Aangepaste selectielijsten makenCreate custom picklists

Het is nu mogelijk om uw eigen selectielijsten te maken ter aanvulling op de lijsten die standaard beschikbaar zijn.It's now possible to create your own picklists, in addition to the ones that are available out-of-the-box. Selectielijsten, in feite een benoemde lijst met items die een naam en beschrijvingen bevatten, vormen een eenvoudig concept.Picklists, which are basically a named list of items that include a name and descriptions, are a simple concept. Als de selectielijstvelden worden weergegeven, verschijnt er een vervolgkeuzelijst die de weergavenamen van de items bevat.When the picklist fields are rendered, a drop-down menu that contains the display names of the items will appear.

Selectielijsten worden toegevoegd door het menu-item Selectielijsten op het tabblad Common Data Service onder het menu Entiteiten te gebruiken.Picklists are added by using the menu item, Picklists on the Common Data Service tab, under the Entities menu. Klik op het menu om alle selectielijsten weer te geven die momenteel in uw omgeving zijn gedefinieerd.Click the menu to view all of the picklists that are currently defined in your environment. Er zijn al verschillende veelgebruikte selectielijsten voor u gedefinieerd; u kunt ze gemakkelijk herkennen aan hun type, Standaard.Several commonly used picklists are already defined for you and can easily be identified by their type, Standard. Degene die u zelf maakt, hebben het type Aangepast.The ones that you create for yourself are the type Custom.

  1. Klik op Nieuwe selectielijst boven aan de pagina om een nieuwe selectielijst te maken.To create a new picklist, at the top of the page, click New Picklist. Definieer op de pagina die wordt geopend uw selectielijst door de naam en weergavenaam en een beschrijving in te voeren.On the page that opens, define your picklist by entering the name, display name, and a description.

    Belangrijk

    De naam van de selectielijst kan niet worden gewijzigd nadat u de selectielijst hebt gemaakt.The picklist name can't be changed after you create the picklist. Er zijn enkele vereisten voor de naam van de selectielijst.There are a few requirements for the picklist name. De naam moet eenvoudig zijn en mag geen speciale tekens bevatten.The name must be simple and can't contain any special characters. Ook kunt u maar één selectielijst met een bepaalde naam hebben.Also, you can only have one picklist with a particular name. U ontvangt een foutmelding als u een andere selectielijst met dezelfde naam probeert te maken.If you try to create another picklist with the same name, you will receive an error. Deze beperkingen gelden niet voor de weergavenaam.These restrictions don't apply to the Display name.

    In dit onderwerp gaan we een selectielijst maken die kan worden gebruikt om een transportmodus te kiezen.In this topic, we will create a picklist that can be used to choose a mode of transportation.

  2. Geef de selectielijst de naam Transport en voeg de informatie toe aan de verplichte velden.Name the picklist Transportation and add the information to the required fields.
  3. Klik op Volgende en geef op de volgende pagina de verschillende elementen van de selectielijst op, in dit voorbeeld de transportaanbieders.Click Next, and on the next page provide the different elements of the picklist, for this example, the transportation providers. Als de pagina wordt geopend, ziet u dat er al één item is gemaakt.When the page opens, you will see that a single item is already created. Werk het regelitem bij met relevante informatie voor de selectielijst die u maakt.Update the line item with information appropriate to the picklist that you are creating. Bewerken vindt plaats in de regel.Editing is done in the line. Er is geen afzonderlijke lijst voor elk selectielijstitem.There is not a separate page for each picklist item. Klik in het veld Nieuw item om het eerste item toe te voegen.Click in the NewItem field to add the first item. Klik elke keer wanneer u een nieuw selectielijstelement nodig hebt op Item toevoegen rechtsboven in het scherm om een nieuwe rij toe te voegen.Any time that you need a new picklist element, click Add item at the top right of the screen to add a new row.

U kunt een item verwijderen door op het pictogram met de prullenbak, uiterst rechts van elk regelitem, te klikken.You can delete an item by clicking the garbage can icon on the far right of each item line. Klik op Maken als u alle vereiste items hebt toegevoegd om de lijst te maken en naar de server te verzenden.When all of the required items have been added, click Create to create the list and submit it to the server. U ziet dat de selectielijsten aan de lijst met bestaande selectielijsten wordt toegevoegd.You will see the picklist added to the list of existing picklists.

U kunt de selectielijst nu gebruiken om velden voor uw entiteiten te definiëren door een veldtype Selectielijst toe te voegen en daarna de weergavenaam in het deelvenster Eigenschappen voor het veld te gebruiken.You can now use the picklist to define fields on your entities by adding a field type Picklist, and then using the Display name in the Properties pane for the field.