Een rapportvisualisatie kopiëren en plakkenCopy and paste a report visualization

VAN TOEPASSING OP: jaPower BI-service voor zakelijke gebruikers jaPower BI-service voor ontwerpers en ontwikkelaars jaPower BI Desktop neeEen Pro- of Premium-licentie is vereistAPPLIES TO: yesPower BI service for business users yesPower BI service for designers & developers yesPower BI Desktop noRequires Pro or Premium license

In dit artikel worden twee verschillende manieren besproken om een visual te kopiëren en plakken.This article covers two different ways to copy and paste a visual.

 • een visual in een rapport kopiëren en deze op een andere rapportpagina plakken (hiervoor moeten machtigingen voor het rapport worden bewerkt)copy a visual in a report and paste it onto another report page (requires editing permissions for the report)

 • een afbeelding uit een visual in Power BI kopiëren naar het klembord en in andere toepassingen plakkencopy an image of a visual from Power BI to your clipboard, and paste it into other applications

Kopiëren en plakken binnen hetzelfde rapportCopy and paste within the same report

Visuals in Power BI-rapporten kunnen worden gekopieerd van de ene pagina in het rapport naar dezelfde pagina of naar een andere pagina in hetzelfde rapport.Visuals in Power BI reports can be copied from one page in the report to the same page or different page in the same report.

Voor het kopiëren en plakken van een visualisatie hebt u bewerkmachtigingen voor het rapport nodig.Copying and pasting a visualization requires edit permissions to the report. In de Power BI-service betekent dit het openen van het rapport in de bewerkweergave.In the Power BI service, this means opening the report in Editing View.

Visualisaties in dashboards kunnen niet worden gekopieerd en in Power BI-rapporten of in andere dashboards worden geplakt.Visualizations on dashboards can't be copied and pasted into Power BI reports or other dashboards.

 1. Open een rapport dat ten minste één visualisatie heeft.Open a report that has at least one visualization.

 2. Selecteer de visualisatie en gebruik Ctrl + C om te kopiëren en Ctrl + V om te plakken.Select the visualization and use Ctrl +C to copy, and Ctrl +V to paste.

  korte video waarin wordt getoond hoe u kunt kopiëren en plakken

Een visual als afbeelding naar uw klembord kopiërenCopy a visual as an image to your clipboard

Hebt u ooit een afbeelding uit een Power BI-rapport of dashboard willen delen?Have you ever wanted to share an image from a Power BI report or dashboard? Nu kunt u de visual kopiëren en plakken in een willekeurige andere toepassing die plakken ondersteunt.Now you can copy the visual and paste it into any other application that supports pasting.

Wanneer u een statische afbeelding van een visual kopieert, krijgt u een kopie van de visual, voorzien van de metagegevens.When you copy a static image of a visual, you get a copy of the visual along with the metadata. Dit omvat:This includes:

 • terugkoppeling naar het Power BI-rapport of dashboardlink back to the Power BI report or dashboard
 • titel van het rapport of dashboardtitle of the report or dashboard
 • kennisgeving of de afbeelding vertrouwelijke informatie bevatnotice if the image contains confidential information
 • tijdstempel van moment waarop het laatst is bijgewerktlast updated time stamp
 • filters die op de visual zijn toegepastfilters applied to the visual

Kopiëren vanaf een dashboardtegelCopy from a dashboard tile

 1. Navigeer naar het dashboard vanaf waar u inhoud wilt kopiëren.Navigate to the dashboard you want to copy from.

 2. In de rechterbovenhoek van de visual selecteert u Meer opties(...) en kiest u Visual als afbeelding kopiëren.From the upper right corner of the visual, select More options(...) and choose Copy visual as image.

  Weergaven van het pictogram Visual als afbeelding kopiëren

 3. Wanneer het dialoogvenster De visual is gereed om te kopiëren wordt weergegeven, selecteert u Naar het klembord kopiëren.When the Your visual is ready to copy dialog appears, select Copy to clipboard.

  dialoogvenster met de optie Naar het klembord kopiëren

 4. Wanneer uw visual gereed is, plakt u deze in een andere toepassing met Ctrl + V of door met de rechtermuisknop op Plakken te klikken.When your visual is ready, paste it into another application using Ctrl + V or right-click > Paste. In de onderstaande schermopname is de visual in Microsoft Word geplakt.In the screenshot below, we've pasted the visual into Microsoft Word.

  visual die in Outlook is geplakt

Kopiëren vanuit een rapportvisualCopy from a report visual

 1. Navigeer naar het rapport van waaruit u inhoud wilt kopiëren.Navigate to the report you want to copy from.

 2. In de rechterbovenhoek van de visual selecteert u het pictogram voor Visual als afbeelding kopiëren.From the upper right corner of the visual, select the icon for Copy visual as image.

  Weergaven van het pictogram Visual als afbeelding kopiëren

 3. Wanneer het dialoogvenster De visual is gereed om te kopiëren wordt weergegeven, selecteert u Naar het klembord kopiëren.When the Your visual is ready to copy dialog appears, select Copy to clipboard.

  dialoogvenster met de optie Naar het klembord kopiëren

 4. Wanneer uw visual gereed is, plakt u deze in een andere toepassing met Ctrl + V of door met de rechtermuisknop op Plakken te klikken.When your visual is ready, paste it into another application using Ctrl + V or right-click > Paste. In de onderstaande schermopname is de visual in een e-mailbericht geplakt.In the screenshot below, we've pasted the visual into an email.

  visual die in Outlook is geplakt

 5. Als er een label over gevoeligheid van gegevens is toegepast op het rapport, wordt een waarschuwing weergegeven wanneer u het kopieerpictogram selecteert.If there is a data sensitivity label applied to the report, you'll receive a warning when you select the copy icon.

  waarschuwing over gevoelige gegevens

  Bovendien wordt een gevoeligheidslabel toegevoegd aan de metagegevens onder de geplakte visual.And, a sensitivity label will be added to the metadata below the pasted visual.

  visual met label over vertrouwelijke informatie

Het kopiëren van een visual als een afbeelding beherenManage use of copying a visual as an image

Als u de eigenaar bent van de inhoud of een beheerder van de tenant bent, kunt u zelf bepalen of een visual als een afbeelding kan worden gekopieerd vanuit een rapport of dashboard.If you own the content or are an administrator of the tenant, you can control whether a visual can be copied as an image from a report or dashboard.

Het kopiëren van een afbeelding voor een specifieke visual uitschakelenDisable copy as an image for a specific visual

Als u niet wilt dat gebruikers een specifieke visual kunnen kopiëren, kunt u het kopieerpictogram bij die visual verwijderen.If you don't want users to be able to copy a specific visual, you can remove the copy icon from that visual.

 1. Selecteer het pictogram met de verfroller om het opmaakvenster te openen.Select the paint roller icon to open the Formatting pane.

 2. Open de kaart Opmaak van de visual.Open the Visual formatting card.

 3. Blader omlaag naar Visualheader, vouw de kaart uit en schakel het kopieerpictogram uit.Scroll down to Visual header, expand the card, and toggle off Copy icon.

  verfroller geselecteerd en kopieerpictogram geselecteerd

 4. Als u de instelling Visualheader niet kunt vinden, schakelt u de optie voor een moderne visualheader onder Rapportinstellingen in.If you can't find the Visual header setting, turn on the modern visual header option under Report settings.

  inschakelen van moderne visualheader geselecteerd

 5. Sla wijzigingen op.Save changes. Deel en publiceer de inhoud opnieuw als dat nodig is.Reshare and republish as needed.

Het kopiëren van een afbeelding voor een groep gebruikers uitschakelenDisable copy as an image for a group of users

Als u de eigenaar bent van de inhoud of een beheerder van de tenant bent, kunt u zelf regelen wie visuals kan kopiëren.If you own the content or are an administrator of the tenant, you can control who can copy visuals. Met deze instelling wordt het kopiëren van een visual als afbeelding uitgeschakeld voor alle inhoud waartoe de gebruiker toegang heeft in de Power BI-tenant.This setting disables copying visual as image for all content the user accesses in the Power BI tenant.

 1. Navigeer naar de beheerportal.Navigate to the Admin Portal.

 2. Onder Tenantinstellingen selecteert u Instellingen exporteren en delen.Under Tenant settings, select Export and sharing settings.

  Visuals kopiëren en plakken inschakelen

 3. Schakel Visuals kopiëren en plakken voor uw geselecteerde gebruikersgroepen uit.Disable Copy and paste visuals, for your selected user groups.

 4. Sla de wijzigingen op. De opgegeven groepen kunnen geen gebruik meer maken van Visual als afbeelding kopiëren in Power BI.Save changes, and the specified groups will not be able to use Copy visual as image throughout Power BI.

Aandachtspunten en probleemoplossingConsiderations and troubleshooting

kopiëren niet beschikbaar

V: Waarom is het kopieerpictogram uitgeschakeld bij een visual?Q: Why is the Copy icon disabled on a visual?
A: Momenteel worden systeemeigen Power BI-visuals en gecertificeerde visuals ondersteund.A: We currently support native Power BI visuals and Certified Visuals. Er is beperkte ondersteuning voor bepaalde visuals, inclusief:There is limited support for certain visuals including:

 • ESRI en andere kaartvisualsESRI and other Map visuals
 • Python-visualsPython visuals
 • R-visualsR visuals
 • PowerAppsPowerApps
 • Niet-gecertificeerde aangepaste visuals Krijg meer informatie over het certificeren van uw aangepaste visual zodat u ondersteuning krijgt voor uw aangepaste visual.Non-certified custom visuals For your custom visual to be supported, learn more about how to certify your custom visual.

V: Waarom wordt mijn visual niet goed geplakt?Q: Why is my visual not pasting correctly?
A: Er gelden beperkingen voor het kopiëren van een visual als een afbeelding, inclusief:A: There are limitations around copy visual as an image, including:

 • Voor aangepaste visualsFor custom visuals
  • Visuals met toegepaste thema's en kleurenVisuals with applied themes and colors
  • Schaalaanpassing van tegels wanneer inhoud wordt geplaktTile scaling when pasting
  • Aangepaste visuals met animatiesCustom visuals with animations
 • KopieerbeperkingenCopying constraints
  • Een pas recent vastgemaakte dashboardtegel kan niet worden gekopieerdCannot copy a freshly pinned dashboard tile
  • Kan gebruikers niet doorsturen naar inhoud met Odata-filters en plakstatussen zoals persoonlijke bladwijzersCannot redirect users to content with Odata filters and sticky states such as personal bookmarks
 • In toepassingen met beperkte ondersteuning voor het plakken van als HTML opgemaakte inhoud van het klembord wordt mogelijk niet alle uit de visual gekopieerde inhoud weergegevenApplications with limited support for pasting HTML-formatted content from the clipboard may not render everything that was copied from the visual

Volgende stappenNext steps

Meer informatie over visualisaties in Power BI-rapportenMore about Visualizations in Power BI reports

Hebt u nog vragen?More questions? Misschien dat de Power BI-community het antwoord weetTry the Power BI Community