Veelvoorkomende problemen en oplossingen voor PowerAppsCommon issues and resolutions for PowerApps

Opmerking: raadpleeg de lijst met bekende problemen voor de Microsoft Common Data Service voor meer informatie.Note: For more information, see the list of known issues for the Microsoft Common Data Service.

Onlangs toegevoegd/gewijzigdRecently added/changed

 1. Camerabesturingselementen in PowerApps Studio voor WindowsCamera controls in PowerApps Studio for Windows

  Vanwege een Windows-update kan PowerApps Studio voor Windows crashen als u een camerabesturingselement toevoegt of een app opent die gebruikmaakt van een camerabesturingselement.Due to a Windows update, PowerApps Studio for Windows may crash if you add a camera control or open an app that uses a camera control. Om dit probleem te vermijden, kunt u PowerApps Studio voor internet gebruiken wanneer u een camerabesturingselement toevoegt of opent.To avoid this problem, use PowerApps Studio for web when adding or using a camera control.

 2. Versie 2.0.700 op Android-apparatenRelease 2.0.700 on Android devices

  Als u versie 2.0.700 op een Android-apparaat installeert en apps vervolgens niet meer kunnen worden geopend (of niet meer reageren), verwijdert u PowerApps, start u het apparaat opnieuw op en installeert u PowerApps opnieuw.If you install release 2.0.700 on an Android device and then can't open apps (or an app stops responding), uninstall PowerApps, restart the device, and then reinstall PowerApps.

 3. 'Lege' galerie als er een app wordt geopend"Empty" gallery when opening an app

  Als u automatisch een app genereert op basis van gegevens en deze opslaat en daarna opnieuw opent, kan de galerie voor het bladeren mogelijk geen gegevens weergeven.If you generate an app automatically from data, save the app, and then reopen it, the browse gallery might not immediately show any data. U kunt dit probleem oplossen door minimaal één teken in het zoekvak te typen en de getypte tekst vervolgens te verwijderen.To resolve this issue, type at least one character in the search box, and then delete the text that you typed. De galerie zal dan gegevens weergeven zoals dat wordt verwacht.The gallery will then show data as expected.

 4. Upgrade uitvoeren van PowerApps in Windows 8.1Upgrading PowerApps on Windows 8.1

  Als u PowerApps installeert op een computer met Windows 8 of Windows 8.1, houdt u de Windows Store-app open en actief, gebruikt u de charm Instellingen om op updates te controleren en installeert u ze.If you install PowerApps on a computer that’s running Windows 8 or Windows 8.1, keep the Windows Store app open and active, use the Settings charm to check for updates, and then install them.

 5. Aangepaste connectors en Common Data ServiceCustom connectors and the Common Data Service

  Als een app die is gemaakt met behulp van PowerApps-build 2.0.540 of eerder, afhankelijk is van een database in Common Data Service en ten minste één aangepaste connector in een andere omgeving, moet u de connector implementeren in dezelfde omgeving als de database en de app bijwerken voor het gebruik van de nieuwe connector.If an app created using PowerApps build 2.0.540 or earlier relies on a database in the Common Data Service and at least one custom connector in a different environment, you’ll need to deploy the connector to the same environment as the database and update the app to use the new connector. Anders wordt een dialoogvenster weergegeven met een melding dat de API is niet gevonden.Otherwise, a dialog box will notify users that the API was not found. Zie het overzicht van omgevingen voor meer informatie.For more information, see the overview of environments.

 6. Een app uitvoeren in Windows 8.1Running an app on Windows 8.1

  Als u deze update voor Windows 8.1 installeert, kunt u apps die u in PowerApps Studio opent, niet uitvoeren op dat besturingssysteem.If you install this update for Windows 8.1, you can't run apps that you open in PowerApps Studio on that operating system. U kunt nog wel apps uitvoeren in powerapps.com of met behulp van PowerApps Mobile.However, you can still run apps that you open in powerapps.com or using PowerApps Mobile.

 7. Kolomnamen met spatiesColumn names with spaces

  Als u een SharePoint-lijst of een Excel-tabel gebruikt waarin de naam van een kolom een spatie bevat, wordt deze door PowerApps vervangen door '_x0020_'.If you're using a SharePoint list or an Excel table in which a column name contains a space, PowerApps will replace it with "_x0020_". 'Kolom twaalf' in SharePoint of Excel wordt bijvoorbeeld weergegeven als 'Kolom_x0020_twaalf' in PowerApps wanneer de naam wordt weergegeven in de gegevensindeling of wordt gebruikt in een formule.For example, "Column Name" in SharePoint or Excel will appear as "Column_x0020_Name" in PowerApps when displayed in the data layout or used in a formula.

OuderOlder

 1. Een stroom wijzigen in een gedeelde appChanging a flow in a shared app

  Als u een stroom aan een app toevoegt, deze deelt, en vervolgens een service toevoegt of een verbinding in de stroom wijzigt, moet u de stroom uit de gedeelde app verwijderen, de stroom opnieuw aan de app toevoegen, en de app opnieuw delen.If you add a flow to an app, share it, and then add a service or change a connection in the flow, you must remove the flow from the shared app, re-add the flow, and reshare the app. Anders treedt er een verificatiefout op voor gebruikers die de stroom activeren.Otherwise, users who trigger the flow will get an authentication failure.

 2. Een gelokaliseerde versie gebruiken.Using a localized version.

  Als u release 2.0.531 onder Windows 8.1 uitvoert, kunt u geen Tekstinvoer-besturingselement invoeren als het apparaat is ingesteld op een taal waarvoor een IME-venster nodig is.If you're running release 2.0.531 on Windows 8.1, you can't type in a Text input control if the device is set to a language that requires an IME window.

 3. Camerabesturing op een Windows PhoneCamera control on a Windows Phone

  Een app met camerabesturing kan vastlopen als u de app opent op een Windows Phone met build 10.0.10586.107.An app that contains a camera control might crash if you open the app on a Windows Phone that's running build 10.0.10586.107. U kunt dit probleem voorkomen door een upgrade naar de meest recente build uit te voeren (bijvoorbeeld door Upgrade-assistent uit te voeren).To avoid this problem, upgrade to the most recent build (for example, by running the Upgrade Advisor).

 4. Een app openen vanuit een sjabloon.Opening an app from a template.

  Als u werkt met release 2.0.5.00 of ouder, wordt een foutbericht weergegeven wanneer u probeert een app te maken op basis van een sjabloon.If you're running release 2.0.500 or older, an error message appears when you try to create an app from a template. U moet upgraden om deze functie te kunnen gebruiken.You must upgrade to be able to use this feature.

  Als u werkt met release 2.0.5.10 of ouder, wordt een foutbericht weergegeven wanneer u probeert een app te maken op basis van een sjabloon.If you're running release 2.0.510 or later, an warning might appear when you try to create an app from a template. U kunt dit bericht sluiten en verdergaan met het maken van de app.However, you can close the message and create the app.

 5. Een streepjescode scannenScanning a barcode

  Zie Een streepjescode scannen voor informatie over de beperkingen en aanbevolen procedures bij gebruik van het besturingselement Streepjescode.For information about limitations and best practices when you use a Barcode control, see Scan a barcode.

 6. Apps maken en wijzigen in een browserCreating and modifying apps in a browser

  U kunt in PowerApps Studio voor internet veel, maar niet alle, dingen doen die u ook in PowerApps Studio voor Windows kunt.You can do many, but not all, of the same things in PowerApps Studio for web as you can in PowerApps Studio for Windows. Zie Een app maken in een browser voor meer informatie.For more information, see Create an app in a browser.

 7. Een titelveld in een entiteit wijzigenChanging a Title field in an entity

  Als u het titelveld wijzigt van een entiteit waarnaar wordt verwezen door andere entiteiten via een of meer opzoekbewerkingen, treedt er een fout op wanneer u de wijziging probeert op te slaan.If you change the Title field for an entity that other entities reference through one or more lookups, an error will occur when you try to save the change. Om dit probleem tijdelijk op te lossen, verwijdert u de opzoekbewerkingen naar de entiteit waarvan u het titelveld wilt wijzigen, brengt u de wijzigingen aan, en maakt u de opzoekbewerkingen opnieuw.To work around this issue, remove any lookups to the entity for which you want to change the Title field, make the change, and then recreate the lookups. Zie Een relatie bouwen tussen entiteiten voor meer informatie over opzoekbewerkingen.For more information about lookups, see Build a relationship between entities.

 8. Apps die verbinding maken met on-premises SharePointApps that connect to on-premises SharePoint

  Als u een app deelt die gebruikmaakt van verbindingen die niet automatisch worden gedeeld (zoals een on-premises SharePoint-site), krijgen gebruikers die de app in een browser openen een leeg dialoogvenster te zien wanneer ze klikken of tikken op Aanmelden.If you share an app that relies on connections that aren’t automatically shared (for example, an on-premises SharePoint site), users who open the app in a browser will see a dialog box with no text when they click or tap Sign in. Klik of tik op het pictogram Sluiten (X) rechtsboven om het dialoogvenster te sluiten.To close the dialog box, click or tap the close (X) icon in the upper-right corner. Het dialoogvenster wordt niet weergegeven wanneer u de app in PowerApps Studio of PowerApps Mobile opent.The dialog box doesn’t appear if you open the app in PowerApps Studio or PowerApps Mobile. Zie App-resources delen voor meer informatie over gedeelde verbindingen.For more information about shared connections, see Share app resources.

 9. Wanneer PowerApps een app genereert op basis van gegevens, wordt het veld voor sorteren en zoeken niet automatisch geconfigureerd.When PowerApps generates an app from data, the field used for sorting and searching isn't automatically configured.

  Als u dit veld wilt configureren, bewerkt u de formule Items voor de galerie, zoals beschreven in de secties voor filteren en sorteren in Een galerie toevoegen.To configure this field, edit the Items formula for the gallery, as the sections for filtering and sorting in Add a gallery describe.

 10. Voor apps die zijn gemaakt op basis van gegevens, zijn alleen de eerste 500 records van een gegevensbron toegankelijk.For apps that are created from data, only the first 500 records of a data source can be accessed.

  In het algemeen werkt PowerApps met databronnen van elke omvang, omdat bewerkingen worden gedelegeerd naar de gegevensbron.In general, PowerApps works with any size data source by delegating operations to the data source. Als het delegeren van bewerkingen niet mogelijk is, geeft PowerApps een waarschuwing weer bij het maken van de app, en worden alleen de eerste 500 records van de gegevensbron gebruikt.For operations that can't be delegated, PowerApps will give a warning at authoring time and operate on only the first 500 records of the data source. Zie het artikel Filterfunctie voor meer informatie over delegeren.See the Filter function article for more details about delegation.

 11. Excel-gegevens moeten zijn opgemaakt als tabel.Excel data must be formatted as a table.

  Zie Verbindingen met cloudopslag voor de beperkingen bij het gebruik van Excel als gegevensbron.For information about limitations when you use Excel as a data source, see Cloud-storage connections.

 12. Aangepaste lijsten van SharePoint worden ondersteund, maar niet bibliotheken, bepaalde typen lijstkolommen en kolommen die meerdere waarden of selecties ondersteunen.SharePoint custom lists are supported but not libraries, some types of list columns, or columns that support multiple values or selections.

  Zie SharePoint Online voor meer informatie.For more information, see SharePoint Online.

 13. Cocreatie wordt niet ondersteund. Eén auteur tegelijk graag.Co-authoring isn't supported. One author at a time, please.

  Als er gelijktijdig wijzigingen worden aangebracht in een app door meerdere personen, kunt u de app mogelijk beschadigen of de wijzigingen van de ander overschrijven.You can corrupt an app or over-write others’ changes if more than one person modifies the same app at the same time. Sluit de app voordat iemand anders die gaat bewerken.Close the app before someone else edits it.

 14. Het duurt soms even voordat een net gedeelde app kan worden gebruikt.It can sometimes take a moment before a newly shared app can be used.

  In sommige gevallen is een app die u net hebt gedeeld, niet direct beschikbaar.In some cases, a newly shared app won't be immediately available. De app is na enige ogenblikken klaar voor gebruik.Wait a few moments, and it should become available.

 15. In het besturingselement Formulier kunt u geen gegevens wijzigen met een aangepaste kaart.In the Form control, you can't change data by using a custom card.

  In de aangepaste kaart ontbreekt de eigenschap Update, die vereist is voor het terugschrijven van wijzigingen.The stock custom card is missing the Update property, which is required to write back changes. U kunt dit als volgt tijdelijk oplossen:To work around this:

  • Selecteer het besturingselement Formulier en voeg een kaart toe via het deelvenster aan de rechterkant, op basis van het veld dat u de kaart wilt laten weergeven.Select the form control, and insert a card by using the right-hand pane based on the field that you want the card to show.
  • Ontgrendel de kaart zoals beschreven in Informatie over gegevenskaarten.Unlock the card, as described in Understanding data cards.
  • Verwijder of verplaats besturingselementen in de kaart zoals u wilt, net zoals u dat zou doen met de aangepaste kaart.Remove or rearrange controls within the card as you see fit, just as you would with the custom card.
 16. Een app die wordt uitgevoerd op Android 5.0, Nexus 6 met Webview-versies v48 of v49, kan vastlopen.An app that's running on Android 5.0, Nexus 6 with Webview versions v48 or v49 may crash.

  Gebruikers kunnen dit probleem oplossen door terug te gaan naar een lagere versie van Webview (3x) of bij te werken naar Android 6.0.Users can fix this problem by updating to a lower version of Webview (3x) or update to Android 6.0.

 17. De camera kan tijdelijk niet worden gebruikt als er weinig geheugen is.Camera usage may be temporarily disabled if memory is low.

  Als uw mobiele apparaat weinig geheugen heeft, wordt de camera tijdelijk uitgeschakeld om te voorkomen dat het apparaat vastloopt.If your mobile device is low on memory, the camera is temporarily disabled to avoid crashing the device.

 18. De Office 365 Video-connector wordt niet ondersteund.Office 365 Video connector isn't supported.
 19. De kaartengalerie is afgeschaft.Card gallery is deprecated.

  Bestaande apps die deze functie gebruiken, blijven voorlopig nog werken maar u kunt geen kaartengalerie toevoegen.Existing apps that use this feature will continue to run for the time being, but you can't add a card gallery. Vervang de kaartengalerieën met de nieuwe besturingselementen Formulier bewerken en Formulier weergeven.Please replace card galleries with the new Edit form and Display form controls.