Visualisaties toevoegen aan een Power BI-rapport (deel 2)Add visuals to a Power BI report (part 2)

VAN TOEPASSING OP: neePower BI-service voor consumenten jaPower BI-service voor ontwerpers en ontwikkelaarsjaPower BI DesktopneeEen Pro- of Premium-licentie is vereistAPPLIES TO: noPower BI service for consumers yesPower BI service for designers & developers yesPower BI Desktop noRequires Pro or Premium license

Notitie

Deze visuals kunnen zowel in Power BI Desktop als in de Power BI-service worden gemaakt en bekeken.These visuals can be created and viewed in both Power BI Desktop and the Power BI service. De stappen en afbeeldingen uit dit artikel zijn gebaseerd op Power BI Desktop.The steps and illustrations in this article are from Power BI Desktop.

In Deel 1 hebt u een eenvoudige visualisatie gemaakt door selectievakjes naast de veldnamen te selecteren.In Part 1, you created a basic visualization by selecting checkboxes next to field names. In deel 2 leert u hoe u slepen-en-neerzetten kunt gebruiken, en hoe u gebruik kunt maken van de volledige functionaliteit van de deelvensters Velden en Visualisaties om visualisaties te maken en te wijzigen.In Part 2, you'll learn how to use drag-and-drop and make full use of the Fields and Visualizations panes to create and modify visualizations.

Een nieuwe visualisatie makenCreate a new visualization

In deze zelfstudie verdiepen we ons in de gegevensset voor retailanalyse en maken we een aantal belangrijke visualisaties.In this tutorial, we'll dig into our Retail Analysis dataset and create a few key visualizations.

VereistenPrerequisites

In deze zelfstudie wordt gebruikgemaakt van het PBIX-bestand met het voorbeeld van een retailanalyse.This tutorial uses the Retail analysis sample PBIX file.

 1. Selecteer linksboven in de Power BI Desktop-menubalk Bestand > OpenenFrom the upper left section of the Power BI Desktop menu bar, select File > Open

 2. Ga naar uw kopie van het PBIX-bestand met het voorbeeld van een retailanalyseFind your copy of the Retail Analysis sample PBIX file

 3. Open het PBIX-bestand met het voorbeeld van een retailanalyse in de rapportweergave Schermopname van het pictogram voor de rapportweergave.Open the Retail Analysis sample PBIX file in report view Screenshot of the report view icon..

 4. SelecterenSelect Schermopname van het gele tabblad. om een nieuwe pagina toe te voegen.to add a new page.

Visualisaties toevoegen aan het rapportAdd visualizations to the report

Maak een visualisatie door een veld te selecteren in het deelvenster Velden.Create a visualization by selecting a field from the Fields pane. Het type visualisatie dat wordt gemaakt, is afhankelijk van het geselecteerde type veld.The type of visualization created will depend on the type of field selected. Power BI gebruikt het gegevenstype om te bepalen welke visualisatie moet worden gebruikt om de resultaten weer te geven.Power BI uses the data type to determine which visualization to use to display the results. We kunnen de gebruikte visualisatie wijzigen door een ander pictogram te selecteren in het deelvenster Visualisaties.You can change the visualization used by selecting a different icon from the Visualizations pane. Denk eraan dat niet alle visualisaties uw gegevens kunnen weergeven.Keep in mind that not all visualizations can display your data. Geografische gegevens worden bijvoorbeeld niet goed weergegeven met een trechterdiagram of lijndiagram.For example, geographic data will not display well using a funnel chart or line chart.

Een vlakdiagram toevoegen dat een beeld geeft van de jaaromzet ten opzichte van vorig jaarAdd an area chart that looks at this year's sales compared to last year

 1. Selecteer in de tabel Sales (Omzet): This Year Sales (Omzet dit jaar) > Value (Waarde) en Last Year Sales (Omzet vorig jaar).From the Sales table, select This Year Sales > Value and Last Year Sales. In Power BI wordt een kolomdiagram gemaakt.Power BI creates a column chart. Dit diagram is interessant en u wilt graag meer details weten.This chart is interesting, and you want to dig deeper. Hoe ziet de omzet eruit per maand?What do the sales look like by month?

  Schermafbeelding van kolomdiagram

 2. Sleep FiscalMonth uit de tijdstabel naar het Axis-gebied.From the Time table, drag FiscalMonth into the Axis area.
  Schermafbeelding van kolomdiagram met FiscalMonth als asScreenshot showing column chart with FiscalMonth as axis

 3. Wijzig de visualisatie in een vlakdiagram.Change the visualization to an area chart. Er zijn veel visualisatietypen waaruit u kunt kiezen. Bekijk de beschrijvingen van de typen, tips voor aanbevolen procedures en zelfstudies voor hulp bij het bepalen welk type u het beste kunt gebruiken.There are many visualization types to choose from - see descriptions of each, tips for best practices, and tutorials for help with deciding which type to use. Selecteer in het deelvenster Visualisaties het pictogram Vlakdiagram pictogram Vlakdiagram in het deelvenster Visualisaties.From the Visualizations pane, select the area chart icon Area chart icon from Visualizations pane.

 4. Sorteer de visualisatie door Meer acties (...) te selecteren en Sorteren op > FiscalMonth te kiezen.Sort the visualization by selecting More actions (...) and choosing Sort by > FiscalMonth.

 5. Wijzig het formaat van de visualisatie door de visualisatie te selecteren, en een van de cirkelomtrekken te pakken en te slepen.Resize the visualization by selecting the visualization, grabbing one of the outline circles and dragging. Maak deze groot genoeg om de schuifbalk te laten verdwijnen en klein genoeg zodat er voldoende ruimte is om nog een visualisatie toe te voegen.Make it wide enough to eliminate the scrollbar and small enough to give us enough room to add another visualization.

  schermopname van de visual Vlakdiagram

 6. Sla het rapport op.Save the report.

Een kaartvisualisatie toevoegen die de omzet per locatie weergeeftAdd a map visualization that looks at sales by location

 1. Selecteer Territory (Territorium) in de tabel Store (Winkel).From the Store table, select Territory. Sleep Total Stores (Total aantal winkels) naar het gebied Size (Grootte).Drag Total Stores into the Size area. In Power BI wordt herkend dat Territory (Territorium) een locatie is en wordt een kaartvisualisatie gemaakt.Power BI recognizes that Territory is a location, and creates a map visualization.
  VlakdiagramArea chart

 2. Voeg een legenda toe.Add a legend. Sleep Store > Chain naar het gebied Legenda om de gegevens te bekijken per winkelnaam.To see the data by store name, drag Store > Chain into the Legend area.
  rapportcanvas met pijl van Keten in de lijst met velden naar Keten in Legenda-bucketreport canvas with arrow from Chain in fields list to Chain in Legend bucket

Notitie

Voor het delen van uw rapport met een Power BI-collega moet u beiden beschikken over een afzonderlijke Power BI Pro-licentie of moet het rapport zijn opgeslagen in Premium-capaciteit.Sharing your report with a Power BI colleague requires that you both have individual Power BI Pro licenses or that the report is saved in Premium capacity. Zie Rapporten delen voor meer informatie.See sharing reports.

Volgende stappenNext steps