Een aangepaste entiteit makenCreate a custom entity

U kunt een aangepaste entiteit maken om gegevens op te slaan die specifiek zijn voor uw organisatie.You can create a custom entity to store data that is specific to your organization. Vervolgens kunt u die gegevens weergeven door een app te ontwikkelen die naar de entiteit verwijst.You can then show that data by developing an app that refers to the entity.

Er zijn twee manieren om een entiteit te maken:There are two ways to create an entity:

  • De entiteit helemaal vanaf nul maken.Create the entity from scratch. Standaard bevat de entiteit slechts vier systeemvelden en een recordtitelveld.By default, the entity contains only four system fields and a record title field.
  • Een entiteit maken die gebaseerd is op een andere entiteit door de velden en instellingen van die entiteit, maar niet de gegevens ervan, te kopiëren.Create an entity that is based on another entity, by copying the fields and settings of that entity, but not its data.

In beide gevallen zorgt Microsoft PowerApps automatisch voor het opslaan en beveiligen van de gegevens.In both cases, Microsoft PowerApps automatically stores and helps secure the data. Nadat u een entiteit hebt gemaakt, kunt u een of meer velden maken of wijzigen en relaties tussen entiteiten maken.After you create an entity, you can create or modify one or more of its fields, and build relationships between entities.

Opmerking: zie de lijst met standaardentiteiten voordat u een entiteit maakt.Note: Before you create an entity, see the list of standard entities. Deze entiteiten betreffen typische scenario's, zoals accounts en contactpersonen.These entities cover typical scenarios, such as accounts and contacts. Als een van deze entiteiten in de huidige vorm of na enkele kleine aanpassingen aan uw vereisten voldoet, dan bespaart u zichzelf tijd door met die entiteit te beginnen.If one of these entities will meet your requirements out of the box or after only minor changes, you can save yourself some time by starting with that entity.

Een entiteit makenCreate an entity

    1. Ga naar powerapps.com en vouw de sectie Common Data Service uit en klik of tik op Entiteiten in het linkernavigatiedeelvenster.On powerapps.com, expand the Common Data Service section and click or tap Entities in the left navigation pane.
  1. Als u nog geen database hebt, dan moet u er een maken.If you haven't created a database, you need to create one. Zie Create a Common Data Service database (Een Common Data Service-database maken) voor meer informatie.For more information, see Create a Common Data Service database.
  2. Klik of tik in de rechterbovenhoek op Nieuwe entiteit.Near the upper-right corner, click or tap New entity.
  3. Voer in het veld De naam van de entiteit een naam voor de entiteit in.In the Entity name field, enter a name for the entity. Zorg voor een duidelijke en zinvolle naam, want u kunt de naam niet meer wijzigen nadat de entiteit is gemaakt.Make sure that the name is clear and meaningful, because you can't change it after you create the entity. Wanneer u een app ontwikkelt, verwijst u in formules naar deze entiteitsnaam.When you develop an app, you will reference the entity by this name in a formula.
  4. Geef een weergavenaam en (optioneel) een beschrijving op voor de entiteit en klik of tik op Volgende.Specify a display name and, optionally, a description for the entity, and then click or tap Next.
  5. Optioneel: wijzig de waarde in het veld Titel in een waarde die relevanter is voor uw gegevens.Optional: Change the value in the Title field to something that is more meaningful for your data.
  6. Klik of tik op Maken om de entiteit te maken.Click or tap Create to create the entity.

Uw entiteit wordt weergegeven in de lijst met entiteiten in de database.Your entity appears in the list of entities in your database. Als u uw entiteit boven aan de lijst wilt weergeven, klikt of tikt u op de kolomkop Type.To show your entity at the top of the list, click or tap the Type column header. De entiteiten worden gesorteerd op type en alle aangepaste entiteiten worden boven de standaardentiteiten weergegeven.The entities will be sorted by type, and all custom entities will appear above all standard entities.

Systeemvelden en het recordtitelveldSystem fields and the record title field

Alle entiteiten hebben vijf systeemvelden.All entities have five system fields. Deze velden zijn alleen-lezen.These fields are read-only. Daarom kunt u ze niet wijzigen of verwijderen en u kunt er geen waarden aan toekennen.Therefore, you can't change or delete these fields, and you don't assign values to them.

WeergavenaamDisplay name SysteemveldnaamSystem field name GegevenstypeData type BeschrijvingDescription
IdId SysteemveldnaamSystem field name Big IntegerBig Integer De unieke identificatie van de record.The unique identifier for the record.
Created ByCreated By CreatedByUserCreatedByUser TekstText De gebruiker die een record heeft gemaakt.The user who created a record.
Created Record DateCreated Record Date CreatedOnDateTimeCreatedOnDateTime DateTimeDateTime De datum en tijd waarop een record is gemaakt.The date and time when a record was created.
Last modified ByLast modified By LastModifiedByUserLastModifiedByUser TekstText De gebruiker die de record het laatst heeft gewijzigd.The user who most recently modified the record.
Modified Record DateModified Record Date LastModifiedDateTimeLastModifiedDateTime DateTimeDateTime De datum en tijd waarop een record het laatst is gewijzigd.The date and time when a record was most recently modified.

Wanneer u een volledig nieuwe entiteit maakt, bevat deze een aangepast veld met de naam Titel.If you create an entity from scratch, it also contains a custom field that is named Title. Dit veld wordt ingesteld als het veld Titel van de record.This field is set as the record's Title field. De veldwaarde Titel is een gebruikersvriendelijke id van een record wanneer u die record in een app gebruikt.The Title field value is the user-friendly identifier of a record whenever you use that record in an app. U kunt wijzigen welk veld het veld Titel wordt, maar elke entiteit moet een veld Titel hebben.You can change which field is the Title field, but every entity must have a Title field.

Volgende stappenNext steps

PrivacyverklaringPrivacy notice

Met Common Data Model van Microsoft PowerApps worden aangepaste entiteits- en veldnamen in onze diagnostische systemen verzameld en bewaard.With the Microsoft PowerApps common data model we collect and store custom entity and field names in our diagnostic systems. We gebruiken die kennis om Common Data Model voor onze klanten te verbeteren.We use this knowledge to improve the common data model for our customers. De entiteits- en veldnamen die u maakt, geven ons inzicht in veelgebruikte scenario's binnen de Microsoft PowerApps-community. Met behulp daarvan kunnen we bepalen wat er ontbreekt bij de standaardentiteiten van de service, zoals schema's voor organisaties.The entity and field names that Creators create help us understand scenarios that are common across the Microsoft PowerApps community and ascertain gaps in the service’s standard entity coverage, such as schemas related to organizations. De gegevens in de databasetabellen die aan deze entiteiten zijn gekoppeld, zijn niet toegankelijk voor en worden niet gebruikt door Microsoft. Ook worden de gegevens niet gerepliceerd buiten de regio waarin de database is ingericht.The data in the database tables associated with these entities is not accessed or used by Microsoft or replicated outside of the region in which the database is provisioned. De aangepaste entiteits- en veldnamen worden echter mogelijk wel gerepliceerd in andere regio's. Ze worden verwijderd in overeenstemming met ons bewaarbeleid voor gegevens.Note, however, the custom entity and field names may be replicated across regions and are deleted in accordance with our data retention policies. Microsoft hecht veel waarde aan uw privacy, zoals beschreven in ons Vertrouwenscentrum.Microsoft is committed to your privacy as described further in our Trust Center.