Besturingselement voor keuzelijst met invoervak in PowerAppsCombo box control in PowerApps

Een besturingselement waarmee gebruikers selecties kunnen maken in geboden opties.A control that allows users to make selections from provided choices. Ondersteunt zoeken en meervoudige selectie.Supports search and multiple selections.

BeschrijvingDescription

Met een besturingselement voor keuzelijst met invoervak kunt u zoeken naar items die u gaat selecteren.A Combo box control allows you to search for items you will select. De zoekopdracht wordt aan de serverzijde uitgevoerd op de eigenschap SearchField, zodat de prestaties niet worden beïnvloed door zeer grote gegevensbronnen.The search is performed server-side on the SearchField property so performance is not affected by very large data sources.

De modus voor enkelvoudige of meervoudige selectie wordt geconfigureerd via de eigenschap SelectMultiple.Single or multi-select mode is configured via the SelectMultiple property.

Wanneer u zoekt naar items om te selecteren, kunt u bij elk item ervoor kiezen één gegevenswaarde, twee waarden of een afbeelding en twee waarden (Persoon) weer te geven door de instelling Indeling in het deelvenster Gegevens te wijzigen.When searching for items to select, for each item you can choose to show a single data value, two values, or a picture and two values (Person) by modifying the Layout settings in the Data pane.

Personen selecterenPeople picker

Als u personen wilt selecteren met behulp van een keuzelijst met invoervak, kiest u de sjabloon Persoon bij de opmaakinstellingen in het deelvenster Gegevens en configureert u de desbetreffende gegevenseigenschappen die voor de onderstaande persoon moeten worden weergegeven.To use Combo box as a people picker, choose the Person template from the Layout settings in the Data pane and configure the related data properties to be shown for the person below.

Belangrijkste eigenschappenKey properties

Items: de gegevensbron waarin selecties kunnen worden gemaakt.Items – The source of data from which selections can be made.

DefaultItems: het/de aanvankelijk geselecteerde item(s) voordat de gebruiker het besturingselement gebruikt.DefaultItems – The initial selected item(s) before the user interacts with the control.

SelectedItems: een lijst met geselecteerde items als gevolg van gebruikersinteractie.SelectedItems – List of selected items resulting from user interaction.

SelectMultiple: bepaalt of de gebruiker één item of meerdere items kan selecteren.SelectMultiple – Whether the user can select a single item or multiple items.

IsSearchable: bepaalt of de gebruiker naar items kan zoeken alvorens ze te selecteren.IsSearchable – Whether the user can search for items before selecting.

Aanvullende eigenschappenAdditional properties

BorderColor: de kleur van de rand van een besturingselement.BorderColor – The color of a control's border.

BorderStyle: hiermee wordt aangegeven of de rand van een besturingselement effen, onderbroken of gestippeld is, of dat er geen rand is.BorderStyle – Whether a control's border is Solid, Dashed, Dotted, or None.

BorderThickness: de dikte van de rand van een besturingselement.BorderThickness – The thickness of a control's border.

Default: de aanvankelijke selectie voordat de gebruiker deze wijzigt in de modus voor enkelvoudige selectie.Default – The initial selection before it is changed by the user in single-select mode.

DisplayFields: Een lijst met velden die worden weergegeven voor elk item dat de zoekopdracht retourneert.DisplayFields – List of fields shown for each item returned by the search. Dit is het gemakkelijkst te configureren via het deelvenster Gegevens op het tabblad Eigenschappen.Easiest to configure via the Data pane in the Properties option tab.

DisplayMode: of invoer van de gebruiker is toegestaan (Bewerken), alleen gegevens worden weergegeven (Weergeven) of is uitgeschakeld (Uitgeschakeld).DisplayMode – Whether the control allows user input (Edit), only displays data (View), or is disabled (Disabled).

Height : de afstand tussen de boven- en onderrand van een besturingselement.Height – The distance between a control's top and bottom edges.

InputTextPlaceholder: instructietekst die aan eindgebruikers wordt getoond wanneer er geen items zijn geselecteerd.InputTextPlaceholder – Instructional text shown to end-users when no items are selected.

OnChange: hoe de app reageert wanneer de gebruiker een selectie wijzigt.OnChange – How the app responds when the user changes a selection.

OnNavigate: hoe de app reageert wanneer de gebruiker op een item klikt.OnNavigate – How the app responds when the user clicks on an item.

OnSelect: de manier waarop de app reageert wanneer de gebruiker op een besturingselement tikt of klikt.OnSelect – How the app responds when the user taps or clicks a control.

Visible: hiermee wordt aangegeven of een besturingselement zichtbaar of verborgen is.Visible – Whether a control appears or is hidden.

Width: de afstand tussen de linker- en rechterrand van een besturingselement.Width – The distance between a control's left and right edges.

X: de afstand tussen de linkerrand van een besturingselement en de linkerrand van de bovenliggende container (het scherm als er geen bovenliggende container is).X – The distance between the left edge of a control and the left edge of its parent container (screen if no parent container).

Y: de afstand tussen de bovenrand van een besturingselement en de bovenrand van de bovenliggende container (het scherm als er geen bovenliggende container is).Y – The distance between the top edge of a control and the top edge of the parent container (screen if no parent container).

VoorbeeldExample

  1. Voeg een besturingselement voor keuzelijst met invoervak toe via het menu Besturingselementen op het tabblad Invoegen.Add a Combo box control from the Insert tab, Controls menu.
  2. Klik op het tabblad Eigenschappen op Gegevens.In the Properties options tab, click on Data.
  3. Selecteer de gegevensbron, indeling en verwante eigenschappen daaronder.Select the data source, layout and related properties below.
  4. Stel op het tabblad Geavanceerd de eigenschap SelectMultiple in.Set the SelectMultiple property in the Advanced tab.

    Er verschijnt een functionele keuzelijst met invoervak in uw app.A functional Combo box will appear in your app.

    Weet u niet hoe u een besturingselement kunt toevoegen of configureren?Don't know how to add and configure a control?.