Een API-connector ontwikkelen (PowerApps)Develop an API connector (PowerApps)

Het bouwen van een connector vindt in meerdere stappen plaats.Building a connector involves multiple steps. Als u aan de slag wilt gaan, klikt of tikt u in PowerApps op de knop Instellingen (het tandwielpictogram) rechtsboven op de pagina.To get started - in PowerApps, click or tap the Settings button (the gear icon) at the upper right of the page. Klik of tik vervolgens op Aangepaste connectors.Then click or tap Custom Connectors.

API-connectors zoeken

Uw API beschrijvenDescribe your API

API-connectors worden beschreven met behulp van de OpenAPI standard voor het definiƫren van de interface van een HTTP-API.API connectors are described using the OpenAPI standard for defining the interface of an HTTP API. U kunt het bouwen beginnen met een bestaand OpenAPI-bestand, maar u kunt ook een Postman Collection importeren, waarmee het OpenAPI-bestand automatisch voor u wordt gegenereerd.You can start building with an existing OpenAPI file, or you can import a Postman Collection, which auto-generates the OpenAPI file for you.

Het API-diagram definiƫren

Als u uitgaat van een van deze API-beschrijvingen, worden de velden voor de metagegevens automatisch gevuld.If you start from either of these API descriptions, the metadata fields in the wizard are auto-populated. U kunt deze altijd aanpassen.You can edit these at any time.

Beveiliging bouwenBuild security

Kies het verificatietype dat door uw service wordt ondersteund en geef aanvullende details op, zodat identiteit op de juiste manier tussen uw service en clients kan stromen.Pick the authentication type supported by your service, and provide additional details to enable identity to flow appropriately between your service and any clients.

Beveiligingsdiagram

Meer informatie over de beveiliging van connectors.Learn more about connector security.

Triggers en acties bouwenBuild triggers and actions

  1. Schakel over naar het tabblad Definitie als u triggers en acties voor uw connector wilt bouwen.To build the triggers and actions for your connector, switch to the Definition tab.

    Diagram Definitie

  2. Met de wizard kunt u nieuwe bewerkingen toevoegen of het schema en de respons voor bestaande bewerkingen bewerken.Using the wizard, you can add new operations or edit the schema and response for existing ones. Met de algemene eigenschappen voor elke bewerking kunt u de werking voor eindgebruikers voor uw connector bepalen.The General properties for each operation enable you to control the end-user experience for your connector. Meer informatie over de verschillende typen bewerkingen vindt u via de onderstaande koppelingen:Learn more about the different types of operations using the links below:

  3. Klik of tik ten slotte op Connector maken om de API-connector te registreren.Finally, click or tap Create connector to register the API connector.

Neem contact op met condevhelp@microsoft.com voor aanvullende functies die niet in de wizard beschikbaar zijn.For additional features not available in the wizard, please contact condevhelp@microsoft.com.

De connector testenTest the connector

Voor dat u de API-connector indient, moet u deze testen. Dat kan op meerdere manieren:Prior to submission, test your API connector in one or more ways:

  • Met de Testing wizard voor de API-connector, kunt u een bewerking aanroepen om de functionaliteit en het responsschema ervan te controleren.Using the API connector Testing wizard, you can call each operation to verify its functionality and the response schema.
  • In de ontwerpfunctie voor Microsoft Flow kunt u visueel stromen bouwen met behulp van de API-connector.In the designer for Microsoft Flow, you can visually build flows using your API connector. Dankzij deze testmethode hebt u meer inzicht in de functionaliteit van de gebruikersinterface en de functies van de connector.This method of testing gives you visibility into the user interface functionality and features of your connector.
  • In PowerApps Studio kunt u een bewerking aanroepen via de formulebalk en de respons aan de besturingselementen op het scherm verbinden.In the PowerApps Studio, you can call each operation using the formula bar, and bind the response to controls on your screen.

Dit onderwerp biedt een overzicht. Zie Aangepaste API's registreren in PowerApps voor meer informatie.This topic provides an overview; for more information, see Register and use a custom connector.