Grootte- en locatie-eigenschappen in PowerAppsSize and location properties in PowerApps

OverzichtOverview

Configureer hoe groot een besturingselement (of een element van een besturingselement) is en waar dit zich ten opzichte van het scherm bevindt.Configure how big a control (or an element of a control) is and where it is in relation to the screen it's on.

PositiePosition

X: de afstand tussen de linkerrand van een besturingselement en de linkerrand van de bovenliggende container (het scherm als er geen bovenliggende container is).X – The distance between the left edge of a control and the left edge of its parent container (screen if no parent container). Als u een besturingselement Kaart hebt in een container met meerdere kolommen, bepaalt deze eigenschap de kolom waarin de kaart wordt weergegeven.For a Card control in a container that has multiple columns, this property determines the column in which the card appears.

Y: de afstand tussen de bovenrand van een besturingselement en de bovenrand van de bovenliggende container (het scherm als er geen bovenliggende container is).Y – The distance between the top edge of a control and the top edge of the parent container (screen if no parent container). Als u een besturingselement Kaart hebt in een container met meerdere rijen, bepaalt deze eigenschap de rij waarin de kaart wordt weergegeven.For a Card control in a container that has multiple rows, this property determines the row in which the card appears.

GrootteSize

Height: de afstand tussen de boven- en onderrand van een besturingselement.Height – The distance between a control's top and bottom edges.

AutoHeight: bepaalt of de hoogte van een label automatisch wordt aangepast als de eigenschap Text meer tekens bevat dan het besturingselement kan weergeven.AutoHeight – Whether a label automatically increases its height if its Text property contains more characters than the control can show.

  • Is van toepassing op het besturingselement LabelApplies to Label

Width: de afstand tussen de linker- en rechterrand van een besturingselement.Width – The distance between a control's left and right edges.

WidthFit: bepaalt of een besturingselement automatisch horizontaal meeschaalt om lege ruimte te vullen in een containerbesturingselement, zoals een besturingselement Formulier bewerken.WidthFit – Whether a control automatically grows horizontally to fill any empty space of a container control such as an Edit form control. Als deze eigenschap voor meerdere kaarten is ingesteld op true, wordt de ruimte over de kaarten verdeeld.If multiple cards have this property set to true, the space is divided between them. Zie De indeling van een gegevensformulieren begrijpen voor meer informatie.For more information, see Understand data form layout.

OpvullingPadding

Padding: de afstand tussen de tekst op een knop voor importeren of exporteren en de randen van die knop.Padding – The distance between the text on an import or export button and the edges of that button.

PaddingBottom: de afstand tussen de tekst in een besturingselement en de onderrand van het besturingselement.PaddingBottom – The distance between text in a control and the bottom edge of that control.

PaddingLeft: de afstand tussen de tekst in een besturingselement en de linkerrand van het besturingselement.PaddingLeft – The distance between text in a control and the left edge of that control.

PaddingRight: de afstand tussen de tekst in een besturingselement en de rechterrand van het besturingselement.PaddingRight – The distance between text in a control and the right edge of that control.

PaddingTop: de afstand tussen de tekst in een besturingselement en de bovenrand van het besturingselement.PaddingTop – The distance between text in a control and the top edge of that control.

RadiusRadius

RadiusBottomLeft: de mate waarin de linkerbenedenhoek van een besturingselement wordt afgerond.RadiusBottomLeft – The degree to which the bottom-left corner of a control is rounded.

RadiusBottomRight: de mate waarin de rechterbenedenhoek van een besturingselement wordt afgerond.RadiusBottomRight – The degree to which the bottom-right corner of a control is rounded.

RadiusTopLeft: de mate waarin de linkerbovenhoek van een besturingselement wordt afgerond.RadiusTopLeft – The degree to which the top-left corner of a control is rounded.

RadiusTopRight: de mate waarin de rechterbovenhoek van een besturingselement wordt afgerond.RadiusTopRight – The degree to which the top-right corner of a control is rounded.