Besturingselement voor schuifregelaar in PowerAppsSlider control in PowerApps

Een besturingselement waarmee de gebruiker een waarde kan opgeven door een schuifknop te slepen.A control with which the user can specify a value by dragging a handle.

BeschrijvingDescription

De gebruiker kan een waarde kiezen, tussen een minimum- en maximumwaarde die u opgeeft, door het schuifblokje van de schuifregelaar naar links of rechts of omhoog of omlaag te slepen, afhankelijk van de richting die u kiest.The user can indicate a value, between a minimum and a maximum value that you specify, by dragging the handle of a slider left-right or up-down, depending on the direction that you choose.

Belangrijkste eigenschappenKey properties

Default: de aanvankelijke waarde van een besturingselement voordat deze door de gebruiker wordt gewijzigd.Default – The initial value of a control before it is changed by the user.

Max: de maximale waarde waarop de gebruiker een schuifregelaar of een waardering kan instellen.Max – The maximum value to which the user can set a slider or a rating.

Min: de minimale waarde waarop de gebruiker een schuifregelaar kan instellen.Min – The minimum value to which the user can set a slider.

Value: de waarde van een besturingselement voor invoer.Value – The value of an input control.

Aanvullende eigenschappenAdditional properties

BorderColor: de kleur van de rand van een besturingselement.BorderColor – The color of a control's border.

BorderStyle: hiermee wordt aangegeven of de rand van een besturingselement effen, onderbroken of gestippeld is, of dat er geen rand is.BorderStyle – Whether a control's border is Solid, Dashed, Dotted, or None.

BorderThickness: de dikte van de rand van een besturingselement.BorderThickness – The thickness of a control's border.

FocusedBorderThickness: de dikte van de rand van een besturingselement wanneer deze de toetsenbordfocus heeft.FocusedBorderThickness – The thickness of the control's border when it has keyboard focus.

DisplayMode: of invoer van de gebruiker is toegestaan (Bewerken), alleen gegevens worden weergegeven (Weergeven) of is uitgeschakeld (Uitgeschakeld).DisplayMode – Whether the control allows user input (Edit), only displays data (View), or is disabled (Disabled).

DisabledBorderColor: de kleur van de rand van een besturingselement als de eigenschap DisplayMode is ingesteld op Uitgeschakeld.DisabledBorderColor – The color of a control's border if the control's DisplayMode property is set to Disabled.

HandleActiveFill: de kleur van de schuifknop van een schuifregelaar als de gebruiker de waarde ervan verandert.HandleActiveFill – The color of the handle for a slider as the user changes its value.

HandleFill: de kleur van de schuifknop (het element dat van positie verandert) van een wisselknop of schuifregelaar.HandleFill – The color of the handle (the element that changes position) in a toggle or slider control.

HandleHoverFill: de kleur van de schuifknop van een schuifregelaar wanneer de gebruiker de knop aanwijst.HandleHoverFill – The color of the handle in a slider when the user keeps the mouse pointer on it.

Height : de afstand tussen de boven- en onderrand van een besturingselement.Height – The distance between a control's top and bottom edges.

HoverBorderColor: de kleur van de rand van een besturingselement wanneer de gebruiker de muisaanwijzer op dat besturingselement plaatst.HoverBorderColor – The color of a control's border when the user keeps the mouse pointer on that control.

Layout: bepaalt of de gebruiker door een galerie kan bladeren of een schuifregelaar moet verplaatsen; van boven naar beneden (Verticaal) of van links naar rechts (Horizontaal).Layout – Whether the user scrolls through a gallery or adjusts a slider top to bottom (Vertical) or left to right (Horizontal).

OnChange: de manier waarop de app reageert wanneer de gebruiker de waarde van een besturingselement wijzigt (bijvoorbeeld door een schuifregelaar aan te passen).OnChange – How the app responds when the user changes the value of a control (for example, by adjusting a slider).

OnSelect: de manier waarop de app reageert wanneer de gebruiker op een besturingselement tikt of klikt.OnSelect – How the app responds when the user taps or clicks a control.

PressedBorderColor: de kleur van de rand van een besturingselement wanneer de gebruiker op dat besturingselement tikt of klikt.PressedBorderColor – The color of a control's border when the user taps or clicks that control.

RailFill: de achtergrondkleur van de rechthoek in een wisselknop als de waarde daarvan false is, of de kleur van de lijn, rechts van de schuifknop van een schuifregelaar.RailFill – The background color of the rectangle in a toggle control when its value is false or the color of the line to the right of the handle in a slider control.

RailHoverFill: als u de muis boven een wisselknop of schuifregelaar houdt, is dit de achtergrondkleur van de rechthoek in een wisselknop als de waarde daarvan false is, of de kleur van de lijn, rechts van de schuifknop van een schuifregelaar.RailHoverFill – When you hover on a toggle control or a slider, the background color of the rectangle in a toggle control when its value is false or the color of the line to the right of the handle in a slider control.

ReadOnly: bepaalt of een gebruiker de waarde van een schuifregelaar of besturingselement voor waardering mag wijzigen.ReadOnly – Whether a user can change the value of a slider or rating control.

Reset: of een besturingselement wordt teruggezet op de standaardwaarde.Reset – Whether a control reverts to its default value.

ShowValue: bepaalt of de waarde van een schuifregelaar of waardering wordt weergegeven wanneer de gebruiker die waarde verandert of het besturingselement aanwijst.ShowValue – Whether a slider's or rating's value appears as the user changes that value or hovers over the control.

TabIndex: past de tabvolgorde van besturingselementen tijdens runtime aan wanneer hier een andere waarde dan nul is ingesteld.TabIndex – Customizes the tab order of controls at runtime when set to a non-zero value.

Tooltip: beschrijvende tekst die wordt weergegeven wanneer de gebruiker een besturingselement aanwijst.Tooltip – Explanatory text that appears when the user hovers over a control.

ValueFill: de achtergrondkleur van de rechthoek in een wisselknop als de waarde daarvan true is, of de kleur van de lijn, links van de schuifknop van een schuifregelaar.ValueFill – The background color of the rectangle in a toggle control when its value is true or the color of the line to the left of the handle in a slider control.

ValueHoverFill: als u de muisaanwijzer boven een wisselknop of schuifregelaar houdt, is dit de achtergrondkleur van de rechthoek in een wisselknop als de waarde daarvan true is, of de kleur van de lijn, links van de schuifknop van een schuifregelaar.ValueHoverFill – When you keep the mouse pointer on a toggle control or a slider, the background color of the rectangle in a toggle control when its value is true or the color of the line to the left of the handle in a slider control.

Visible: hiermee wordt aangegeven of een besturingselement zichtbaar of verborgen is.Visible – Whether a control appears or is hidden.

Width: de afstand tussen de linker- en rechterrand van een besturingselement.Width – The distance between a control's left and right edges.

X: de afstand tussen de linkerrand van een besturingselement en de linkerrand van de bovenliggende container (het scherm als er geen bovenliggende container is).X – The distance between the left edge of a control and the left edge of its parent container (screen if no parent container).

Y: de afstand tussen de bovenrand van een besturingselement en de bovenrand van de bovenliggende container (het scherm als er geen bovenliggende container is).Y – The distance between the top edge of a control and the top edge of the parent container (screen if no parent container).

Sum( Waarde1, Waarde2 )Sum( Value1, Value2 )

VoorbeeldExample

 1. Voeg een knop toe en stel de eigenschap BijSelecteren ervan in op deze formule:Add a button, and set its OnSelect property to this formula:
  ClearCollect(Inwonersaantallen, {Stad:"Londen", Land:"Engeland", Inwonersaantal:8615000}, {Stad:"Berlijn", Land:"Duitsland", Inwonersaantal:3562000}, {Stad:"Madrid", Land:"Spanje", Inwonersaantal:3165000}, {Stad:"Rome", Land:"Italië", Inwonersaantal:2874000}, {Stad:"Parijs", Land:"Frankrijk", Inwonersaantal:2273000}, {Stad:"Hamburg", Land:"Duitsland", Inwonersaantal:1760000}, {Stad:"Barcelona", Land:"Spanje", Inwonersaantal:1602000}, {Stad:"München", Land:"Duitsland", Inwonersaantal:1494000}, {Stad:"Milaan", Land:"Italië", Inwonersaantal:1344000})ClearCollect(CityPopulations, {City:"London", Country:"United Kingdom", Population:8615000}, {City:"Berlin", Country:"Germany", Population:3562000}, {City:"Madrid", Country:"Spain", Population:3165000}, {City:"Rome", Country:"Italy", Population:2874000}, {City:"Paris", Country:"France", Population:2273000}, {City:"Hamburg", Country:"Germany", Population:1760000}, {City:"Barcelona", Country:"Spain", Population:1602000}, {City:"Munich", Country:"Germany", Population:1494000}, {City:"Milan", Country:"Italy", Population:1344000})

  Weet u niet hoe u een besturingselement kunt toevoegen, een naam kunt geven of kunt configureren?Don't know how to add, name, and configure a control?

  Wilt u meer informatie over de functie ClearCollect of een andere functie?Want more information about the ClearCollect function or other functions?

 2. Druk op F5, selecteer de knop en druk op Esc.Press F5, select the button, and then press Esc.
 3. Voeg een schuifregelaar toe, plaats deze onder de knop en geef het besturingselement de naam MinsteAantalInwoners.Add a slider, move it below the button, and name the slider MinPopulation.
 4. Stel de eigenschap Max van de schuifregelaar in op 5000000 en de eigenschap Min op 1000000.Set the slider's Max property to 5000000 and its Min property to 1000000.
 5. Voeg een tekstgalerie toe met de richting verticaal/staand, plaats deze onder de schuifregelaar en stel de eigenschap Items van de galerie in op deze formule:Add a text gallery in vertical/portrait orientation, move it below the slider, and set the gallery's Items property to this formula:
  Filter(CityPopulations, Population > MinPopulation)Filter(CityPopulations, Population > MinPopulation)
 6. Stel in het eerste item van de galerie de eigenschap Text van het bovenste label in op ThisItem.Stad en de eigenschap Text van het onderste label in op deze formule:In the first item of the gallery, set the Text property of the top label to ThisItem.City, and set the Text property of the bottom label to this formula:
  Text(ThisItem.Inwonersaantal, "##,###")Text(ThisItem.Population, "##,###")
 7. Druk op F5 en pas vervolgens MinsteAantalInwoners aan om alleen die steden weer te geven met meer inwoners dan de waarde die u opgeeft.Press F5, and then adjust MinPopulation to show only those cities that have a population that's greater than the value that you specify.
 8. Druk op Esc om terug te gaan naar de standaardwerkruimte.To return to the default workspace, press Esc.