Besturingselement voor wisselknop in PowerAppsToggle control in PowerApps

Een besturingselement dat de gebruiker in- of uit kan schakelen door het verplaatsen van een greep.A control that the user can turn on or off by moving its handle.

BeschrijvingDescription

Een wisselknop is een besturingselement dat is ontworpen voor recente gebruikersinterfaces, maar gedraagt zich op dezelfde manier als een selectievakje.A toggle is designed for recent GUIs but behaves the same way as a check box.

Belangrijkste eigenschappenKey properties

Default: de aanvankelijke waarde van een besturingselement voordat deze door de gebruiker wordt gewijzigd.Default – The initial value of a control before it is changed by the user.

Value: de waarde van een besturingselement voor invoer.Value – The value of an input control.

Aanvullende eigenschappenAdditional properties

BorderColor: de kleur van de rand van een besturingselement.BorderColor – The color of a control's border.

BorderStyle: hiermee wordt aangegeven of de rand van een besturingselement effen, onderbroken of gestippeld is, of dat er geen rand is.BorderStyle – Whether a control's border is Solid, Dashed, Dotted, or None.

BorderThickness: de dikte van de rand van een besturingselement.BorderThickness – The thickness of a control's border.

FocusedBorderThickness: de dikte van de rand van een besturingselement wanneer deze de toetsenbordfocus heeft.FocusedBorderThickness – The thickness of the control's border when it has keyboard focus.

DisplayMode: of invoer van de gebruiker is toegestaan (Bewerken), alleen gegevens worden weergegeven (Weergeven) of is uitgeschakeld (Uitgeschakeld).DisplayMode – Whether the control allows user input (Edit), only displays data (View), or is disabled (Disabled).

DisabledBorderColor: de kleur van de rand van een besturingselement als de eigenschap DisplayMode is ingesteld op Uitgeschakeld.DisabledBorderColor – The color of a control's border if the control's DisplayMode property is set to Disabled.

Fill: de achtergrondkleur van een besturingselement.Fill – The background color of a control.

Height : de afstand tussen de boven- en onderrand van een besturingselement.Height – The distance between a control's top and bottom edges.

HoverBorderColor: de kleur van de rand van een besturingselement wanneer de gebruiker de muisaanwijzer op dat besturingselement plaatst.HoverBorderColor – The color of a control's border when the user keeps the mouse pointer on that control.

OnChange: de manier waarop de app reageert wanneer de gebruiker de waarde van een besturingselement wijzigt (bijvoorbeeld door een schuifregelaar aan te passen).OnChange – How the app responds when the user changes the value of a control (for example, by adjusting a slider).

OnCheck: hoe een app reageert wanneer de waarde van een selectievakje of wisselknop in true verandert.OnCheck – How an app responds when the value of a checkbox or a toggle changes to true.

OnSelect: de manier waarop de app reageert wanneer de gebruiker op een besturingselement tikt of klikt.OnSelect – How the app responds when the user taps or clicks a control.

OnUncheck: de manier waarop de app reageert wanneer de waarde van een selectievakje of wisselknop in false verandert.OnUncheck – How an app responds when the value of a checkbox or a toggle changes to false.

PressedBorderColor: de kleur van de rand van een besturingselement wanneer de gebruiker op dat besturingselement tikt of klikt.PressedBorderColor – The color of a control's border when the user taps or clicks that control.

RailFill: de achtergrondkleur van de rechthoek in een wisselknop als de waarde daarvan false is, of de kleur van de lijn, rechts van de schuifknop van een schuifregelaar.RailFill – The background color of the rectangle in a toggle control when its value is false or the color of the line to the right of the handle in a slider control.

RailHoverFill: als u de muis boven een wisselknop of schuifregelaar houdt, is dit de achtergrondkleur van de rechthoek in een wisselknop als de waarde daarvan false is, of de kleur van de lijn, rechts van de schuifknop van een schuifregelaar.RailHoverFill – When you hover on a toggle control or a slider, the background color of the rectangle in a toggle control when its value is false or the color of the line to the right of the handle in a slider control.

Reset: of een besturingselement wordt teruggezet op de standaardwaarde.Reset – Whether a control reverts to its default value.

TabIndex: past de tabvolgorde van besturingselementen tijdens runtime aan wanneer hier een andere waarde dan nul is ingesteld.TabIndex – Customizes the tab order of controls at runtime when set to a non-zero value.

Tooltip: beschrijvende tekst die wordt weergegeven wanneer de gebruiker een besturingselement aanwijst.Tooltip – Explanatory text that appears when the user hovers over a control.

ValueFill: de achtergrondkleur van de rechthoek in een wisselknop als de waarde daarvan true is, of de kleur van de lijn, links van de schuifknop van een schuifregelaar.ValueFill – The background color of the rectangle in a toggle control when its value is true or the color of the line to the left of the handle in a slider control.

ValueHoverFill: als u de muisaanwijzer boven een wisselknop of schuifregelaar houdt, is dit de achtergrondkleur van de rechthoek in een wisselknop als de waarde daarvan true is, of de kleur van de lijn, links van de schuifknop van een schuifregelaar.ValueHoverFill – When you keep the mouse pointer on a toggle control or a slider, the background color of the rectangle in a toggle control when its value is true or the color of the line to the left of the handle in a slider control.

Visible: hiermee wordt aangegeven of een besturingselement zichtbaar of verborgen is.Visible – Whether a control appears or is hidden.

Width: de afstand tussen de linker- en rechterrand van een besturingselement.Width – The distance between a control's left and right edges.

X: de afstand tussen de linkerrand van een besturingselement en de linkerrand van de bovenliggende container (het scherm als er geen bovenliggende container is).X – The distance between the left edge of a control and the left edge of its parent container (screen if no parent container).

Y: de afstand tussen de bovenrand van een besturingselement en de bovenrand van de bovenliggende container (het scherm als er geen bovenliggende container is).Y – The distance between the top edge of a control and the top edge of the parent container (screen if no parent container).

If( Voorwaarde, Resultaat )If( Condition, Result )

VoorbeeldExample

 1. Voeg een wisselknop toe en geef deze de naam Ledenkorting.Add a toggle, and name it MemberDiscount.

  Weet u niet hoe u een besturingselement kunt toevoegen, een naam kunt geven of kunt configureren?Don't know how to add, name, and configure a control?

 2. Voeg een label toe en stel de eigenschap Text in op deze formule:Add a label, and set its Text property to this formula:
  If(Ledenkorting.Value = true, "Prijs: € 75", "Prijs: € 100")If(MemberDiscount.Value = true, "Price: $75", "Price: $100")

  Wilt u meer informatie over de functie If of andere functies?Want more information about the If function or other functions?

 3. Druk op F5 en wijzig de waarde van Ledenkorting.Press F5, and change the value of MemberDiscount.

  In het label ziet u een andere prijs, afhankelijk van of Ledenkorting is in- of uitgeschakeld.The label shows a different price, depending on whether MemberDiscount is on or off.

 4. Druk op Esc om terug te gaan naar de standaardwerkruimte.To return to the default workspace, press Esc.