Besturingselement Gegevenstabel in PowerAppsData table control in PowerApps

Gegevens weergegeven in tabelvorm.Shows a set of data in a tabular format.

BeschrijvingDescription

Het besturingselement Gegevenstabel geeft een gegevensset weer in een indeling die kolomkoppen bevat voor elk veld dat in het besturingselement wordt weergegeven.The Data table control shows a dataset in a format that includes column headers for each field that the control shows. Als een maker van apps, hebt u volledige controle over welke velden worden weergegeven en in welke volgorde.As an app maker, you have full control over which fields appear and in what order. Net als het besturingselement Galerie heeft het besturingselement Gegevenstabel een eigenschap Selected die verwijst naar de geselecteerde rij.Like the Gallery control, the Data table control maintains a Selected property that points to the selected row. U kunt het besturingselement Gegevenstabel dus koppelen aan andere besturingselementen.Therefore, you can link the Data table control to other controls.

FunctionaliteitCapabilities

Het besturingselement Gegevenstabel is op 5 mei 2017 geïntroduceerd in PowerApps.PowerApps introduced the Data table control on May 5, 2017. Deze sectie bevat informatie over mogelijkheden die worden ondersteund en mogelijkheden die niet worden ondersteund.This section provides information about capabilities that are supported and capabilities that aren't supported.

Nu verkrijgbaarNow available

 • Gegevens in een besturingselement Gegevenstabel zijn alleen-lezen.Data in a Data table control is read-only.
 • Er wordt altijd één rij geselecteerd in een besturingselement Gegevenstabel.A single row is always selected in a Data table control.
 • U kunt een besturingselement Gegevenstabel koppelen aan een verbonden of lokale gegevensbron.Link a Data table control to a connected or local data source.
 • U kunt tijdens het uitvoeren van de app de kolombreedte in een besturingselement Gegevenstabel aanpassen, maar de wijzigingen worden niet opgeslagen.Adjust column widths in a Data table control while you run the app, though your changes aren't saved.
 • Als u een besturingselement Gegevenstabel koppelt aan een connector waarin deze functie is geïmplementeerd, zoals de Common Data Service, wordt er een reeks standaardvelden weergegeven in het besturingselement.A set of default fields appear in a Data table control when you link it to a connector that has implemented this capability, such as the Common Data Service. U kunt deze en andere velden vervolgens zo nodig weergeven of verbergen.You can then show or hide these fields and others as necessary.
 • Kolombreedte en koptekst aanpassen.Customize column width and heading text.
 • Hyperlinks weergeven in een besturingselement Gegevenstabel.Show hyperlinks in a Data table control.
 • Een Gegevenstabel-besturingselement kopiëren en plakken.Copy and paste a Data table control.

Nog niet beschikbaarNot yet available

 • De stijl van afzonderlijke kolommen aanpassen.Customize the styling of individual columns.
 • Een besturingselement Gegevenstabel toevoegen aan een formulierbesturingselement.Add a Data table control in a form control.
 • De hoogte van alle rijen wijzigen.Change the height of all rows.
 • Afbeeldingen weergeven in een besturingselement Gegevenstabel.Show images in a Data table control.
 • Velden uit gerelateerde entiteiten weergeven.Show fields from related entities.
 • Ingebouwde functionaliteit gebruiken voor het filteren en sorteren van gegevens op kolomkop.Use built-in functionality to filter and sort data by column heading.
 • Een besturingselement Gegevenstabel toevoegen aan een besturingselement Galerie.Add a Data table control in a Gallery control.
 • Gegevens bewerken in een besturingselement Gegevenstabel.Edit data in the Data table control.
 • Meerdere rijen selecteren.Select multiple rows.

Bekende problemenKnown issues

 • Er verschijnen geen gegevens als u de functie FirstN gebruikt in de eigenschap Items.No data appears if you use the FirstN function in the Items property.

Belangrijkste eigenschappenKey properties

 • Items: de bron van de gegevens die worden weergegeven in het besturingselement Gegevenstabel.Items – The source of data that appears in the Data table control.
 • Geselecteerd: de geselecteerde rij in het besturingselement Gegevenstabel.Selected – The selected row in the Data table control.

Andere eigenschappenOther properties

 • BorderColor: de kleur van de rand van het besturingselement Gegevenstabel.BorderColor – The color of the Data table control's border.
 • BorderStyle: de stijl van de rand van het besturingselement Gegevenstabel.BorderStyle – The style of the Data table control's border. De opties zijn Effen, Streepjes, Gestippeld en Geen.The options are Solid, Dashed, Dotted, and None.
 • BorderThickness: de dikte van de rand van het besturingselement Gegevenstabel.BorderThickness – The thickness of the Data table control's border.
 • Color: de standaardtekstkleur voor alle gegevensrijen.Color – The default text color for all data rows.
 • Fill: de standaardachtergrondkleur voor alle gegevensrijen.Fill – The default background color for all data rows.
 • Font: het standaardlettertype voor alle gegevensrijen.Font - The default font for all data rows.
 • FontWeight: het standaardtekengewicht voor alle gegevensrijen.FontWeight – The default font weight for all data rows.
 • HeadingColor: de tekstkleur voor de kolomkoppen.HeadingColor – The text color for the column headings.
 • HeadingFill: de achtergrondkleur voor de kolomkoppen.HeadingFill – The background color of the column headings.
 • HeadingFont: het lettertype voor de kolomkoppen.HeadingFont – The font of the column headings.
 • HeadingFontWeight: het tekengewicht voor de kolomkoppen.HeadingFontWeight – The font weight of the column headings.
 • HeadingSize: de tekengrootte voor de kolomkoppen.HeadingSize – The font size of the column headings.
 • Height : de afstand tussen de boven- en onderrand van het besturingselement Gegevenstabel.Height – The distance between the Data table control's top and bottom edges.
 • HoverColor – de tekstkleur voor de rij waarnaar de gebruiker wijst met de muis.HoverColor – The text color for the row that the mouse pointer is pointing at.
 • HoverFill – de achtergrondkleur van de rij waarnaar de gebruiker wijst met de muis.HoverFill – The background color of the row that the mouse pointer is pointing at.
 • NoDataText: het bericht dat de gebruiker ziet als er geen records worden weergegeven in het besturingselement Gegevenstabel.NoDataText – The message that the user receives when there are no records to show in the Data table control.
 • SelectedColor: de kleur van de tekst in de geselecteerde rij.SelectedColor – The color of the text in the selected row.
 • SelectedFill: de achtergrondkleur voor de geselecteerde rij.SelectedFill – The background color of the selected row.
 • Size: de standaardtekengrootte voor alle gegevensrijen.Size – The default font size for all data rows.
 • Visible: een waarde die bepaalt of het besturingselement Gegevenstabel wordt weergegeven of verborgen.Visible – A value that determines whether the Data table control appears or is hidden.
 • Width: de afstand tussen de linker- en rechterrand van het besturingselement Gegevenstabel.Width – The distance between the Data table control's left and right edges.
 • X: de afstand tussen de linkerrand van het besturingselement Gegevenstabel en de linkerrand van de bovenliggende container (of de linkerrand van het scherm als er geen bovenliggende container is).X – The distance between the left edge of the Data table control and the left edge of its parent container (or the left edge of the screen if there is no parent container).
 • Y: de afstand tussen de bovenrand van het besturingselement Gegevenstabel en de bovenrand van de bovenliggende container (of de bovenrand van het scherm als er geen bovenliggende container is).Y – The distance between the top edge of the Data table control and the top edge of its parent container (or the top edge of the screen if there is no parent container).

VoorbeeldenExamples

BasisgebruikBasic usage

 1. Maak een lege tablet-app.Create a blank tablet app.
 2. Klik of tik op het tabblad Invoegen op Gegevenstabel.On the Insert tab, click or tap Data table.

  Een besturingselement Gegevenstabel aan een scherm toevoegen

  Er is een besturingselement Gegevenstabel toegevoegd aan het scherm.A Data table control is added to the screen.

 3. Geef het besturingselement Gegevenstabel de naam Verkoopordertabel en wijzig de grootte ervan zodat het hele scherm wordt gebruikt.Rename the Data table control SalesOrderTable, and resize it so that it covers the whole screen.
 4. Klik of tik in het rechterdeelvenster op het pijl-omlaag naast de tekst Geen gegevensbron geselecteerd en klik of tik vervolgens op Een gegevensbron toevoegen.In the right pane, click or tap the down arrow to the right of the No data source selected text, and then click or tap Add a data source.

  Een gegevensbron toevoegen

 5. Klik of tik in de lijst met verbindingen op de verbinding voor de database Common Data Service.In the list of connections, click or tap the connection for your Common Data Service database.

  De verbinding voor de gegevensbron selecteren

 6. Klik of tik in de lijst met entiteiten op Verkooporder en klikt of tik vervolgens op Verbinding maken.In the list of entities, click or tap Sales order, and then click or tap Connect.

  De entiteit Verkooporder selecteren

  Het besturingselement Gegevenstabel is nu gekoppeld aan de gegevensbron Verkooporder.The Data table control is now attached to the Sales order data source. In het besturingselement Gegevenstabel worden verschillende standaardvelden weergegeven omdat we een connector gebruiken die deze mogelijkheid ondersteunt.Several initial fields appear in the Data table control, because we're using a connector that supports that capability.

  Gegevenstabel

 7. Schakel in het rechterdeelvenster een of meer selectievakjes in om die velden weer te geven of te verbergen.In the right pane, select one or more check boxes to show or hide individual fields.

  Schakel bijvoorbeeld het selectievakje naast CustomerPurchaseOrderReference in om dit veld te verbergen.For example, select the check box next to CustomerPurchaseOrderReference to hide this field.

 8. Wijzig de volgorde van velden door deze in het rechterdeelvenster omhoog of omlaag te slepen.In the right pane, reorder the fields by dragging them up or down.

  Herschik de velden naar wens

  Het besturingselement Verkoopordertabel bevat de velden in de door u opgegeven volgorde.The SalesOrderTable control shows the fields in the order that you specified.

  Bijgewerkte gegevenstabel

De stijl van de koptekst van het besturingselement Gegevenstabel wijzigenRestyle the header for the Data table control

 1. Selecteer het besturingselement Gegevenstabel en klik of tik in het rechterdeelvenster op het tabblad Geavanceerd.While the Data table control is selected, in the right pane, click or tap the Advanced tab.
 2. Klik of tik op het veld voor de eigenschap HeadingFill en wijzig de waarde in RGBA(62,96,170,1).Click or tap the field for the HeadingFill property, and then change the value to RGBA(62,96,170,1).
 3. Klik of tik op het veld voor de eigenschap HeadingFill en wijzig de waarde in White.Click or tap the field for the HeadingColor property, and then change the value to White.
 4. Klik of tik op het veld voor de eigenschap HeadingSize en wijzig de waarde in 14.Click or tap the field for the HeadingSize property, and then change the value to 14.

  Gegevenstabel

Een besturingselement Gegevenstabel verbinden met een ander besturingselementConnect a Data table control to another control

 1. Voeg een besturingselement Formulier bewerken aan het scherm toe.Add an Edit form control to the screen.
 2. Pas de grootte van de besturingselementen Gegevenstabel en Formulier bewerken aan, zodat het besturingselement Gegevenstabel in het linkerdeel van het scherm wordt weergegeven en het besturingselement Formulier bewerken in het rechterdeel.Resize the Data table and Edit form controls so that the Data table control appears in the left part of the screen and the Edit form control appears in the right part of the screen.

  'Gegevenstabel' en 'Formulier bewerken' op hetzelfde scherm

 3. Selecteer Form1 en wijzig in het rechterdeelvenster het aantal kolommen in 1.While Form1 is selected, in the right pane, change the number of columns to 1.
 4. Verbind Form1 met de gegevensbron Verkooporder.Connect Form1 to the Sales order data source.

  Er worden verschillende standaardvelden weergegeven in Form1.Several initial fields appear in Form1.

  Form1 met standaardvelden

 5. Klik of tik in het rechterdeelvenster op het tabblad Geavanceerd.In the right pane, click or tap the Advanced tab.
 6. Stel de eigenschap Item voor Form1 in op SalesOrderTable.Selected.Set the Item property for Form1 to SalesOrderTable.Selected.

  Form1 bevat gegevens uit de rij die is geselecteerd in het besturingselement Gegevenstabel.Form1 shows information from the row that's selected in the Data table control.

  'Formulier bewerken' verbonden met de gegevenstabel