Verbinding maken met een Oracle-database vanuit PowerAppsConnect to an Oracle database from PowerApps

U kunt tabellen weergeven en tabelrijen maken, lezen, bijwerken en verwijderen in een Oracle-database nadat u een verbinding en een app hebt gemaakt in PowerApps.List tables, and create, read, update and delete table rows in an Oracle database after you create a connection and build an app in PowerApps. De Oracle Database-verbinding ondersteunt volledige delegering voor filteren, sorteren en andere functies, maar geen triggers of opgeslagen procedures.The Oracle Database connection supports full delegation of filtering, sorting, and other functions but not triggers or stored procedures.

VereistenPrerequisites

 • Oracle 9 en hogerOracle 9 and later
 • Oracle-clientsoftware 8.1.7 en hogerOracle client software 8.1.7 and later
 • Installatie van een on-premises gegevensgatewayInstallation of an on-premises data gateway
 • Installatie van de Oracle-client-SDKInstallation of the Oracle client SDK

Een on-premises gegevensgateway installerenInstall an on-premises data gateway

Volg de stappen in deze zelfstudie om een gateway te installeren.To install a gateway, follow the steps in this tutorial.

Een on-premises gegevensgateway fungeert als een brug waarmee u over snelle en veilige gegevensoverdracht beschikt tussen on-premises gegevens (gegevens die zich niet in de cloud bevinden) en de services van Power BI, Microsoft Flow, Logic Apps en PowerApps.An on-premises data gateway acts as a bridge, providing quick and secure data transfer between on-premises data (data that isn't in the cloud) and the Power BI, Microsoft Flow, Logic Apps, and PowerApps services. U kunt dezelfde gateway gebruiken met meerdere services en meerdere gegevensbronnen.You can use the same gateway with multiple services and multiple data sources. Zie Over gateways voor meer informatie.For more information, see Understand gateways.

Oracle-client installerenInstall Oracle client

Installeer de 64-bits ODAC 12c versie 4 (12.1.0.2.4) voor Windows x64 op dezelfde computer als de on-premises gegevensgateway.On the same computer as the on-premises data gateway, install the 64-bit ODAC 12c Release 4 (12.1.0.2.4) for Windows x64. Anders wordt er een fout weergegeven tijdens het maken of gebruiken van de verbinding, zoals wordt beschreven in de lijst met bekende problemen.Otherwise, an error will appear if you try to create or use the connection, as the list of known issues describes.

Een app maken vanuit een tabel in een Oracle-databaseCreate an app from a table in an Oracle database

 1. Klik of tik in PowerApps Studio op Nieuw in het menu Bestand (aan de linkerkant).In PowerApps Studio, click or tap New on the File menu (near the left edge).

  Nieuwe optie

 2. Klik of tik onder Beginnen met uw gegevens op de pijl.Under Start with your data, click or tap the arrow.

  Er wordt een lijst met bestaande verbindingen weergegeven.A list of connections that you already have appears.

 3. Klik of tik op Nieuwe verbinding.Click or tap New connection.

  Nieuwe verbinding

 4. Klik of tik in de lijst met verbindingen op Oracle Database.In the list of connections, click or tap Oracle Database.

  Nieuwe database

 5. Geef de naam van een Oracle-server, een gebruikersnaam en een wachtwoord op.Specify the name of an Oracle server, a username, and a password.

  Geef een server in de volgende notatie op als er een SID is vereist:Specify a server in this format if an SID is required:
  Servernaam/SIDServerName/SID

  Verbindingsparameters

 6. Klik of tik op de gateway die u wilt gebruiken of installeer een gateway.Click or tap the gateway that you want to use, or install one.

  Als de gateway niet wordt weergegeven nadat u deze hebt geïnstalleerd, klikt u op Gatewaylijst vernieuwen.If your gateway doesn't appear after you install it, click Refresh gateway list.

  Nieuwe gateway

 7. Klik of tik op Maken om de verbinding te maken.Click or tap Create to create the connection.

  Nieuw

 8. Klik of tik op de standaardgegevensset.Click or tap the default dataset.

  Nieuw

 9. Klik of tik in de lijst met tabellen op de tabel die u wilt gebruiken.In the list of tables, click or tap the table that you want to use.

  Nieuw

 10. Klik op Verbinden om de app te maken.Click Connect to create the app.

  Nieuw

In PowerApps wordt een app gemaakt met drie schermen waarin gegevens uit de geselecteerde tabel worden weergegeven:PowerApps creates an app that has three screens and shows data from the table that you selected:

 • BrowseScreen1, dat alle items in de tabel bevat.BrowseScreen1, which lists all entries in the table.
 • DetailScreen1, waarin meer informatie over één item wordt weergegeven.DetailScreen1, which provides more info about a single entry.
 • EditScreen1, waarin gebruikers een item kunnen bijwerken of maken.EditScreen1, in which users can update an entry or create an entry.

Nieuw

Volgende stappenNext steps

 • Druk op Ctrl+S om de zojuist gegenereerde app op te slaan.To save the app that you've just generated, press Ctrl-S.
 • Zie Een indeling aanpassen om BrowseScreen1 (dat standaard wordt weergegeven) aan te passen.To customize BrowseScreen1 (which appears by default), see Customize a layout.
 • Zie Een formulier aanpassen om DetailsScreen1 of EditScreen1 aan te passen.To customize DetailsScreen1 or EditScreen1, see Customize a form.

Bekende problemen, tips en probleemoplossingKnown issues, tips, and troubleshooting

 1. Kan de gateway niet bereiken.Cannot reach the Gateway.

  Deze fout treedt op als de on-premises gegevensgateway geen verbinding kan maken met de cloud.This error appears if the on-premises data gateway can't connect to the cloud. Als u de status van uw gateway wilt controleren, meldt u zich aan bij powerapps.microsoft.com, klikt of tikt u op Gateways en klikt of tikt u op de gateway die u wilt gebruiken.To check the status of your gateway, sign in to powerapps.microsoft.com, click or tap Gateways, and then click or tap the gateway that you want to use.

  Zorg ervoor dat uw gateway actief is en verbinding kan maken met internet.Make sure that your gateway is running and can connect to the Internet. Installeer the gateway niet op een computer die is uitgeschakeld of zich in slaapstand bevindt.Avoid installing the gateway on a computer that may be turned off or asleep. Probeer ook de on-premises gegevensgatewayservice (PBIEgwService) opnieuw te starten.Also try restarting the on-premises data gateway service (PBIEgwService).

 2. Voor System.Data.OracleClient is Oracle-clientsoftware versie 8.1.7 of hoger vereist.System.Data.OracleClient requires Oracle client software version 8.1.7 or greater.

  Deze fout treedt op als de Oracle-client-SDK niet is geïnstalleerd op dezelfde computer als de on-premises gegevensgateway.This error appears if the Oracle client SDK isn't installed on the same computer as the on-premises data gateway. Installeer de officiële provider om dit probleem op te lossen.To resolve this issue, install the official provider.

 3. Voor tabel [tabelnaam] zijn geen sleutelkolommen gedefinieerd.Table '[Tablename]' does not define any key columns.

  Deze fout treedt op als u verbinding maakt met een tabel die geen primaire sleutel heeft. Deze sleutel is vereist voor de Oracle Database-verbinding.This error appears if you're connecting to a table that doesn't have a primary key, which the Oracle Database connection requires.

 4. Vanaf nu worden opgeslagen procedures, tabellen met samengestelde sleutels en geneste objecttypen in tabellen niet meer ondersteund.As of this writing, stored procedures, tables with composite keys, and nested object types in tables aren't supported.