Besturingselementen Kolomdiagram en Lijndiagram in PowerAppsColumn chart and Line chart controls in PowerApps

Besturingselementen die gegevens weergeven als grafieken met x- en y-assen.Controls that show data as graphs with x- and y-axes.

BeschrijvingDescription

Een besturingselement Kolomdiagram of Lijndiagram bestaat standaard uit meerdere gegroepeerde besturingselementen.By default, a Column chart control or a Line chart control comprises multiple controls grouped together. Deze besturingselementen bevatten een titel, gegevens en een legenda.These controls show a title, data, and a legend.

Belangrijkste eigenschappenKey properties

Items: de gegevensbron die wordt weergegeven in een besturingselement zoals een galerie, een lijst of een grafiek.Items – The source of data that appears in a control such as a gallery, a list, or a chart.

NumberOfSeries: hoeveel kolommen met gegevens er in een kolom- of lijndiagram worden weergegeven.NumberOfSeries – How many columns of data are reflected in a column or line chart.

Alle eigenschappenAll properties

BorderColor: de kleur van de rand van een besturingselement.BorderColor – The color of a control's border.

BorderStyle: hiermee wordt aangegeven of de rand van een besturingselement effen, onderbroken of gestippeld is, of dat er geen rand is.BorderStyle – Whether a control's border is Solid, Dashed, Dotted, or None.

BorderThickness: de dikte van de rand van een besturingselement.BorderThickness – The thickness of a control's border.

Color: de kleur van de tekst in een besturingselement.Color – The color of text in a control.

DisplayMode: of invoer van de gebruiker is toegestaan (Bewerken), alleen gegevens worden weergegeven (Weergeven) of is uitgeschakeld (Uitgeschakeld).DisplayMode – Whether the control allows user input (Edit), only displays data (View), or is disabled (Disabled).

DisabledBorderColor: de kleur van de rand van een besturingselement als de eigenschap DisplayMode is ingesteld op Uitgeschakeld.DisabledBorderColor – The color of a control's border if the control's DisplayMode property is set to Disabled.

Font: de naam van de lettertypefamilie waarin de tekst wordt weergegeven.Font – The name of the family of fonts in which text appears.

GridStyle: bepaalt of de x-as, y-as, beide of geen enkele as wordt weergegeven in een kolom- of lijndiagram.GridStyle – Whether a column or line chart shows its x-axis, its y-axis, both, or neither.

Height : de afstand tussen de boven- en onderrand van een besturingselement.Height – The distance between a control's top and bottom edges.

HoverBorderColor: de kleur van de rand van een besturingselement wanneer de gebruiker de muisaanwijzer op dat besturingselement plaatst.HoverBorderColor – The color of a control's border when the user keeps the mouse pointer on that control.

ItemColorSet: de kleur van elk gegevenspunt in een diagram.ItemColorSet – The color of each data point in a chart.

ItemsGap: de afstand tussen kolommen in een kolomdiagram.ItemsGap – The distance between columns in a column chart.

 • De eigenschap ItemsGap is beschikbaar voor het besturingselement Kolomdiagram, maar niet voor het besturingselement Lijndiagram.The ItemsGap property is available for the Column chart control but not the Line chart control.

Markers: bepaalt of in een kolom- of lijndiagram de waarde van elk gegevenspunt wordt weergegeven.Markers – Whether a column or line chart shows the value of each data point.

MarkerSuffix: tekst die wordt weergegeven na elke waarde in een kolomdiagram waarvoor de eigenschap Markers is ingesteld op true.MarkerSuffix – Text that appears after each value in a column chart for which the Markers property is set to true.

 • De eigenschap MarkerSuffix is beschikbaar voor het besturingselement Kolomdiagram, maar niet voor het besturingselement Lijndiagram.The MarkerSuffix property is available for the Column chart control but not the Line chart control.

MinimumBarWidth: de smalst mogelijke breedte van kolommen in een kolomdiagram.MinimumBarWidth – The narrowest possible width of columns in a column chart.

 • De eigenschap MinimumBarWidth is beschikbaar voor het besturingselement Kolomdiagram, maar niet voor het besturingselement Lijndiagram.The MinimumBarWidth property is available for the Column chart control but not the Line chart control.

OnSelect: de manier waarop de app reageert wanneer de gebruiker op een besturingselement tikt of klikt.OnSelect – How the app responds when the user taps or clicks a control.

PaddingBottom: de afstand tussen de tekst in een besturingselement en de onderrand van het besturingselement.PaddingBottom – The distance between text in a control and the bottom edge of that control.

PaddingLeft: de afstand tussen de tekst in een besturingselement en de linkerrand van het besturingselement.PaddingLeft – The distance between text in a control and the left edge of that control.

PaddingRight: de afstand tussen de tekst in een besturingselement en de rechterrand van het besturingselement.PaddingRight – The distance between text in a control and the right edge of that control.

PaddingTop: de afstand tussen de tekst in een besturingselement en de bovenrand van het besturingselement.PaddingTop – The distance between text in a control and the top edge of that control.

PressedBorderColor: de kleur van de rand van een besturingselement wanneer de gebruiker op dat besturingselement tikt of klikt.PressedBorderColor – The color of a control's border when the user taps or clicks that control.

SeriesAxisMax: de maximumwaarde van de y-as voor een kolom- of lijndiagram.SeriesAxisMax – The maximum value of the y-axis for a column or line chart.

 • De eigenschap SeriesAxisMax is beschikbaar voor het besturingselement Kolomdiagram, maar niet voor het besturingselement Lijndiagram.The SeriesAxisMax property is available for the Column chart control but not the Line chart control.

SeriesAxisMin: een getal dat de minimumwaarde bepaalt van de y-as voor een kolomdiagram.SeriesAxisMin – A number that determines the minimum value of the y-axis for a column chart.

 • De eigenschap SeriesAxisMin is beschikbaar voor het besturingselement Kolomdiagram, maar niet voor het besturingselement Lijndiagram.The SeriesAxisMin property is available for the Column chart control but not the Line chart control.

Size: de tekengrootte van de tekst die in een besturingselement wordt weergegeven.Size – The font size of the text that appears on a control.

Visible: hiermee wordt aangegeven of een besturingselement zichtbaar of verborgen is.Visible – Whether a control appears or is hidden.

Width: de afstand tussen de linker- en rechterrand van een besturingselement.Width – The distance between a control's left and right edges.

X: de afstand tussen de linkerrand van een besturingselement en de linkerrand van de bovenliggende container (het scherm als er geen bovenliggende container is).X – The distance between the left edge of a control and the left edge of its parent container (screen if no parent container).

XLabelAngle: de hoek van de labels onder de x-as van een kolom- of lijndiagram.XLabelAngle – The angle of the labels below the x-axis of a column or line chart.

Y: de afstand tussen de bovenrand van een besturingselement en de bovenrand van de bovenliggende container (het scherm als er geen bovenliggende container is).Y – The distance between the top edge of a control and the top edge of the parent container (screen if no parent container).

YAxisMax: de maximumwaarde van de y-as voor een lijndiagram.YAxisMax – The maximum value of the y-axis for a line chart.

 • De eigenschap YAxisMax is beschikbaar voor het besturingselement Kolomdiagram, maar niet voor het besturingselement Lijndiagram.The YAxisMax property is available for the Column chart control but not the Line chart control.

YAxisMin: de minimumwaarde van de y-as voor een lijndiagram.YAxisMin – The minimum value of the y-axis for a line chart.

 • De eigenschap YAxisMin is beschikbaar voor het besturingselement Kolomdiagram, maar niet voor het besturingselement Lijndiagram.The YAxisMin property is available for the Column chart control but not the Line chart control.

YLabelAngle: de hoek van de labels naast de y-as van een lijn- of kolomdiagram.YLabelAngle – The angle of the labels next to the y-axis of a line or column chart.

Max( Gegevensbron, Kolomnaam )Max( DataSource, ColumnName )

VoorbeeldExample

 1. Voeg een besturingselement van het type Button toe en stel de bijbehorende eigenschap OnSelect in op deze formule:Add a Button control, and set its OnSelect property to this formula:
  Collect(Omzet, {Jaar:"2013", Europa:24000, Ganymede:22300, Callisto:21200}, {Jaar:"2014", Europa:26500, Ganymede:25700, Callisto:24700},{Jaar:"2014", Europa:27900, Ganymede:28300, Callisto:25600}) Collect(Revenue, {Year:"2013", Europa:24000, Ganymede:22300, Callisto:21200}, {Year:"2014", Europa:26500, Ganymede:25700, Callisto:24700},{Year:"2014", Europa:27900, Ganymede:28300, Callisto:25600})

  Weet u niet hoe u een besturingselement kunt toevoegen of configureren?Don't know how to add and configure a control?

  Wilt u meer informatie over de functie Collect of andere functies?Want more information about the Collect function or other functions?

 2. Druk op F5, klik of tik op het besturingselement Knop en druk vervolgens op Esc om terug te keren naar de standaardwerkruimte.Press F5, click or tap the Button control, and then press Esc to return to the default workspace.
 3. Voeg een besturingselement Kolomdiagram of Lijndiagram toe, stel de eigenschap Items van het besturingselement in op Omzet en stel de eigenschap NumberOfSeries in op 3.Add a Column chart control or a Line chart control, set its Items property to Revenue, and set its NumberOfSeries property to 3.

  Het besturingselement toont per product de omzet voor een periode van drie jaar.The control shows revenue data for each product over three years.