Schermbesturingselement in PowerAppsScreen control in PowerApps

Een UI-element dat een of meer andere besturingselementen in een app bevat.A UI element that contains one or more other controls in an app.

BeschrijvingDescription

De meeste apps hebben meerdere besturingselementen van het type Scherm, met daarin de besturingselementen Label en Knop en andere besturingselementen voor weergave van gegevens en ondersteuning van de navigatie.Most apps have multiple Screen controls that contain Label controls, Button controls, and other controls that show data and support navigation.

Belangrijkste eigenschappenKey properties

BackgroundImage: de naam van een afbeeldingsbestand dat op de achtergrond van een scherm wordt weergegeven.BackgroundImage – The name of an image file that appears in the background of a screen.

Fill: de achtergrondkleur van een besturingselement.Fill – The background color of a control.

Aanvullende eigenschappenAdditional properties

ImagePosition: de positie (Opvullen, Passend maken, Uitrekken, Naast elkaar of Centreren) van een afbeelding in een scherm of een besturingselement als dit niet even groot is als de afbeelding.ImagePosition – The position (Fill, Fit, Stretch, Tile, or Center) of an image in a screen or a control if it isn't the same size as the image.

OnHidden: hoe een app reageert wanneer de gebruiker van het scherm af navigeert.OnHidden – The behavior of an app when the user navigates away from a screen.

OnVisible: hoe een app reageert wanneer de gebruiker naar het scherm navigeert.OnVisible – The behavior of an app when the user navigates to a screen.

OnStart: het gedrag van de app wanneer de gebruiker de app opent.OnStart – The behavior of the app when the user opens the app.

 • De formule waarvoor deze eigenschap is ingesteld, wordt uitgevoerd voordat het eerste scherm van de app wordt weergegeven.The formula to which this property is set runs before the first screen of the app appears. Roep de functie Navigeren aan om te wijzigen welk scherm als eerste wordt weergegeven wanneer de app wordt gestart.Call the Navigate function to change which screen appears first when the app starts.
 • U kunt geen contextvariabelen instellen met de functie UpdateContext omdat er nog geen scherm wordt weergegeven.You can't set context variables with the UpdateContext function because no screen has appeared yet. U kunt echter contextvariabelen doorgeven via de functie Navigeren en een verzameling maken en vullen met behulp van de functie Verzamelen.However, you can pass context variables in the Navigate function and create and fill a collection by using the Collect function.
 • Wanneer u een app bijwerkt, wordt de formule waarvoor deze eigenschap is ingesteld uitgevoerd wanneer de app in PowerApps Studio wordt geladen.When you update an app, the formula to which this property is set runs when the app is loaded into PowerApps Studio. Als u wilt zien wat het effect is als u deze eigenschap wijzigt, moet u uw app opslaan, sluiten en opnieuw laden.To see the impact of changing this property, you'll need to save, close, and reload your app.
 • De eigenschap OnStart is een eigenschap van de app, niet van het scherm.The OnStart property is actually a property of the app, not the screen. Voor het gemak bij het bewerken, kunt u deze weergeven en wijzigen als eigenschap op het eerste scherm van uw app.For editing convenience, you view and modify it as a property on the first screen of your app. Als u het eerste scherm verwijdert of de volgorde van de schermen wijzigt, is deze eigenschap mogelijk moeilijk te vinden.If you remove the first screen or reorder screens, this property may become hard to find. Sla uw app in dit geval op, sluit hem en laad hem opnieuw. De eigenschap wordt dan weer als een eigenschap van het eerste scherm weergegeven.In this case, save, close, and reload your app, and the property will reappear as a property of the first screen.

Distinct( Gegevensbron, Kolomnaam )Distinct( DataSource, ColumnName )

VoorbeeldExample

 1. Voeg een besturingselement Keuzerondje toe, geef het de naam Schermvullend en stel de eigenschap Items van het besturingselement in op deze waarde:Add a Radio control, name it ScreenFills, and set its Items property to this value:
  ["Rood", "Groen"]["Red", "Green"]

  Weet u niet hoe u een besturingselement kunt toevoegen, een naam kunt geven of kunt configureren?Don't know how to add, name, and configure a control?

 2. Geef het standaardbesturingselement Screen de naam Bron, voeg een ander besturingselement Scherm toe en geef dit de naam Doel.Name the default Screen control Source, add another Screen control, and name it Target.
 3. Voeg aan Bron een besturingselement Vorm toe (zoals een pijl) en stel de eigenschap OnSelect van het besturingselement in op deze formule:On Source, add a Shape control (such as an arrow), and set its OnSelect property to this formula:
  Navigate(Doel, Schermovergang.Fade)Navigate(Target, ScreenTransition.Fade)

  Wilt u meer informatie over de functie Navigate of andere functies?Want more information about the Navigate function or other functions?

 4. Voeg aan Doel een besturingselement Vorm toe (zoals een pijl) en stel de eigenschap OnSelect van het besturingselement in op deze formule:In Target, add a Shape control (such as an arrow), and set its OnSelect property to this formula:
  Navigate(Bron, Schermovergang.Fade)Navigate(Source, ScreenTransition.Fade)
 5. Stel de eigenschap Fill van Doel in op deze formule:Set the Fill property of Target to this formula:
  If("Red" in ScreenFills.Selected.Value, RGBA(255, 0, 0, 1), RGBA(54, 176, 75, 1))If("Red" in ScreenFills.Selected.Value, RGBA(255, 0, 0, 1), RGBA(54, 176, 75, 1))
 6. Druk in Bron op F5, klik of tik op een van beide opties in het besturingselement Keuzerondje en klik of tik vervolgens op het besturingselement Vorm.From Source, press F5, click or tap either option in the Radio control, and then click or tap the Shape control.

  Doel wordt weergegeven in de kleur die u hebt gekozen.Target appears in the color that you chose.

 7. Klik of tik in Doel op het besturingselement vorm om terug te gaan naar Bron.On Target, click or tap the Shape control to return to Source.
 8. (Optioneel) Klik of tik op de andere optie in het besturingselement Keuzerondje en klik of tik vervolgens op het besturingselement Vorm om te controleren of Doel in de andere kleur wordt weergegeven.(optional) Click or tap the other option in the Radio control, and then click or tap the Shape control to confirm that Target appears in the other color.
 9. Druk op Esc om terug te gaan naar de standaardwerkruimte.To return to the default workspace, press Esc.