Besturingselement voor keuzerondje in PowerAppsRadio control in PowerApps

Een lijst met alle beschikbare opties, maar de gebruiker kan maar één optie selecteren.A list that shows all options but the user can select only one at a time.

BeschrijvingDescription

Een besturingselement Keuzerondje, inmiddels al tientallen jaren bekend bij veel gebruikers, kan het beste worden gebruikt met een paar opties die elkaar wederzijds uitsluiten.A Radio control, with which users have decades of experience, is best used with only a few options that are mutually exclusive.

Belangrijkste eigenschappenKey properties

Default: de aanvankelijke waarde van een besturingselement voordat deze door de gebruiker wordt gewijzigd.Default – The initial value of a control before it is changed by the user.

Items: de gegevensbron die wordt weergegeven in een besturingselement zoals een galerie, een lijst of een grafiek.Items – The source of data that appears in a control such as a gallery, a list, or a chart.

Items The source of data that appears in a control such as a gallery, a list, or a chart.

When you add a gallery, a list, or a chart, the property list shows Items by default so that you can easily specify the data that the new control should show. For example, you might set the Items property of a gallery to the Account table in Salesforce, a table named Inventory that you created in Excel and uploaded to the cloud, or a SharePoint list named ConferenceSpeakers.

Value: de waarde van een besturingselement voor invoer.Value – The value of an input control.

Alle eigenschappenAll properties

Align: de locatie van tekst in verhouding tot het horizontale midden van het besturingselement.Align – The location of text in relation to the horizontal center of its control.

BorderColor: de kleur van de rand van een besturingselement.BorderColor – The color of a control's border.

BorderStyle: hiermee wordt aangegeven of de rand van een besturingselement effen, onderbroken of gestippeld is, of dat er geen rand is.BorderStyle – Whether a control's border is Solid, Dashed, Dotted, or None.

BorderThickness: de dikte van de rand van een besturingselement.BorderThickness – The thickness of a control's border.

FocusedBorderThickness: de dikte van de rand van een besturingselement wanneer deze de toetsenbordfocus heeft.FocusedBorderThickness – The thickness of the control's border when it has keyboard focus.

Color: de kleur van de tekst in een besturingselement.Color – The color of text in a control.

DisplayMode: of invoer van de gebruiker is toegestaan (Bewerken), alleen gegevens worden weergegeven (Weergeven) of is uitgeschakeld (Uitgeschakeld).DisplayMode – Whether the control allows user input (Edit), only displays data (View), or is disabled (Disabled).

DisabledBorderColor: de kleur van de rand van een besturingselement als de eigenschap DisplayMode is ingesteld op Uitgeschakeld.DisabledBorderColor – The color of a control's border if the control's DisplayMode property is set to Disabled.

DisabledColor: de kleur van tekst in een besturingselement als de eigenschap DisplayMode is ingesteld op Uitgeschakeld.DisabledColor – The color of text in a control if its DisplayMode property is set to Disabled.

DisabledFill: de achtergrondkleur van een besturingselement als de eigenschap DisplayMode is ingesteld op Uitgeschakeld.DisabledFill – The background color of a control if its DisplayMode property is set to Disabled.

Fill: de achtergrondkleur van een besturingselement.Fill – The background color of a control.

Font: de naam van de lettertypefamilie waarin de tekst wordt weergegeven.Font – The name of the family of fonts in which text appears.

FontWeight: het gewicht van de tekst in een besturingselement: Bold, Semibold, Normal of Lighter.FontWeight – The weight of the text in a control: Bold, Semibold, Normal, or Lighter.

Height : de afstand tussen de boven- en onderrand van een besturingselement.Height – The distance between a control's top and bottom edges.

HoverColor: de kleur van de tekst in een besturingselement wanneer de gebruiker de muisaanwijzer op de tekst plaatst.HoverColor – The color of the text in a control when the user keeps the mouse pointer on it.

HoverFill: de achtergrondkleur van een besturingselement wanneer de gebruiker de muisaanwijzer op de achtergrond plaatst.HoverFill – The background color of a control when the user keeps the mouse pointer on it.

Italic: hiermee wordt aangegeven of de tekst in een besturingselement cursief is.Italic – Whether the text in a control is italic.

LineHeight: de afstand tussen bijvoorbeeld regels tekst of items in een lijst.LineHeight – The distance between, for example, lines of text or items in a list.

OnChange: de manier waarop de app reageert wanneer de gebruiker de waarde van een besturingselement wijzigt (bijvoorbeeld door een schuifregelaar aan te passen).OnChange – How the app responds when the user changes the value of a control (for example, by adjusting a slider).

OnSelect: de manier waarop de app reageert wanneer de gebruiker op een besturingselement tikt of klikt.OnSelect – How the app responds when the user taps or clicks a control.

PaddingBottom: de afstand tussen de tekst in een besturingselement en de onderrand van het besturingselement.PaddingBottom – The distance between text in a control and the bottom edge of that control.

PaddingLeft: de afstand tussen de tekst in een besturingselement en de linkerrand van het besturingselement.PaddingLeft – The distance between text in a control and the left edge of that control.

PaddingRight: de afstand tussen de tekst in een besturingselement en de rechterrand van het besturingselement.PaddingRight – The distance between text in a control and the right edge of that control.

PaddingTop: de afstand tussen de tekst in een besturingselement en de bovenrand van het besturingselement.PaddingTop – The distance between text in a control and the top edge of that control.

PressedColor: de kleur van tekst in een besturingselement wanneer de gebruiker op dat besturingselement tikt of klikt.PressedColor – The color of text in a control when the user taps or clicks that control.

PressedFill: de achtergrondkleur van een besturingselement wanneer de gebruiker op dat besturingselement tikt of klikt.PressedFill – The background color of a control when the user taps or clicks that control.

RadioBackgroundFill: de achtergrondkleur van de cirkels in een keuzerondje.RadioBackgroundFill – The background color of the circles in a radio-button control.

RadioBorderColor: de kleur van de cirkel voor elke optie in een keuzerondje.RadioBorderColor – The color of the circle for each option in a radio-button control.

RadioSelectionFill: de kleur die wordt weergegeven in de cirkel van de geselecteerde optie in een keuzerondje.RadioSelectionFill – The color that appears inside the circle of the selected option in a radio-button control.

RadioSize: de diameter van de cirkels in een keuzerondje.RadioSize – The diameter of the circles in a radio-button control.

Reset: of een besturingselement wordt teruggezet op de standaardwaarde.Reset – Whether a control reverts to its default value.

Size: de tekengrootte van de tekst die in een besturingselement wordt weergegeven.Size – The font size of the text that appears on a control.

Strikethrough: hiermee wordt aangegeven of een streep door de tekst van een besturingselement wordt weergegeven.Strikethrough – Whether a line appears through the text that appears on a control.

TabIndex: past de tabvolgorde van besturingselementen tijdens runtime aan wanneer hier een andere waarde dan nul is ingesteld.TabIndex – Customizes the tab order of controls at runtime when set to a non-zero value.

Tooltip: beschrijvende tekst die wordt weergegeven wanneer de gebruiker een besturingselement aanwijst.Tooltip – Explanatory text that appears when the user hovers over a control.

Underline: hiermee wordt aangegeven of onder de tekst in een besturingselement een streep wordt weergegeven.Underline – Whether a line appears under the text that appears on a control.

Visible: hiermee wordt aangegeven of een besturingselement zichtbaar of verborgen is.Visible – Whether a control appears or is hidden.

Width: de afstand tussen de linker- en rechterrand van een besturingselement.Width – The distance between a control's left and right edges.

X: de afstand tussen de linkerrand van een besturingselement en de linkerrand van de bovenliggende container (het scherm als er geen bovenliggende container is).X – The distance between the left edge of a control and the left edge of its parent container (screen if no parent container).

Y: de afstand tussen de bovenrand van een besturingselement en de bovenrand van de bovenliggende container (het scherm als er geen bovenliggende container is).Y – The distance between the top edge of a control and the top edge of the parent container (screen if no parent container).

Distinct( Gegevensbron, Kolomnaam )Distinct( DataSource, ColumnName )

VoorbeeldExample

 1. Voeg een besturingselement Keuzerondje toe, geef het de naam Prijzen en stel de eigenschap Items van het besturingselement in op deze formule:Add a Radio control, name it Pricing, and set its Items property to this formula:
  ["Normaal", "Premium"]["Standard", "Premium"]

  Weet u niet hoe u een besturingselement kunt toevoegen, een naam kunt geven of kunt configureren?Don't know how to add, name, and configure a control?

 2. Voeg een besturingselement Label toe, plaats dit onder het besturingselement Keuzerondje en stel de eigenschap Text van het besturingselement Label in op deze formule:Add a Label control, move it below the Radio control, and set the Text property of the Label control to this formula:
  If("Premium" in Prijzen.Selected.Value, "€ 200 per dag", "€ 150 per dag")If("Premium" in Pricing.Selected.Value, "$200 per day", "$150 per day")

  Wilt u meer informatie over de functie If of andere functies?Want more information about the If function or other functions?

 3. Druk op F5 en kies vervolgens een van beide opties in het besturingselement Keuzerondje.Press F5, and then choose either option in the Radio control.

  In het besturingselement Label wordt de juiste tekst voor de gekozen optie weergegeven.The Label control shows the appropriate text for your choice.

 4. (Optioneel) Kies in het besturingselement Keuzerondje de andere optie om te controleren of de juiste tekst wordt weergegeven.(optional) In the Radio control, choose the other option to confirm that the appropriate text appears.
 5. Druk op Esc om terug te gaan naar de standaardwerkruimte.To return to the default workspace, press Esc.