Watervalgrafieken in Power BIWaterfall charts in Power BI

VAN TOEPASSING OP: Is niet van toepassing op.Power BI-service voor consumenten Is van toepassing op.Power BI-service voor ontwerpers en ontwikkelaars Is van toepassing op.Power BI Desktop Is niet van toepassing op.Hiervoor is een Pro- of Premium-licentie vereist APPLIES TO: Does not apply to.Power BI service for consumers Applies to.Power BI service for designers & developers Applies to.Power BI Desktop Does not apply to.Requires Pro or Premium license

Notitie

Visuals voor slimme verhalen kunnen zowel in Power BI Desktop als in de Power BI-service worden gemaakt en bekeken.Smart narrative visuals can be created and viewed in both Power BI Desktop and the Power BI service. De stappen en afbeeldingen uit dit artikel zijn gebaseerd op Power BI Desktop.The steps and illustrations in this article are from Power BI Desktop.

Watervalgrafieken tonen een voorlopig totaal terwijl Power BI nog bezig is met het optellen en aftrekken van waarden.Waterfall charts show a running total as Power BI adds and subtracts values. Ze zijn handig om te begrijpen hoe een beginwaarde (bijvoorbeeld netto inkomsten) wordt beïnvloed door een reeks positieve en negatieve wijzigingen.They're useful for understanding how an initial value (like net income) is affected by a series of positive and negative changes.

De kolommen worden met een kleur gecodeerd, zodat u toenames en afnames snel kunt overzien.The columns are color coded so you can quickly notice increases and decreases. De kolommen met de eerste en de uiteindelijke waarde beginnen vaak op de horizontale as, terwijl de tussenliggende waarden zwevende kolommen zijn.The initial and the final value columns often start on the horizontal axis, while the intermediate values are floating columns. Vanwege deze speciale opmaak worden watervalgrafieken ook wel bruggrafieken genoemd.Because of this style, waterfall charts are also called bridge charts.

Toepassingen voor een watervalgrafiekWhen to use a waterfall chart

In de volgende gevallen komen watervalgrafieken goed van pas:Waterfall charts are a great choice:

 • Wanneer er wijzigingen in de metingen zijn binnen een periode, reeks of verschillende categorieën.When you have changes for the measure across time, a series, or different categories.

 • Om de belangrijkste wijzigingen te controleren die bijdragen aan de totaalwaarde.To audit the major changes contributing to the total value.

 • Om de jaarlijkse winst van uw bedrijf weer te geven door verschillende omzetbronnen te tonen en uiteindelijk bij de totale winst (of verlies) uit te komen.To plot your company's annual profit by showing various sources of revenue and arrive at the total profit (or loss).

 • Om het aantal personeelsleden aan het begin en het einde van een jaar in beeld te brengen.To illustrate the beginning and the ending headcount for your company in a year.

 • Om te visualiseren hoeveel geld u elke maand verdient en uitgeeft, en het huidige saldo voor uw rekening.To visualize how much money you make and spend each month, and the running balance for your account.

VereistePrerequisite

In deze zelfstudie wordt gebruikgemaakt van het PBIX-bestand met het voorbeeld van een retailanalyse.This tutorial uses the Retail Analysis sample PBIX file.

 1. Selecteer linksboven in de menubalk Bestand > OpenenFrom the upper left section of the menubar, select File > Open

 2. Ga naar uw kopie van het PBIX-bestand met het voorbeeld van een retailanalyseFind your copy of the Retail Analysis sample PBIX file

 3. Open het PBIX-bestand met het voorbeeld van een retailanalyse in de rapportweergave Schermopname van het pictogram voor de rapportweergave.Open the Retail Analysis sample PBIX file in report view Screenshot of the report view icon..

 4. SelecterenSelect Schermopname van het gele tabblad. om een nieuwe pagina toe te voegen.to add a new page.

Notitie

Voor het delen van uw rapport met een Power BI-collega moeten u beiden beschikken over een afzonderlijke Power BI Pro-licentie of moet het rapport zijn opgeslagen in Premium-capaciteit.Sharing your report with a Power BI colleague requires that you both have individual Power BI Pro licenses or that the report is saved in Premium capacity.

Een watervalgrafiek makenCreate a waterfall chart

U gaat een watervalgrafiek maken waarin de verkoopvariantie (geschatte omzet ten opzichte van werkelijke omzet) per maand wordt aangegeven.You'll create a waterfall chart that displays sales variance (estimated sales versus actual sales) by month.

De watervalgrafiek makenBuild the waterfall chart

 1. In het deelvenster Velden selecteert u Verkoop > Totale verkoopvariantie.From the Fields pane, select Sales > Total Sales Variance.

  Schermopname met selectie van Verkoop > Totale verkoopvariantie en de visual die hieruit voortvloeit.

 2. Selecteer het watervalpictogramSelect the waterfall icon Schermafbeelding van het watervalpictogram

  Visualisatiesjablonen

 3. Selecteer Tijd > Boekmaand om het ook toe te voegen aan de groep Categorie.Select Time > FiscalMonth to add it to the Category well.

  waterval

De watervalgrafiek sorterenSort the waterfall chart

 1. Zorg ervoor dat Power BI de watervalgrafiek chronologisch op maand sorteert.Make sure Power BI sorts the waterfall chart chronologically by month. Selecteer Meer opties (...) in de rechterbovenhoek van de grafiek.From the top-right corner of the chart, select More options (...).

  Voor dit voorbeeld selecteert u Sorteren op en kiest u Boekmaand.For this example, select Sort by and choose FiscalMonth. Een gele indicator naast uw selectie geeft aan wanneer de selectieoptie wordt toegepast.A yellow indicator next to your selection indicates when your selection option is being applied.

  Selecteer sorteren op > Boekmaand

  Als u de maanden in chronologische volgorde wilt weergeven, selecteert u Oplopend sorteren.To display the months in chronological order, select Sort ascending. Controleer net als bij de vorige stap of er links naast Oplopend sorteren een gele indicator wordt weergegeven.As with the previous step, check that there is a yellow indicator next to the left of Sort ascending. Dit geeft aan dat de geselecteerde optie wordt toegepast.This indicates that your selected option is being applied.

  Selecteer Sorteren op > Oplopende volgorde

  U ziet dat uw grafiek van januari tot augustus is gesorteerd op Boekmaand.Notice that your chart is sorted from January to August for FiscalMonth.

De watervalgrafiek verkennenExplore the waterfall chart

Breid de grafiek iets uit om te zien welke staten per maand het meeste bijdragen aan de omzet.Dig in a little more to see what's contributing most to the changes month to month.

 1. Selecteer Winkel > Gebied. Hierdoor wordt Gebied toegevoegd aan de bucket Uitsplitsing.Select Store > Territory, which will add Territory to the Breakdown bucket.

  Schermopname van het toevoegen van Gebied aan Uitsplitsing.

  Power BI gebruikt de waarde in Uitsplitsing om extra gegevens aan de visualisatie toe te voegen.Power BI uses the value in Breakdown to add additional data to the visualization. Hiermee worden de vijf inzenders toegevoegd die het meest bijdragen aan de toename of afname per boekmaand.It adds the top five contributors to increases or decreases for each fiscal month. Dit betekent bijvoorbeeld dat februari nu zes gegevenspunten bevat in plaats van slechts één.This means that February, for example, now has six data points instead of just one.

  Toont Store in groep Uitsplitsing

  Stel dat u alleen geïnteresseerd bent in de twee belangrijkste inzenders.Let's say that you're only interested in the top two contributors.

 2. Selecteer daarom Uitsplitsing in het deelvenster Indeling en zet Maximumaantal uitsplitsingen op 2.In the Format pane, select Breakdown and set Max breakdowns to 2.

  Indeling > Uitsplitsing

  We zien meteen dat de staten Ohio en Pennsylvania op dit moment de grootste bijdrage leveren aan de verkoopvariantie (zowel negatief als positief) in uw watervalgrafiek.A quick review reveals that the territories of Ohio and Pennsylvania are the biggest contributors to movement, both negative and positive, in your waterfall chart.

  watervalgrafiek

Volgende stappenNext steps