Een verbinding met SharePoint maken vanuit PowerAppsCreate a connection to SharePoint from PowerApps

Maak een verbinding naar SharePoint Online of naar on-premises SharePoint zodat u automatisch een app kunt genereren of om een volledig nieuwe app te bouwen.Create a connection to either SharePoint Online or on-premises SharePoint so that you can generate an app automatically or build one from scratch.

Zie Introduction to PowerApps (Inleiding tot PowerApps) als u onbekend bent met PowerApps.If you're unfamiliar with PowerApps, see Introduction to PowerApps.

Op het moment van schrijven ondersteunt PowerApps aangepaste lijsten, maar geen bibliotheken.As of this writing, PowerApps supports custom lists but not libraries. Daarnaast kunt u gegevens weergeven in sommige typen kolommen, bijvoorbeeld Keuze en Afbeelding. U kunt de gegevens echter niet bijwerken.In addition, you can show data in some types of columns, such as Choice and Picture, but you can't update that data. Zie Known issues (Bekende problemen) voor meer informatie.For more information, see Known issues.

Een SharePoint-verbinding opgevenSpecify a SharePoint connection

 1. Registreer u voor PowerApps als u dat nog niet hebt gedaan.If you haven't already signed up, sign up for PowerApps.
 2. Meld u aan bij powerapps.com met dezelfde referenties die u hebt gebruikt om u te registreren.Sign in to powerapps.com using the same credentials that you used to sign up.
 3. Klik of tik in de linker navigatiebalk op Beheren en vervolgens op Verbindingen.In the left navigation bar, click or tap Manage, and then click or tap Connections.

  Optie Nieuw in het menu Bestand

 4. Klik of tik in de rechterbovenhoek op Nieuwe verbinding.Near the upper-right corner, click or tap New connection.

  Knop Nieuwe verbinding

 5. Klik of tik in de lijst met verbindingen op SharePoint.In the list of connections, click or tap SharePoint.

  SharePoint-verbinding toevoegen

 6. Volg de stappen in een van deze procedures, die later in dit onderwerp aan bod komen:Follow the steps in either of these procedures, which appear later in this topic:

Verbinding maken met een SharePoint Online-siteConnect to a SharePoint Online site

 1. Klik of tik op Connect directly (cloud services) en vervolgens op Verbinding toevoegen.Click or tap Connect directly (cloud services), and then click or tap Add connection.

  SharePoint Online kiezen

 2. Ga naar Volgende stappen aan het eind van dit onderwerp.Go to Next steps at the end of this topic.

Verbinding maken met een on-premises SharePoint-siteConnect to an on-premises SharePoint site

 1. Klik of tik op Connect using on-premises data gateway.Click or tap Connect using on-premises data gateway.

  SharePoint on-premises kiezen

  Opmerking: gateways en on-premises verbindingen kunnen alleen worden gemaakt en gebruikt in de standaardomgeving van de gebruiker.Note: Gateways and on-premises connections can only be created and used in the user's default environment.

 2. Geef uw gebruikersnaam en wachtwoord op.Specify your user name and your password.

  Als er bij uw referenties sprake is van een domeinnaam, geef deze dan op als Domain\Alias.If your credentials include a domain name, specify it as Domain\Alias.

  Uw referenties opgeven

 3. Als er geen on-premises gegevensgateway is geïnstalleerd, installeert u er een en klik of tik op het pictogram om de lijst met gateways te vernieuwen.If you don't have an on-premises data gateway installed, install one, and then click or tap the icon to refresh the list of gateways.

  Een gateway installeren

 4. Klik of tik onder Choose a gateway op de gateway die u wilt gebruiken en vervolgens op Verbinding toevoegen.Under Choose a gateway, click or tap the gateway that you want to use, and then click or tap Add connection.

  Een gateway kiezen

Volgende stappenNext steps

 • Genereer automatisch een app op basis van een door u opgegeven lijst.Generate an app automatically based on a list that you specify. De app heeft standaard drie schermen: een voor het bladeren in records, een voor het weergeven van details van één record en een voor het maken of bijwerken van een record.The app will have three screens by default: one each for browsing records, displaying details about a single record, and creating or updating a record.
 • Een volledig nieuwe app bouwen.Build an app from scratch. Dit onderwerp is geschreven voor Excel, maar voor SharePoint gelden dezelfde principes.This topic was written for Excel, but the same principles apply to SharePoint.