Besturingselement voor microfoon in PowerAppsMicrophone control in PowerApps

Een besturingselement waarmee de gebruiker geluiden kan opnemen.A control with which the user can record sounds.

BeschrijvingDescription

Als u dit besturingselement toevoegt, kan de gebruiker een gegevensbron bijwerken met een of meer geluiden, vanaf elke locatie waar de app wordt uitgevoerd.If you add this control, the user can update a data source with one or more sounds from wherever the app is running.

Belangrijkste eigenschappenKey properties

Mic: op een apparaat dat meerdere microfoons heeft, is dit de numerieke id van de microfoon die door de app wordt gebruikt.Mic – On a device that has more than one microphone, the numeric ID of the microphone that the app uses.

OnStop: hoe de app reageert wanneer de gebruiker een opname stopt met het besturingselement Microfoon.OnStop – How the app responds when the user stops recording with a microphone control.

Aanvullende eigenschappenAdditional properties

BorderColor: de kleur van de rand van een besturingselement.BorderColor – The color of a control's border.

BorderStyle: hiermee wordt aangegeven of de rand van een besturingselement effen, onderbroken of gestippeld is, of dat er geen rand is.BorderStyle – Whether a control's border is Solid, Dashed, Dotted, or None.

BorderThickness: de dikte van de rand van een besturingselement.BorderThickness – The thickness of a control's border.

Color: de kleur van de tekst in een besturingselement.Color – The color of text in a control.

DisplayMode: of invoer van de gebruiker is toegestaan (Bewerken), alleen gegevens worden weergegeven (Weergeven) of is uitgeschakeld (Uitgeschakeld).DisplayMode – Whether the control allows user input (Edit), only displays data (View), or is disabled (Disabled).

DisabledBorderColor: de kleur van de rand van een besturingselement als de eigenschap DisplayMode is ingesteld op Uitgeschakeld.DisabledBorderColor – The color of a control's border if the control's DisplayMode property is set to Disabled.

DisabledColor: de kleur van tekst in een besturingselement als de eigenschap DisplayMode is ingesteld op Uitgeschakeld.DisabledColor – The color of text in a control if its DisplayMode property is set to Disabled.

DisabledFill: de achtergrondkleur van een besturingselement als de eigenschap DisplayMode is ingesteld op Uitgeschakeld.DisabledFill – The background color of a control if its DisplayMode property is set to Disabled.

Fill: de achtergrondkleur van een besturingselement.Fill – The background color of a control.

Height : de afstand tussen de boven- en onderrand van een besturingselement.Height – The distance between a control's top and bottom edges.

HoverBorderColor: de kleur van de rand van een besturingselement wanneer de gebruiker de muisaanwijzer op dat besturingselement plaatst.HoverBorderColor – The color of a control's border when the user keeps the mouse pointer on that control.

HoverColor: de kleur van de tekst in een besturingselement wanneer de gebruiker de muisaanwijzer op de tekst plaatst.HoverColor – The color of the text in a control when the user keeps the mouse pointer on it.

HoverFill: de achtergrondkleur van een besturingselement wanneer de gebruiker de muisaanwijzer op de achtergrond plaatst.HoverFill – The background color of a control when the user keeps the mouse pointer on it.

Image: de naam van de afbeelding die wordt weergegeven in een besturingselement voor een afbeelding, audio of microfoon.Image – The name of the image that appears in an image, audio, or microphone control.

ImagePosition: de positie (Opvullen, Passend maken, Uitrekken, Naast elkaar of Centreren) van een afbeelding in een scherm of een besturingselement als dit niet even groot is als de afbeelding.ImagePosition – The position (Fill, Fit, Stretch, Tile, or Center) of an image in a screen or a control if it isn't the same size as the image.

OnSelect: de manier waarop de app reageert wanneer de gebruiker op een besturingselement tikt of klikt.OnSelect – How the app responds when the user taps or clicks a control.

OnStart: hoe de app reageert wanneer de gebruiker een opname start met het besturingselement Microfoon.OnStart – How the app responds when the user starts to record with a microphone control.

PressedBorderColor: de kleur van de rand van een besturingselement wanneer de gebruiker op dat besturingselement tikt of klikt.PressedBorderColor – The color of a control's border when the user taps or clicks that control.

PressedColor: de kleur van tekst in een besturingselement wanneer de gebruiker op dat besturingselement tikt of klikt.PressedColor – The color of text in a control when the user taps or clicks that control.

PressedFill: de achtergrondkleur van een besturingselement wanneer de gebruiker op dat besturingselement tikt of klikt.PressedFill – The background color of a control when the user taps or clicks that control.

Reset: of een besturingselement wordt teruggezet op de standaardwaarde.Reset – Whether a control reverts to its default value.

Tooltip: beschrijvende tekst die wordt weergegeven wanneer de gebruiker een besturingselement aanwijst.Tooltip – Explanatory text that appears when the user hovers over a control.

Visible: hiermee wordt aangegeven of een besturingselement zichtbaar of verborgen is.Visible – Whether a control appears or is hidden.

Width: de afstand tussen de linker- en rechterrand van een besturingselement.Width – The distance between a control's left and right edges.

X: de afstand tussen de linkerrand van een besturingselement en de linkerrand van de bovenliggende container (het scherm als er geen bovenliggende container is).X – The distance between the left edge of a control and the left edge of its parent container (screen if no parent container).

Y: de afstand tussen de bovenrand van een besturingselement en de bovenrand van de bovenliggende container (het scherm als er geen bovenliggende container is).Y – The distance between the top edge of a control and the top edge of the parent container (screen if no parent container).

Patch( Gegevensbron, Basisrecord, Wijzigingsrecord )Patch( DataSource, BaseRecord, ChangeRecord )

VoorbeeldExample

 1. Voeg een besturingselement Microfoon toe, geef het de naam MijnMicrofoon en stel de eigenschap OnStop in op deze formule:Add a Microphone, name it MyMic, and set its OnStop property to this formula:
  Collect(MySounds, MyMic.Audio)Collect(MySounds, MyMic.Audio)

  Weet u niet hoe u een besturingselement kunt toevoegen, een naam kunt geven of kunt configureren?Don't know how to add, name, and configure a control?

  Wilt u meer informatie over de functie Collect of andere functies?Want more information about the Collect function or other functions?

 2. Voeg een besturingselement Aangepaste galerie toe, plaats de galerie onder MijnMicrofoon en stel de eigenschap Items van het besturingselement Aangepaste galerie in op MijnGeluiden.Add a Custom gallery control, move it below MyMic, and set the Items property for the Custom gallery control to MySounds.
 3. Voeg in de sjabloon voor het besturingselement Aangepaste galerie een besturingselement Audio toe en stel de eigenschap Media hiervan in op ThisItem.Url.In the template for the Custom gallery control, add an Audio control, and set its Media property to ThisItem.Url.
 4. Druk op F5, klik of tik op MijnMicrofoon om te beginnen met opnemen en klik of tik opnieuw te stoppen met opnemen.Press F5, click or tap MyMic to start recording, and then click or tap it again to stop recording.
 5. Klik of tik in het besturingselement Aangepaste galerie op de afspeelknop in het besturingselement Audio om de opname te beluisteren.In the Custom gallery control, click or tap the play button in the Audio control to play back your recording.
 6. Voeg zo veel opnames toe als u wilt en ga vervolgens terug naar de standaardwerkruimte door op Esc te drukken.Add as many recordings as you want, and then return to the default workspace by pressing Esc.
 7. (Optioneel) Voeg in de sjabloon voor het besturingselement Aangepaste galerie een besturingselement Knop toe, stel de eigenschap OnSelect van de knop in op Remove(MijnGeluiden, ThisItem), druk op F5 en verwijder vervolgens een opname door op het bijbehorende besturingselement Knop te klikken of te tikken.(optional) In the template for the Custom gallery control, add a Button control, set its OnSelect property to Remove(MySounds, ThisItem), press F5, and then remove a recording by clicking or tapping the corresponding Button control.

Gebruik de functie SaveData om de opnames lokaal op te slaan of de functie Patch om een gegevensbron bij te werken.Use the SaveData function to save the recordings locally or the Patch function to update a data source.