Een verzameling in uw app maken en bijwerkenCreate and update a collection in your app

U kunt een verzameling gebruiken om gegevens op te slaan die in uw app kunnen worden gebruikt.Use a collection to store data that can be used in your app. Een verzameling is een groep met items die vergelijkbaar zijn.A collection is a group of items that are similar. U maakt bijvoorbeeld een verzameling MijnAfbeeldingen waarin alle foto's worden opgeslagen van producten die uw bedrijf verkoopt.For example, you create a MyImages collection that stores all the product images your company sells. U kunt uw verzameling MijnAfbeeldingen in PowerApps toevoegen en een app maken die alle foto's van deze producten weergeeft.Within PowerApps, you can add your MyImages collection and create an app that displays all the pictures of these products. Ander voorbeeld: u kunt een verzameling Prijslijst maken die een overzicht bevat van de producten en de prijs van elk product.In another example, you can create a PriceList collection that lists the products and the price of each product.

U kunt verzamelingen maken en gebruiken in PowerApps.You can create and use collections within PowerApps. Aan de slag.Let's get started.

VereistenPrerequisites

 • Registreer u voor PowerApps, installeer het, open het en meld u aan met dezelfde referenties die u hebt gebruikt om u te registreren.Sign up for PowerApps, install it, open it, and then sign in by providing the same credentials that you used to sign up.
 • Maak een app of open een bestaande app in PowerApps.Create an app or open an existing app in PowerApps.
 • Lees hoe u een besturingselement kunt configureren in PowerApps.Learn how to configure a control in PowerApps.
 • Deze stappen gebruiken het bestand PriceList.zip als voorbeeld voor invoergegevens.These steps use the PriceList.zip file as sample input data. Het zip-bestand bevat een XML-bestand dat naar Excel kan worden geconverteerd.The zip file includes an XML file that can be converted to Excel. Anders leest PowerApps automatisch de bestanden in de .zip-bestanden, waarna deze worden geïmporteerd.Otherwise, PowerApps automatically reads the files in the .zip files and imports it successfully. U kunt deze voorbeeldgegevens downloaden en gebruiken of uw eigen gegevens importeren.You can download and use this sample data, or import your own.

Een verzameling met één kolom makenCreate a single-column collection

De volgende stappen laten u zien hoe u een verzameling binnen uw app kunt maken met de functie Collect, en hoe u items aan uw verzameling kunt toevoegen.The following steps show you how to create a collection within your app using the Collect function, and how to add items to your collection.

 1. Open uw app.Open your app.
 2. Selecteer op het tabblad Invoegen de optie Tekst en selecteer vervolgens Tekstinvoer:On the Insert tab, select Text, and then select Text input:
 3. Selecteer in de linkerbovenhoek Tekst1 en wijzig de naam van het besturingselement in Bestemming:In the top left corner, select Text1, and rename the control to Destination:
 4. Selecteer Knop op het tabblad Invoegen om een knopbesturingselement aan uw ontwerpomgeving toe te voegen.On the Insert tab, select Button to add a button control to your designer. In de vervolgkeuzelijst wordt de eigenschap OnSelect weergegeven.From the drop-down list, the OnSelect property is listed. Stel deze in op de volgende functie:Set it to the following function:

  Collect(Destinations, Destination!Text)

  De eigenschap moet er als volgt uitzien:It should look like the following:

 5. Selecteer de knoptekst en vul Toevoegen in:Select the button text, and enter Add:
 6. Selecteer de knop Toevoegen en verplaats deze onder uw tekstbesturingselement.Select the Add button, and move it under your text control. U kunt de knop op elke gewenste plek plaatsen:You can move it anywhere:

In deze stappen gebruikte u de functie Collect om een collectie met de naam Bestemmingen te maken.In these steps, you used the Collect function to create a collection named Destinations. U hebt ook een knopbesturingselement toegevoegd. Wanneer deze wordt geselecteerd, worden hiermee nieuwe items aan uw verzameling toegevoegd.You also added a button control and when selected, adds new items to your collection. Bekijk nu wat u hebt gemaakt:Now, see what you created:

 1. Selecteer Voorbeeld:Select Preview:
 2. Typ de naam van een plaats in het vak en selecteer vervolgens de knop Toevoegen.Type a city name into the box, and then select the Add button.
 3. Vul nog wat extra plaatsnamen in en selecteer steeds de knop Toevoegen.Enter some additional city names and select the Add button each time.
 4. Druk op de toets Esc om het voorbeeldvenster te sluiten.Press the Esc key to close the Preview window.
 5. Bekijk de verzameling Bestemmingen en de tekstwaarden die u hebt ingevoerd.See the Destinations collection and the text values you entered. Selecteer Verzamelingen op het tabblad Bestand.On the File tab, select Collections. De tekst die u hebt ingevoerd, wordt weergegeven:The text you entered is listed:

Extra tegoedExtra credit

Laten we de verzameling Bestemmingen nu koppelen aan een keuzelijst:Now, let's bind the Destinations collection to a listbox:

 1. Ga terug naar uw ontwerpomgeving.Go back to your designer.
 2. Selecteer op het tabblad Invoegen de optie Besturingselementen en selecteer vervolgens Keuzelijst:On the Insert tab, select Controls, and then select ListBox:
 3. Verplaats de keuzelijst, zodat u deze gemakkelijk kunt zien.Move the listbox so you can easily see it. Stel de eigenschap Items in op de volgende expressie:Set its Items property to the following expression:
  Destinations!Value

  Als u dit doet, wordt de keuzelijst automatisch gevuld met de items die u eerder in de verzameling Bestemmingen hebt ingevoerd:When you do this, the listbox is automatically populated with the items you previously entered in the Destinations collection:

Bekijk uw wijzigingen: .Preview your changes: . U kunt in de keuzelijst de verschillende plaatsen zien die u hebt ingevoerd.In the listbox, you can see the different cities you entered. Voer in het besturingselement voor tekstinvoer een nieuwe plaats in en selecteer de knop Toevoegen.In the text-input control, enter a new city, and select the Add button. De keuzelijst wordt automatisch bijgewerkt met de nieuwe plaats die u hebt ingevoerd.The listbox is automatically updated to include the new city you entered.

Een verzameling met meerdere kolommen makenCreate a multi-column collection

De volgende stappen laten u zien hoe u een verzameling binnen uw app kunt maken met de functie Collect, en hoe u meerdere rijen aan uw verzameling kunt toevoegen.The following steps show you how to create a collection within your app using the Collect function, and how to add multiple rows to your collection.

 1. Open een nieuw scherm op het tabblad Start.On the Home tab, open a new screen.
 2. Selecteer op het tabblad Invoegen de optie Tekst en selecteer vervolgens Tekstinvoer.On the Insert tab, select Text, and then select Text input.
 3. Wijzig de naam van het tekstbesturingselement in Plaats:Rename the text control to City:
 4. Voeg nog een besturingselement voor tekstinvoer toe en wijzig de naam ervan in Staten.Insert another text-input control, and rename it to States.
 5. Verplaats de tekstbesturingselementen Plaats en Staten, zodat u ze allebei kunt zien:Move the City and States text controls so you can see them both:

  Opmerking: u kunt 'Tekstinvoer' vervangen door zoiets als 'Plaats' of 'Staat’, zoals in de afbeelding.Note: You can replace 'Text Input' with something like 'City' or 'State', which was done in the image.

 6. Selecteer Knop op het tabblad Invoegen.On the Insert tab, select Button. Stel de eigenschap OnSelect in op de volgende functie:Set its OnSelect property to the following function:
  Collect(Destinations, {Cities:City!Text, States:States!Text})

  De eigenschap moet er als volgt uitzien:It should look like the following:

  Opmerking: U kunt deze zelfde functie gebruiken om extra kolommen aan deze verzameling toe te voegen.Note: You can use this same function to add additional columns to this collection. U kunt bijvoorbeeld nog een besturingselement voor tekstinvoer toevoegen voor Land om een kolom met landen toe te voegen:For example, you can add another text-input control for Country to add a Countries column:

  Collect(Destinations, {Cities:City!Text, States:States!Text}, {Countries:Country!Text})

 7. Wijzig de naam van het knopbesturingselement AddCityStateButton en stel de eigenschap Tekst ervan in op Plaats en staat toevoegen:Rename the button control AddCityStateButton, and set its Text property to Add City and State:

In deze stappen hebt u een kolom Plaatsen en een kolom Staten aan de verzameling Bestemmingen toegevoegd.In these steps, you added a Cities column and a States column to the Destinations collection. Het knopbesturingselement voegt deze nieuwe tekstitems aan uw verzameling toe.The button control adds these new text items to your collection. Bekijk nu wat u hebt gemaakt:Now, see what you created:

 1. Selecteer Voorbeeld:Select Preview:
 2. Typ wat tekst in de vakken Plaats en Staat en selecteer daarna de knop Plaats en staat toevoegen.Type some text into the City and State boxes, and then select the Add City and State button.
 3. Voeg nog wat plaatsen en staten toe.Add a few more cities and states.
 4. Druk op de toets Esc om het voorbeeldvenster te sluiten.Press the Esc key to close the Preview window.
 5. Selecteer het tabblad Bestand en selecteer vervolgens Verzamelingen om de items te zien die u aan de verzameling Bestemmingen hebt toegevoegd:To see the items you added to the Destinations collection, select the File tab, and then select Collections:

Kolommen toevoegen aan een verzamelingAdd columns to a collection

Er zijn een paar secties in dit stappenplan.There are a few sections in this walk-through. Na het afronden weet u hoe u gegevens in uw verzameling moet importeren, hoe u een galerie moet maken die gegevens in een prijslijst weergeeft en hoe u een schuifregelaar moet gebruiken die de hoeveelheid van een product bepaalt.When complete, you'll know how to import data into your collection, create a gallery that shows data in a price list, and use a slider control that determines the quantity of a product.

De prijslijst importeren en de verzameling makenImport the price list and create the collection

 1. Download het zip-bestand PriceList.Download the PriceList zip file.
 2. Voeg op het tabblad Start een nieuw scherm toe.On the Home tab, add a new screen.
 3. Selecteer op het tabblad Invoegen de optie Besturingselementen en selecteer vervolgens Importeren:On the Insert tab, select Controls, and then select Import:
 4. Selecteer op het tabblad Actie de optie OnSelect.On the Action tab, select OnSelect. Voer de volgende functie in:Enter the following function:

  Collect(PriceList, Import1!Data)

 5. Bekijk een voorbeeld van uw app.Preview your app. Selecteer de knop Gegevens importeren, selecteer het bestand PriceList.zip en selecteer Openen.Select the Import Data button, select the PriceList.zip file, and select Open.
 6. Sluit het voorbeeldvenster.Close the Preview window.
 7. Selecteer het tabblad Bestand en selecteer Verzamelingen.Select the File tab, and select Collections. De PriceList-items die u hebt geïmporteerd, worden weergegeven:The PriceList items you imported are listed:
 1. Ga terug naar uw ontwerpomgeving.Go back to your designer.
 2. Selecteer op het tabblad Invoegen de optie Galerie, schuif omlaag naar Aangepaste galerieën en selecteer vervolgens Staand:On the Insert tab, select Gallery, scroll down to Custom Galleries, and then select Portrait:
 3. Wijzig de naam van de galerie in Prijsgalerie en stel de eigenschap Items in op Prijslijst:Rename the gallery to PriceGallery and set the Items property to PriceList:
 4. Verplaats de galerie Prijslijst onder het besturingselement Gegevens importeren.Move the PriceList gallery below the Import Data control. Selecteer de randen van de galerie en gebruik klikken en slepen om de galerie groter of kleiner te maken, zodat er drie vierkanten worden weergegeven.Select the gallery borders and use click-and-drag to resize the gallery so three squares are shown.
 5. Selecteer het eerste vierkant in de galerie en voeg drie labels toe (tabblad Invoegen > Label).In the gallery, select the first square, and add three labels (Insert tab > Label).
 6. Pas de grootte aan en rangschik de labels in een rij bij de bovenkant van het eerste vierkant.Resize and arrange the labels in a row near the top of the first square. Uw galerie ziet er ongeveer als volgt uit:Your gallery looks similar to the following:
 7. Stel de eigenschap Tekst van elk label in op de volgende expressie:Set the Text property of each label to the following expression:

  LabelLabel Stel de eigenschap Tekst in opSet Text property to
  Label1Label1 ThisItem!Name
  Label2Label2 Text(ThisItem!Price, "$#")
  Label3Label3 ThisItem!Maker

  Als u dit doet, worden de labels automatisch bijgewerkt met de naam-, prijs- en makerwaarden in de verzameling Prijslijst.When you do this, the labels are automatically updated with the name, price, and maker values within the PriceList collection.

 8. Pas de grootte van de labels en de galerie aan om eventuele extra ruimte te verwijderen.Resize the labels and the gallery to remove any extra spaces. Uw scherm ziet er nu ongeveer als volgt uit:Your screen look similar to the following:

De schuifregelaar voor hoeveelheden toevoegen en de verzameling bijwerkenAdd the quantity slider and update the collection

 1. Selecteer in het menu Invoegen de optie Besturingselementen en selecteer Schuifregelaar.On the Insert menu, select Controls, and select Slider. Wijzig de naam van de schuifregelaar naar Bestelhoev en verplaats hem onder de galerie.Rename the slider to OrderQty, and move it under the gallery.
 2. Voeg een knop toe, stel de eigenschap Tekst in op Toevoegen en verplaats deze onder de schuifregelaar Bestelhoev.Add a button, set its Text property to Add, and move it under the OrderQty slider. Uw app ziet er ongeveer als volgt uit:Your app looks similar to the following:
 3. Stel de eigenschap OnSelect van de knop Toevoegen in op de volgende expressie:Set the OnSelect property of the Add button to the following expression:

  Collect(OrderList, {Name:PriceGallery!Selected!Name, Qty:OrderQty!Value, Cost:OrderQty!Value*LookUp(PriceList, PriceGallery!Selected!Name in Name, Price)});SaveData(OrderList, "orderfile")

  Opmerking Als u deze knop later in deze procedure selecteert, maakt u een verzameling die wordt opgeslagen met de naam Bestellijst.Note When you select this button later in this procedure, you'll create and save a collection named OrderList. De verzameling zal de naam bevatten van een product dat u in de galerie invoert, een hoeveelheid die u met de schuifregelaar kiest en de totale kosten die worden berekend door de hoeveelheid te vermenigvuldigen met de prijs van het product.The collection will contain the name of a product that you enter in the gallery, a quantity that you choose with the slider, and the total cost calculated by multiplying the quantity by the price of the product.

 4. Selecteer het tabblad Scherm en stel de eigenschap OnVisible in op de volgende expressie:Select the Screen tab and set the OnVisible property to the following expression:

  If(IsEmpty(PriceList), LoadData(PriceList, "pricefile"));If(IsEmpty(OrderList), LoadData(OrderList, "orderfile"))

Bekijk nu wat u hebt gemaakt:Now, see what you created:

 1. Open Voorbeeld.Open Preview.
 2. Selecteer een product in de galerie, verplaats de schuifregelaar naar de gewenste hoeveelheid en selecteer daarna de knop Toevoegen.Select a product in the gallery, move the slider to your desired quantity, and then select the Add button.

  Belangrijk

  Als u een product selecteert, wordt dat product niet gemarkeerd om aan te geven dat u het hebt geselecteerd.When you select a product, that product is not highlighted to indicate you selected it. We hebben deze functionaliteit niet toegevoegd tijdens het maken van de galerie.When we created the gallery, we didn't add this functionality. Weet dat het product wordt geselecteerd als u er op klikt.Know that clicking the product does select it.

 3. Herhaal deze stappen om nog wat producten toe te voegen.Repeat these steps to add a couple more products. Druk op Esc om het voorbeeldvenster te sluiten.Press ESC to close the Preview window.
 4. Selecteer op het tabblad Bestand de optie Verzamelingen om een voorbeeld weer te geven van de verzameling Bestellijst die u hebt gemaakt:On the File tab, select Collections to display a preview of the OrderList collection you created:

Tip

U kunt alle items uit de bestellijst verwijderen door een knop toe te voegen, de eigenschap Tekst ervan in te stellen op Wissen en de eigenschap OnSelect in te stellen op de volgende expressie:To remove all items from the order list, add a button, set its Text property to Clear, and set its OnSelect property to the following expression:
Clear(OrderList);SaveData(OrderList, "orderfile")
Geef de verzameling Bestellijst in een galerie weer en stel de eigenschap OnSelect van een label in die galerie vervolgens in op de volgende expressie om één item per keer te verwijderen:To remove one item at a time, show the OrderList collection in a gallery, and then set the OnSelect property of a label in that gallery to the following expression:
Remove(OrderList, ThisItem);SaveData(OrderList, "orderfile")

Tips en trucsTips and Tricks

 • U kunt op elk gewenst moment de knop Voorbeeld () selecteren om uw grafieken weer te geven en te zien hoe ze eruitzien met gegevens.At anytime, you can select the Preview button () to view your charts, and to see how they look with data.
 • Wanneer u uw app ontwerpt, kunt u de grootte van de besturingselementen aanpassen en ze verplaatsen door te klikken en te slepen.When designing your app, you can re-size the controls and move them around using click-and-drag.

Wat u hebt geleerdWhat you learned

In dit onderwerp hebt u het volgende geleerd:In this topic, you:

 • U hebt de functie Collect() gebruikt om een verzameling in uw app te maken.Used the Collect() function to create a collection within your app.
 • U hebt een knopbesturingselement toegevoegd. Wanneer de knop wordt geselecteerd, worden nieuwe items aan uw verzameling toegevoegd.You added a button control and when selected, the button adds new items to your collection.
 • U hebt een keuzelijst gebruikt om items aan uw verzameling toe te voegen.Used a listbox to add items to your collection.
 • U hebt een schuifregelaar toegevoegd om items in de verzameling bij te werken.Added a slider control to update items within the collection.