Besturingselement voor tekstinvoer in PowerAppsText input control in PowerApps

Een vak waarin de gebruiker tekst, cijfers en andere gegevens kan typen.A box in which the user can type text, numbers, and other data.

BeschrijvingDescription

De gebruiker kan gegevens opgeven door te typen in een besturingselement voor tekstinvoer.The user can specify data by typing into a text-input control. Afhankelijk van hoe u de app configureert, worden die gegevens toegevoegd aan een gegevensbron, gebruikt om een tijdelijke waarde te berekenen of op een andere manier verwerkt.Depending on how you configure the app, that data might be added to a data source, used to calculate a temporary value, or incorporated in some other way.

Belangrijkste eigenschappenKey properties

Default: de aanvankelijke waarde van een besturingselement voordat deze door de gebruiker wordt gewijzigd.Default – The initial value of a control before it is changed by the user.

Text: de tekst die wordt weergegeven in een besturingselement of die de gebruiker in een besturingselement typt.Text – Text that appears on a control or that the user types into a control.

Aanvullende eigenschappenAdditional properties

Align: de locatie van tekst in verhouding tot het horizontale midden van het besturingselement.Align – The location of text in relation to the horizontal center of its control.

BorderColor: de kleur van de rand van een besturingselement.BorderColor – The color of a control's border.

BorderStyle: hiermee wordt aangegeven of de rand van een besturingselement effen, onderbroken of gestippeld is, of dat er geen rand is.BorderStyle – Whether a control's border is Solid, Dashed, Dotted, or None.

BorderThickness: de dikte van de rand van een besturingselement.BorderThickness – The thickness of a control's border.

FocusedBorderThickness: de dikte van de rand van een besturingselement wanneer deze de toetsenbordfocus heeft.FocusedBorderThickness – The thickness of the control's border when it has keyboard focus.

Clear: bepaalt of het besturingselement voor tekstinvoer een 'X' bevat waarop de gebruiker kan tikken of klikken om de inhoud van dat besturingselement te wissen.Clear – Whether a text-input control shows an "X" that the user can tap or click to clear the contents of that control.

Color: de kleur van de tekst in een besturingselement.Color – The color of text in a control.

DelayOutput: als deze eigenschap is ingesteld op true, wordt de gebruikersinvoer na een vertraging van een halve seconde geregistreerd.DelayOutput – When set to true, user input is registered after half a second delay. Dit is handig voor het uitstellen van tijdrovende bewerkingen totdat een gebruiker klaar is met het invoeren van tekst (om te filteren als invoer wordt gebruikt in andere formules).Useful for delaying expensive operations until user completes inputting text (i.e. for filtering when input is used in other formulas).

DisplayMode: of invoer van de gebruiker is toegestaan (Bewerken), alleen gegevens worden weergegeven (Weergeven) of is uitgeschakeld (Uitgeschakeld).DisplayMode – Whether the control allows user input (Edit), only displays data (View), or is disabled (Disabled).

DisabledBorderColor: de kleur van de rand van een besturingselement als de eigenschap DisplayMode is ingesteld op Uitgeschakeld.DisabledBorderColor – The color of a control's border if the control's DisplayMode property is set to Disabled.

DisabledColor: de kleur van tekst in een besturingselement als de eigenschap DisplayMode is ingesteld op Uitgeschakeld.DisabledColor – The color of text in a control if its DisplayMode property is set to Disabled.

DisabledFill: de achtergrondkleur van een besturingselement als de eigenschap DisplayMode is ingesteld op Uitgeschakeld.DisabledFill – The background color of a control if its DisplayMode property is set to Disabled.

Fill: de achtergrondkleur van een besturingselement.Fill – The background color of a control.

Font: de naam van de lettertypefamilie waarin de tekst wordt weergegeven.Font – The name of the family of fonts in which text appears.

FontWeight: het gewicht van de tekst in een besturingselement: Bold, Semibold, Normal of Lighter.FontWeight – The weight of the text in a control: Bold, Semibold, Normal, or Lighter.

Indeling: of de gebruikersinvoer is beperkt tot alleen getallen of dat tekst mogelijk is.Format – Whether the user input is restricted to numbers only or can be any text.

Height : de afstand tussen de boven- en onderrand van een besturingselement.Height – The distance between a control's top and bottom edges.

HintText: lichtgrijze tekst die in een besturingselement voor tekstinvoer wordt weergegeven als dit leeg is.HintText – Light-grey text that appears in an input-text control if it's empty.

HoverBorderColor: de kleur van de rand van een besturingselement wanneer de gebruiker de muisaanwijzer op dat besturingselement plaatst.HoverBorderColor – The color of a control's border when the user keeps the mouse pointer on that control.

HoverColor: de kleur van de tekst in een besturingselement wanneer de gebruiker de muisaanwijzer op de tekst plaatst.HoverColor – The color of the text in a control when the user keeps the mouse pointer on it.

HoverFill: de achtergrondkleur van een besturingselement wanneer de gebruiker de muisaanwijzer op de achtergrond plaatst.HoverFill – The background color of a control when the user keeps the mouse pointer on it.

Italic: hiermee wordt aangegeven of de tekst in een besturingselement cursief is.Italic – Whether the text in a control is italic.

LineHeight: de afstand tussen bijvoorbeeld regels tekst of items in een lijst.LineHeight – The distance between, for example, lines of text or items in a list.

MaxLength: het aantal tekens dat de gebruiker in een besturingselement voor tekstinvoer kan typen.MaxLength – The number of characters that the user can type into a text-input control.

Mode: het besturingselement staat in de modus SingleLine, MultiLine of Password.Mode – The control is in SingleLine, MultiLine, or Password mode.

OnChange: de manier waarop de app reageert wanneer de gebruiker de waarde van een besturingselement wijzigt (bijvoorbeeld door een schuifregelaar aan te passen).OnChange – How the app responds when the user changes the value of a control (for example, by adjusting a slider).

OnSelect: de manier waarop de app reageert wanneer de gebruiker op een besturingselement tikt of klikt.OnSelect – How the app responds when the user taps or clicks a control.

PaddingBottom: de afstand tussen de tekst in een besturingselement en de onderrand van het besturingselement.PaddingBottom – The distance between text in a control and the bottom edge of that control.

PaddingLeft: de afstand tussen de tekst in een besturingselement en de linkerrand van het besturingselement.PaddingLeft – The distance between text in a control and the left edge of that control.

PaddingRight: de afstand tussen de tekst in een besturingselement en de rechterrand van het besturingselement.PaddingRight – The distance between text in a control and the right edge of that control.

PaddingTop: de afstand tussen de tekst in een besturingselement en de bovenrand van het besturingselement.PaddingTop – The distance between text in a control and the top edge of that control.

PressedBorderColor: de kleur van de rand van een besturingselement wanneer de gebruiker op dat besturingselement tikt of klikt.PressedBorderColor – The color of a control's border when the user taps or clicks that control.

PressedColor: de kleur van tekst in een besturingselement wanneer de gebruiker op dat besturingselement tikt of klikt.PressedColor – The color of text in a control when the user taps or clicks that control.

PressedFill: de achtergrondkleur van een besturingselement wanneer de gebruiker op dat besturingselement tikt of klikt.PressedFill – The background color of a control when the user taps or clicks that control.

RadiusBottomLeft: de mate van afronding van de linkerbenedenhoek van een besturingselement.RadiusBottomLeft – The degree to which the bottom-left corner of a control is rounded.

RadiusBottomRight: de mate van afronding van de rechterbenedenhoek van een besturingselement.RadiusBottomRight – The degree to which the bottom-right corner of a control is rounded.

RadiusTopLeft: de mate van afronding van de linkerbovenhoek van een besturingselement.RadiusTopLeft – The degree to which the top-left corner of a control is rounded.

RadiusTopRight: de mate van afronding van de rechterbovenhoek van een besturingselement.RadiusTopRight – The degree to which the top-right corner of a control is rounded.

Reset: of een besturingselement wordt teruggezet op de standaardwaarde.Reset – Whether a control reverts to its default value.

Size: de tekengrootte van de tekst die in een besturingselement wordt weergegeven.Size – The font size of the text that appears on a control.

Strikethrough: hiermee wordt aangegeven of een streep door de tekst van een besturingselement wordt weergegeven.Strikethrough – Whether a line appears through the text that appears on a control.

TabIndex: past de tabvolgorde van besturingselementen tijdens runtime aan wanneer hier een andere waarde dan nul is ingesteld.TabIndex – Customizes the tab order of controls at runtime when set to a non-zero value.

Tooltip: beschrijvende tekst die wordt weergegeven wanneer de gebruiker een besturingselement aanwijst.Tooltip – Explanatory text that appears when the user hovers over a control.

Underline: hiermee wordt aangegeven of onder de tekst in een besturingselement een streep wordt weergegeven.Underline – Whether a line appears under the text that appears on a control.

Visible: hiermee wordt aangegeven of een besturingselement zichtbaar of verborgen is.Visible – Whether a control appears or is hidden.

Width: de afstand tussen de linker- en rechterrand van een besturingselement.Width – The distance between a control's left and right edges.

X: de afstand tussen de linkerrand van een besturingselement en de linkerrand van de bovenliggende container (het scherm als er geen bovenliggende container is).X – The distance between the left edge of a control and the left edge of its parent container (screen if no parent container).

Y: de afstand tussen de bovenrand van een besturingselement en de bovenrand van de bovenliggende container (het scherm als er geen bovenliggende container is).Y – The distance between the top edge of a control and the top edge of the parent container (screen if no parent container).

DateTimeValue( Tekenreeks )DateTimeValue( String )

VoorbeeldenExamples

Gegevens verzamelenCollect data

 1. Voeg twee besturingselementen voor tekstinvoer toe en noem ze inputFirst en inputLast.Add two text-input controls, and name them inputFirst and inputLast.

  Weet u niet hoe u een besturingselement kunt toevoegen, een naam kunt geven of kunt configureren?Don't know how to add, name, and configure a control?

 2. Voeg een knop toe, stel de eigenschap Text van de knop in op Toevoegen en de eigenschap OnSelect op deze formule:Add a button, set its Text property to Add, and set its OnSelect property to this formula:
  Collect(Names, {FirstName:inputFirst.Text, LastName:inputLast.Text})Collect(Names, {FirstName:inputFirst.Text, LastName:inputLast.Text})

  Wilt u meer informatie over de functie Collect of andere functies?Want more information about the Collect function or other functions?

 3. Voeg een tekstgalerie toe in de afdrukstand staand/verticaal, stel de eigenschap Items van de galerie in op Namen en stel de eigenschap Text van Subtitel1 in op ThisItem.FirstName.Add a text gallery in portrait/vertical orientation, set its Items property to Names, and set the Text property of Subtitle1 to ThisItem.FirstName.
 4. (Optioneel) Verwijder in de galerie met sjablonen het onderste label met de naam Hoofdtekst1 en stel de eigenschap TemplateSize van de galerie in op 80.(optional) In the template gallery, delete the bottom label, named Body1, and set the TemplateSize property of the gallery to 80.
 5. Druk op F5, typ een tekenreeks in inputFirst en inputLast, en klik of tik op de knop Toevoegen.Press F5, type a string of text into inputFirst and inputLast, and then click or tap the Add button.
 6. (Optioneel) Voeg meer namen toe aan de verzameling en druk vervolgens op Esc om terug te keren naar de standaardwerkruimte.(optional) Add more names to the collection, and then press Esc to return to the default workspace.

Vragen om een wachtwoordPrompt for a password

 1. Voeg een besturingselement voor tekstinvoer toe, geef het de naam inputPassword en stel de eigenschap Mode in op Wachtwoord.Add a text-input control, name it inputPassword, and set its Mode property to Password.
 2. Voeg een label toe en stel de eigenschap Text in op deze formule:Add a label, and set its Text property to this formula:
  If(inputPassword.Text = "P@ssw0rd", "Access granted", "Access denied")If(inputPassword.Text = "P@ssw0rd", "Access granted", "Access denied")

  Wilt u meer informatie over de functie If of andere functies?Want more information about the If function or other functions?

 3. Druk op F5 en typ vervolgens P@ssw0rd bij inputPassword.Press F5, and then type P@ssw0rd in inputPassword.

  Wanneer u klaar bent met het typen van het wachtwoord, wordt in plaats van de tekst Toegang geweigerd de tekst Toegang verleend weergegeven.When you finish typing the password, the label stops showing Access denied and starts to show Access granted.

 4. Druk op Esc om terug te gaan naar de standaardwerkruimte.To return to the default workspace, press Esc.
 5. (Optioneel) Voeg een besturingselement zoals een pijl toe, configureer dit om te navigeren naar een ander scherm en geef de pijl pas weer nadat de gebruiker het wachtwoord heeft ingevoerd.(optional) Add a control such as an arrow, configure it to navigate to another screen, and show it only after the user types the password.
 6. (Optioneel) Voeg een knop toe, configureer de eigenschap Text van de knop voor het weergeven van Aanmelden, voeg een timer toe en schakel het besturingselement voor tekstinvoer gedurende een bepaalde tijd uit als de gebruiker het verkeerde wachtwoord typt en vervolgens op de knop Aanmelden klikt of tikt.(optional) Add a button, configure its Text property to show Sign in, add a timer, and disable the input-text control for a certain amount of time if the user types the wrong password and then clicks or taps the Sign in button.