Besturingselementen voor exporteren en importeren in PowerAppsExport control and Import control in PowerApps

Besturingselementen waarmee u gegevens naar een lokaal bestand exporteert en die gegevens vervolgens in een andere app in PowerApps importeert.Controls for exporting data to a local file and then importing that data into another app in PowerApps.

BeschrijvingDescription

Als u meerdere apps wilt maken die gebruikmaken van dezelfde gegevens maar die gegevens niet buiten deze apps wilt delen, kunt u de gegevens exporteren en importeren met behulp van een Export- en een Import-besturingselement.If you want to create more than one app that uses the same data but not share that data outside those apps, you can export it and import it by using an Export control and an Import control. Wanneer u gegevens exporteert, maakt u een gecomprimeerd bestand dat u naar een andere computer kunt kopiëren, maar dat niet kan worden gelezen in een ander programma dan PowerApps.When you export data, you create a compressed file that you can copy to another machine, but you can't read it in any program other than PowerApps.

WaarschuwingWarning

Als u deze functionaliteit in uw app inschakelt, kan de app worden blootgesteld aan beveiligingsrisico's en gegevenslekken.Enabling this functionality in your app may expose it to security vulnerabilities and data leakage. U wordt aangeraden gebruikers te adviseren alleen bekende en vertrouwde bestanden te importeren en alleen gegevens te exporteren die niet vertrouwelijk of gevoelig zijn.It is recommended to advise users to import only recognized and trusted files and only export data that is not confidential or sensitive.

Belangrijkste eigenschappenKey properties

Data: De naam van een verzameling die u naar een lokaal bestand wilt exporteren.Data – The name of a collection that you want to export to a local file.

 • De eigenschap Data is beschikbaar voor een Export-besturingselement, niet voor een Import-besturingselement.The Data property is available for an Export control but not an Import control.

OnSelect: de manier waarop de app reageert wanneer de gebruiker op een besturingselement tikt of klikt.OnSelect – How the app responds when the user taps or clicks a control.

Aanvullende eigenschappenAdditional properties

Align: de locatie van tekst in verhouding tot het horizontale midden van het besturingselement.Align – The location of text in relation to the horizontal center of its control.

BorderColor: de kleur van de rand van een besturingselement.BorderColor – The color of a control's border.

BorderStyle: hiermee wordt aangegeven of de rand van een besturingselement effen, onderbroken of gestippeld is, of dat er geen rand is.BorderStyle – Whether a control's border is Solid, Dashed, Dotted, or None.

BorderThickness: de dikte van de rand van een besturingselement.BorderThickness – The thickness of a control's border.

Color: de kleur van de tekst in een besturingselement.Color – The color of text in a control.

DisplayMode: of invoer van de gebruiker is toegestaan (Bewerken), alleen gegevens worden weergegeven (Weergeven) of is uitgeschakeld (Uitgeschakeld).DisplayMode – Whether the control allows user input (Edit), only displays data (View), or is disabled (Disabled).

DisabledBorderColor: de kleur van de rand van een besturingselement als de eigenschap DisplayMode is ingesteld op Uitgeschakeld.DisabledBorderColor – The color of a control's border if the control's DisplayMode property is set to Disabled.

DisabledColor: de kleur van tekst in een besturingselement als de eigenschap DisplayMode is ingesteld op Uitgeschakeld.DisabledColor – The color of text in a control if its DisplayMode property is set to Disabled.

DisabledFill: de achtergrondkleur van een besturingselement als de eigenschap DisplayMode is ingesteld op Uitgeschakeld.DisabledFill – The background color of a control if its DisplayMode property is set to Disabled.

Fill: de achtergrondkleur van een besturingselement.Fill – The background color of a control.

Font: de naam van de lettertypefamilie waarin de tekst wordt weergegeven.Font – The name of the family of fonts in which text appears.

FontWeight: het gewicht van de tekst in een besturingselement: Bold, Semibold, Normal of Lighter.FontWeight – The weight of the text in a control: Bold, Semibold, Normal, or Lighter.

Height : de afstand tussen de boven- en onderrand van een besturingselement.Height – The distance between a control's top and bottom edges.

HoverBorderColor: de kleur van de rand van een besturingselement wanneer de gebruiker de muisaanwijzer op dat besturingselement plaatst.HoverBorderColor – The color of a control's border when the user keeps the mouse pointer on that control.

HoverColor: de kleur van de tekst in een besturingselement wanneer de gebruiker de muisaanwijzer op de tekst plaatst.HoverColor – The color of the text in a control when the user keeps the mouse pointer on it.

HoverFill: de achtergrondkleur van een besturingselement wanneer de gebruiker de muisaanwijzer op de achtergrond plaatst.HoverFill – The background color of a control when the user keeps the mouse pointer on it.

Italic: hiermee wordt aangegeven of de tekst in een besturingselement cursief is.Italic – Whether the text in a control is italic.

Padding: de afstand tussen de tekst op een knop voor importeren of exporteren en de randen van die knop.Padding – The distance between the text on an import or export button and the edges of that button.

PressedBorderColor: de kleur van de rand van een besturingselement wanneer de gebruiker op dat besturingselement tikt of klikt.PressedBorderColor – The color of a control's border when the user taps or clicks that control.

PressedColor: de kleur van tekst in een besturingselement wanneer de gebruiker op dat besturingselement tikt of klikt.PressedColor – The color of text in a control when the user taps or clicks that control.

PressedFill: de achtergrondkleur van een besturingselement wanneer de gebruiker op dat besturingselement tikt of klikt.PressedFill – The background color of a control when the user taps or clicks that control.

RadiusBottomLeft: de mate van afronding van de linkerbenedenhoek van een besturingselement.RadiusBottomLeft – The degree to which the bottom-left corner of a control is rounded.

RadiusBottomRight: de mate van afronding van de rechterbenedenhoek van een besturingselement.RadiusBottomRight – The degree to which the bottom-right corner of a control is rounded.

RadiusTopLeft: de mate van afronding van de linkerbovenhoek van een besturingselement.RadiusTopLeft – The degree to which the top-left corner of a control is rounded.

RadiusTopRight: de mate van afronding van de rechterbovenhoek van een besturingselement.RadiusTopRight – The degree to which the top-right corner of a control is rounded.

Size: de tekengrootte van de tekst die in een besturingselement wordt weergegeven.Size – The font size of the text that appears on a control.

Strikethrough: hiermee wordt aangegeven of een streep door de tekst van een besturingselement wordt weergegeven.Strikethrough – Whether a line appears through the text that appears on a control.

Text: de tekst die wordt weergegeven in een besturingselement of die de gebruiker in een besturingselement typt.Text – Text that appears on a control or that the user types into a control.

Underline: hiermee wordt aangegeven of onder de tekst in een besturingselement een streep wordt weergegeven.Underline – Whether a line appears under the text that appears on a control.

VerticalAlign: de locatie van de tekst in een besturingselement in verhouding tot het verticale midden van dat besturingselement.VerticalAlign – The location of text on a control in relation to the vertical center of that control.

Visible: hiermee wordt aangegeven of een besturingselement zichtbaar of verborgen is.Visible – Whether a control appears or is hidden.

Width: de afstand tussen de linker- en rechterrand van een besturingselement.Width – The distance between a control's left and right edges.

X: de afstand tussen de linkerrand van een besturingselement en de linkerrand van de bovenliggende container (het scherm als er geen bovenliggende container is).X – The distance between the left edge of a control and the left edge of its parent container (screen if no parent container).

Y: de afstand tussen de bovenrand van een besturingselement en de bovenrand van de bovenliggende container (het scherm als er geen bovenliggende container is).Y – The distance between the top edge of a control and the top edge of the parent container (screen if no parent container).

VoorbeeldExample

 1. Voeg een besturingselement van het type Button toe en stel de bijbehorende eigenschap OnSelect in op deze formule:Add a Button control, and set its OnSelect property to this formula:
  ClearCollect(Products, {Name:"Europa", Price:"10,99"}, {Name:"Ganymede", Price:"12,49"}, {Name:"Callisto", Price:"11,79"})ClearCollect(Products, {Name:"Europa", Price:"10.99"}, {Name:"Ganymede", Price:"12.49"}, {Name:"Callisto", Price:"11.79"})

  Weet u niet hoe u een besturingselement kunt toevoegen, een naam kunt geven of kunt configureren?Don't know how to add, name, and configure a control?

  Wilt u meer informatie over de functie ClearCollect of een andere functie?Want more information about the ClearCollect function or other functions?

 2. Druk op F5, klik of tik op het besturingselement Button en druk vervolgens op Esc.Press F5, click or tap the Button control, and then press Esc.
 3. Voeg een besturingselement van het type Export toe en stel de bijbehorende eigenschap Data in op Products.Add an Export control, and set its Data property to Products.
 4. Druk op F5, tik of klik op het besturingselement Export en geef de naam op van het bestand waarnaar u de gegevens wilt exporteren.Press F5, click or tap the Export control, and then specify the name of the file into which you want to export the data.
 5. Klik of tik op Save en druk op Esc om terug te gaan naar de standaardwerkruimte.Click or tap Save, then press Esc to return to the default workspace.
 6. Voeg in een nieuwe of bestaande app een besturingselement van het type Import toe, geef dit de naam MyData en stel de bijbehorende eigenschap OnSelect in op deze formule:In a new or existing app, add an Import control, name it MyData, and set its OnSelect property to this formula:
  Collect(ImportedProducts, MyData.Data)Collect(ImportedProducts, MyData.Data)
 7. Druk op F5, tik of klik op MyData, klik of tik op het bestand dat u hebt geëxporteerd en klik of tik vervolgens op Open.Press F5, click or tap MyData, click or tap the file that you exported, and then click or tap Open.
 8. Druk op Esc, tik of klik op Collections in het menu File en controleer of de huidige app de geëxporteerde gegevens bevat.Press Esc, click or tap Collections on the File menu, and confirm that the current app has the data that you exported.