Probleemoplossing - kan geen mashup maken of ophalen voor deze databaseTroubleshooting - Unable to create or retrieve a mashup for this database

Wanneer u de functie Nieuwe entiteiten op basis van gegevens (Technical Preview) gebruikt, kan er een fout optreden die er als volgt uitziet:When using the New Entities from Data (Technical Preview) feature, you might run into an error that looks like the following:

*Unable to create or retrieve a mashup for the current database*

Dit kan gebeuren wanneer u de functie gebruikt om Aangepaste entiteiten te maken in de Common Data Service (CDS) op basis van externe gegevensbronnen met behulp van Power Query.This can occur when you're using the feature to create Custom Entities in the Common Data Service (CDS) based on data from external data sources using Power Query. De fout treedt op wanneer Power Query geen toegang heeft tot de gegevens van de organisatie in PowerApps of CDS.The error is triggered when Power Query cannot access the organization's data in PowerApps or CDS. Er zijn twee scenario's waarin dit kan gebeuren:There are two scenarios when this can happen:

 • Een tenantbeheerder van Azure Active Directory (AAD) staat niet toe dat gebruikers apps toestemming geven om namens hen bedrijfsgegevens te benaderen.An Azure Active Directory (AAD) tenant administrator has disallowed users' ability to consent to apps accessing company data on their behalf.
 • Er wordt gebruik gemaakt van een niet-beheerde Active Directory-tenant.Using an unmanaged Active Directory tenant. Een niet-beheerde tenant is een directory zonder globale beheerder, die is gemaakt om een selfservice-aanbod tot inschrijving te doorlopen.An unmanaged tenant is a directory without a global administrator that was created to complete a self-service signup offer. Om dit scenario op te lossen, dienen gebruikers eerst omgezet te worden naar een beheerde tenant, om vervolgens een van de twee oplossingen voor dit probleem te volgen die in de volgende sectie worden beschreven.To fix this scenario, users must first convert to a managed tenant, then follow one of the two solutions to this issue, described in the following section.

Er zijn twee manieren om het hierboven beschreven probleem op te lossen:There are two ways to fix the issue described above:

 • Laat de AAD-beheerder de stappen volgen die nodig zijn om gebruikers apps toegang te laten geven tot bedrijfsgegevensHave the AAD administrator follow the steps necessary for users to consent to apps accessing company data
 • Laat de AAD-beheerder Power Query toegang tot deze gegevens gevenHave the AAD administrator allow Power Query to access data

Alle vereiste stappen voor deze oplossingen worden hierna beschreven.Each of the steps necessary for these solutions are described next.

U kunt contact opnemen met de AAD-tenantbeheerder en hem of haar de volgende stappen uit laten voeren, waardoor gebruikers toestemming krijgen om een app toegang te geven tot bedrijfsgegevens:You can contact the AAD tenant administrator, and have him or her perform the following steps, which enables users to consent to any app accessing company data:

 1. Ga naar https://portal.azure.comVisit https://portal.azure.com
 2. Open de blade Azure Active Directory.Open the Azure Active Directory blade.
 3. Selecteer Gebruikersinstellingen.Select User settings.
 4. Selecteer Ja bij Gebruikers kunnen apps namens hen toegang geven tot bedrijfsgegevens en selecteer vervolgens Opslaan.Select Yes next to Users can consent to apps accessing company data on their behalf, and then select Save.
 5. Zodra dit proces is voltooid, is het probleem opgelost.Once that process is completed, the issue will be resolved.

Dit is mogelijk de eenvoudigste oplossing, maar geeft ruimere machtigingen dan de volgende optie.This is perhaps the easiest approach, but it allows for broader permissions than the next option.

Power Query toegang tot bedrijfsgegevens gevenAllowing Power Query to access company data

Een andere oplossing is dat de tenantbeheerder Power Query toestemming geeft, zonder de machtigingen voor de hele tenant te wijzigen.Another solution is to have the tenant administrator give consent to Power Query without modifying tenant-wide permissions. Laat hiervoor de tenantbeheerder de volgende stappen uitvoeren:Have the tenant administrator take the following steps achieve this:

 1. Installeer Azure PowerShellInstall Azure PowerShell
 2. Voer de volgende PowerShell-opdrachten uit:Run the following PowerShell commands:
  • Login-AzureRmAccount (en meld u aan als de tenantbeheerder)Login-AzureRmAccount (and sign in as the tenant admin)
  • New-AzureRmADServicePrincipal -ApplicationId f3b07414-6bf4-46e6-b63f-56941f3f4128New-AzureRmADServicePrincipal -ApplicationId f3b07414-6bf4-46e6-b63f-56941f3f4128

Het voordeel van deze benadering (in tegenstelling tot de tenant-brede oplossing) is dat deze oplossing zeer afgebakend is.The advantage of this approach (versus the tenant-wide solution) is that this solution is very targeted. Het heeft alleen gevolgen voor de service-principal van Power Query, maar er worden geen andere machtigingen gewijzigd voor de tenant.It provisions only the Power Query service principal, but no other permission changes are made to the tenant.