Een app genereren voor het beheren van gegevens in een SharePoint-lijstGenerate an app to manage data in a SharePoint list

Genereer in PowerApps automatisch een app met drie schermen om gegevens in een SharePoint-lijst te beheren. Deze site kan on-premises zijn of in de cloud.In PowerApps, generate a three-screen app automatically to manage data in a SharePoint list, whether the site is on-premises or in the cloud.

Standaard bevat elke gegenereerde app een scherm om in records te bladeren, een scherm om de details van een record te tonen en een scherm om records te maken of bij te werken.By default, every generated app has a screen for browsing records, a screen for showing details of a record, and a screen for creating or updating records. De indeling en inhoud voor elk scherm worden in eerste instantie automatisch bepaald, maar u kunt de app aan uw eigen wensen aanpassen.The initial layout and content for each screen is automatically determined, but you'll probably need to customize the app to suit your needs.

Zie Introduction to PowerApps (Inleiding tot PowerApps) als u onbekend bent met PowerApps.If you're unfamiliar with PowerApps, see Introduction to PowerApps.

Op het moment van schrijven ondersteunt PowerApps aangepaste lijsten, maar geen bibliotheken.As of this writing, PowerApps supports custom lists but not libraries. Daarnaast kunt u gegevens weergeven in sommige typen kolommen, bijvoorbeeld Keuze en Afbeelding. U kunt de gegevens echter niet bijwerken.In addition, you can show data in some types of columns, such as Choice and Picture, but you can't update that data. Zie Bekende problemen voor meer informatie.For more information, see Known issues.

Notitie

Als een kolomnaam een spatie bevat, wordt deze in PowerApps weergegeven als ‘_x0020_’.If any column name contains a space, PowerApps will show it as "_x0020_". 'Kolomnaam' wordt bijvoorbeeld weergegeven als 'Kolom_x0020_naam'.For example "Column Name" will display as "Column_x0020_Name".

Een SharePoint-app opgevenSpecify a SharePoint app

 1. Maak verbinding met SharePoint als u dat nog niet hebt gedaan.If you haven't already created a connection to SharePoint, create one.
 2. Open PowerApps op een van deze twee manieren:Open PowerApps in either of these ways:

 3. Klik of tik onder Beginnen met uw gegevens op Telefoonindeling op de SharePoint-tegel.Under Start with your data, click or tap Phone layout on the SharePoint tile.

Een site en een lijst opgevenSpecify a site and a list

 1. Typ of plak onder Connect to a SharePoint site de URL naar de site die de lijst bevat die u wilt gebruiken en klik of tik vervolgens op Go.Under Connect to a SharePoint site, type or paste the URL to the site that contains the list that you want to use, and then click or tap Go.

  Notitie

  Neem geen specifieke lijst in de URL op.Don't include a specific list in the URL.

 2. Klik of tik onder Choose a list de naam van de lijst die u wilt gebruiken.Under Choose a list, click or tap the name of the list that you want to use.

  U kunt de lijstnamen alfabetisch sorteren door op de sorteerknop te klikken.You can sort the list names alphabetically by clicking or tapping the sort button.

  U kunt ook ten minste één letter in het zoekvak typen of plakken om alleen die lijstnamen weer te geven met de tekst die u opgeeft.You can also type or paste at least one letter in the search box to show only those list names that contain the text that you specify.

  Niet alle soorten lijsten worden standaard weergegeven.Not all types of lists appear by default. Als de naam van de lijst die u wilt gebruiken niet wordt weergegeven, scrolt u naar beneden en typt u de lijstnaam in het vak Een aangepaste lijstnaam invoeren.If the name of the list that you want to use doesn't appear, scroll to the bottom, and then type the list name in the box that contains Enter custom list name.

 3. Klik of tik op Connect om de app te genereren.Click or tap Connect to generate the app.

  Knop Connect

 4. Als u wordt voorgesteld de inleidende rondleiding te volgen, klikt of tikt u op Volgende om vertrouwd te raken met de belangrijkste gedeelten van de PowerApps-interface (of klik of tik op Overslaan).If you're prompted to take the intro tour, click or tap Next to get familiar with key areas of the PowerApps interface (or click or tap Skip).

  Scherm van de inleidende rondleiding openen

  U kunt de rondleiding altijd later volgen door op het vraagtekenpictogram in de rechterbovenhoek te klikken of tikken en vervolgens op Take the intro tour.You can always take the tour later by clicking or tapping the question-mark icon near the upper-right corner and then clicking or tapping Take the intro tour.

Volgende stappenNext steps

 • Druk op Ctrl+S om de zojuist gegenereerde app op te slaan.To save the app that you've just generated, press Ctrl-S.
 • Zie Customize a layout (Een indeling aanpassen) voor het aanpassen van het bladerscherm (dat standaard wordt weergegeven).To customize the browse screen (which appears by default), see Customize a layout.
 • Zie Een formulier aanpassen voor het aanpassen van de detail- of bewerkingsschermen.To customize the details or edit screens, see Customize a form.