Een galerie-indeling aanpassen in PowerAppsCustomize a gallery layout in PowerApps

Nadat u automatisch een app hebt gegenereerd in PowerApps, kunt u het bladerscherm aanpassen dat standaard wordt weergegeven.After you generate an app automatically in PowerApps, customize the browse screen, which appears by default. U kunt opgeven welke indeling moet worden gebruikt, welke kolommen moeten worden weergegeven en welke kolommen moeten worden gebruikt voor het sorteren en filteren van records.Specify which layout to use, which columns to show, and which columns to use when sorting and filtering records.

VereistenPrerequisites

In deze zelfstudie kunt u alleen de algemene concepten doorlezen, of u kunt de zelfstudie precies volgen door de stappen te voltooien.You can review this tutorial for general concepts only, or you can follow it exactly if you complete these steps.

 1. Een verbinding maken van PowerApps met SharePoint.Create a connection from PowerApps to SharePoint.
 2. Maak een SharePoint-lijst genaamd AppGen, die deze kolommen bevat.Create a SharePoint list, named AppGen, that contains these columns.

  Voorbeeldkolommen van SharePoint

 3. Voeg deze items toe aan de lijst die u zojuist hebt gemaakt.Add these items to the list that you just created.

  Voorbeeldgegevens

 4. Genereer automatisch een app op basis van de lijst die u zojuist hebt gemaakt.Generate an app automatically based on the list that you just created.
 5. Klik of tik op een pictogram in de rechterbovenhoek van de linkernavigatiebalk om over te schakelen naar de miniatuurweergave.In the left navigation bar, click or tap an icon in the upper-right corner to switch to the thumbnail view.

  Schakelen tussen weergaven

 1. Klik of tik in de linkernavigatiebalk op de bovenste miniatuur om ervoor te zorgen dat BrowseScreen1 is geselecteerd.In the left navigation bar, click or tap the top thumbnail to ensure that BrowseScreen1 is selected.

  Miniatuur voor BrowseScreen1

  Op het bladerscherm (BrowseScreen1) worden de AccountID en Title van elk item in de SharePoint-lijst weergegeven.BrowseScreen1 shows the AccountID and Title of each item in the SharePoint list.

  Bladerscherm geeft titels en account-id’s weer

  Vervolgens geeft u op dat de OrderDate voor elk item wordt weergegeven, in plaats van de AccountID.Next, you'll specify that the OrderDate for each item will appear instead of the AccountID.

 2. Klik of tik op de AccountID voor het eerste item op het scherm.Click or tap the AccountID for the first item on the screen.

  Wanneer u klikt of tikt op een UI-element (ook wel besturingselement genoemd), selecteert u het, en wordt een selectiekader met formaatgrepen weergegeven om het besturingselement.When you click or tap a UI element (called a control), you select it, and a selection border with resize handles appears around that control.

  Hoofdtekst van eerste item selecteren

 3. Open in het rechterdeelvenster de lijst Title1 en klik of tik vervolgens op OrderDate.In the right-hand pane, open the Title1 list, and then click or tap OrderDate.

  Titel weergeven

  Uw wijziging wordt doorgevoerd in BrowseScreen1.BrowseScreen1 reflects your change.

  Indeling met datums

Zie Een lijst met items weergeven in PowerApps voor meer informatie over galerieën.For more information about galleries, see Show a list of items in PowerApps.

Sorteer- en zoekkolommen instellenSet the sort and search columns

 1. Selecteer het besturingselement Gallery door op een record te klikken of tikken, behalve de eerste record.Select the Gallery control by clicking or tapping any record except the first one.

  Galerie selecteren

 2. Controleer of de eigenschappenlijst linksboven de optie Items bevat.Near the upper-left corner, ensure that the property list shows Items.

  Eigenschap Items

  De waarde van deze eigenschap, die in de formulebalk wordt weergegeven, bepaalt niet alleen de bron van de gegevens die op het scherm worden weergegeven, maar ook welke filter- en sorteerkolommen worden gebruikt.The value of this property, which appears in the formula bar, determines not only the source of data that appears on the screen but also the filter and sort columns.

  De formulebalk kan bijvoorbeeld standaard deze formule bevatten.For example, the formula bar might contain this formula by default.

  Eigenschap Default Items

  Gebruikers kunnen op basis van deze formule alleen die records weergeven die beginnen met een of meer letters in de kolom AccountID.Based on this formula, users can show only those records that start with one or more letters in the AccountID column.

  Standaardzoekkolommen

  Als een gebruiker bijvoorbeeld de letter 'A' in de zoekbalk typt, wordt op het scherm de record voor Europa weergegeven.If a user typed, for example, the letter "A" into the search bar, the screen would show the record for Europa. De titel van die record komt niet overeen met het zoekcriterium, maar de AccountID wel.The title of that record doesn't match the search criterion, but the account ID does. Verderop in deze procedure gaat u de formule wijzigen om records te filteren op basis van de kolom Title.Later in this procedure, you'll change the formula to filter records based on the Title column.

  In elke gegenereerde app kunnen gebruikers de records in oplopende of aflopende alfabetische volgorde sorteren door te klikken of tikken op de sorteerknop rechtsboven.In any generated app, users can sort records alphabetically in ascending or descending order by clicking or tapping the sort button near the upper-right corner. De formule geeft aan dat de records worden gesorteerd op basis van de kolom AccountID.This formula specifies that the records will be sorted based on the AccountID column.

  Standaardsorteerkolom

  Verderop in deze procedure gaat u de formule aanpassen om de records te sorteren op basis van de kolom Title.Later in this procedure, you'll change the formula to sort the records based on the Title column instead.

 3. Vervang in de formulebalk beide vermeldingen van AccountID door Title (inclusief de dubbele aanhalingstekens rond de tweede vermelding).In the formula bar, replace both instances of AccountID with Title (including the double quotation marks around the second instance).

  De formulebalk moet nu een formule bevatten die er ongeveer zo uitziet:The formula bar should now contain a formula that resembles this example:
  SortByColumns(Filter(AppGen, StartsWith(Title, TextSearchBox1.Text)), "Title", If(SortDescending1, Descending, Ascending))SortByColumns(Filter(AppGen, StartsWith(Title, TextSearchBox1.Text)), "Title", If(SortDescending1, Descending, Ascending))

  Opmerking: het getal achter TextSearchBox kan hoger zijn, afhankelijk van acties die u eerder hebt uitgevoerd.Note: The number that appears after TextSearchBox might be higher, depending on what actions you took previously. Desondanks moet de formule werken zoals verwacht.However, the formula should still work as expected.

Sorteren en zoeken testenTest sorting and searching

 1. Open de Preview-modus door op F5 te drukken (of klik of tik op het afspeelpictogram rechtsboven).Open Preview mode by pressing F5 (or by clicking or tapping the play button near the upper-right corner).

  Preview-modus openen

 2. Klik of tik rechtsboven in BrowseScreen1 een of meerdere malen op de sorteerknop, om de alfabetische sortering oplopend of aflopend te maken.Near the upper-right corner of BrowseScreen1, click or tap the sort button one or more times to change the alphabetical sort order between ascending and descending.

  De sorteerknop testen

 3. Typ een of meer letters in het zoekvak om alleen die records weer te geven waarvan de titel begint met de letter of letters die u typt.In the search box, type one more letters to show only those records of which the title starts with the letter or letters that you type.

  De zoekbalk testen

 4. Sluit de Preview-modus door op F5 te drukken (of klik of tik op het pictogram voor sluiten in de rechterbovenhoek, onder de titelbalk voor PowerApps).Remove all text from the search bar, and then close Preview mode by pressing Esc (or by clicking or tapping the close icon under the title bar for PowerApps).

  Preview-modus sluiten

De schermtitel wijzigenChange the title of the screen

 1. Klik of tik op de schermtitel om die te selecteren.Click or tap the title of the screen to select it.

  Schermtitel selecteren

 2. Controleer of de eigenschappenlijst Text bevat en typ vervolgens de gewenste naam tussen dubbele aanhalingstekens in de formulebalk.Ensure that the property list shows Text, and then type the name that you want, surrounded by double quotation marks, in the formula bar.

  Schermtitel bijwerken

  Uw wijziging wordt doorgevoerd in BrowseScreen1.BrowseScreen1 reflects your change.

  Nieuwe schermtitel

Volgende stappenNext steps

 • Druk op Ctrl+S om uw wijzigingen op te slaan.Press Ctrl-S to save your changes.
 • De formulieren aanpassen in de app door de velden in het formulier weer te geven, te verbergen of een andere volgorde te geven.Customize the forms in the app by showing, hiding, and reordering the fields that the forms show.