Verbinding maken met Office 365 Outlook vanuit PowerAppsConnect to Office 365 Outlook from PowerApps

Office 365 Outlook

Als u verbinding maakt met Office 365 Outlook, kunt u, naast andere taken, e-mailberichten weergeven, verzenden, verwijderen en beantwoorden.If you connect to Office 365 Outlook, you can show, send, delete, and reply to email messages, in addition to other tasks.

U kunt besturingselementen toevoegen om deze functies in uw app uit te voeren.You can add controls to perform these functions in your app. U kunt bijvoorbeeld besturingselementen Text input toevoegen om te vragen naar de ontvanger, het onderwerp en de hoofdtekst van het e-mailbericht, en een besturingselement Button toevoegen om de e-mail te verzenden.For example, you can add Text input controls to ask for the recipient, the subject, and the body of the email, and add a Button control to send the email.

In dit onderwerp wordt beschreven hoe u Office 365 Outlook als verbinding kunt toevoegen, Office 365 Outlook als gegevensbron aan uw app kunt toevoegen en deze gegevens in verschillende besturingselementen kunt gebruiken.This topic shows you how to add Office 365 Outlook as a connection, add Office 365 Outlook as a data source to your app, and use this data in different controls.

Belangrijk: ten tijde van dit schrijven ondersteunt de agendabewerking geen terugkerende gebeurtenissen.Important: As of this writing, the calendar operation doesn't support recurring events.

 

What you need to get started

Verbinding maken met Office 365 OutlookConnect to Office 365 Outlook

 1. Voeg een gegevensverbinding toe en selecteer Office 365 Outlook:Add a data connection and select Office 365 Outlook:

  Verbinding maken met Office 365

 2. Selecteer Connect en als u wordt gevraagd om aan te melden, voert u uw werkaccount in.Select Connect, and if prompted to sign in, enter your work account.

De verbinding met Office 365 Outlook is gemaakt en aan uw app toegevoegd.The Office 365 Outlook connection has been created and added to your app. U kunt de verbinding nu gebruiken.Now, it's ready to be used.

Berichten weergevenShow messages

 1. Selecteer in het menu Invoegen de optie Galerie en selecteer vervolgens het besturingselement Tekstgalerie.On the Insert menu, select Gallery, and then select a Text gallery control.
 2. Stel de eigenschap Items in op de volgende formule:Set its Items property to the following formula:

  Office365.GetEmails({fetchOnlyUnread:false})

  Het besturingselement voor de galerie wordt automatisch gevuld met een aantal e-mails.The gallery control is automatically populated with some of your emails.

 3. Stel in de galerie de eigenschap Text van het eerste label in op ThisItem.From.In the gallery, set the Text property of the first label to ThisItem.From. Stel het tweede label in op ThisItem.Subject.Set the second label to ThisItem.Subject. Stel het derde label in op ThisItem.Body.Set the third label to ThisItem.Body. U kunt ook de grootte van de labels aanpassen.You can also resize the labels.

  Het besturingselement voor de galerie wordt automatisch gevuld met de nieuwe eigenschappen.The gallery control is automatically populated with the new properties.

 4. Voor deze functie is een aantal optionele parameters beschikbaar.This function has several optional parameters available. Stel de eigenschap Items van de galerie in op een van de volgende formules:Set the gallery's Items property to one of the following formulas:

  Office365.GetEmails({fetchOnlyUnread:false})
  Office365.GetEmails({fetchOnlyUnread:false, top:2})
  Office365.GetEmails({folderPath:"Sent Items", fetchOnlyUnread:false, top:2})
  Office365.GetEmails({folderPath:"Sent Items", fetchOnlyUnread:false, top:2, searchQuery:"powerapps"})
  Office365.GetEmails({folderPath:"Deleted Items", fetchOnlyUnread:false, top:2, skip:3})

Een bericht verzendenSend a message

 1. Selecteer Text in het menu Insert en selecteer vervolgens Text input.On the Insert menu, select Text, and then select Text input.
 2. Herhaal de vorige stap nog twee keer zodat u drie vakken hebt, en rangschik ze vervolgens in een kolom:Repeat the previous step two more times so that you have three boxes, and then arrange them in a column:

 3. Wijzig de naam van de besturingselementen in:Rename the controls to:

  • inputToinputTo
  • inputSubjectinputSubject
  • inputBodyinputBody
 4. Selecteer in het menu Invoegen de optie Besturingselementen en selecteer vervolgens Knop.On the Insert menu, select Controls, and then select Button. Stel de eigenschap OnSelect in op de volgende formule:Set its OnSelect property to the following formula:

  Office365.SendEmail(inputTo.Text, inputSubject.Text, inputBody.Text)

 5. Verplaats de knop, zodat deze onder de overige besturingselementen wordt weergegeven en stel de eigenschap Tekst in op E-mail verzenden.Move the button so that it appears under all the other controls, and set its Text property to "Send email".
 6. Druk op F5 of selecteer de knop Voorbeeld ().Press F5, or select the Preview button (). Typ een geldig e-mailadres in inputTo en typ de door u gewenste tekst in de andere twee besturingselementen voor Tekstinvoer.Type in a valid email address in inputTo, and type whatever you want in the other two Text input controls.
 7. Selecteer E-mail verzenden om de e-mail te verzenden.Select Send email to send the message. Druk op Esc om terug te gaan naar de standaardwerkruimte.Press Esc to return to the default workspace.

Een bericht met een bijlage verzendenSend a message with an attachment

U kunt bijvoorbeeld een app maken waarin de gebruiker foto’s neemt met de camera van het apparaat en die vervolgens als bijlagen verzendt.You can, for example, create an app in which the user takes pictures by using the device's camera and then sends them as attachments. Gebruikers kunnen ook vele andere soorten bestanden toevoegen als bijlage in de e-mail-app.Users can also attach many other kinds of files to an email app.

Volg de stappen in de vorige sectie om een bijlage toe te voegen aan een bericht, maar voeg een parameter toe voor het opgeven van een bijlage (wanneer u de eigenschap OnSelect van de knop instelt).To add an attachment to a message, follow the steps in the previous section, but add a parameter to specify an attachment (when you set the OnSelect property of the button). Deze parameter is gestructureerd als een tabel, waarin u maximaal drie eigenschappen opgeeft voor elke bijlage:This parameter is structured as a table in which you specify up to three properties for each attachment:

 • NaamName
 • ContentBytesContentBytes
 • @odata.type

Opmerking: u kunt de eigenschap @odata.type voor slechts één bijlage opgeven en instellen op een lege tekenreeks.Note: You can specify the @odata.type property for only one attachment, and you can set it to an empty string.

In dit voorbeeld wordt een foto verzonden als file1.jpg:In this example, a photo will be sent as file1.jpg:

Office365.SendEmail(inputTo.Text, inputSubject.Text, inputBody.Text, {Attachments:Table({Name:"file1.jpg", ContentBytes:Camera1.Photo, '@odata.type':""})})

In dit voorbeeld wordt naast de foto ook een audiobestand verzonden:In this example, an audio file will be sent in addition to the photo:

Office365.SendEmail(inputTo.Text, inputSubject.Text, inputBody.Text, {Attachments:Table({Name:"file1.jpg", ContentBytes:Camera1.Photo, '@odata.type':""}, {Name:"AudioFile", ContentBytes:microphone1.audio })})

Een bericht verwijderenDelete a message

 1. Selecteer in het menu Invoegen de optie Galerie en selecteer vervolgens het besturingselement Tekstgalerie.On the Insert menu, select Gallery, and then select a Text gallery control.
 2. Stel de eigenschap Items in op de volgende formule:Set its Items property to the following formula:

  Office365.GetEmails({fetchOnlyUnread:false})

  Het besturingselement voor de galerie wordt automatisch gevuld met een aantal e-mails.The gallery control is automatically populated with some of your emails.

 3. Stel in de galerie de eigenschap Text van het eerste label in op ThisItem.Id.In the gallery, set the Text property of the first label to ThisItem.Id. Stel het tweede label in op ThisItem.Subject.Set the second label to ThisItem.Subject. Stel het derde label in op ThisItem.Body.Set the third label to ThisItem.Body.
 4. Selecteer het eerste label in de galerie en wijzig de naam ervan in EmailID:Select the first label in the gallery, and rename it to EmailID:

  Het deelvenster Opties sluiten

 5. Selecteer het derde label in de galerie en voeg een knop toe (menu Invoegen).Select the third label in the gallery, and add a Button (Insert menu). Stel de eigenschap OnSelect van de knop in op de volgende formule:Set the button's OnSelect property to the following formula:

  Office365.DeleteEmail(EmailID.Text)

 6. Druk op F5 of selecteer de knop Voorbeeld ().Press F5, or select the Preview button (). Selecteer een van de e-mails in de galerie en klik op de knop.Select one of the emails in your gallery, and click the button.

  OPMERKING: hiermee wordt de geselecteerde e-mail uit uw Postvak IN verwijderd.NOTE This deletes the selected email from your inbox. Let dus goed op wat u selecteert.So, choose wisely.
 7. Druk op Esc om terug te gaan naar de standaardwerkruimte.Press Esc to return to the default workspace.

Een bericht markeren als gelezenMark a message as read

In deze sectie wordt gebruikgemaakt van dezelfde besturingselementen als in E-mail verwijderen.This section uses the same controls as Delete email.

 1. Stel de eigenschap OnSelect van de knop in op de volgende formule:Set the button's OnSelect property to the following formula:

  Office365.MarkAsRead(EmailID.Text)

 2. Druk op F5 of selecteer de knop Voorbeeld ().Press F5, or select the Preview button (). Selecteer een van de ongelezen e-mails en klik op de knop.Select one of the unread emails, and then click the button.
 3. Druk op Esc om terug te gaan naar de standaardwerkruimte.Press Esc to return to the default workspace.