Gegevensstroominstellingen voor werkruimten configureren (preview)Configure workspace dataflow settings (Preview)

Met Power BI en gegevensstromen kunt u het definitiebestand van de gegevensstroom en de gegevensbestanden van een werkruimte opslaan in uw Azure Data Lake Storage Gen2-account.With Power BI and dataflows, you can store a workspace's dataflow definition file and data files in your Azure Data Lake Storage Gen2 account. Beheerders van werkruimten kunnen hiertoe Power BI configureren. In dit artikel worden de stappen uitgelegd voor hoe u dit moet doen.Workspaces administrators can configure Power BI to do so, and this article walks through the steps necessary to get there.

Voordat u de opslaglocatie voor de gegevensstroom van een werkruimte kunt configureren, moet de globale beheerder van uw bedrijf het opslagaccount van uw organisatie verbinden met Power BI en de toewijzingsmachtigingen voor opslag naar dit opslagaccount activeren.Before you can configure a workspace’s dataflow storage location, your company's global administrator must connect your organization’s storage account to Power BI, and enable storage assignment permissions to that storage account. Verbinding maken met Azure Data Lake Storage Gen2 voor gegevensstroomopslag (preview)Connect Azure Data Lake Storage Gen2 for dataflow storage (Preview)

Er zijn twee manieren waarop instellingen voor de opslag van de gegevensstroom van de werkruimte kunnen worden geconfigureerd:There are two ways to configure the workspace dataflow storage settings:

 • Tijdens het maken van de werkruimteDuring creation of the workspace
 • Door een bestaande werkruimte te bewerkenBy editing an existing workspace

In de volgende secties worden beide mogelijkheden besproken.We'll take a look at each in the following sections.

Belangrijk

De instelling voor de opslag van de gegevensstroom van de werkruimte kan alleen worden gewijzigd als de werkruimte geen gegevensstromen bevat.The workspace dataflow storage setting can only be changed if the workspace doesn't contain any dataflows. Deze functie is bovendien alleen beschikbaar in de nieuwe werkruimte.Also, this feature is only available in the new workspace experience. U kunt meer informatie vinden over de nieuwe werkruimte in het artikel De nieuwe werkruimten (preview) maken in Power BI.You can learn more about new workspace in the Create the new workspaces (preview) in Power BI article.

Een nieuwe werkruimte maken; de opslag van de gegevensstroom configurerenCreate a new workspace, configure its dataflow storage

Als u een nieuwe werkruimte wilt maken in de Power BI-service, selecteert u Werkruimten > Werkruimte maken.To create a new workspace in the Power BI service, select Workspaces > Create workspace.

Nieuwe werkruimte toevoegen

In het dialoogvenster Werkruimte maken, wordt mogelijk een geel vak weergegeven met de titel Voorbeeld weergeven van verbeterde werkruimten.In the Create a workspace dialog, a yellow box may appear that's titled Preview improved workspaces. Selecteer in dat gebied de optie Nu proberen.In that area select Try now.

Voorbeeld weergeven van verbeterde werkruimten

In het dialoogvenster dat wordt weergegeven, kunt u de nieuwe werkruimte een unieke naam geven.In the dialog that appears, you can give your new workspace a unique name. Selecteer Opslaan nog niet, want u dient nog geavanceerde instellingen in te stellen.Don't select Save yet, since you need to make advanced settings.

De nieuwe werkruimte een naam geven

Vouw vervolgens het gebied Geavanceerd van het dialoogvenster Werkruimte maken uit. Hier kunt u de instelling Gegevensstroomopslag (preview-versie) inschakelen.Next, expand the Advanced area of the Create a workspace dialog, where you can turn on the Dataflow storage (preview) setting.)

Geavanceerde instellingen voor de nieuwe werkruimte

Selecteer Opslaan om de nieuwe werkruimte te maken.Select Save to create your new workspace. Het definitiebestand (het bestand Model.json) en de gegevens van een nieuwe gegevensstroom die in deze werkruimte is gemaakt, worden nu opgeslagen in het Azure Data Lake Storage Gen2-account van uw organisatie.Any new dataflow created in this workspace now stores its definition file (its Model.json file) and data in your organization's Azure Data Lake Storage Gen2 account.

Gegevensstroomopslag voor een bestaande werkruimte bijwerkenUpdate dataflow storage for an existing workspace

Naast het maken van een nieuwe werkruimte, kunt u een bestaande werkruimte bijwerken om hierin het definitiebestand en de gegevens in het Azure Data Lake Storage Gen2-account van uw organisatie op te slaan.Alternatively to creating a new workspace, you can update an existing workspace to store the definition file and data in your organization's Azure Data Lake Storage Gen2 account. Vergeet niet dat de instelling voor de opslag van de gegevensstroom alleen kan worden gewijzigd als de werkruimte niet al een gegevensstromen bevat.Remember that the dataflow sotrage setting can only be changed if the workspace doesn't already contain a dataflow.

Als u een werkruimte wilt bewerken, selecteert u achtereenvolgens het beletselteken (...) en Werkruimte bewerken.To edit a workspace, select the elipsis (...) then select Edit workspace.

Werkruimte bewerken

In het venster Werkruimte bewerken dat wordt weergegeven, vouwt u Geavanceerd uit en zet u de instelling Gegevensstroomopslag (preview-versie) op Aan.In the Edit workspace window that appears, expand Advanced, then turn the Dataflow storage (preview) setting to On.

Gegevensstroomopslag op Aan

Selecteer vervolgens Opslaan en het definitiebestand en de gegevens van een nieuwe gegevensstroom die in deze werkruimte is gemaakt, worden opgeslagen in het Azure Data Lake Storage Gen2-account van uw organisatie.Then select Save, and any new dataflow created in that workspace stores its definition file and data in your organization's Azure Data Lake Storage Gen2 account.

De URI van opgeslagen gegevensstroombestanden ophalenGet the URI of stored dataflow files

Zodra u een gegevensstroom in een werkruimte hebt gemaakt die is toegewezen aan het Azure Data Lake-account van uw organisatie, hebt u rechtstreeks toegang tot de definitie- en gegevensbestanden.Once you create a dataflow in a workspace that's assigned to your organization’s Azure Data Lake account, you can access its definition and data files directly. De locatie ervan is beschikbaar op de pagina Gegevensstroominstellingen.Their location is available in the Dataflow settings page. Voer de volgende stappen uit om erheen te gaan:To get there, follow these steps:

Selecteer het beletselteken (...) naast een gegevensstroom die in de werkruimte staat vermeld onder Gegevensstromen.Select the ellipsis (...) next to a dataflow listed under Dataflows in the workspace. Selecteer in het menu dat wordt weergegeven de optie Instellingen.In the menu that appears, select Settings.

De URI van gegevensstroombestanden ophalen

In de informatie die wordt weergegeven, wordt de locatie van de CDM-map van de gegevensstroom weergegeven onder Opslaglocatie voor gegevensstroom, zoals weergegeven in de volgende afbeelding.In the information that's displayed, the dataflow's CDM folder location appears under Dataflow Storage location, as shown in the following image.

Locatie van gegevensstroombestanden

Notitie

In Power BI krijgt de eigenaar van de gegevensstroom leesrechten voor de CDM-map waarin de gegevensstroombestanden zijn opgeslagen.Power BI configures the dataflow owner with reader permissions to the CDM folder where dataflow files are stored. Als andere personen of services toegang willen krijgen tot de opslaglocatie van de gegevensstroom, moet de eigenaar van het opslagaccount toegang verlenen in Azure.Granting access to other people or services to the dataflow storage location requires the owner of the storage account to grant access in Azure.

Overwegingen en beperkingenConsiderations and limitations

Bepaalde functies van de gegevensstroom worden niet ondersteund wanneer de gegevensstroomopslag zich in Azure Data Lake Storage Gen2 bevindt:Certain dataflow features aren't supported when dataflow storage is in Azure Data Lake Storage Gen2:

Power BI Pro, Premium- en ingesloten werkruimten:Power BI Pro, Premium and Embedded workspaces:

 • De functie voor gekoppelde entiteiten wordt uitsluitend ondersteund voor werkruimten in hetzelfde opslagaccountThe linked entities feature is only supported among workspaces in the same storage account
 • Machtigingen voor werkruimten gelden niet voor gegevensstromen die zijn opgeslagen in Azure Data Lake Storage Gen2; alleen de eigenaar van de gegevensstroom heeft er toegang toe.Workspace permissions do not apply to dataflows stored in Azure Data Lake Storage Gen2; only the owner of the dataflow can access it.
 • Verder zijn alle functies voor gegevensvoorbereiding dezelfde als die voor gegevensstromen die zijn opgeslagen in de Power BI-opslag Otherwise, all data prep features are the same as for dataflows stored in Power BI storage

Er zijn ook enkele aanvullende overwegingen. Deze staan beschreven in de volgende lijst:There are some additional considerations as well, described in the following list:

 • Nadat een opslaglocatie voor een gegevensstroom is geconfigureerd, kan deze niet worden gewijzigd.Once a dataflow storage location is configured, it cannot be changed.
 • Alleen de eigenaar van een gegevensstroom die is opgeslagen in Azure Data Lake Storage Gen2 heeft toegang tot de gegevens.Only the owner of a dataflow stored in Azure Data Lake Storage Gen2 can access its data.
 • On-premises gegevensbronnen, in Power BI gedeelde capaciteiten, worden niet ondersteund voor gegevensstromen die zijn opgeslagen in het Azure Data Lake Storage Gen2-account van uw organisatie.On-premises data sources, in Power BI Shared capacities, are not supported in dataflows stored in your organization’s Azure Data Lake Storage Gen2.

Klanten van Power BI Desktop hebben geen toegang tot gegevensstromen die zijn opgeslagen in het Azure Data Lake Storage Gen2-account, tenzij ze eigenaar zijn van de gegevensstroom.Power BI Desktop customers cannot access dataflows stored in Azure Data Lake Storage Gen2 account, unless they are the owner of the dataflow. Kijk eens naar de volgende situatie:Consider the following situation:

 1. Anna maakt een nieuwe werkruimte en configureert deze zodanig dat er gegevensstromen kunnen worden opgeslagen in de data lake van de organisatie.Anna creates a new workspace and configures it to store dataflows in the organization’s data lake.

 2. Ben, die ook lid is van de werkruimte die Anna heeft gemaakt, wil Power BI Desktop en de gegevensstroomconnector gebruiken om gegevens op te halen uit de gegevensstroom die Anna heeft gemaakt.Ben, who is also a member of the workspace Anna created, wants to use Power BI Desktop and the dataflow connector to get data from the dataflow Anna created.

 3. Ben krijgt een foutmelding omdat hij niet als geautoriseerde gebruiker is toegevoegd aan de CDM-map van de gegevensstroom in de data lake.Ben receives an error because Ben was not added as an authorized user to the dataflow’s CDM folder in the data lake.

  Fout bij openen van gegevensstroom

Volgende stappenNext steps

In dit artikel vindt u instructies voor het configureren van werkruimteopslag voor gegevensstromen.This article provided guidance on how to configure workspace storage for dataflows. Raadpleeg de volgende artikelen voor meer informatie:For additional information, take a look at the following articles:

Raadpleeg de volgende artikelen voor meer informatie over gegevensstromen, CDM en Azure Data Lake Storage Gen2:For more information about dataflows, CDM, and Azure Data Lake Storage Gen2, take a look at the following articles:

Raadpleeg de volgende artikelen voor algemene informatie over gegevensstromen:For information about dataflows overall, check out these articles:

Raadpleeg de volgende artikelen voor informatie over Azure-opslag:For more information about Azure storage, you can read these articles:

U kunt het overzichtsartikel lezen voor meer informatie over Common Data Model:For more information about the Common Data Model, you can read its overview article:

U kunt altijd vragen stellen in de Power BI-community.And you can always try asking questions of the Power BI Community.