Besturingselement voor galerie in PowerAppsGallery control in PowerApps

Een besturingselement dat andere besturingselementen bevat en waarin een reeks gegevens wordt weergegeven.A control that contains other controls and shows a set of data.

BeschrijvingDescription

In een besturingselement Galerie kunnen meerdere records uit een gegevensbron worden weergegeven, en elke record kan verschillende gegevenstypen bevatten.A Gallery control can show multiple records from a data source, and each record can contain multiple types of data. Zo kan een besturingselement Galerie meerdere contactpersonen bevatten, waarbij voor elke persoon contactgegevens worden vermeld zoals een naam, een adres en een telefoonnummer.For example, a Gallery control can show multiple contacts with each item showing contact information that includes a name, an address, and a phone number for each contact. Elk gegevensveld wordt weergegeven in een afzonderlijk besturingselement binnen het besturingselement Galerie. U kunt deze besturingselementen configureren in de sjabloon van de galerie.Each data field appears in a separate control within the Gallery control, and you can configure those controls in its template. De sjabloon wordt weergegeven als het eerste item in de galerie, aan de linkerkant van een besturingselement Galerie in horizontale/liggende richting en aan de bovenkant van een besturingselement Galerie in verticale/staande richting.The template appears as the first item inside the gallery, on the left edge of a Gallery control in horizontal/landscape orientation and at the top of a Gallery control in vertical/portrait orientation. Alle wijzigingen die u in de sjabloon aanbrengt, worden overal in het besturingselement Galerie doorgevoerd.Any changes that you make in the template are reflected throughout the Gallery control.

Er zijn vooraf gedefinieerde galeriesjablonen beschikbaar voor het weergeven van afbeeldingen, tekst en een galerie met items met variabele hoogte.Predefined Gallery templates for showing images, text as well as a gallery with variable height items are available.

Belangrijkste eigenschappenKey properties

Standaard: een item of record in de gegevensbron dat is geselecteerd in de galerie wanneer de app wordt gestart.Default – The item or record from the data source to be selected in the gallery when the app starts up.

Items: de gegevensbron die wordt weergegeven in een besturingselement zoals een galerie, een lijst of een grafiek.Items – The source of data that appears in a control such as a gallery, a list, or a chart.

Selected: het geselecteerde item.Selected – The selected item.

Aanvullende eigenschappenAdditional properties

AllItems: alle items in een galerie, inclusief waarden van aanvullende besturingselementen die deel uitmaken van de sjabloon van de galerie.AllItems – All items in a gallery, including additional control values that are a part of the gallery's template.

BorderColor: de kleur van de rand van een besturingselement.BorderColor – The color of a control's border.

BorderStyle: hiermee wordt aangegeven of de rand van een besturingselement effen, onderbroken of gestippeld is, of dat er geen rand is.BorderStyle – Whether a control's border is Solid, Dashed, Dotted, or None.

BorderThickness: de dikte van de rand van een besturingselement.BorderThickness – The thickness of a control's border.

DisplayMode: of invoer van de gebruiker is toegestaan (Bewerken), alleen gegevens worden weergegeven (Weergeven) of is uitgeschakeld (Uitgeschakeld).DisplayMode – Whether the control allows user input (Edit), only displays data (View), or is disabled (Disabled).

Fill: de achtergrondkleur van een besturingselement.Fill – The background color of a control.

Height : de afstand tussen de boven- en onderrand van een besturingselement.Height – The distance between a control's top and bottom edges.

Layout: bepaalt of de gebruiker door een galerie kan bladeren of een schuifregelaar moet verplaatsen; van boven naar beneden (Verticaal) of van links naar rechts (Horizontaal).Layout – Whether the user scrolls through a gallery or adjusts a slider top to bottom (Vertical) or left to right (Horizontal).

NavigationStep: hoe ver een galerie schuift als de eigenschap ShowNavigation is ingesteld op true en de gebruiker een navigatiepijl aan een van de einden van die galerie selecteert.NavigationStep – How far a gallery scrolls if its ShowNavigation property is set to true and the user selects a navigation arrow at either end of that gallery.

ShowNavigation: bepaalt of er een pijl aan elk einde van een galerie wordt weergegeven, zodat een gebruiker door de items in de galerie kan bladeren door op een pijl te tikken of te klikken.ShowNavigation – Whether an arrow appears at each end of a gallery so that a user can scroll through the items in the gallery by clicking or tapping an arrow.

ShowScrollbar: bepaalt of er een schuifbalk wordt weergegeven wanneer de gebruiker een galerie aanwijst.ShowScrollbar – Whether a scrollbar appears when the user hovers over a gallery.

Snap: bepaalt of een galerie automatisch vastklikt wanneer een gebruiker door een galerie bladert, zodat het volgende item in het volledige scherm wordt weergegeven.Snap – Whether, when a user scrolls through a gallery, it automatically snaps so that the next item appears in full.

TemplateFill: de achtergrondkleur van een galerie.TemplateFill – The background color of a gallery.

TemplatePadding: de afstand tussen items in een galerie.TemplatePadding – The distance between items in a gallery.

TemplateSize: de hoogte van de sjabloon voor een galerie in verticale/staande richting of de breedte van de sjabloon voor een galerie in horizontale/liggende richting.TemplateSize – The height of the template for a gallery in vertical/portrait orientation or the width of the template for a gallery in horizontal/landscape orientation.

Transition: het visuele effect (Pop, Push of None) dat wordt toegepast wanneer de gebruiker een item in een galerie aanwijst.Transition – The visual effect (Pop, Push, or None) when the user hovers over an item in a gallery.

Visible: hiermee wordt aangegeven of een besturingselement zichtbaar of verborgen is.Visible – Whether a control appears or is hidden.

Width: de afstand tussen de linker- en rechterrand van een besturingselement.Width – The distance between a control's left and right edges.

WrapCount: het aantal items dat per rij of kolom wordt weergegeven op basis van horizontale of verticale indeling.WrapCount – Number of items shown per row or column based on horizontal or vertical layout.

X: de afstand tussen de linkerrand van een besturingselement en de linkerrand van de bovenliggende container (het scherm als er geen bovenliggende container is).X – The distance between the left edge of a control and the left edge of its parent container (screen if no parent container).

Y: de afstand tussen de bovenrand van een besturingselement en de bovenrand van de bovenliggende container (het scherm als er geen bovenliggende container is).Y – The distance between the top edge of a control and the top edge of the parent container (screen if no parent container).

Filter( Gegevensbron, Formule )Filter( DataSource, Formula )

VoorbeeldenExamples

Gegevens weergeven en filterenShow and filter data

Gegevens ophalen van de gebruikerGet data from the user