Indienen voor certificering als een API-connector (PowerApps)Submit for certification as an API Connector (PowerApps)

Als onderdeel van ons certificeringsproces van derden controleren we uw connector voordat we deze publiceren.As part of our third party certification process, we review your connector before publishing. Door een connector te certificeren, wordt deze beschikbaar gesteld aan alle gebruikers van Microsoft Flow, PowerApps en Logic Apps.By certifying a connector, it becomes available to all users of Microsoft Flow, PowerApps, and Logic Apps. Hieronder staan de criteria en stappen voor certificering.Following are the criteria and steps for certification.

CriteriaCriteria

MogelijkheidCapability DetailsDetails Vereist of aanbevolenRequired or Recommended
SaaS-app (Software as a Service) voor bedrijvenSoftware as a Service (SaaS) app for business Een scenario voor zakelijke gebruikers dat goed aansluit bij Microsoft Flow, PowerApps en Logic AppsBusiness user scenario that fits well with Microsoft Flow, PowerApps, and Logic Apps VereistRequired
VerificatietypeAuthentication Type Uw API moet OAuth2-, API-sleutel- of basisverificatie ondersteunenYour API must support OAuth2, API key, or Basic authentication VereistRequired
OndersteuningSupport U moet een contactpersoon opgeven bij wie klanten terechtkunnen voor ondersteuningYou must provide a support contact where customers can find help VereistRequired
Beschikbaarheid/uptimeAvailability / Uptime Uw app moet een uptime van ten minste 99,9% hebbenYour app should have an uptime of at least 99.9% AanbevolenRecommended

Uw connector indienenSubmitting your connector

Certificeer uw connector voor Microsoft Flow, PowerApps en Logic Apps in drie eenvoudige stappen:Certify your connector for Microsoft Flow, PowerApps, and Logic Apps in three simple steps:

 1. NominatieNomination

  • Een nominatie indienenSubmit a nomination
  • U ontvangt een wederzijdse Geheimhoudingsverklaring en Partnerovereenkomst.You will receive a mutual Non-Disclosure Agreement and Partner Agreement. De ondertekende contracten zijn vereist om te kunnen doorgaan.The signed contracts are required in order to proceed.
  • Wij zullen controleren of uw app aan de criteria voldoet.We'll check if your app meets the criteria. Zodra uw app is goedgekeurd, stellen we u op de hoogte en geven we u voorbereidingsinstructies.Once approved, we'll notify you along with instructions for onboarding.
 2. ControleReview

  Geef uw nominatiecontactpersoon de volgende informatie ter controle:Submit the following information to your nomination contact for review:

  • OpenAPI-bestand waarin uw API wordt beschrevenOpenAPI file that describes your API
  • icon.png-bestand (logo van ongeveer 160 pixels in een vierkant van 230 pixels, bij voorkeur wit op een gekleurde achtergrond)icon.png file (~160px logo inside a 230px square, white on a colored background is preferred)
  • Merkkleur in een hexadecimale waarde (die overeenkomt met de gekleurde achtergrond in het pictogrambestand)Brand color in hex (matching the colored background in the icon file)
  • Een testaccount voor validatieA test account for validation
  • Een contactpersoon voor ondersteuningA support contact

   Als we nog meer informatie nodig hebben, zullen we contact met u opnemen.If additional information is required, we'll contact you with more details.

 3. PublicatiePublishing

  Nadat we de functionaliteit en inhoud van de connector hebben gevalideerd, plannen we de connector in voor implementatie in alle producten en regio's.After we validate connector functionality and content, we will stage the connector for deployment across all products and regions.

  Standaard worden alle connectors gepubliceerd als 'premium'.By default, all connectors are published as "premium". Als uw app op Azure is gebouwd, kunt u een aanvraag indienen om uw connector te vermelden als 'standaard'-connector die beschikbaar is voor alle gebruikers van Office 365 Enterprise- abonnementen.If your app is built on Azure, you can apply to have your connector listed as a “standard” connector available to all users of Office 365 Enterprise plans. Neem voor meer informatie contact op met uw nominatiecontactpersoon.Ask your nomination contact for more details.