Verbinding maken met Dynamics 365 vanuit PowerAppsConnect to Dynamics 365 from PowerApps

Met PowerApps kunt u snel mobiele apps genereren, aanpassen, delen en uitvoeren, waarbij u slechts weinig of geen code hoeft te gebruiken.PowerApps lets you quickly generate, customize, share, and run mobile apps with little or no code. Met de Dynamics 365-connector maakt u in slechts enkele minuten handige mobiele apps om te delen met uw hele organisatie.By using the Dynamics 365 connector, you can create useful mobile apps to share with your organization in just a few minutes.

Als u de stappen in dit onderwerp volgt, maakt u een app waarmee gebruikers contactpersonen in Dynamics 365 kunnen weergeven, toevoegen, verwijderen en bijwerken.By following the steps in this topic, you'll create an app in which users can browse, add, delete, and make updates to contacts in Dynamics 365. Gebruikers kunnen de app uitvoeren in een browser of op een mobiel apparaat, zoals een telefoon.Users can run the app in a browser or on a mobile device such as a phone.

VereistenPrerequisite

Als u deze zelfstudie wilt volgen, hebt u een Microsoft Office 365-account nodig met een Dynamics 365-abonnement.To follow this tutorial, you need a Microsoft Office 365 account that includes a Dynamics 365 subscription.

Een verbinding makenCreate a connection

 1. Meld u aan bij PowerApps.Sign in to PowerApps.
 2. Klik in het linkernavigatiedeelvenster op Verbindingen.In the left navigation pane, click Connections.

  Optie Verbinding in menu Bestand

 3. Klik in de rechterbovenhoek op Nieuwe verbinding.Near the upper-right corner, click New connection.

  Nieuwe verbinding

 4. Klik in de lijst met verbindingen op Dynamics 365.In the list of connections, click Dynamics 365.

  Optie Verbinding in menu Bestand

 5. Klik in het dialoogvenster op Maken.In the dialog box, click Create.

  Verbinding maken

 6. Geef in het dialoogvenster Aanmelden bij uw account uw referenties voor de (online) Dynamics 365-tenant op.In the Sign in to your account dialog box, provide your credentials for the Dynamics 365 (online) tenant.

  Er wordt een verbinding gemaakt.A connection is created.

Automatisch een app genererenGenerate an app automatically

 1. Meld u aan bij PowerApps en klik linksonder op Nieuwe app.Sign in to PowerApps, and then click New app near the lower-left corner.

  Nieuwe app

 2. Klik onder Beginnen met uw gegevens op Telefoonindeling op de tegel Dynamics 365.Under Start with your data, click Phone layout on the Dynamics 365 tile.

  Dynamics 365-connector selecteren in PowerApps

 3. Selecteer onder Verbindingen de gewenste verbinding en kies een gegevensset die overeenkomt met het exemplaar van Dynamics 365 dat u met de app wilt beheren.Under Connections, select the connection that you want, and then choose a dataset, which corresponds to the instance of Dynamics 365 that you'll manage in the app.
 4. Klik onder Een tabel kiezen op Contactpersonen en klik vervolgens op Verbinden.Under Choose a table, click Contacts, and then click Connect.
 5. Klik of tik op een pictogram in de rechterbovenhoek van de linkernavigatiebalk om over te schakelen naar de miniatuurweergave.In the left navigation bar, click or tap an icon in the upper-right corner to switch to the thumbnail view.

  Schakelen tussen weergaven

PowerApps genereert een app met drie schermen op basis van de contactrecords.PowerApps generates a three-screen app based on contact records.

 • BrowseScreen1.BrowseScreen1. Dit scherm wordt standaard weergegeven wanneer een gebruiker de app opent.This screen appears by default when users open the app. In de navigatiebalk aan de linkerkant staat de miniatuur voor dit scherm boven de twee andere schermen.In the left navigation bar, a thumbnail for this screen appears above the other two screens.
 • DetailScreen1.DetailScreen1. Dit scherm wordt weergegeven wanneer de gebruiker op een item klikt in BrowseScreen1.This screen appears when users click an item in BrowseScreen1. In de navigatiebalk aan de linkerkant staat de miniatuur voor DetailScreen1 tussen de twee andere schermen.In the left navigation bar, a thumbnail for DetailScreen1 appears between the other two screens.
 • EditScreen1.EditScreen1. Dit scherm wordt weergegeven wanneer de gebruiker klikt op het pictogram voor het bewerken van een item in DetailScreen1.This screen appears when users click the edit icon for an item in DetailScreen1. In de navigatiebalk aan de linkerkant staat de miniatuur voor EditScreen1 onder de twee andere schermen.In the left navigation bar, a thumbnail for EditScreen1 appears under the other two screens.

U kunt de app uitvoeren in de oorspronkelijke staat, maar we kunnen deze wat handiger maken door het verfijnen van de weergegeven informatie in ieder scherm.The app can run in its initial state, but we can make it more useful by refining the information on each screen.

BrowseScreen1 aanpassenCustomize BrowseScreen1

In deze procedure configureert u BrowseScreen1 voor het weergeven van de voor- en achternaam van elke contactpersoon.In this procedure, you'll configure BrowseScreen1 to show the first and last names of each contact. De gegevens worden alfabetisch gesorteerd op achternaam en bevatten ook afbeeldingen, in een raster met twee kolommen.The data will be sorted alphabetically by last name and include images in a two-column grid.

 1. Selecteer in BrowseScreen1 de galerie door op een record te klikken, behalve de eerste record.In BrowseScreen1, select the gallery by clicking any record in it except the first one.

  Indeling selecteren

 2. Klik of tik in het rechterdeelvenster op het tabblad Gegevens.In the right-hand pane, click or tap the Data tab.
 3. Klik in de lijst met indelingen op de indeling waarin afbeeldingen en tekst in twee kolommen worden weergegeven.In the list of layouts, click or tap the one that shows pictures and text in a two-column grid.

  Mogelijk moet u omlaag schuiven om de optie te vinden.You might need to scroll down to show this option.

  Indeling selecteren

 4. Kopieer de formule en plak deze, terwijl de galerie nog is geselecteerd, in de formulebalk (rechts van de knop fx):Copy this formula and then, with the gallery still selected, paste the formula in the formula bar (to the right of the fx button):

  SortByColumns(Search(Filter(Contacts,statuscode=1), TextSearchBox1.Text, "lastname"), "lastname", If(SortDescending1, Descending, Ascending))

 5. Selecteer in het rechterdeelvenster de optie voornaam in de bovenste vervolgkeuzelijst en achternaam in de middelste vervolgkeuzelijst.In the right-hand pane, set the top drop-down list to firstname and the middle drop-down list to lastname.

  Body1 selecteren

 6. (Optioneel) klik in het menu Bestand op Opslaan als, typ een naam voor de app en klik op Opslaan.(optional) On the File menu, click Save as, type a name for the app, and then click Save.

  De app wordt standaard in de cloud opgeslagen.By default, the app will be saved to the cloud. Klik op Deze computer om uw app lokaal op te slaan.Click This computer to save your app locally.

DetailsScreen1 en EditScreen1 aanpassenCustomize DetailsScreen1 and EditScreen1

 1. Klik of tik in de linkernavigatiebalk op de middelste miniatuur om DetailScreen1 te selecteren.In the left navigation bar, click the middle thumbnail to select DetailsScreen1.
 2. Klik in DetailScreen1 ergens onder de titelbalk om de aanpassingsopties weer te geven in het rechterdeelvenster.On DetailScreen1, click anywhere below the title bar to show customization options in the right-hand pane.

  Aanpassen formulier weergeven

 3. Klik of tik in het rechterdeelvenster op het oogpictogram voor elk veld om het te verbergen.In the right-hand pane, click the eye icon for each field to hide it.

  Velden verbergen

 4. Klik ergens onder de titelbalk om Form1 te selecteren.Click anywhere under the title bar to select Form1.

  Form1 selecteren

 5. Klik in het rechterdeelvenster op het oogpictogram voor elk van deze velden, zodat er op een scherm een afbeelding (mits de tabel er een bevat) en vier andere velden voor elke contactpersoon worden weergegeven:In the right-hand pane, click the eye icon for each of these fields, so that the screen will show an image (if the table contains one) and four other fields for each contact:

  • entityimageentityimage
  • firstnamefirstname
  • lastnamelastname
  • mobilephonemobilephone
  • emailaddress1emailaddress1

   Het rechterdeelvenster moet eruitzien zoals in deze afbeelding:The right-hand pane should resemble this graphic:

   Form1 selecteren

 6. Klik in de linkernavigatiebalk op de onderste miniatuur om EditScreen1 te selecteren.Select EditScreen1 by clicking the bottom thumbnail in the left navigation bar.
 7. Herhaal de stappen in deze procedure om EditScreen1 op dezelfde manier aan te passen als DetailScreen1.Repeat the steps in this procedure to customize EditScreen1 the same way as DetailsScreen1.
 8. (Optioneel) Sla de app op.(optional) Save the app.

Volgende stappenNext steps