Tegelbesturingselement voor Power BI in PowerAppsPower BI tile control in PowerApps

Een besturingselement dat een Power BI-tegel in een app weergeeft.A control that shows a Power BI tile inside an app.

BeschrijvingDescription

Profiteer van uw bestaande gegevensanalyse en -rapportage door uw Power BI-tegels in uw apps weer te geven.Take advantage of your existing data analysis and reporting by displaying your Power BI tiles inside your apps. Kies de tegel die u wilt weergeven door op het tabblad Gegevens in het deelvenster met opties de eigenschappen voor de Werkruimte, het Dashboard en de Tegel in te stellen.Choose the tile you want to show by setting its Workspace, Dashboard and Tile properties in the Data tab of the options panel.

Delen en beveiligingSharing and security

Als de PowerApp is gedeeld, is deze toegankelijk voor alle gebruikers die zijn gemachtigd om de app te openen.Once shared, the PowerApp will be accessible by all users who have permissions to access the app. Om de Power BI-inhoud voor deze gebruikers zichtbaar te maken, moet het dashboard waarop de tegel is gebaseerd echter met de gebruiker zijn gedeeld in Power BI.However in order to make the Power BI content visible to those users, the dashboard where the tile comes from needs to be shared with the user on Power BI. Dit zorgt ervoor dat de machtigingen voor het delen in Power BI worden gerespecteerd wanneer Power BI-inhoud in een app wordt geopend.This ensures that Power BI sharing permissions are respected when Power BI content is accessed in an app.

Belangrijkste eigenschappenKey properties

Werkruimte – De Power BI-werkruimte waarop de tegel is gebaseerd.Workspace – The Power BI workspace where the tile comes from.

Dashboard – Het Power BI-dashboard waarop de tegel is gebaseerd.Dashboard – The Power BI dashboard where the tile comes from.

Tegel – De naam van de Power BI-tegel die u wilt weergeven.Tile – The name of the Power BI tile you want to display.

Aanvullende eigenschappenAdditional properties

BorderColor: de kleur van de rand van een besturingselement.BorderColor – The color of a control's border.

BorderStyle: hiermee wordt aangegeven of de rand van een besturingselement effen, onderbroken of gestippeld is, of dat er geen rand is.BorderStyle – Whether a control's border is Solid, Dashed, Dotted, or None.

BorderThickness: de dikte van de rand van een besturingselement.BorderThickness – The thickness of a control's border.

DisplayMode: of invoer van de gebruiker is toegestaan (Bewerken), alleen gegevens worden weergegeven (Weergeven) of is uitgeschakeld (Uitgeschakeld).DisplayMode – Whether the control allows user input (Edit), only displays data (View), or is disabled (Disabled).

Height : de afstand tussen de boven- en onderrand van een besturingselement.Height – The distance between a control's top and bottom edges.

OnSelect: de manier waarop de app reageert wanneer de gebruiker op een besturingselement tikt of klikt.OnSelect – How the app responds when the user taps or clicks a control. Standaardgedrag brengt de gebruiker naar het Power BI-rapport dat aan de tegel is gekoppeld.Default behavior takes the user to the Power BI report associated with the tile.

Visible: hiermee wordt aangegeven of een besturingselement zichtbaar of verborgen is.Visible – Whether a control appears or is hidden.

Width: de afstand tussen de linker- en rechterrand van een besturingselement.Width – The distance between a control's left and right edges.

X: de afstand tussen de linkerrand van een besturingselement en de linkerrand van de bovenliggende container (het scherm als er geen bovenliggende container is).X – The distance between the left edge of a control and the left edge of its parent container (screen if no parent container).

Y: de afstand tussen de bovenrand van een besturingselement en de bovenrand van de bovenliggende container (het scherm als er geen bovenliggende container is).Y – The distance between the top edge of a control and the top edge of the parent container (screen if no parent container).

VoorbeeldExample

  1. Voeg een Power BI-tegelbesturingselement toe via het menu Besturingselementen op het tabblad Invoegen.Add a Power BI tile control from the Insert tab, Controls menu.
  2. Kies op het tabblad Gegevens in het deelvenster met opties 'Mijn werkruimte' voor de instelling Werkruimte.In the Data tab on options panel choose "My Workspace" for the Workspace setting. Kies een dashboard in de lijst met dashboards en een tegel in de lijst met tegels.Choose a dashboard from the list of dashboards, and a tile from the list of tiles.

    Het besturingselement zorgt dat de Power BI-tegel wordt weergegeven.The control renders the Power BI tile.

    Weet u niet hoe u een besturingselement kunt toevoegen of configureren?Don't know how to add and configure a control?

    Hebt u geen Power BI?Don't have have Power BI? Meld u aan.Sign up.