Besturingselement voor timer in PowerAppsTimer control in PowerApps

Een besturingselement dat kan bepalen hoe uw app reageert nadat een bepaalde hoeveelheid tijd is verstreken.A control that can determine how your app responds after a certain amount of time passes.

BeschrijvingDescription

Timers kunnen bijvoorbeeld bepalen hoelang een besturingselement wordt weergegeven, maar kunnen ook worden gebruikt om andere eigenschappen van een besturingselement te wijzigen nadat een bepaalde hoeveelheid tijd is verstreken.Timers can, for example, determine how long a control appears or change other properties of a control after a certain amount of time has passed.

U moet een voorbeeld van de app bekijken om Timer in de ontwerpomgeving te kunnen uitvoeren.Note that you need to preview the app in order for Timer to run in the designer. Zo kunt u de timer zonder enige tijdsbeperkingen in de ontwerpomgeving configureren.This allows user to configure the timer in the designer without any time restrictions.

Belangrijkste eigenschappenKey properties

Duration: geeft aan hoe lang een timer loopt, in milliseconden.Duration – How long a timer runs in milliseconds. Er is geen maximale waarde.There is no maximum value.

OnTimerEnd: hoe een app reageert wanneer een timer is afgelopen.OnTimerEnd – How an app responds when a timer finishes running.

Repeat: bepaalt of een timer automatisch opnieuw wordt gestart als deze is afgelopen.Repeat – Whether a timer automatically restarts when it finishes running.

Aanvullende eigenschappenAdditional properties

Align: de locatie van tekst in verhouding tot het horizontale midden van het besturingselement.Align – The location of text in relation to the horizontal center of its control.

AutoPause: bepaalt of een audio- of videoclip automatisch moet worden onderbroken als de gebruiker naar een ander scherm navigeert.AutoPause – Whether an audio or video clip automatically pauses if the user navigates to a different screen.

AutoStart: bepaalt of een besturingselement voor audio of video automatisch een clip moet afspelen wanneer de gebruiker naar het scherm navigeert dat dit besturingselement bevat.AutoStart – Whether an audio or video control automatically starts to play a clip when the user navigates to the screen that contains that control.

BorderColor: de kleur van de rand van een besturingselement.BorderColor – The color of a control's border.

BorderStyle: hiermee wordt aangegeven of de rand van een besturingselement effen, onderbroken of gestippeld is, of dat er geen rand is.BorderStyle – Whether a control's border is Solid, Dashed, Dotted, or None.

BorderThickness: de dikte van de rand van een besturingselement.BorderThickness – The thickness of a control's border.

Color: de kleur van de tekst in een besturingselement.Color – The color of text in a control.

DisplayMode: of invoer van de gebruiker is toegestaan (Bewerken), alleen gegevens worden weergegeven (Weergeven) of is uitgeschakeld (Uitgeschakeld).DisplayMode – Whether the control allows user input (Edit), only displays data (View), or is disabled (Disabled).

DisabledBorderColor: de kleur van de rand van een besturingselement als de eigenschap DisplayMode is ingesteld op Uitgeschakeld.DisabledBorderColor – The color of a control's border if the control's DisplayMode property is set to Disabled.

DisabledColor: de kleur van tekst in een besturingselement als de eigenschap DisplayMode is ingesteld op Uitgeschakeld.DisabledColor – The color of text in a control if its DisplayMode property is set to Disabled.

DisabledFill: de achtergrondkleur van een besturingselement als de eigenschap DisplayMode is ingesteld op Uitgeschakeld.DisabledFill – The background color of a control if its DisplayMode property is set to Disabled.

Fill: de achtergrondkleur van een besturingselement.Fill – The background color of a control.

Font: de naam van de lettertypefamilie waarin de tekst wordt weergegeven.Font – The name of the family of fonts in which text appears.

FontWeight: het gewicht van de tekst in een besturingselement: Bold, Semibold, Normal of Lighter.FontWeight – The weight of the text in a control: Bold, Semibold, Normal, or Lighter.

Height : de afstand tussen de boven- en onderrand van een besturingselement.Height – The distance between a control's top and bottom edges.

HoverBorderColor: de kleur van de rand van een besturingselement wanneer de gebruiker de muisaanwijzer op dat besturingselement plaatst.HoverBorderColor – The color of a control's border when the user keeps the mouse pointer on that control.

HoverColor: de kleur van de tekst in een besturingselement wanneer de gebruiker de muisaanwijzer op de tekst plaatst.HoverColor – The color of the text in a control when the user keeps the mouse pointer on it.

HoverFill: de achtergrondkleur van een besturingselement wanneer de gebruiker de muisaanwijzer op de achtergrond plaatst.HoverFill – The background color of a control when the user keeps the mouse pointer on it.

Italic: hiermee wordt aangegeven of de tekst in een besturingselement cursief is.Italic – Whether the text in a control is italic.

OnSelect: de manier waarop de app reageert wanneer de gebruiker op een besturingselement tikt of klikt.OnSelect – How the app responds when the user taps or clicks a control.

OnTimerStart: hoe een app reageert wanneer een timer begint te lopen.OnTimerStart – How an app responds when a timer starts to run.

PressedBorderColor: de kleur van de rand van een besturingselement wanneer de gebruiker op dat besturingselement tikt of klikt.PressedBorderColor – The color of a control's border when the user taps or clicks that control.

PressedColor: de kleur van tekst in een besturingselement wanneer de gebruiker op dat besturingselement tikt of klikt.PressedColor – The color of text in a control when the user taps or clicks that control.

PressedFill: de achtergrondkleur van een besturingselement wanneer de gebruiker op dat besturingselement tikt of klikt.PressedFill – The background color of a control when the user taps or clicks that control.

Reset: of een besturingselement wordt teruggezet op de standaardwaarde.Reset – Whether a control reverts to its default value.

Size: de tekengrootte van de tekst die in een besturingselement wordt weergegeven.Size – The font size of the text that appears on a control.

Start: bepaalt of een geluidsfragment of een videoclip wordt afgespeeld.Start – Whether an audio or video clip plays.

Strikethrough: hiermee wordt aangegeven of een streep door de tekst van een besturingselement wordt weergegeven.Strikethrough – Whether a line appears through the text that appears on a control.

Text: de tekst die wordt weergegeven in een besturingselement of die de gebruiker in een besturingselement typt.Text – Text that appears on a control or that the user types into a control.

Tooltip: beschrijvende tekst die wordt weergegeven wanneer de gebruiker een besturingselement aanwijst.Tooltip – Explanatory text that appears when the user hovers over a control.

Underline: hiermee wordt aangegeven of onder de tekst in een besturingselement een streep wordt weergegeven.Underline – Whether a line appears under the text that appears on a control.

Visible: hiermee wordt aangegeven of een besturingselement zichtbaar of verborgen is.Visible – Whether a control appears or is hidden.

Width: de afstand tussen de linker- en rechterrand van een besturingselement.Width – The distance between a control's left and right edges.

X: de afstand tussen de linkerrand van een besturingselement en de linkerrand van de bovenliggende container (het scherm als er geen bovenliggende container is).X – The distance between the left edge of a control and the left edge of its parent container (screen if no parent container).

Y: de afstand tussen de bovenrand van een besturingselement en de bovenrand van de bovenliggende container (het scherm als er geen bovenliggende container is).Y – The distance between the top edge of a control and the top edge of the parent container (screen if no parent container).

Refresh( Gegevensbron )Refresh( DataSource )

VoorbeeldenExamples

Een aftelling weergevenShow a countdown

 1. Voeg een timer toe en geef deze de naam Aftelling.Add a timer, and name it Countdown.

  Weet u niet hoe u een besturingselement kunt toevoegen, een naam kunt geven of kunt configureren?Don't know how to add, name, and configure a control?

 2. Stel de eigenschap Duration van de timer in op 10000 en de eigenschappen Repeat en AutoStart op true.Set the timer's Duration property to 10000 and its Repeat and Autostart properties to true.
 3. (Optioneel) Maak de timer gemakkelijker af te lezen door de eigenschap Height in te stellen op 160, eigenschap de Width op 600 en de eigenschap Size op 60.(optional) Make the timer easier to read by setting its Height property to 160, its Width property to 600, and its Size property to 60.
 4. Voeg een label toe en stel de eigenschap Text in op deze formule:Add a label, and set its Text property to this formula:
  "Aantal resterende seconden: " & RoundUp(10-Countdown.Value/1000, 0)"Number of seconds remaining: " & RoundUp(10-Countdown.Value/1000, 0)

  Wilt u meer informatie over de functie RoundUp of andere functies?Want more information about the RoundUp function or other functions?

  In het label wordt het aantal seconden weergegeven voordat de timer opnieuw wordt gestart.The label shows how many seconds remain before the timer restarts.

 5. (Optioneel) Stel de eigenschap Visible van de timer in op false.(optional) Set the timer's Visible property to false.

Een besturingselement van animatie voorzienAnimate a control

 1. Voeg een timer toe en geef deze de naam Infaden.Add a timer, and name it FadeIn.

  Weet u niet hoe u een besturingselement kunt toevoegen, een naam kunt geven of kunt configureren?Don't know how to add, name, and configure a control?

 2. Stel de eigenschap Duration van de timer in op 5000 en de eigenschappen Repeat en AutoStart op true.Set the timer's Duration property to 5000 and its Repeat and Autostart properties to true.
 3. (Optioneel) Maak de timer gemakkelijker af te lezen door de eigenschap Height in te stellen op 160, eigenschap de Width op 600 en de eigenschap Size op 60.(optional) Make the timer easier to read by setting its Height property to 160, its Width property to 600, and its Size property to 60.
 4. Voeg een tekstvak toe en stel de eigenschap Label ervan in op Welkom!Add a label, set its Text property to show Welcome! en stel de eigenschap Color in op deze formule:and set its Color property to this formula:
  ColorFade(Color.BlueViolet, Infaden.Value/5000)ColorFade(Color.BlueViolet, FadeIn.Value/5000)

  Wilt u meer informatie over de functie ColorFade of andere functies?Want more information about the ColorFade function or other functions?

  De tekst in het label vervaagt naar wit, wordt weer met de volledige intensiteit weergegeven, waarna het proces wordt herhaald.The text in the label fades to white, returns to full intensity, and repeats the process.

 5. (Optioneel) Stel de eigenschap Visible van de timer in op false.(optional) Set the timer's Visible property to false.