke meting wel een bepaald type aggregatie wordt uitgevoerd.Understanding aggregations is fundamental to understanding measures, because every measure performs some type of aggregation.

Volg deze stappen om de aggregatie van de grafiek te wijzigen:To change the chart aggregation, follow these steps:

 1. Selecteer de visualisatie SalesAmount in het rapportcanvas.Select the SalesAmount visualization in the report canvas.

 2. Selecteer de pijl-omlaag aan de rechterkant van SalesAmount in het gebied Waarde van het deelvenster Visualisaties.In the Value area of the Visualizations pane, select the down arrow to the right of SalesAmount.

 3. Selecteer Gemiddelde in het menu dat wordt weergegeven.From the menu that appears, select Average.

  De visualisatie wordt gewijzigd in het gemiddelde van alle omzetwaarden in het veld SalesAmount.The visualization changes to an average of all sales values in the SalesAmount field.

  Diagram gemiddelde SalesAmount

Afhankelijk van het gewenste resultaat kunt u het type aggregatie wijzigen.Depending on the result you want, you can change the type of aggregation. Niet alle typen aggregatie kunnen echter worden toegepast op elk numeriek gegevenstype.However, not all types of aggregation apply to every numeric datatype. Voor het veld SalesAmount zijn Som en Gemiddelde bijvoorbeeld nuttig, terwijl ook Minimum en Maximum handig kunnen zijn.For example, for the SalesAmount field, Sum and Average are useful, and Minimum and Maximum have their place as well. Aantal heeft echter niet zo veel zin voor het veld SalesAmount. De waarden zijn weliswaar numeriek, maar betreffen in feite valuta (bedragen).However, Count doesn't make sense for the SalesAmount field, because while its values are numeric, they’re really currency.

De waarden die worden berekend op basis van metingen, veranderen bij elke wijziging van het rapport.Values calculated from measures change in response to your interactions with your report. Als u bijvoorbeeld het veld RegionCountryName vanuit de tabel Geography naar de bestaande grafiek SalesAmount sleept, wordt dit gewijzigd en wordt het gemiddelde van de omzetbedragen per land weergegeven.For example, if you drag the RegionCountryName field from the Geography table onto your existing SalesAmount chart, it changes to show the average sales amounts for each country.

SalesAmount per land

Wanneer het resultaat van een meting verandert doordat u een wijziging in het rapport aanbrengt, wijzigt u in feite de context van de meting.When the result of a measure changes because of an interaction with your report, you've affected your measure’s context. Bij elke interactie met de rapportvisualisaties, wijzigt u de context waarin een meting wordt berekend en worden de resultaten daarvan weergegeven.Every time you interact with your report visualizations, you're changing the context in which a measure calculates and displays its results.

Uw eigen metingen maken en gebruikenCreate and use your own measures

In de meeste gevallen worden de waarden in Power BI Desktop automatisch berekend en geretourneerd in overeenstemming met de door u gekozen typen velden en aggregatie.In most cases, Power BI Desktop automatically calculates and returns values according to the types of fields and aggregations you choose. In sommige gevallen wilt u echter uw eigen metingen maken om ingewikkeldere, unieke berekeningen uit te voeren.However, in some cases you might want to create your own measures to perform more complex, unique calculations. Met Power BI Desktop kunt u uw eigen metingen maken met de formuletaal DAX (Data Analysis Expressions).With Power BI Desktop, you can create your own measures with the Data Analysis Expressions (DAX) formula language.

In DAX-formules worden veel dezelfde functies en operatoren gebruikt als in Excel-formules, en ook de syntaxis is vrijwel identiek.DAX formulas use many of the same functions, operators, and syntax as Excel formulas. DAX-functies zijn echter ontworpen voor het werken met relationele gegevens en het uitvoeren van meer dynamische berekeningen tijdens het werken met rapporten.However, DAX functions are designed to work with relational data and perform more dynamic calculations as you interact with your reports. Er zijn meer dan 200 DAX-functies, variërend van eenvoudige aggregaties zoals som en gemiddelde tot complexe statistische functies en filters.There are over 200 DAX functions that do everything from simple aggregations like sum and average to more complex statistical and filtering functions. Er zijn veel bronnen waarmee u meer over DAX te weten kunt komen.There are many resources to help you learn more about DAX. Raadpleeg Standaard DAX-bewerkingen in Power BI Desktop nadat u deze zelfstudie hebt afgerond.After you've finished this tutorial, see DAX basics in Power BI Desktop.

Wanneer u uw eigen meting maakt, wordt deze een modelmeting genoemd en wordt deze toegevoegd aan de lijst Velden voor de tabel die u selecteert.When you create your own measure, it's called a model measure, and it's added to the Fields list for the table you select. Enkele voordelen van modelmetingen zijn: u kunt ze welke naam u maar wilt geven, waardoor ze gemakkelijker te herkennen zijn; u kunt ze als argumenten in andere DAX-expressies gebruiken; en u kunt er snel complexe berekeningen mee uitvoeren.Some advantages of model measures are that you can name them whatever you want, making them more identifiable; you can use them as arguments in other DAX expressions; and you can make them perform complex calculations quickly.

Snelle metingenQuick measures

Vanaf de release van februari 2018 van Power BI Desktop zijn een groot aantal veelgebruikte berekeningen beschikbaar als snelle metingen, die de DAX-formules schrijven op basis van de gegevens die u in een venster invoert.Starting with the February 2018 release of Power BI Desktop, many common calculations are available as quick measures, which write the DAX formulas for you based on your inputs in a window. Deze snelle, krachtige berekeningen zijn ook ideaal voor het leren kennen van DAX of het seeden van uw eigen aangepaste metingen.These quick, powerful calculations are also great for learning DAX or seeding your own customized measures.

Een snelle meting maken met behulp van een van deze methoden:Create a quick measure using one of these methods:

 • Klik vanuit een tabel in het deelvenster Velden met de rechtermuisknop op Meer opties ( ... ) of selecteer dit en selecteer vervolgens Nieuwe snelle meting in de lijst.From a table in the Fields pane, right-click or select More options (...), and then select New quick measure from the list.

 • Selecteer Nieuwe snelle meting onder Berekeningen op het tabblad Start van het lint van Power BI Desktop.Under Calculations in the Home tab of the Power BI Desktop ribbon, select New Quick Measure.

Zie Snelle metingen gebruiken voor meer informatie over het maken en gebruiken van snelle metingen.For more information about creating and using quick measures, see Use quick measures.

Een meting makenCreate a measure

Stel, u wilt uw netto-omzet analyseren door kortingen en terugbetalingen af te trekken van de totale omzetbedragen.Suppose you want to analyze your net sales by subtracting discounts and returns from total sales amounts. Voor de context in uw visualisatie hebt u een meting nodig die de som van DiscountAmount en ReturnAmount aftrekt van de som van SalesAmount.For the context that exists in your visualization, you need a measure that subtracts the sum of DiscountAmount and ReturnAmount from the sum of SalesAmount. Er is geen veld voor netto-omzet in de lijst Velden, maar u hebt zo de basis voor het maken van uw eigen meting om de netto-omzet te berekenen.There's no field for Net Sales in the Fields list, but you have the building blocks to create your own measure to calculate net sales.

Volg deze stappen om een meting te maken:To create a measure, follow these steps:

 1. Klik in het deelvenster Velden met de rechtermuisknop op de tabel Sales of beweeg met de muisaanwijzer over de tabel en selecteer Meer opties ( ... ).In the Fields pane, right-click the Sales table, or hover over the table and select More options (...).

 2. Selecteer Nieuwe meting in het menu dat wordt weergegeven.From the menu that appears, select New measure.

  Hiermee wordt de nieuwe meting opgeslagen in de tabel Sales, waar u deze eenvoudig terug kunt vinden.This action saves your new measure in the Sales table, where it's easy to find.

  Nieuwe meting vanuit lijst

  U kunt ook een nieuwe meting maken door op het tabblad Start van het Power BI Desktop-lint in de groep Berekeningen de optie Nieuwe meting te selecteren.You can also create a new measure by selecting New Measure in the Calculations group on the Home tab of the Power BI Desktop ribbon.

  Nieuwe meting vanuit lint

  Tip

  Wanneer u een meting vanuit het lint maakt, kunt u deze in elke tabel maken, maar de meting is eenvoudiger te vinden als u deze maakt waar u van plan bent om deze te gebruiken.When you create a measure from the ribbon, you can create it in any of your tables, but it's easier to find if you create it where you plan to use it. In dit geval selecteert u eerst de tabel Sales om deze te activeren en selecteert u vervolgens Nieuwe meting.In this case, select the Sales table first to make it active, and then select New measure.

  De formulebalk wordt weergegeven bovenaan het rapportcanvas. Hier kunt u de naam van uw meting wijzigen en een DAX-formule invoeren.The formula bar appears along the top of the report canvas, where you can rename your measure and enter a DAX formula.

  Formulebalk

 3. De standaardnaam voor een nieuwe meting is Meting.By default, each new measure is named Measure. Als u de naam niet wijzigt, worden extra nieuwe metingen Meting 2, Meting 3 enzovoort genoemd.If you don’t rename it, additional new measures are named Measure 2, Measure 3, and so on. U wilt deze meting makkelijker kunnen herkennen, dus markeer Meting in de formulebalk en wijzig dit vervolgens in Net Sales.Because we want this measure to be more identifiable, highlight Measure in the formula bar, and then change it to Net Sales.

 4. Voer de formule in.Begin entering your formula. Typ na het gelijkteken Sum.After the equals sign, start to type Sum. Terwijl u typt, verschijnt er een vervolgkeuzelijst met alle DAX-functies die beginnen met de letters die u typt.As you type, a drop-down suggestion list appears, showing all the DAX functions, beginning with the letters you type. Scrol zo nodig omlaag, selecteer SUM in de lijst en druk op Enter.Scroll down, if necessary, to select SUM from the list, and then press Enter.

  SUM in de lijst kiezen

  Nu wordt er een haakje-openen weergegeven en een vervolgkeuzelijst met suggesties, ditmaal voor de beschikbare kolommen die kunnen worden doorgegeven in de functie SUM.An opening parenthesis appears, along with a drop-down suggestion list of the available columns you can pass to the SUM function.

  Kolom kiezen

 5. Expressies worden altijd weergegeven tussen een haakje-openen en een haakje-sluiten.Expressions always appear between opening and closing parentheses. In dit voorbeeld bevat de expressie één argument voor doorgeven aan de functie SUM: de kolom SalesAmount.For this example, your expression contains a single argument to pass to the SUM function: the SalesAmount column. Begin met het typen van SalesAmount totdat Sales(SalesAmount) de enige overgebleven waarde in de lijst is.Begin typing SalesAmount until Sales(SalesAmount) is the only value left in the list.

  De naam van de kolom die wordt voorafgegaan door de naam van de tabel wordt de volledig gekwalificeerde naam van de kolom genoemd.The column name preceded by the table name is called the fully qualified name of the column. Volledig gekwalificeerde kolomnamen zorgen ervoor dat uw formules gemakkelijker te lezen zijn.Fully qualified column names make your formulas easier to read.

  SalesAmount selecteren

 6. Selecteer Sales[SalesAmount] in de lijst en typ vervolgens een haakje sluiten.Select Sales[SalesAmount] from the list, and then enter a closing parenthesis.

  Tip

  Syntaxisfouten zijn meestal te wijten aan een ontbrekend of verkeerd geplaatst haakje sluiten.Syntax errors are most often caused by a missing or misplaced closing parenthesis.

 7. De andere twee kolommen in de formule aftrekken:Subtract the other two columns inside the formula:

  a.a. Typ na het haakje-sluiten van de eerste expressie een spatie, een minteken (-) en vervolgens nog een spatie.After the closing parenthesis for the first expression, type a space, a minus operator (-), and then another space.

  b.b. Voer nog een SUM-functie in en begin met het typen van DiscountAmount tot u de kolom Sales[DiscountAmount] als argument kunt kiezen.Enter another SUM function, and start typing DiscountAmount until you can choose the Sales[DiscountAmount] column as the argument. Voeg een haakje-sluiten toe.Add a closing parenthesis.

  c.c. Typ een spatie, een minteken, een spatie, nog een SUM-functie met Sales[ReturnAmount] als argument, en vervolgens een haakje-sluiten.Type a space, a minus operator, a space, another SUM function with Sales[ReturnAmount] as the argument, and then a closing parenthesis.

  Formule voltooien

 8. Druk op Enter of selecteer Doorvoeren (het vinkje) in de formulebalk om de formule te voltooien en te valideren.Press Enter or select Commit (checkmark icon) in the formula bar to complete and validate the formula.

  De gevalideerde meting Net Sales kan nu worden gebruikt in de tabel Sales in het deelvenster Velden.The validated Net Sales measure is now ready to use in the Sales table in the Fields pane.

  De meting Net Sales in de lijst met tabelvelden Sales

 9. Als u te weinig ruimte hebt voor het invoeren van een formule of de formule op twee regels wilt hebben, selecteert u aan de rechterkant van de formulebalk de pijl-omlaag om meer ruimte te creëren.If you run out of room for entering a formula or want it on separate lines, select the down arrow on the right side of the formula bar to provide more space.

  De pijl-omlaag verandert in een pijl-omhoog en er wordt een groot vak weergegeven.The down arrow turns into an up arrow and a large box appears.

  Formule pijl-omhoog

 10. Scheid delen van uw formule door op Alt + Enter te drukken voor afzonderlijke regels of door op Tab te drukken om tabruimte toe te voegen.Separate parts of your formula by pressing Alt + Enter for separate lines, or pressing Tab to add tab spacing.

  Uitgebreide formule

De meting in het rapport gebruikenUse your measure in the report

Voeg de nieuwe meting Net Sales toe aan het rapportcanvas en bereken de netto-omzet voor alle andere velden die u aan het rapport toevoegt.Add your new Net Sales measure to the report canvas, and calculate net sales for whatever other fields you add to the report.

De netto-omzet per land bekijken:To look at net sales by country:

 1. Selecteer de meting Net Sales in de tabel Sales of sleep deze naar het rapportcanvas.Select the Net Sales measure from the Sales table, or drag it onto the report canvas.

 2. Selecteer het veld RegionCountryName in de tabel Geography of sleep deze naar de grafiek Net Sales.Select the RegionCountryName field from the Geography table, or drag it onto the Net Sales chart.

  Netto-omzet per land

 3. Selecteer het veld SalesAmount of sleep het naar de grafiek om het verschil tussen de netto-omzet en de totale omzet per land te bekijken.To see the difference between net sales and total sales by country, select the SalesAmount field or drag it onto the chart.

  Totale omzet en netto-omzet per land

  De grafiek gebruikt nu twee metingen: De meting SalesAmount, die automatisch werd berekend in Power BI, en de meting Net Sales, die u zelf hebt gemaakt.The chart now uses two measures: SalesAmount, which Power BI summed automatically, and the Net Sales measure, which you manually created. Elke meting is berekend in de context van een ander veld: RegionCountryName.Each measure was calculated in the context of another field, RegionCountryName.

De meting met een slicer gebruikenUse your measure with a slicer

Voeg een slicer toe om de netto-omzet en omzetbedragen verder te filteren op kalenderjaar:Add a slicer to further filter net sales and sales amounts by calendar year:

 1. Selecteer een leeg gebied naast de grafiek.Select a blank area next to the chart. Selecteer de visualisatie Tabel in het deelvenster Visualisaties.In the Visualizations pane, select the Table visualization.

  Hiermee maakt u een lege tabelvisualisatie op het rapportcanvas.This action creates a blank table visualization on the report canvas.

  Nieuwe, lege tabelvisualisatie

 2. Sleep het veld Year van de tabel Calendar naar de nieuwe, lege tabelvisualisatie.Drag the Year field from the Calendar table onto the new blank table visualization.

  Omdat Year een numeriek veld is, worden de waarden ervan in Power BI Desktop opgesomd.Because Year is a numeric field, Power BI Desktop sums up its values. Deze opsomming werkt niet zo goed als aggregatie. Dit bespreken we in de volgende stap.This summation doesn’t work well as an aggregation; we'll address that in the next step.

  Aggregatie van jaartallen

 3. Selecteer de pijl-omlaag naast Year in het vak Waarden in het deelvenster Visualisaties en selecteer vervolgens Niet samenvatten in de lijst.In the Values box in the Visualizations pane, select the down arrow next to Year, and then select Don't summarize from the list. De tabel geeft nu afzonderlijke jaartallen weer.The table now lists individual years.

  Niet samenvatten selecteren

 4. Selecteer het pictogram Slicer in het deelvenster Visualisaties om de tabel naar een slicer te converteren.Select the Slicer icon in the Visualizations pane to convert the table to a slicer. Als via de visualisatie een schuifregelaar wordt weergegeven in plaats van een lijst, selecteert u Lijst via de pijl-omlaag in de schuifregelaar.If the visualization displays a slider instead of a list, select List from the down arrow in the slider.

  Tabel converteren naar slicer

 5. Selecteer een waarde in de slicer Year om de grafiek voor Net Sales en Sales Amount per RegionCountryName te filteren.Select any value in the Year slicer to filter the Net Sales and Sales Amount by RegionCountryName chart accordingly. De metingen Net Sales en SalesAmount herberekenen de resultaten en geven ze weer in de context van het geselecteerde veld Year.The Net Sales and SalesAmount measures recalculate and display results in the context of the selected Year field.

  Grafiek gefilterd op jaar

Uw meting in een andere meting gebruikenUse your measure in another measure

Stel, uw wilt weten welke producten het hoogste netto verkoopbedrag per verkochte eenheid hebben.Suppose you want to find out which products have the highest net sales amount per unit sold. U hebt een meting nodig die de netto-omzet deelt door het aantal verkochte eenheden.You'll need a measure that divides net sales by the quantity of units sold. Maak een nieuwe meting die het resultaat van de meting Net Sales deelt door de som van Sales[SalesQuantity] .Create a new measure that divides the result of your Net Sales measure by the sum of Sales[SalesQuantity].

 1. Maak in het deelvenster Velden een nieuwe meting met de naam Net Sales per Unit in de tabel Sales.In the Fields pane, create a new measure named Net Sales per Unit in the Sales table.

 2. Begint met het typen van Net Sales in de formulebalk.In the formula bar, begin typing Net Sales. In de lijst met suggesties wordt weergegeven wat u kunt toevoegen.The suggestion list shows what you can add. Selecteer [Netto-omzet] .Select [Net Sales].

  Formule met Net Sales

 3. U kunt ook verwijzen naar metingen door alleen een haakje-openen te typen ( [ ).You can also reference measures by just typing an opening bracket ([). De lijst met suggesties toont alleen metingen die u aan uw formule kunt toevoegen.The suggestion list shows only measures to add to your formula.

  Haakje toont alleen metingen

 4. Voer een spatie, een deelteken (/), nog een spatie, en een SUM-functie in en typ vervolgens Quantity.Enter a space, a divide operator (/), another space, a SUM function, and then type Quantity. In de lijst met suggesties worden alle kolommen met Quantity in de naam weergegeven.The suggestion list shows all the columns with Quantity in the name. Selecteer Sales[SalesQuantity] , typ een haakje-sluiten, en druk op Enter of selecteer Doorvoeren (het vinkje) om de formule te valideren.Select Sales[SalesQuantity], type the closing parenthesis, and press ENTER or select Commit (checkmark icon) to validate your formula.

  De formule zou er vervolgens zo uit moeten zien:The resulting formula should appear as:

  Net Sales per Unit = [Net Sales] / SUM(Sales[SalesQuantity])

 5. Selecteer de meting Net Sales per Unit in de tabel Sales of sleep deze naar een leeg vlak in het rapportcanvas.Select the Net Sales per Unit measure from the Sales table, or drag it onto a blank area in the report canvas.

  De grafiek toont de netto-omzet per eenheid voor alle verkochte producten.The chart shows the net sales amount per unit over all products sold. Deze grafiek is niet heel nuttig. Dit bespreken we in de volgende stap.This chart isn't very informative; we'll address it in the next step.

  Netto-omzet per eenheid

 6. Wijzig het visualisatietype van de grafiek in Structuurkaart voor een andere weergave.For a different look, change the chart visualization type to Treemap.

  Wijzigen in structuurkaart

 7. Selecteer het veld Product Category of sleep het naar de treemap of naar het veld Groep van het deelvenster Visualisaties.Select the Product Category field, or drag it onto the treemap or the Group field of the Visualizations pane. U hebt nu handige informatie tot uw beschikking.Now you have some good info!

  Structuurkaart per productcategorie

 8. Verwijder het veld ProductCategory en sleep in plaats daarvan het veld ProductName naar de grafiek.Try removing the ProductCategory field, and dragging the ProductName field onto the chart instead.

  Structuurkaart per productnaam

  Dit is vooral ter illustratie, maar u zult moeten toegeven dat deze functionaliteit geweldig is.Ok, now we're just playing, but you have to admit that's cool! Experimenteer met andere manieren om de visualisatie te filteren en in te delen.Experiment with other ways to filter and format the visualization.

Wat u hebt geleerdWhat you've learned

Metingen bieden u de mogelijkheid om nuttige inzichten uit uw gegevens te halen.Measures give you the power to get the insights you want from your data. U hebt geleerd hoe u metingen maakt met behulp van de formulebalk, hoe u ze een handige naam geeft, en hoe u de juiste formule-elementen vindt en selecteert met behulp van de DAX-suggestielijsten.You've learned how to create measures by using the formula bar, name them whatever makes most sense, and find and select the right formula elements by using the DAX suggestion lists. U hebt ook kennisgemaakt met context, waarbij het resultaat van berekeningen in metingen varieert, afhankelijk van andere velden of andere expressies in uw formule.You've also been introduced to context, where the results of calculations in measures change according to other fields or other expressions in your formula.

Volgende stappenNext steps