Een pushmelding verzenden in PowerAppsSend a push notification in PowerApps

Pushmeldingen worden gebruikt in mobiele apps voor zakelijk en consumentengebruik, voornamelijk om app-gebruikers te benaderen en hun aandacht te trekken naar belangrijke taken.Push notifications are used in mobile apps for consumer and business scenarios primarily to engage app users and help them prioritize key tasks. Het verzenden van meldingen in PowerApps vindt plaats via de PowerApps-meldingsconnector.In PowerApps, you can send notifications by using the PowerApps Notification connector. U kunt native pushmeldingen verzenden naar alle apps die u in PowerApps maakt.You can send native push notifications to any app that you create in PowerApps. We zullen in de toekomst meer meldingstypen toevoegen.We plan to add more notification types in the future.

Voorbeeld van een pushmelding

Voeg een pushmelding aan uw app toe als:Add a push notification to your app if:

 • uw gebruikers informatie direct moeten krijgen;Your users need to know information immediately.
 • uw gebruikers uw app moeten gebruiken om belangrijke taken uit te voeren, wanneer deze app vooraf is geladen;Your users must complete important tasks by using your app, in a preloaded context.
 • u uw gebruikers regelmatig wilt benaderen of uw gebruikers de app in een specifieke situatie moeten openen.You want to engage your users on a specific interval, or you need users to enter the app in a specific context.

Opmerking: om pushmeldingen te ontvangen, dient iedere gebruiker de app in ieder geval eenmaal in PowerApps Mobile te hebben geopend of de app te hebben verkregen via AppSource in Dynamics 365.Note: To receive push notifications, each user must have opened the app in PowerApps Mobile once or gotten the app from AppSource in Dynamics 365.

Voordat u begintBefore you start

Voeg de PowerApps-meldingsconnector toe aan een app waarvoor u rechten als Inzender hebt.In an app for which you have the Contributor permission, add a PowerApps Notification connection. Als u nog geen app hebt, kunt u snel een app maken op basis van een sjabloon. U hebt de vereiste rechten dan standaard.If you don't already have an app, you can quickly create one from a template, and you'll have the required permission by default. Die zelfstudie en deze gebruiken allebei een app op basis van het sjabloon Case Management.That tutorial and this one use an app based on the Case Management template.

Een pushmelding versturen vanuit een stroomSend a notification from a flow

Opmerking: als u een pushmelding activeert vanuit een stroom, kunt u de melding op dit moment enkel naar één gebruiker of beveiligingsgroep tegelijk verzenden.Note: If you trigger a push notification from a flow, you can send the notification to only one user or security group at a time currently.

 1. Maak in Microsoft Flow een trigger die aangeeft wanneer de pushmelding wordt verzonden.In Microsoft Flow, create a trigger that specifies when the push notification is sent.

  U kunt bijvoorbeeld een melding verzenden wanneer in de Common Data Service een record wordt toegevoegd aan de entiteit Case.For example, you might want to send a notification when a record is added to the Case entity in the Common Data Service.

  Schermopname van het maken van een stroom met een trigger op basis van de Common Data Service

 2. Maak een actie voor de stroom met behulp van de PowerApps-meldingsconnector en voer de App-id in van de app waar u meldingen naar wilt verzenden.Create an action for the flow by using the PowerApps Notification connector, and enter the App ID of the app to which you want to send notifications.

  U kunt de naam van de verbinding ook aanpassen aan uw scenario.You can also rename the connection to reflect your scenario.

  Schermopname van het maken van een verbinding met de PowerApps die deze pushmeldingen ontvangen

 3. (optioneel) Geef parameters door aan de app wanneer deze wordt geopend (nadat de gebruiker op de pushmelding tikt).(optional) Pass parameters to the app when it opens (after the user taps the push notification).

  In dit voorbeeld geven we de velden Case-id en Eerste eigenaar door voor de geselecteerde contactpersoon.In our example, we pass along the Case ID and Initial Owner fields for the selected contact.

  Schermopname van het doorgeven van optionele parameters in de pushmelding

Een pushmelding verzenden vanuit een appSend a notification from an app

U kunt een pushmelding verzenden van een app naar een andere app of binnen dezelfde app.You can send a push notification from one app to another or to the same app.

 1. Ga in PowerApps naar de app die u wilt gebruiken om pushmeldingen te verzenden.In PowerApps, go to the app to which you want to send push notifications.
 2. Kopieer op het tabblad Details de App-id van deze app.On the Details tab, copy the App ID of that app.

  App-id ophalen

 3. Maak op het tabblad Verbindingen een verbinding naar de PowerApps-meldingsconnector en plak hier de app-id uit de vorige stap.On the Connections tab, create a connection to the PowerApps Notification connector, and paste in the app ID from the previous step.

  Verbinding maken

 4. De verbinding naar de trigger-app toevoegen.Add the connection to the trigger app.

  In ons voorbeeld gebruiken we dezelfde app als de trigger-app.In our example, we use the same app as the trigger app. De gebruiker die de case opnieuw toewijst activeert ook een pushmelding naar de nieuwe case-eigenaar.The user who reassigns the case also triggers a push notification to the new case owner.

  Verbinding toevoegen

 5. Roep via de pushmeldingverbinding de methode SendPushNotification aan.From the push notification connection, call the SendPushNotification method.

  In ons voorbeeld activeren we deze melding met behulp van de eigenschap OnSuccess in een formulier.In our example, we trigger this notification by using the OnSuccess property in a form.

  PowerApps-formule

Een specifieke pagina en context openen wanneer een gebruiker op de melding tiktLoad a specific page and context when a user taps the notification

Parameters doorgevenPass parameters

De pushmelding kan bepaalde parameters doorgeven aan de app.Your push notification can pass specific parameters to the app. Zo kunt u bijvoorbeeld de waarde CaseID uitlezen met behulp van Param("CaseID").For example, to read the CaseID value, use Param("CaseID"). Voeg een besturingselement Label toe aan uw app om deze parameter snel te identificeren.To quickly identify this parameter, add a Label control to your app. Stel de eigenschap Text van dit besturingselement in op Param("CaseID").Set the Text property of that control to Param("CaseID"). Als de gebruiker de app vanuit opent de lijst Alle apps is deze waarde leeg.If the user opens the app from the All apps list, the value is empty. Als de gebruiker de app vanaf een andere locatie op het apparaat opent, wordt de waarde is gevuld met de waarde CaseID.If the user opens the app from another location on the device, the value is populated with the CaseID value.

De startpagina instellenSet the start page

U kunt uw app bijvoorbeeld instellen om na het openen direct naar de pagina Case-details te gaan:You can set your app to open, for example, the Case details page as soon as the app opens:

 1. Voeg een besturingselement van het type Timer toe en stel de bijbehorende eigenschap OnTimerEnd in op deze formule:Add a Timer control, and set its OnTimerEnd property to this formula:
  Navigate(EditCase, ScreenTransition.None)Navigate(EditCase, ScreenTransition.None)
 2. (optioneel) Verberg het Timer-besturingselement door de eigenschap Visible in te stellen op false.(optional) Hide the Timer control by setting its Visible property to false.
 3. Stel de eigenschap OnVisible van het scherm in op Timer.Start().Set the OnVisible property of the screen to Timer.Start().

Tip: het is een goed idee om een unieke eerste pagina in de app te maken voor de melding:Tip: It's a good idea to create a unique first page in the app for the notification:

 1. Maak een lege pagina die uw app niet standaard opent, voeg een besturingselement van het type Text Input in en stel de waarde timer.Duration in.Create an empty page that your app doesn't already open, add a Text Input control, and set its timer.Duration value.
 2. Wanneer u de app maakt, moet u de timer instellen op een andere waarde dan nul.When you create the app, set the timer to a non-zero value. Wanneer u klaar bent om de app te publiceren, stelt u de waarde in op 0 om de timer direct te activeren.When you're ready to publish the app, set the value to 0 to immediately trigger the timer.

SyntaxisSyntax

NaamName BeschrijvingDescription
Pushmelding verzendenSendPushNotification Verzend een pushmelding naar de app die is opgegeven in de verbindingsinstellingen voor de melding.Sends a push notification to the app that's specified in the connection settings for the notification.

ParametersParameters

NaamName TypeType BeschrijvingDescription
ontvangersrecipients String-matrix, vereistString array, required Een lijst met:A list of:
 • E-mailadressen voor gebruikers of beveiligingsgroepenEmail addresses for users or security groups
 • Object-id's voor gebruikers of beveiligingsgroepen in Azure Active DirectoryObject IDs for users or security groups in Azure Active Directory
berichtmessage Tekenreeks, vereistString, required De berichttekst voor de pushmelding.The message body of the push notification.
openAppopenApp Booleaans, optioneelBoolean, optional Of de app wel of niet moet worden geopend wanneer de gebruiker op de pushmelding tikt.Whether to open the app when the user taps the push notification.
parametersparams Parameters, optioneelParameters, optional Sleutelwaarde-parameters die met de melding worden doorgegeven.Key-value parameters to pass with the notification. Deze kunnen verder worden verwerkt in de app om een bepaalde pagina te openen en een specifieke status te laden.These can be further processed in the app to open a specific page and load a specific state.

VoorbeeldformulesSample formulas

Verzend een eenvoudige melding.Send a basic notification.

PowerAppsNotification.SendPushNotification(
{
 recipients: [""f60ccf6f-7579-4f92-967c-2920473c966b", 72f988bf-86f1-41af-91ab-2d7cd011db47],
 message: "A new case was assigned to you."
 }
)

Een melding verzenden die een app opent en bepaalde parameters doorgeeft.Send a notification that opens an app and passes along specific parameters.

PowerAppsNotification.SendPushNotification(
{
 recipients:["email1@contoso.com", "email2@contoso.com"],
 message:"message in the notif toast",
 params:Table({key:"notificationKey", value:"The value for notificationKey"}),
 openApp:true
 }
)

Bekende beperkingenKnown limitations

 • Meldingen worden op dit moment niet weergegeven op PowerApps Mobile voor Windows Phone.Currently, notifications aren't displayed on PowerApps Mobile for Windows Phone.
 • Op dit moment bieden we geen pushmeldingen voor gebruikers die alleen apps in een webbrowser uitvoeren.Currently, we don't provide push notifications for users who run apps only in a web browser.
 • Meldingen tonen het algemene PowerApps-pictogram in plaats van het pictogram van een specifieke app.Notifications show the generic PowerApps icon instead of a specific app icon.
 • Wanneer u Microsoft Flow gebruikt, kunt u een pushmelding aan slechts één ontvanger tegelijk verzenden.When you use Microsoft Flow, you can send a push notification to only one recipient at a time.

Zie voor meer informatie Referentie voor PowerApps-meldingen.For reference information, see PowerApps Notification reference.