Een kaart aanpassen in Microsoft PowerAppsCustomize a card in Microsoft PowerApps

Basisaanpassingen uitvoeren (zonder een kaart te ontgrendelen) door bijvoorbeeld het besturingselement te wijzigen.Perform basic customization (without unlocking a card) by, for example, changing its control. Geavanceerde aanpassingen uitvoeren door de kaart te ontgrendelen en bijvoorbeeld een besturingselement toe te voegen dat niet standaard beschikbaar is voor die kaart.Perform advanced customization by unlocking the card and, for example, adding a control that isn't available for that card by default.

Zie Informatie over gegevenskaarten voor een overzicht.For an overview, see Understand data cards.

VereistenPrerequisites

Een vergrendelde kaart aanpassenCustomize a locked card

In deze procedure gaat u een besturingselement Wisselknop vervangen door een besturingselement Keuzerondje zonder de kaart te ontgrendelen.In this procedure, you'll replace a Toggle control with a Radio control without unlocking the card.

 1. Klik of tik in EditScreen1 op de kaart Betaald om deze te selecteren.In EditScreen1, click or tap the Paid card to select it.

 2. Klik of tik in het rechterdeelvenster op de kaartselector voor de kaart Betaald en klik of tik daarna op Bewerkingsopties.In the right-hand pane, click or tap the card selector for the Paid card, and then click or tap Edit Options.

  De wijziging wordt in het scherm weergegeven.The screen reflects your change.

  Zie Bekende problemen voor informatie over welke typen kolommen in SharePoint welke typen kaarten ondersteunen.For information about which types of SharePoint columns support which types of cards, see Known issues.

Een kaart ontgrendelen en aanpassenUnlock and customize a card

In deze procedure gaat u een kaart ontgrendelen en vervangt u vervolgens een besturingselement Tekstinvoer door een besturingselement Schuifregelaar.In this procedure, you'll unlock a card and then replace a Text input control with a Slider control.

 1. Klik of tik in EditScreen1 op de kaart Hoeveelheid.In EditScreen1, click or tap the Quantity card.
 2. Klik of tik in het rechterdeelvenster op het pictogram met het beletselteken voor die kaart en klik of tik daarna op Geavanceerde opties.In the right-hand pane, click or tap the ellipsis icon for that card, and then click or tap Advanced options.

  Geavanceerde opties openen

 3. Klik of tik op het hangslotpictogram bovenaan het rechter deelvenster om de kaart te ontgrendelen.At the top of the right-hand pane, click or tap the lock icon to unlock the card.

  Een kaart ontgrendelen

 4. Verwijder in de kaart het besturingselement Invoertekst, voeg een besturingselement Schuifregelaar toe en noem het nieuwe besturingselement QtySlider.In the card, delete the Input text control, add a Slider control, and name the new control QtySlider.
 5. Stel in het rechterdeelvenster de eigenschap Bijwerken van de kaart Hoeveelheid in op deze formule:In the right-hand pane, set the Update property of the Quantity card to this formula:
  QtySlider.Value QtySlider.Value

  Opmerking: klik of tik op Meer optie onder aan de sectie Gegevens als de eigenschap Bijwerken niet wordt weergegeven.Note: If the Update property doesn't appear, click or tap More options at the bottom of the Data section.

  De eigenschap Update instellen

 6. Klik of tik op de schuifregelaar om deze te selecteren en open vervolgens de lijst met besturingselementen boven aan het rechterdeelvenster.Click or tap the slider to select it, and then open the list of controls at the top of the right-hand pane.
 7. Klik of tik op ErrorMessage4 en stel de eigenschap Hoogte vervolgens in op deze formule:Click or tap ErrorMessage4, and then set its Height property to this formula:
  QtySlider.Y + QtySlider.Height QtySlider.Y + QtySlider.Height