Gegevens importeren in of exporteren uit Common Data ServiceImport or export data from the Common Data Service

U kunt gegevens op twee manieren naar of uit Common Data Service verplaatsen:You can move data into or out of the Common Data Service in one of two ways:

 • Als u een eenmalige bulkimport- of bulkexportbewerking wilt uitvoeren, kunt u Microsoft Excel gebruiken voor meerdere entiteiten.If you want to do a one-time bulk import or export of data, you can use Microsoft Excel for multiple entities.
 • Als u doorlopend gegevens voor een enkele entiteit wilt importeren of exporteren naar een andere service, zoals Dynamics 365 of Salesforce, of zelfs naar een Excel-bestand.If you want an ongoing import or export of data for a single entity to another service, such as Dynamics 365 or Salesforce, or even to an Excel file. U kunt Microsoft Flow gebruiken om een doorlopende import- of exportbewerking in te stellen.To set up ongoing import or export, you can use Microsoft Flow.

Gegevens eenmalig importeren of exporterenImport or export data once

Gegevens importeren uit ExcelImport data from Excel

 1. Vouw op powerapps.com de sectie Common Data Service uit en klik of tik op Entiteiten in het linkernavigatiedeelvenster.On powerapps.com, expand the Common Data Service section and click or tap Entities in the left navigation pane.
 2. Klik of tik naast Nieuwe entiteit op het beletselteken en klik of tik vervolgens op Gegevens importeren.Next to New entity, click or tap the ellipsis, and then click or tap Import data.
 3. Selecteer de entiteit waarin u de gegevens wilt importeren en klik of tik op Volgende.Select the entity that you want to import data into, and then click or tap Next.
 4. Klik of tik op Zoeken.Click or tap Search. Selecteer het bestand waaruit u de gegevens wilt importeren.Select the file that you want to import data from.
 5. Als de toewijzingsstatus niet Overeenkomst met een groen vinkje is, moet u de toewijzing opgeven tussen de entiteitsvelden en de kolommen in het Excel-bestand.If the Mapping Status is not Match with a green check mark, then you will need to specify the mapping between the entity fields and the columns in the Excel file. U wijst de kolommen als volgt toe:To map the columns:
  1. Klik of tik op Toewijzen weergeven.Click or tap Show Mapping.
  2. Selecteer voor elk entiteitsveld de overeenkomende kolom in het Excel-bestand.For each entity field, select the matching column in the Excel file.
  3. Klik of tik op Wijzigingen opslaan.Click or tap Save changes.
 6. Klik op Importeren.Click Import.

Gegevens exporteren naar ExcelExport data to Excel

U kunt eenmalig gegevens exporteren van een standaardentiteit of aangepaste entiteit, en u kunt gegevens exporteren van meerdere entiteiten tegelijk.You can do a one-time data export from a standard entity or custom entity, and you can export data from more than one entity at a time. Als u gegevens exporteert uit meer dan één entiteit, worden de gegevens van elke entiteit geëxporteerd naar een apart Excel-bestand.If you export data from more than one entity, each entity is exported into its own Microsoft Excel file.

 1. Klik of tik in het linkernavigatiedeelvenster op powerapps.com op Entiteiten.On powerapps.com, click or tap Entities in the left navigation pane.
 2. Klik of tik naast Nieuwe entiteit op het beletselteken en klik of tik vervolgens op Gegevens exporteren.Next to New entity, click or tap the ellipsis, and then click or tap Export data.
 3. Selecteer de entiteiten waaruit u de gegevens wilt exporteren en klik of tik op Exporteren naar Excel.Select the entities that you want to export data from, and then click or tap Export to Excel.
 4. Wanneer Het exporteren is voltooid wordt weergegeven, klikt of tikt u op Geëxporteerde gegevens downloaden om de gegevens te downloaden.When Export Completed appears, click or tap Download exported data to download the data.

Microsoft Flow gebruiken om een doorlopende import of export in te stellenUse Microsoft Flow to set up ongoing import or export

U kunt een doorlopende import- of exportbewerking instellen voor één standaardentiteit of aangepaste entiteit tegelijk.You can set up ongoing import or export for a single standard entity or custom entity at a time. De mogelijke locaties waarmee u verbinding kunt maken, zijn onder andere:Some possible places you can connect to include:

 • Dynamics 365Dynamics 365
 • SalesforceSalesforce
 • Microsoft Excel-bestanden die zijn opgeslagen bij een cloudbestandproviderMicrosoft Excel files stored in any cloud file provider
 • Een Microsoft SQL-database, zowel in de cloud als on-premisesA Microsoft SQL database, both in the cloud and on-premises
 • Een aangepaste connector die u definieert om verbinding te maken met uw eigen systemenA custom connector that you define to connect to your own systems

Als u momenteel Microsoft Flow gebruikt om gegevens te importeren of exporteren, werkt deze toepassing niet als een volledige synchronisatieservice.Today, when you use Microsoft Flow to import or export data, it is not a full synchronization service. Wanneer een object aan de ene service wordt toegevoegd, wordt het geïmporteerd in het andere systeem.When an object is added to one service, it will be imported into the other system. Maar als een object wordt verwijderd uit het ene systeem, wordt het niet verwijderd uit het andere systeem.However, that means if an object is deleted from one system it will not be deleted in the other system.

De manier waarop u het importeren instelt, is afhankelijk van of er al een sjabloon bestaat voor het object dat u wilt importeren.How to set up the import depends on if a template already exists for the object that you want to import. Als er al een sjabloon aanwezig is, kunt u dat instellen voor het kopiëren van gegevens van het ene systeem naar het andere.If a template exists, you can set it up to copy data from one system to another. Zie Een stroom maken die gebruikmaakt van de Microsoft Common Data Service voor meer informatie.For more information, see Create a flow that uses the Microsoft Common Data Service. Als er echter niet zo'n sjabloon bestaat, moet u een stroom maken die de database kan gebruiken.However, if no such template exists, you'll need to create a flow that can use the database. Raadpleeg Een stroom maken vanaf het begin voor meer informatie.For more details, refer to How to create a flow from scratch.