Besturingselement voor peninvoer in PowerAppsPen input control in PowerApps

Een besturingselement waarin de gebruiker kan tekenen, wissen en gebieden van een afbeelding kan markeren.A control in which the user can draw, erase, and highlight areas of an image.

BeschrijvingDescription

De gebruiker kan dit besturingselement gebruiken als een whiteboard, en om grafieken te tekenen en woorden te schrijven die naar getypte tekst kunnen worden geconverteerd.The user can use this control like a whiteboard, drawing diagrams and writing words that can be converted to typed text.

Belangrijkste eigenschappenKey properties

Kleur: de kleur van de invoerlijnen.Color – The color of input strokes.

Modus: het besturingselement heeft de modus Tekenen of Wissen.Mode – The control is in Draw or Erase mode. De modus Selecteren is afgeschaft.Select mode has been deprecated.

Aanvullende eigenschappenAdditional properties

BorderColor: de kleur van de rand van een besturingselement.BorderColor – The color of a control's border.

BorderStyle: hiermee wordt aangegeven of de rand van een besturingselement effen, onderbroken of gestippeld is, of dat er geen rand is.BorderStyle – Whether a control's border is Solid, Dashed, Dotted, or None.

BorderThickness: de dikte van de rand van een besturingselement.BorderThickness – The thickness of a control's border.

DisplayMode: of invoer van de gebruiker is toegestaan (Bewerken), alleen gegevens worden weergegeven (Weergeven) of is uitgeschakeld (Uitgeschakeld).DisplayMode – Whether the control allows user input (Edit), only displays data (View), or is disabled (Disabled).

Fill: de achtergrondkleur van een besturingselement.Fill – The background color of a control.

Height : de afstand tussen de boven- en onderrand van een besturingselement.Height – The distance between a control's top and bottom edges.

Input: invoer.Input – Input.

OnSelect: de manier waarop de app reageert wanneer de gebruiker op een besturingselement tikt of klikt.OnSelect – How the app responds when the user taps or clicks a control.

SelectionColor: de tekstkleur van geselecteerde items in een lijst of de kleur van het selectiehulpmiddel in een besturingselement Pen.SelectionColor – The text color of a selected item or items in a list or the color of the selection tool in a pen control.

SelectionThickness: de dikte van het selectiehulpmiddel voor een besturingselement voor peninvoer.SelectionThickness – The thickness of the selection tool for a pen-input control.

ShowControls: bepaalt of een audio- of videospeler bijvoorbeeld een knop Afspelen en een volumeregelaar bevat, en of een besturingselement Pen bijvoorbeeld pictogrammen weergeeft voor Tekenen en Wissen.ShowControls – Whether an audio or video player shows, for example, a play button and a volume slider, and a pen control shows, for example, icons for drawing, erasing, and clearing.

Size: de tekengrootte van de tekst die in een besturingselement wordt weergegeven.Size – The font size of the text that appears on a control.

Tooltip: beschrijvende tekst die wordt weergegeven wanneer de gebruiker een besturingselement aanwijst.Tooltip – Explanatory text that appears when the user hovers over a control.

Visible: hiermee wordt aangegeven of een besturingselement zichtbaar of verborgen is.Visible – Whether a control appears or is hidden.

Width: de afstand tussen de linker- en rechterrand van een besturingselement.Width – The distance between a control's left and right edges.

X: de afstand tussen de linkerrand van een besturingselement en de linkerrand van de bovenliggende container (het scherm als er geen bovenliggende container is).X – The distance between the left edge of a control and the left edge of its parent container (screen if no parent container).

Y: de afstand tussen de bovenrand van een besturingselement en de bovenrand van de bovenliggende container (het scherm als er geen bovenliggende container is).Y – The distance between the top edge of a control and the top edge of the parent container (screen if no parent container).

Collect( NaamVerzameling, TeVerzamelenGegevens )Collect( CollectionName, DatatoCollect )

VoorbeeldExample

Een reeks afbeeldingen makenCreate a set of images

 1. Voeg een besturingselement Peninvoer toe, geef het de naam MijnKrabbels en stel de eigenschap ShowControls in op true.Add a Pen input control, name it MyDoodles, and set its ShowControls property to true.

  Weet u niet hoe u een besturingselement kunt toevoegen, een naam kunt geven of kunt configureren?Don't know how to add, name, and configure a control?

 2. Voeg een besturingselement Knop toe, plaats de knop onder MijnKrabbels en stel de eigenschap Text van het besturingselement Knop in op Toevoegen.Add a Button control, move it below MyDoodles, and set the Text property of the Button control to show Add.
 3. Stel de eigenschap OnSelect van het besturingselement Knop in op deze formule:Set the OnSelect property of the Button control to this formula:
  Collect(Doodles, {Sketch:MijnKrabbels.Image}) Collect(Doodles, {Sketch:MyDoodles.Image})
 4. Voeg een besturingselement Afbeeldingengalerie toe, plaats de galerie onder het besturingselement Knop maak het besturingselement Afbeeldingengalerie zo smal totdat er drie items worden weergegeven.Add an Image gallery control, move it below the Button control, and shrink the width of the Image gallery control until it shows three items.
 5. Stel de eigenschap Items van het besturingselement Afbeeldingengalerie in op Doodles en druk op F5.Set the Items property of the Image gallery control to Doodles, and then press F5.
 6. Teken een afbeelding in MijnKrabbels en klik of tik op het besturingselement Knop.Draw an image in MyDoodles, and then click or tap the Button control.

  De tekening die u hebt gemaakt, wordt weergegeven in het besturingselement Afbeeldingengalerie.The image that you drew appears in the Image gallery control.

 7. (Optioneel) Klik of tik in het besturingselement Peninvoer op het pictogram om de tekening te verwijderen die u hebt getekend, maak een andere tekening, en klik of tik vervolgens op het besturingselement Knop.(optional) In the Pen input control, click or tap the icon to clear the image that you drew, draw another image, and then click or tap the Button control.
 8. Stel in het besturingselement Afbeeldingenggalerie de eigenschap OnSelect van het besturingselement Image in op deze formule:In the Image gallery control, set the OnSelect property of the Image control to this formula:
  Remove(Doodles, ThisItem) Remove(Doodles, ThisItem)
 9. Verwijder een tekening door erop te klikken of tikken in het besturingselement Afbeeldingengalerie.Remove a drawing by clicking or tapping it in the Image gallery control.

Gebruik de functie SaveData om de tekeningen lokaal op te slaan of de functie Patch om ze in een gegevensbron op te slaan.Use the SaveData function to save your drawings locally or the Patch function to save them to a data source.