Een volledig nieuwe app maken met een Common Data Service-databaseCreate an app from scratch using a Common Data Service database

Een app bouwen voor het beheren van gegevens die zijn opgeslagen in de Common Data Service, met (ingebouwde) standaardentiteiten, (door uw organisatie gemaakte) aangepaste entiteiten, of beide.Build an app to manage data that's stored in the Common Data Service, using standard entities (which are built in), custom entities (which your organization creates), or both.

Wanneer u een app bouwt op basis van de Common Data Service, hoeft u geen verbinding vanuit Microsoft PowerApps te maken, zoals u dat wel doet met gegevensbronnen als SharePoint, Dynamics 365 en Salesforce.When you build an app from the Common Data Service, you don't need to create a connection from Microsoft PowerApps, as you do with data sources such as SharePoint, Dynamics 365, or Salesforce. U hoeft alleen de entiteiten op te geven die u wilt weergeven, beheren of gebruiken voor beide activiteiten in de app.You only need to specify the entities that you want to show, manage, or use for both activities in the app.

[!VIDEO nb:cid:UUID:5db63c4d-6aeb-45c5-9609-8f4bbdd37bc6]

  1. Een Common Data Service-database maken.Create a Common Data Service database. Zie Create a Common Data Service database (Een Common Data Service-database maken) voor meer informatie.For more information, see Create a Common Data Service database.
  2. Klik of tik op powerapps.com in de linkernavigatiebalk op Nieuwe app.On powerapps.com, in the left navigation pane, click or tap New app.
  3. Klik of tik in het dialoogvenster dat wordt weergegeven op PowerApps Studio voor internet.In the dialog box that appears, click or tap PowerApps Studio for web. (U kunt ook klikken of tikken op PowerApps Studio voor Windows en de instructies volgen voor de installatie van PowerApps Studio voor Windows.(You can also click or tap PowerApps Studio for Windows, and then follow the instructions to install PowerApps Studio for Windows. Hoewel de onderstaande instructies zijn bedoeld voor PowerApps Studio voor internet, kunnen ze ook worden gebruikt voor de Microsoft Windows-app.)Although the instructions that follow use PowerApps Studio for web, the instructions for the Microsoft Windows app are similar.)
  4. Klik of tik onder Beginnen met een leeg canvas of een leeg sjabloon op Telefoonindeling op de tegel Lege app.Under Start with a blank canvas or template, click or tap Phone layout on the Blank app tile.
  5. Als u daarom wordt gevraagd, klikt of tikt u op Overslaan om de zelfstudie over te slaan.If prompted, click or tap Skip to skip the tutorial.
  6. Klik of tik op het tabblad Inhoud.Click or tap the Content tab.
  7. Klik of tik op Gegevensbronnen.Click or tap Data sources.
  8. Klik of tik in het rechterdeelvenster op Gegevensbron toevoegen.In the rightmost pane, click or tap Add data source.
  9. Klik of tik op de Common Data Service die u wilt gebruiken.Click or tap the Common Data Service that you want to use.
  10. Selecteer in de lijst met entiteiten het selectievakje van de entiteiten die u wilt gebruiken, en klik of tik op Verbinden.In the list of entities, select the check box for one or more entities that you want to use, and then click or tap Connect.

De entiteiten die u hebt opgegeven worden weergegeven in de lijst met gegevensbronnen. U kunt nu uw app bouwen zoals wordt beschreven in Een volledig nieuwe app maken.The entities that you specified appear in the list of data sources, and you can build your app as Create an app from scratch describes.