Een aangepaste entiteit verwijderenDelete a custom entity

U kunt aangepaste entiteiten verwijderen, maar u kunt standaardentiteiten niet verwijderen.You can delete custom entities, but you can't delete standard entities.

  1. Ga naar powerapps.com en vouw de sectie Common Data Service uit en klik of tik op Entiteiten in het linkernavigatiedeelvenster.On powerapps.com, expand the Common Data Service section and click or tap Entities in the left navigation pane. U kunt de lijst met entiteiten filteren door een of meer tekens in het zoekvak boven aan de lijst te tikken.You can filter the list of entities by typing one or more characters in the search bar above the list.
  2. Klik of tik in de lijst met entiteiten op de entiteit die u wilt verwijderen en klik of tik vervolgens in de rechterbovenhoek op het prullenbakpictogram.In the list of entities, click or tap the entity to delete, and then click or tap the trash bin button in the upper-right corner.
  3. Klik of tik in het dialoogvenster dat verschijnt op Verwijderen om de entiteit te verwijderen.In the dialog box that appears, click or tap Delete to delete the entity.

OpmerkingenNotes

  • Als u een entiteit verwijdert, verwijdert u zowel de definitie van de entiteit als alle gegevens die de entiteit bevat.When you delete an entity, you delete both the entity definition and all data that the entity contains.
  • Een app kan mogelijk defect raken als u een entiteit verwijdert die in de app wordt gebruikt.You might break an app if you delete an entity that is used in that app.
  • Als entiteit A opzoekvelden voor entiteit B bevat, moet u mogelijk eerst entiteit B verwijderen voordat u entiteit A verwijdert.If entity A has lookup fields to entity B, you might have to delete entity B before you can delete entity A.