Gebruikers van PowerApps in uw organisatie identificerenIdentify PowerApps users in your organization

Als u een globale beheerder voor Office 365 of een tenantbeheerder voor Azure Active Directory bent, kunt u een lijst downloaden van gebruikers in uw organisatie die niet alleen een licentie hebben om PowerApps en/of Microsoft Flow te gebruiken, maar ook daadwerkelijk een van deze producten hebben gebruikt.If you’re a global administrator for Office 365 or a tenant administrator for Azure Active Directory, you can download a list of users in your organization who not only are licensed to use PowerApps, Microsoft Flow, or both but also have accessed either of those products. De lijst bevat de naam, het e-mailadres, het type licentie en andere gegevens van elke gebruiker.The list contains each user’s name, email address, license type, and other information. Een gebruiker kan bijvoorbeeld het volgende hebben:For example, a user might have:

 • een proeflicentie voor PowerApps of Microsoft Flowa trial license for PowerApps or Microsoft Flow
 • toegang tot beide producten via een Office 365-licentieaccess to both products through an Office 365 license
 • toegang tot beide producten via een Dynamics 365-licentieaccess to both products through a Dynamics 365 license
 • toegang via PowerApps- en Microsoft Flow-abonnementenaccess from PowerApps and Microsoft Flow plans

De lijst met gebruikers downloadenDownload the list of users

 1. Klik of tik in het beheercentrum van PowerApps op Gebruikerslicenties aan de linkerkant.In the PowerApps admin center, click or tap User licenses near the left edge.

  Belangrijk

  Deze optie is alleen beschikbaar voor globale beheerders van Office 365 en tenantbeheerders van Azure Active Directory.This option is available to Office 365 Global administrators and Azure Active Directory tenant admininstrators only.

  Bestand en Delen

 2. Klik of tik op Een lijst met actieve gebruikerslicenties downloaden.Click or tap Download a list of active user licenses.

  Bestand en Delen

  Het downloaden van het bestand kan een paar minuten duren.The file might take a few minutes to download. Wacht enkele minuten totdat het CSV-bestand is gedownload en open dit vervolgens in Excel.Wait a few minutes for the .csv file to download, and then open it in Excel.

  Notitie

  Als u het venster sluit voordat het downloaden van het bestand is voltooid, moet u het proces wellicht opnieuw opstarten.If you close the window before the file finishes downloading, you might have to restart the process.

In dit voorbeeld ziet u twee gebruikers die op verschillende manieren licenties hebben verkregen voor zowel PowerApps als Microsoft Flow.This example shows two users who have licenses to both PowerApps and Microsoft Flow through different means. Maria Beukema heeft toegang via een abonnement op Office 365 en Arnoud Wolthuis heeft voor elk product een proeflicentie gekregen.Jane Doe has access through a subscription to Office 365, and John Doe got a trial license for each product.

Bestand en Delen

Deze lijst bevat geen gebruikers die wel licenties hebben voor PowerApps en Microsoft Flow, maar deze nog nooit hebben gebruikt.This list doesn't contain users who have licenses for PowerApps and Microsoft Flow but have never accessed them. U kunt alle gebruikerslicenties bekijken via het Office 365-beheercentrum.You can view all user licenses from the Office 365 admin center.

Als een gebruiker de organisatie heeft verlaten, wordt in de lijst Onbekend weergegeven in kolommen zoals Gebruikersnaam en E-mailadres.If a user has left the organization, the list will show Unknown in columns such as User name and Email address. Als in de lijst Onbekend wordt weergegeven, maar niemand de organisatie heeft verlaten, wacht u enkele minuten en download u de lijst vervolgens opnieuw.If the list shows Unknown but nobody has left the organization, wait several minutes, and then download the list again.

Om gebruikerslicenties toe te voegen, opent u het Office 365-beheercentrum.To add user licenses, open the Office 365 admin center.