Besturingselement voor afbeeldingen in PowerAppsImage control in PowerApps

Een besturingselement waarin een afbeelding wordt weergeven, bijvoorbeeld uit een lokaal bestand of een gegevensbron.A control that shows an image from, for example, a local file or a data source.

BeschrijvingDescription

Als u een of meer besturingselementen Afbeelding toevoegt aan een app, kunt u afzonderlijke afbeeldingen weergeven die geen deel uitmaken van een gegevensset of u kunt afbeeldingen uit records in gegevensbronnen opnemen.If you add one or more Image controls to your app, you can show individual images that aren't part of a data set, or you can incorporate images from records in data sources.

Belangrijkste eigenschappenKey properties

Image: de naam van de afbeelding die wordt weergegeven in een besturingselement voor een afbeelding, audio of microfoon.Image – The name of the image that appears in an image, audio, or microphone control.

Aanvullende eigenschappenAdditional properties

AutoDisableOnSelect: hiermee wordt het besturingselement automatisch uitgeschakeld terwijl het gedrag OnSelect van toepassing is.AutoDisableOnSelect – Automatically disables the control while the OnSelect behavior is executing.

BorderColor: de kleur van de rand van een besturingselement.BorderColor – The color of a control's border.

BorderStyle: hiermee wordt aangegeven of de rand van een besturingselement effen, onderbroken of gestippeld is, of dat er geen rand is.BorderStyle – Whether a control's border is Solid, Dashed, Dotted, or None.

BorderThickness: de dikte van de rand van een besturingselement.BorderThickness – The thickness of a control's border.

FocusedBorderThickness: de dikte van de rand van een besturingselement wanneer deze de toetsenbordfocus heeft.FocusedBorderThickness – The thickness of the control's border when it has keyboard focus.

CalculateOriginalDimensions: hiermee worden de eigenschappen OriginalHeight en OriginalWidth ingeschakeld.CalculateOriginalDimensions – Enables the OriginalHeight and OriginalWidth properties.

DisplayMode: of invoer van de gebruiker is toegestaan (Bewerken), alleen gegevens worden weergegeven (Weergeven) of is uitgeschakeld (Uitgeschakeld).DisplayMode – Whether the control allows user input (Edit), only displays data (View), or is disabled (Disabled).

DisabledBorderColor: de kleur van de rand van een besturingselement als de eigenschap DisplayMode is ingesteld op Uitgeschakeld.DisabledBorderColor – The color of a control's border if the control's DisplayMode property is set to Disabled.

DisabledFill: de achtergrondkleur van een besturingselement als de eigenschap DisplayMode is ingesteld op Uitgeschakeld.DisabledFill – The background color of a control if its DisplayMode property is set to Disabled.

Fill: de achtergrondkleur van een besturingselement.Fill – The background color of a control.

Height : de afstand tussen de boven- en onderrand van een besturingselement.Height – The distance between a control's top and bottom edges.

HoverBorderColor: de kleur van de rand van een besturingselement wanneer de gebruiker de muisaanwijzer op dat besturingselement plaatst.HoverBorderColor – The color of a control's border when the user keeps the mouse pointer on that control.

HoverFill: de achtergrondkleur van een besturingselement wanneer de gebruiker de muisaanwijzer op de achtergrond plaatst.HoverFill – The background color of a control when the user keeps the mouse pointer on it.

ImagePosition: de positie (Opvullen, Passend maken, Uitrekken, Naast elkaar of Centreren) van een afbeelding in een scherm of een besturingselement als dit niet even groot is als de afbeelding.ImagePosition – The position (Fill, Fit, Stretch, Tile, or Center) of an image in a screen or a control if it isn't the same size as the image.

OnSelect: de manier waarop de app reageert wanneer de gebruiker op een besturingselement tikt of klikt.OnSelect – How the app responds when the user taps or clicks a control.

OriginalHeight: de oorspronkelijke hoogte van een afbeelding, mogelijk gemaakt met de eigenschap CalculateOriginalDimensions.OriginalHeight – Original height of an image, enabled with the CalculateOriginalDimensions property.

OriginalWidth: de oorspronkelijke breedte van een afbeelding, mogelijk gemaakt met de eigenschap CalculateOriginalDimensions.OriginalWidth – Original width of an image, enabled with the CalculateOriginalDimensions property.

PaddingBottom: de afstand tussen de tekst in een besturingselement en de onderrand van het besturingselement.PaddingBottom – The distance between text in a control and the bottom edge of that control.

PaddingLeft: de afstand tussen de tekst in een besturingselement en de linkerrand van het besturingselement.PaddingLeft – The distance between text in a control and the left edge of that control.

PaddingRight: de afstand tussen de tekst in een besturingselement en de rechterrand van het besturingselement.PaddingRight – The distance between text in a control and the right edge of that control.

PaddingTop: de afstand tussen de tekst in een besturingselement en de bovenrand van het besturingselement.PaddingTop – The distance between text in a control and the top edge of that control.

PressedBorderColor: de kleur van de rand van een besturingselement wanneer de gebruiker op dat besturingselement tikt of klikt.PressedBorderColor – The color of a control's border when the user taps or clicks that control.

PressedFill: de achtergrondkleur van een besturingselement wanneer de gebruiker op dat besturingselement tikt of klikt.PressedFill – The background color of a control when the user taps or clicks that control.

RadiusBottomLeft: de mate van afronding van de linkerbenedenhoek van een besturingselement.RadiusBottomLeft – The degree to which the bottom-left corner of a control is rounded.

RadiusBottomRight: de mate van afronding van de rechterbenedenhoek van een besturingselement.RadiusBottomRight – The degree to which the bottom-right corner of a control is rounded.

RadiusTopLeft: de mate van afronding van de linkerbovenhoek van een besturingselement.RadiusTopLeft – The degree to which the top-left corner of a control is rounded.

RadiusTopRight: de mate van afronding van de rechterbovenhoek van een besturingselement.RadiusTopRight – The degree to which the top-right corner of a control is rounded.

Tooltip: beschrijvende tekst die wordt weergegeven wanneer de gebruiker een besturingselement aanwijst.Tooltip – Explanatory text that appears when the user hovers over a control.

Transparency: de mate waarin besturingselementen achter een afbeelding zichtbaar blijven.Transparency – The degree to which controls behind an image remain visible.

Visible: hiermee wordt aangegeven of een besturingselement zichtbaar of verborgen is.Visible – Whether a control appears or is hidden.

Width: de afstand tussen de linker- en rechterrand van een besturingselement.Width – The distance between a control's left and right edges.

X: de afstand tussen de linkerrand van een besturingselement en de linkerrand van de bovenliggende container (het scherm als er geen bovenliggende container is).X – The distance between the left edge of a control and the left edge of its parent container (screen if no parent container).

Y: de afstand tussen de bovenrand van een besturingselement en de bovenrand van de bovenliggende container (het scherm als er geen bovenliggende container is).Y – The distance between the top edge of a control and the top edge of the parent container (screen if no parent container).

Remove( Gegevensbron, ThisItem )Remove( DataSource, ThisItem )

VoorbeeldenExamples

Een afbeelding uit een lokaal bestand weergevenShow an image from a local file

 1. Klik of tik op het tabblad Inhoud op Media en klik of tik vervolgens op Bladeren.On the Content tab, click or tap Media, and then click or tap Browse.
 2. Klik of tik op het afbeeldingsbestand dat u wilt toevoegen, klik of tik op Openen en druk vervolgens op Esc om terug te keren naar de standaardwerkruimte.Click or tap the image file that you want to add, click or tap Open, and then press Esc to return to the default workspace.
 3. Voeg een besturingselement Afbeelding toe en stel de eigenschap Items van het element in op de naam van het bestand dat u hebt toegevoegd.Add an Image control, and set its Items property to the name of the file that you added.

  Weet u niet hoe u een besturingselement kunt toevoegen of configureren?Don't know how to add and configure a control?

  U ziet de opgegeven afbeelding in het besturingselement Afbeelding.The Image control shows the image that you specified.

Een reeks afbeeldingen uit een gegevensbron weergevenShow a set of images from a data source

 1. Download dit Excel-bestand en sla het op een lokaal apparaat op.Download this Excel file, and save it on your local device.
 2. In PowerApps Studio maakt of opent u een app en klikt of tikt u op Een gegevensbron toevoegen in het rechterdeelvenster.In PowerApps Studio, create or open an app, and then click or tap Add data source in the right-hand pane.

  Als Een gegevensbron toevoegen niet wordt weergegeven in het rechterdeelvenster, klikt of tikt u op een scherm in de linkernavigatiebalk.If Add data source doesn't appear in the right-hand pane, click or tap a screen in the left navigation bar.

 3. Klik of tik op Statische gegevens toevoegen aan uw app, klik of tik op het Excel-bestand dat u hebt gedownload en klik of tik vervolgens op Openen.Click or tap Add static data to your app, click or tap the Excel file that you downloaded, and then click or tap Open.
 4. Schakel het selectievakje FlooringEstimates in, en klik of tik op Verbinding maken.Select the Flooring Estimates check box, and then click or tap Connect.
 5. Voeg een besturingselement Galerie met afbeeldingen toe en stel de eigenschap Items van de galerie in op FlooringEstimates.Add a Gallery control with images, and set its Items property to FlooringEstimates.

  Weet u niet hoe u een besturingselement kunt toevoegen of configureren?Don't know how to add and configure a control?

  In het besturingselement Galerie ziet u afbeeldingen van tapijt, parket en vloertegels op basis van koppelingen in het Excel-bestand dat u hebt gedownload.The Gallery control shows images of carpet, hardwood, and tile products based on links in the Excel file that you downloaded.