Nieuwe entiteiten in de Common Data Service (CDS) maken met behulp van Power QueryCreate new entities in the Common Data Service (CDS) using Power Query

Met de integratie van Power Query, kunnen ontwikkelaars van business-apps nieuwe entiteiten in de Common Data Service (CDS) maken, op basis van een verscheidenheid aan gegevensbronnen.With the integration of Power Query, business app developers can create new entities in the Common Data Service (CDS) from a wide range of data sources.

Met de Common Data Service kunnen gebruikers gegevens veilig opslaan en beheren in een set aangepaste en standaardentiteiten.The Common Data Service lets users securely store and manage data within a set of standard and custom entities. Een entiteit is een set velden waarin gegevens worden opgeslagen, vergelijkbaar met een tabel in een database.An entity is a set of fields used to store data, similar to a table within a database. Zodra de gegevens zijn opgeslagen in de Common Data Service, kunt u met Microsoft PowerApps uitgebreide toepassingen bouwen die gebruikmaken van de opgeslagen gegevens.Once the data is stored in the Common Data Service, you can use Microsoft PowerApps to build rich applications that use the stored data.

Door de integratie van Power Query kunnen ontwikkelaars van zakelijke apps PowerApps gebruiken om nieuwe entiteiten te maken in de Common Data Service op basis van gegevens uit externe gegevensbronnen, zoals on-premises gegevensbronnen als relationele databases (SQL Server, IBM DB2, etc.), Excel-, Acces- en tekstbestanden en online diensten als Salesforce, Azure SQL Database en Data Warehouse, Web API’s, OData-feeds en nog veel meer.With Power Query integration, business app developers using PowerApps can create new entities in the Common Data Service based on data from external data sources, such as on-premises data sources like relational databases (SQL Server, IBM DB2, and so on), Excel, Access, and text files, as well as online services such as Salesforce, Azure SQL Database and Data Warehouse, Web APIs, OData feeds, and many more sources. Naast de mogelijkheid verbinding te maken met tal van verschillende gegevensbronnen, biedt het gebruik van Power Query ook de mogelijkheid gegevens te filteren, transformeren en combineren, voordat u deze in de Common Data Service laadt.In addition to the wide array of data sources to which you can connect, using Power Query also lets you filter, transform, and combine data before loading it into the Common Data Service.

Nieuwe entiteit op basis van gegevens

De CDS-functie Nieuwe entiteiten op basis van Power Query inschakelenEnabling the CDS New Entities from Power Query feature

Deze functie is beschikbaar in uw PowerApps-tenant, maar is niet standaard ingeschakeld.This feature is available in your PowerApps tenant, but is not turned on by default. U kunt deze inschakelen in web.powerapps.com.You can enable it in web.powerapps.com.

Notitie

U kunt alleen nieuwe aangepaste entiteiten maken in databases die u hebt gemaakt.You can create new custom entities only in databases that you have created.

Volg in de PowerApps-portal de volgende stappen om deze functie in te schakelen:In the PowerApps portal, take the following steps to enable this feature:

  1. Blader naar het tabblad Common Data Service > Entiteiten, in het navigatiedeelvenster aan de linkerzijde.Browse to the Common Data Service > Entities tab, in the left navigation pane.

  2. Selecteer uit het vervolgkeuzemenu voor Entiteiten de optie Nieuwe entiteit.From the Entities list, select the New Entity dropdown.

  3. Selecteer in het vervolgkeuzemenu dat vervolgens wordt weergegeven Nieuwe entiteit op basis van gegevens (Technical Preview), zoals weergegeven in de volgende afbeelding.From the list that appears in the dropdown menu, select New Entity from Data (Technical Preview) as shown in the following image.

    Nieuwe entiteit op basis van gegevens

  4. Wanneer u in het menu Nieuwe entiteit op basis van gegevens (Technical Preview) selecteert, wordt in deze Technical Preview een lijst met beschikbare connectors weergegeven, zoals wordt weergegeven in de volgende afbeelding.Once you select New Entity from Data (Technical Preview) from the menu, a dialog appears with the list of available connectors in this Technical Preview, as shown in the following image.

    Beschikbare connectors

  5. Wanneer u de connector die u wilt gebruiken hebt geselecteerd, kunt u doorgaan met de volgende stappen om de details en referenties van de gegevensbronverbinding op te geven, tabellen te selecteren om te importeren, enzovoort.Once you've selected the connector you want to use, you can continue to the next steps to specify data source connection details and credentials, select which tables to import, and so on. Het is mogelijk dat u ook toegang heeft tot de Query Editor (met behulp van de knop Bewerken in de Navigator-weergave) en die kunt gebruiken om filters toe te passen of stappen voor gegevenstransformatie in te stellen voordat u gegevens naar de CDS importeert.You may be able to access the Query Editor as well (using the Edit button in the Navigator view) and thereby apply filters or data transformation steps before importing data into CDS.

Instellingen voor laden en ander gedrag aanpassenAdjust load settings and other behavior

Nadat u de stappen in de vorige sectie hebt gevolgd en u over een gegevensbron beschikt om met behulp van Power Query nieuwe entiteiten in de CDS te maken, kunt u aanvullende instellingen voor laden instellen, zoals verversingsgedrag en entiteitspecifieke instellingen (zoals weergavenaam, primaire sleutels, etc.).Once you've completed the steps in the previous section, and have a data source ready to use to create new entities in CDS using Power Query, you can adjust additional load settings, such as refresh behavior and entity-specific settings (such as Display Name, Primary Keys, and others).

Zodra u deze stappen hebt uitgevoerd en Laden hebt geselecteerd, hebt u nieuwe aangepaste entiteiten gemaakt in de CDS.Once those steps are completed and you select Load, you will have created new custom entities in CDS. U kunt query's ook na het laden bewerken, aan de hand van het menu Entiteit voor een specifieke entiteit.You can also edit queries after the initial load by accessing the Entity menu for a specific entity.

We zijn erg trots op deze functionaliteit en horen graag uw feedback.We're very excited about this functionality, and are eager to hear your feedback. Stuur ons vooral uw suggesties en feedback over deze functie!Please send us your suggestions and feedback about this feature!