PowerApps weergeven die zijn gemaakt in uw organisatieView PowerApps created in your organization

Als u een omgevingsbeheerder bent, kunt u nu een lijst met apps downloaden die in de omgeving worden gemaakt vanuit het PowerApps-beheercentrum.As an environment admin, you can now download a list of apps being created in the environment from the PowerApps admin center. Als u een algemene Office 365-beheerder of een Azure Active Directory-tenantbeheerder bent, kunt u de lijst met apps voor alle omgevingen in uw organisatie downloaden.If you are an Office 365 Global admin or an Azure Active Directory tenant admin, you can download the list of apps for all the environments in your organization. De lijst bevat de naam van de app, de maker van de app, eventuele connectors die de app gebruikt om verbinding met gegevensbronnen te maken en andere informatie.The list contains the app name, the creator of the app, any connectors that the app uses to connect to data sources, and other information.

De lijst met apps downloadenDownload the list of apps

  1. Klik in het PowerApps-beheercentrum aan de linkerkant op Omgevingen en selecteer de omgeving waarvoor u de lijst met apps wilt weergeven:In the PowerApps admin center, click on Environments near the left edge and select the environment for which want to view the list of apps:

    Bestand en Delen

  2. Ga in de horizontale navigatiebalk naar Resources en selecteer Apps.Visit Resources from the horizontal navigation and select Apps. Klik, zoals hieronder wordt weergegeven, op de knop voor het downloaden van de lijst met apps:Download the list of apps by clicking the Download the list of apps button as shown below:

    Bestand en Delen

  3. Wacht enkele minuten totdat het CSV-bestand is gedownload en open dit vervolgens in Excel.Wait a few minutes for the .csv file to download, and then open it in Excel. Bestand en DelenFile and Share