Besturingselement voor datumkiezer in PowerAppsDate Picker control in PowerApps

Een besturingselement waarop de gebruiker kan klikken of tikken om een datum op te geven.A control that the user can click or tap to specify a date.

BeschrijvingDescription

Als u een besturingselement Datumkiezer toevoegt in plaats van een besturingselement Tekstinvoer, weet u zeker dat de gebruiker een datum met de juiste indeling gaat invoeren.If you add a Date Picker control instead of a Text input control, you help ensure that the user specifies a date in the correct format.

Belangrijkste eigenschappenKey properties

DefaultDate: de aanvankelijke waarde van een datumbesturingselement tenzij deze door de gebruiker wordt gewijzigd.DefaultDate – The initial value of a date control unless the user changes it.

SelectedDate: de datum die op dat moment is geselecteerd in een datumbesturingselement.SelectedDate – The date currently selected in a date control.

Format: de tekstindeling waarin het besturingselement de datum weergeeft en de gebruiker de datum opgeeft.Format – The text format in which the control shows the date and the user specifies the date. U kunt deze eigenschap instellen op ShortDate (standaard) of LongDate om de datum weer te geven op basis van de eigenschap Language van dit besturingselement.You can set this property to ShortDate (default) or LongDate to format dates based on the Language property of this control. U kunt deze eigenschap ook instellen op een expressie, zoals jjjj/mm/dd, als u wilt dat dezelfde indeling wordt gebruikt, ongeacht de taal.You can also set this property to an expression, such as yyyy/mm/dd if you want the same format regardless of language. Bijvoorbeeld:For example:

 • Het besturingselement geeft 12/31/2017 weer als de gebruiker klikt of tikt op de laatste dag van 2017, de eigenschap Format is ingesteld op ShortDate en de eigenschap Language is ingesteld op en-us.The control shows 12/31/2017 if the user clicks or taps the last day of 2017, the Format property is set to ShortDate, and the Language property is set to en-us.
 • Het besturingselement geeft dimanche 31 decembre 2017 weer als de gebruiker klikt of tikt op de laatste dag van 2017, de eigenschap Format is ingesteld op LongDate en de eigenschap Language is ingesteld op fr-fr.The control shows dimanche 31 decembre 2017 if the user clicks or taps the last day of 2017, the Format property is set to LongDate, and the Language property is set to fr-fr.

Language: bepaalt de taal die wordt gebruikt voor de indeling van datums, waaronder de namen van maanden.Language – Determines the language used to format dates, including names of months. Als deze eigenschap niet is opgegeven, bepaalt de apparaatinstelling van de gebruiker de taal.If this property isn't specified, the user's device setting determines the language.

Aanvullende eigenschappenAdditional properties

BorderColor: de kleur van de rand van een besturingselement.BorderColor – The color of a control's border.

BorderStyle: hiermee wordt aangegeven of de rand van een besturingselement effen, onderbroken of gestippeld is, of dat er geen rand is.BorderStyle – Whether a control's border is Solid, Dashed, Dotted, or None.

BorderThickness: de dikte van de rand van een besturingselement.BorderThickness – The thickness of a control's border.

FocusedBorderThickness: de dikte van de rand van een besturingselement wanneer deze de toetsenbordfocus heeft.FocusedBorderThickness – The thickness of the control's border when it has keyboard focus.

Color: de kleur van de tekst in een besturingselement.Color – The color of text in a control.

DisplayMode: of invoer van de gebruiker is toegestaan (Bewerken), alleen gegevens worden weergegeven (Weergeven) of is uitgeschakeld (Uitgeschakeld).DisplayMode – Whether the control allows user input (Edit), only displays data (View), or is disabled (Disabled).

DisabledBorderColor: de kleur van de rand van een besturingselement als de eigenschap DisplayMode is ingesteld op Uitgeschakeld.DisabledBorderColor – The color of a control's border if the control's DisplayMode property is set to Disabled.

DisabledColor: de kleur van tekst in een besturingselement als de eigenschap DisplayMode is ingesteld op Uitgeschakeld.DisabledColor – The color of text in a control if its DisplayMode property is set to Disabled.

DisabledFill: de achtergrondkleur van een besturingselement als de eigenschap DisplayMode is ingesteld op Uitgeschakeld.DisabledFill – The background color of a control if its DisplayMode property is set to Disabled.

EndYear: het laatste jaar waarop de gebruiker de waarde van een datumkiezer kan instellen.EndYear – The latest year to which the user can set value of a date-picker control.

Fill: de achtergrondkleur van een besturingselement.Fill – The background color of a control.

Font: de naam van de lettertypefamilie waarin de tekst wordt weergegeven.Font – The name of the family of fonts in which text appears.

FontWeight: het gewicht van de tekst in een besturingselement: Bold, Semibold, Normal of Lighter.FontWeight – The weight of the text in a control: Bold, Semibold, Normal, or Lighter.

Height : de afstand tussen de boven- en onderrand van een besturingselement.Height – The distance between a control's top and bottom edges.

Italic: hiermee wordt aangegeven of de tekst in een besturingselement cursief is.Italic – Whether the text in a control is italic.

OnSelect: de manier waarop de app reageert wanneer de gebruiker op een besturingselement tikt of klikt.OnSelect – How the app responds when the user taps or clicks a control.

PaddingBottom: de afstand tussen de tekst in een besturingselement en de onderrand van het besturingselement.PaddingBottom – The distance between text in a control and the bottom edge of that control.

PaddingLeft: de afstand tussen de tekst in een besturingselement en de linkerrand van het besturingselement.PaddingLeft – The distance between text in a control and the left edge of that control.

PaddingRight: de afstand tussen de tekst in een besturingselement en de rechterrand van het besturingselement.PaddingRight – The distance between text in a control and the right edge of that control.

PaddingTop: de afstand tussen de tekst in een besturingselement en de bovenrand van het besturingselement.PaddingTop – The distance between text in a control and the top edge of that control.

Size: de tekengrootte van de tekst die in een besturingselement wordt weergegeven.Size – The font size of the text that appears on a control.

StartYear: het eerste jaar waarop de gebruiker de waarde van een datumkiezer kan instellen.StartYear – The earliest year to which the user can set the value of a date-picker control.

TabIndex: past de tabvolgorde van besturingselementen tijdens runtime aan wanneer hier een andere waarde dan nul is ingesteld.TabIndex – Customizes the tab order of controls at runtime when set to a non-zero value.

Visible: hiermee wordt aangegeven of een besturingselement zichtbaar of verborgen is.Visible – Whether a control appears or is hidden.

Width: de afstand tussen de linker- en rechterrand van een besturingselement.Width – The distance between a control's left and right edges.

X: de afstand tussen de linkerrand van een besturingselement en de linkerrand van de bovenliggende container (het scherm als er geen bovenliggende container is).X – The distance between the left edge of a control and the left edge of its parent container (screen if no parent container).

Y: de afstand tussen de bovenrand van een besturingselement en de bovenrand van de bovenliggende container (het scherm als er geen bovenliggende container is).Y – The distance between the top edge of a control and the top edge of the parent container (screen if no parent container).

Year( DatumTijd )Year( DateTimeValue )

VoorbeeldExample

 1. Voeg een besturingselement Datumkiezer toe en geef het de naam Deadline.Add a Date Picker control, and name it Deadline.

  Weet u niet hoe u een besturingselement kunt toevoegen, een naam kunt geven of kunt configureren?Don't know how to add, name, and configure a control?

 2. Voeg een besturingselement van het type Label toe en stel de eigenschap Text in op deze formule:Add a Label control, and set its Text property to this formula:
  DateDiff(Today(), Deadline.SelectedDate) & " dagen nog!"DateDiff(Today(), Deadline.SelectedDate) & " days to go!"

  Wilt u meer informatie over de functie DateDiff of andere functies?Want more information about the DateDiff function or other functions?

 3. Druk op F5, kies een datum in het besturingselement Deadline, en klik of tik op OK.Press F5, choose a date in Deadline, and then click or tap OK.

  In het besturingselement Label wordt het aantal dagen weergegeven tussen vandaag en de datum die u hebt gekozen.The Label control shows the number of days between today and the date that you chose.

 4. Druk op Esc om terug te gaan naar de standaardwerkruimte.To return to the default workspace, press Esc.