Een lijst met items weergeven in PowerAppsShow a list of items in PowerApps

U kunt een lijst met items van een gegevensbron weergeven door het besturingselement Galerie toe te voegen aan uw app.Show a list of items from any data source by adding a Gallery control to your app. In dit onderwerp wordt Excel gebruikt als gegevensbron.This topic uses Excel as the data source. Filter de lijst door het besturingselement Galerie zodanig te configureren dat alleen de items die voldoen aan het filtercriterium worden weergegeven in een besturingselement Tekstinvoer.Filter the list by configuring the Gallery control to show only those items that match the filter criterion in a Text input control.

VereistenPrerequisites

 1. Open PowerApps en klik of tik vervolgens bij de linkerrand op New.Open PowerApps, and then click or tap New near the left edge.

 2. Klik of tik onder Lege app op Telefoonindeling.On the Blank app tile, click or tap Phone layout.

 3. Klik of tik in het dialoogvenster Welkom bij PowerApps Studio op Overslaan.In the Welcome to PowerApps Studio dialog box, click or tap Skip.

 4. Voeg een verbinding toe aan de tabel FlooringEstimates in het Excel-bestand.Add a connection to the FlooringEstimates table in the Excel file.

 5. (optioneel) Voeg een besturingselement Galerie toe aan het standaardscherm door te klikken of te tikken op het tabblad Invoegen. Klik of tik vervolgens op het tabblad Galerie en klik of tik tenslotte op een besturingselement Galerie dat leeg is of een standaardset besturingselementen bevat.(optional) Add a Gallery control to the default screen by clicking or tapping the Insert tab, clicking or tapping Gallery, and then clicking or tapping a Gallery control that's empty (blank) or that contains a default set of controls.

  Bij deze opties vindt u ook Galeriebesturingselementen die horizontaal of verticaal schuiven.These options include Gallery controls that scroll horizontally or vertically. U kunt ook een besturingselement Galerie toevoegen waarvan de grootte automatisch wordt aangepast aan de hoeveelheid inhoud in elk item.You can also add a Gallery control that automatically bases its size on the amount of content in each item.

  Galerie toevoegen

 6. Op het tabblad Startpagina klikt of tikt u op Nieuw scherm.On the Home tab, click or tap New screen.

  U kunt een scherm toevoegen dat leeg is, dat schuift of dat een besturingselement Galerie of formulier bevat.You can add a screen that's empty, that scrolls, that contains a Gallery control, or that contains a form.

 7. Klik of tik op Lijstscherm om een scherm toe te voegen met een besturingselement Galerie en andere besturingselementen, zoals een zoekbalk.Click or tap List screen to add a screen that contains a Gallery control and other controls such as a search bar.

  Notitie

  Of u nu een Galerie-besturingselement toevoegt aan een nieuw of een bestaand scherm, u kunt in de buurt van de onderkant van het Galerie-besturingselement klikken of tikken om het te selecteren. Daarna kunt u in het rechterdeelvenster op Flooring Estimates klikken of tikken en vervolgens op een andere indeling in het venster Gegevens klikken of tikken.Whether you add a Gallery control to a new screen or an existing one, you can click or tap near the bottom of the Gallery control to select it, click or tap Flooring Estimates in the right-hand pane, and then click or tap a different layout in the Data pane. In deze zelfstudie gebruikt u de standaardindeling.For this tutorial, leave the default layout.

  De galerie-indeling kiezen

 8. Klik of tik op het besturingselement Galerie in het scherm dat u zojuist hebt toegevoegd.Click or tap the Gallery control in the screen that you just added.

 9. Klik of tik op het tabblad Eigenschappen van het rechterdeelvenster op CustomGallerySample.On the Properties tab of the right-hand pane, click or tap CustomGallerySample.

 10. Klik of tik in het deelvenster Gegevens op CustomGallerySample en klik of tik vervolgens op FlooringEstimates.In the Data pane, click or tap CustomGallerySample, and then click or tap FlooringEstimates.

  Gegevensbron selecteren

  In het besturingselement Galerie worden de voorbeeldgegevens weergegeven.The Gallery control shows the sample data.

  Gegevens weergeven

  Het configureren van sorteren en zoeken wordt verderop in dit onderwerp behandeld.You'll configure sort and search later in this topic.

Voordat u iets gaat aanpassen, moet u besluiten welke indeling u wilt van de Galeriebesturingselementen.Before you do any customization, decide on a Gallery control layout. De eerste set besturingselementen in een Galeriebesturingselement is de sjabloon die bepaalt hoe alle gegevens in het Galeriebesturingselement worden weergegeven.The first set of controls in a Gallery control is the template, which determines how all data in the Gallery control appears.

 1. Selecteer de sjabloon door onderaan het Galeriebesturingselement te klikken of te tikken en vervolgens op het potloodpictogram in de linkerbovenhoek te klikken of te tikken.Select the template by clicking or tapping near the bottom of the Gallery control and then clicking or tapping the pencil icon in the upper-left corner.

  Galeriesjabloon bewerken

 2. Voeg een besturingselement Label toe terwijl de sjabloon nog is geselecteerd en verplaats het en wijzig de grootte zodat deze geen overlap heeft met andere besturingselementen in de sjabloon.With the template still selected, add a Label control, and then move and resize it so that it doesn't overlap with other controls in the template.

  Label toevoegen

 3. Open het deelvenster Gegevens door de sjabloon te selecteren en vervolgens te klikken of tikken op Flooring Estimates in het rechterdeelvenster.Open the Data pane by selecting the template and then clicking or tapping Flooring Estimates in the right-hand pane.

 4. Selecteer het label dat u eerder in deze procedure hebt toegevoegd en open vervolgens de gemarkeerde lijst in het deelvenster Gegevens.Select the label that you added earlier in this procedure, and then open the highlighted list in the Data pane.

  Vervolgkeuzelijst openen

 5. Klik of tik in die lijst op Prijs.In that list, click or tap Price.

  Binding van label wijzigen

  In het besturingselement Galerie worden de nieuwe gegevens weergegeven.The Gallery control shows the new values.

  Definitieve galerie

De eigenschap Items van een Galeriebesturingselement bepaalt welke items worden weergegeven.The Items property of a Gallery control determines which items it shows. In deze procedure configureert u de eigenschap zodanig dat in het besturingselement Galerie alleen de items worden weergegeven waarvan de productnaam de tekst uit TextSearchBox1 bevat.In this procedure, you configure that property so that the Gallery control shows only those items for which the product name contains the text in TextSearchBox1.

Tekstzoekvak

 1. Selecteer het besturingselement Galerie door in de buurt van de onderkant van dat besturingselement te klikken of te tikken.Select the Gallery control by clicking or tapping near the bottom of that control.

 2. Stel op het tabblad Geavanceerd de eigenschap Items van het besturingselement Galerie in op deze formule:On the Advanced tab, set the Items property of the Gallery control to this formula:

  If(IsBlank(TextSearchBox1.Text), FlooringEstimates, Filter(FlooringEstimates, TextSearchBox1.Text in Text(Name)))If(IsBlank(TextSearchBox1.Text), FlooringEstimates, Filter(FlooringEstimates, TextSearchBox1.Text in Text(Name)))

  Voor meer informatie over de functies in deze formule raadpleegt u de naslaginformatie over formules.For more information about the functions in this formula, see the formula reference.

 3. Typ een deel van een productnaam of de volledige productnaam in het zoekvak.Type part or all of a product name in the search box.

  Het besturingselement Galerie bevat alleen de items die voldoen aan het filtercriterium.The Gallery control shows only those items that meet the filter criterion.

De eigenschap Items van een Galeriebesturingselement bepaalt de volgorde waarin de items worden weergegeven.The Items property of a Gallery control determines the order in which it shows items. In deze procedure configureert u de eigenschap zodanig dat het besturingselement Galerie de volgorde van de items weergeeft volgens ImageSortUpDown1.In this procedure, you configure that property so that the Gallery control shows the order of items as set by ImageSortUpDown1.

Afbeelding voor sorteren

 1. Stel de eigenschap Items van het besturingselement Galerie in op deze formule:Set the Items property of the Gallery control to this formula:

  Sort(If(IsBlank(TextSearchBox1.Text), FlooringEstimates, Filter(FlooringEstimates, TextSearchBox1.Text in Text(Name))), Name, If(SortDescending1, SortOrder.Descending, SortOrder.Ascending))Sort(If(IsBlank(TextSearchBox1.Text), FlooringEstimates, Filter(FlooringEstimates, TextSearchBox1.Text in Text(Name))), Name, If(SortDescending1, SortOrder.Descending, SortOrder.Ascending))

 2. Selecteer het sorteerpictogram om de sorteervolgorde van het besturingselement Galerie te wijzigen op basis van de namen van de producten.Select the sort icon to change the sorting order of the Gallery control by the names of the products.

Ga als volgt te werk om het besturingselement Galerie te sorteren en te filteren:To sort and filter your Gallery control:

 • Vervang beide exemplaren van Gegevensbron in deze formule door de naam van uw gegevensbron.Replace both instances of DataSource in this formula with the name of your data source.

 • Vervang beide exemplaren van ColumnName door de naam van de kolom waarop u wilt sorteren en filteren.Replace both instances of ColumnName with the name of the column by which you want to sort and filter.

Sort(If(IsBlank(TextSearchBox1.Text), DataSource, Filter( DataSource, TextSearchBox1.Text in Text( ColumnName ))), ColumnName, If(SortDescending1, SortOrder.Descending, SortOrder.Ascending))Sort(If(IsBlank(TextSearchBox1.Text), DataSource, Filter( DataSource, TextSearchBox1.Text in Text( ColumnName ))), ColumnName, If(SortDescending1, SortOrder.Descending, SortOrder.Ascending))

Markeer het geselecteerde itemHighlight the selected item

Stel de eigenschap TemplateFill van het besturingselement Galerie in op een formule die vergelijkbaar is met het volgende voorbeeld:Set the Gallery control's TemplateFill property to a formula that's similar to this example:

If(ThisItem.IsSelected, LightCyan, White)If(ThisItem.IsSelected, LightCyan, White)

De standaardselectie wijzigenChange the default selection

Stel de eigenschap Default van het besturingselement Galerie in op de record die u standaard wilt selecteren.Set the Gallery control's Default property to the record that you want to select by default. U kunt bijvoorbeeld het vijfde item in de gegevensbron FlooringEstimates opgeven:For example, specify the fifth item in the FlooringEstimates data source:

Last(FirstN(FlooringEstimates, 5))Last(FirstN(FlooringEstimates, 5))

In dit voorbeeld geeft u het eerste item op in de categorie Hardwood van de gegevensbron FlooringEstimates:In this example, you specify the first item in the Hardwood category of the FlooringEstimates data source:

First(Filter(FlooringEstimates, Category = "Hardwood"))First(Filter(FlooringEstimates, Category = "Hardwood"))

Volgende stappenNext steps

Meer informatie over het werken met formulieren en formules.Learn how to work with forms and formulas.