Een scrollscherm toevoegen in PowerAppsAdd a scrolling screen in PowerApps

Maak een scherm waardoor gebruikers kunnen scrollen om verschillende items te bekijken.Create a screen that users can scroll to show different items. Mogelijk wilt u bijvoorbeeld een app maken om gegevens in een kolomdiagram en lijndiagram weer te geven.For example, you might want to create an app that displays data in a column chart and line chart. Als u een scrollscherm toevoegt, kunt u meerdere besturingselementen toevoegen die gebruikers kunnen bekijken door te scrollen.By adding a scrolling screen, you can add multiple controls, which users can display if they scroll.

Als u meerdere besturingselementen in een sectie toevoegt, behouden de besturingselementen hun relatieve positie binnen die sectie, ongeacht of het om een telefoon-app of een tablet-app gaat.When you add multiple controls in a section, the controls maintain their relative positions within that section, regardless if it's a phone app or a tablet app. Het schermformaat en de weergaverichting kunnen doorslaggevend zijn bij het bepalen hoe secties worden ingedeeld.Note that the screen size and orientation may determine how the sections are arranged.

VereistenPrerequisites

Een scrollscherm makenCreate a scrolling screen

 1. Op het tabblad Startpagina klikt of tikt u op Nieuw scherm:On the Home tab, click or tap New screen:

  Optie om een scherm aan een app toe te voegen

 2. Op het tabblad Startpagina klikt of tikt u op Indelingen en klikt of tikt u op de optie om een oneindig scrollcanvas toe te voegen:On the Home tab, click or tap Layouts, and then click or tap the option to add an infinite scrolling canvas:

  Optie om een oneindig scrollcanvas toe te voegen

  Het canvas wordt toegevoegd:The canvas is added:

  Een scherm met een oneindig scrollcanvas, zoals het standaard wordt weergegeven

Elementen toevoegenAdd elements

U gaat nu enkele besturingselementen toevoegen aan het canvas om te bekijken hoe het scrollscherm werkt.Now, let's add some controls to the canvas to see how the scrolling screen works.

 1. In het canvas dat u hebt toegevoegd, klikt of tikt u op Een item toevoegen van het tabblad Invoegen.In the canvas you added, click or tap Add an item from the Insert tab.

 2. Klik of tik op het tabblad Invoegen op Diagrammen en klik of tik vervolgens op Kolomdiagram.On the Insert tab, click or tap Charts, and then click or tap Column Chart.

  De optie om een kolomdiagram toe te voegen

  Er wordt op de eerste kaart op het scherm een kolomdiagram weergegeven:A column chart appears in the first card on the screen:

  Standaardkolomdiagram

 3. Klik of tik op het tabblad Invoegen op Tekst en klik of tik vervolgens op Peninvoer:On the Insert tab, click or tap Text, and then click or tap Pen input:

  Optie voor het toevoegen van een penbesturingselement

 4. Plaats het penbesturingselement onder het diagram en wijzig de grootte ervan zodat de onderkant van de kaart wordt bedekt:Move the pen control below the chart, and resize the pen control to cover the bottom of the card:

  Het penbesturingselement verplaatsen en de grootte ervan wijzigen

Een sectie toevoegenAdd a section

U gaat nu een andere kaart toevoegen met een ander besturingselement.Now, let's add another card with another control.

 1. Klik of tik onder aan het scherm op Sectie toevoegen:Near the bottom of the screen, click or tap Add section:

  Optie voor het toevoegen van een sectie

  Er wordt een nieuwe kaart toegevoegd aan het scherm:A new card is added to the screen:

  Een nieuwe kaart onder de standaardsectie

 2. Nu de kaart nog steeds is geselecteerd, gaat u naar het tabblad Invoegen, klikt of tikt u op Diagrammen en klikt of tikt u op Lijndiagram.With the card still selected, go to the Insert tab, click or tap Charts, and then click or tap Line chart.

  Het nieuwe diagram is te groot om weer te geven op het scherm met de andere besturingselementen:The new chart is too big to appear on the screen with the other controls:

  Een lijndiagram toegevoegd onder de nieuwe kaart

 3. Open de previewmodus door op F5 te drukken (of door op het pictogram voor afspelen in de rechterbovenhoek te klikken of tikken).Open Preview mode by pressing F5 (or by clicking or tapping the play icon near the upper-right corner).

  Preview-modus openen

 4. Scroll omlaag om het nieuwe lijndiagram weer te geven.Scroll down to display the new line chart.

  In de preview wordt het lijndiagram weergegeven