Wat zijn entiteiten in de Common Data Service?Understand entities in the Common Data Service

Met de Common Data Service kunt u gegevens veilig opslaan en beheren in een set aangepaste en standaardentiteiten.The Common Data Service allows you to securely store and manage data within a set of standard and custom entities. Een entiteit is een set velden waarin gegevens worden opgeslagen, vergelijkbaar met een tabel in een database.An entity is a set of fields used to store data similarly to a table within a database. Nadat uw gegevens zijn opgeslagen, kunt u Microsoft PowerApps gebruiken om uitgebreide toepassingen te bouwen die gebruikmaken van uw gegevens:After your data is stored you can use Microsoft PowerApps to build rich applications using your data:

 • Gegevens importeren in aangepaste of standaardentiteiten.Import data into standard or custom entities.
 • Aangepaste entiteiten maken voor uw scenario en toepassing.Create custom entities to support your scenario and application.
 • Aangepaste velden toevoegen aan standaardentiteiten waar aanvullende informatie nodig is.Add custom fields to standard entities where additional information is needed.
 • Aangepaste en standaardentiteiten onderbrengen in een app die u ontwikkelt, net zo eenvoudig als met gegevens in andere bronnen.Incorporate standard and custom entities into an app that you're developing as easily as you would with data in other sources.
 • Gebruikmaken van de invoegtoepassingen voor productiviteit om toegang te krijgen tot uw gegevens in Microsoft Excel en Outlook.Leverage the productivity add-ins to access your data from Microsoft Excel and Outlook.
 • De gegevens binnen uw organisatie beveiligen met op rollen gebaseerde beveiliging tegen aangepaste en standaardentiteiten.Secure your data within your organization using role-based security against standard and custom entities.
 • Selectielijsten van vooraf gedefinieerde gegevens toevoegen, zoals Land, Aanhef en Valuta.Include picklists of predefined data, such as Country, Salutation, or Currency.
 • Globale ondersteuning bieden voor uw gegevens en toepassingen met vertalingen van entiteits- en veldnamen.Provide global support for your data and applications by leveraging translation of entity and field names.

Elke entiteit bevat een verzameling records die gebruikers kunnen maken, lezen, bijwerken en verwijderen.Each entity contains a set of records that users can create, read, update, and delete. U kunt relaties tussen entiteiten maken, zodat u informatie in de ene entiteit kunt opzoeken op basis van een record in een andere entiteit.You can create relationships between entities so that you can look up information in one entity based on a record in another entity. U kunt bijvoorbeeld een aangepaste entiteit maken om bij te houden welke evenementen een klant heeft bezocht.For example, you could create a custom entity to track events which a customer had attended. Door de Klant toe te voegen als zoekveld aan uw aangepaste entiteit, maakt u een relatie tussen de twee entiteiten, die u kunt gebruiken in uw app en rapportage.By adding the Customer to your custom entity as a lookup field, you establish a relationship between the two entities which can be leveraged in your app and in reporting.

Zie Prijzen voor informatie over het aanschaffen van een abonnement voor het gebruik van Common Data Service.For information on purchasing a plan for using the Common Data Service, see Pricing info.

Waarom worden entiteiten gebruikt?Why use entities?

Zowel aangepaste als standaardentiteiten binnen de Common Data Service bieden een veilige opslagoptie voor uw gegevens in de cloud.Entities within the Common Data Service, both standard and custom, allow a secure and cloud-based storage option for your data. Met entiteiten kunt u een definitie van uw gegevens maken die is gericht op uw zakelijke activiteiten en die u binnen uw apps kunt gebruiken.Entities allow you to create a business-focused definition of your data for use within your apps. Als u twijfelt over het gebruik van entiteiten, kijk dan eens naar de volgende voordelen:If you're not sure if entities are your best option, consider these benefits:

 • Eenvoudig te beheren: zowel de metagegevens als de gegevens worden opgeslagen in de cloud.Easy to manage - Both the metadata and data are stored in the cloud. U hoeft u geen zorgen te maken over de details of hoe de gegevens worden opgeslagen.You don't need to worry about the details of how they're stored.
 • Eenvoudig te delen: de gegevens kunnen makkelijk met collega's worden gedeeld, omdat PowerApps de machtigingen beheert.Easy to share - You can easily share data with your colleagues because PowerApps manages the permissions.
 • Eenvoudig te beveiligen: gegevens worden veilig opgeslagen, zodat gebruikers ze alleen kunnen bekijken als hun toegang wordt verleend.Easy to secure - Data is securely stored so that users can see it only if you grant them access. Met op rollen gebaseerde beveiliging kunt u de toegang tot entiteiten voor verschillende gebruikers binnen uw organisatie beheren.Role-based security allows you to control access to entities for different users within your organization.
 • Uitgebreide metagegevens: gegevenstypen en relaties worden rechtstreeks in PowerApps gebruikt.Rich metadata - Data types and relationships are leveraged directly within PowerApps. Door bijvoorbeeld een veldtype-URL te definiëren worden uw gegevens als een hyperlink in uw app gepresenteerd.For example, defining a field type URL will present your data as a hyperlink within your app.
 • Hulpprogramma's voor productiviteit: entiteiten zijn beschikbaar binnen de invoegtoepassingen voor Microsoft Excel en Outlook om de productiviteit te vergroten en ervoor te zorgen dat uw gegevens toegankelijk zijn.Productivity tools - Entities are available within the add-ins for Microsoft Excel and Outlook to increase productivity, and ensure your data is accessible.
 • Selectielijsten: maak een selectie uit een groot aantal standaardselectielijsten om handige vervolgkeuzelijsten op te nemen in uw entiteiten en apps.Picklists - Include picklists from a rich set of standard picklists to provide quick drop downs within your entities and apps.

Standaard- en aangepaste entiteitenStandard and custom entities

Als u een app ontwikkelt, kunt u standaardentiteiten en aangepaste entiteiten gebruiken, of beide.When you develop an app, you can use standard entities, custom entities, or both. Als u met een standaardentiteit in uw app een bepaald doel kunt bereiken, dan kunt u beter deze gebruiken in plaats van dat u een aangepaste entiteit maakt die hetzelfde doet.If a standard entity can serve a particular purpose in your app, you should use it rather than developing a custom entity that does the same thing. Als u het doel bereikt door enkele wijzigingen aan de standaardentiteit aan te brengen, dan kunt u aan uw behoeften voldoen door velden toe te voegen.If a standard entity would serve a purpose with a few changes, you can add fields to suit your needs.

 • Standaardentiteiten zijn standaard opgenomen in de Common Data Service.The Common Data Service provides standard entities by default. Deze zijn, overeenkomstig de aanbevolen procedures, ontworpen om de meest algemene concepten voor een organisatie te ondervangen, zoals contactpersonen, accounts en producten.These are designed, in accordance with best practices, to capture the most common concepts for an organization, such as Contacts, Accounts, and Products. Zie Standaardentiteiten voor een volledige lijst van entiteiten.For a full list of entities, see Standard entities.
 • U kunt de functionaliteit van de standaardentiteiten uitbreiden door een of meer aangepaste entiteiten te maken voor het opslaan van informatie die uniek is voor uw organisatie.You can extend the functionality of standard entities by creating one or more custom entities to store information that's unique to your organization. Zie How to create a custom entity (Een aangepaste entiteit maken) voor meer informatie.For more information, see How to create a custom entity.

Notitie

Gebruik zoveel mogelijk standaardentiteiten (eventueel met aangepaste velden).If possible, use standard entities (with custom fields added, if required). Dit zorgt ervoor dat u in de toekomst kunt profiteren van nieuwe functies of apps die gebruikmaken van deze entiteiten.This will ensure that you can benefit from new features or apps that leverage these entities in the future.

VeldenFields

Elk veld heeft een naam, een weergavenaam, een gegevenstype en wat eenvoudige validatie.Each field has a name, display name, data type, and some simple validation. Gegevenstypen zijn onder andere tekst, datum of getal.Data types include, for example, text, date, or number. Validatie garandeert dat verplichte velden gegevens en records bevatten die uniek zijn als dit volgens de entiteit vereist is.Validation ensures that required fields contain data and records are unique if the entity requires them to be. Elk veld behoort tot een van de volgende drie categorieën: systeemvelden, standaardvelden of aangepaste velden.Every field falls into one of three categories: system fields, standard fields, or custom fields.

SysteemveldenSystem fields

Alle entiteiten, of ze nu standaard of aangepast zijn, worden gemaakt met een set kant-en-klare velden die u niet kunt wijzigen, verwijderen of op een bepaalde waarde kunt instellen.All entities, whether standard or custom, are created with a set of read-only fields that you can't change, delete, or set to a value. Zie System and record title fields (Systeem- en recordtitelvelden) voor meer informatie.For more information, see System and record title fields. Dit zijn de belangrijkste systeemvelden:These are the most important system fields:

 • Created Record Date: de datum en tijd waarop een record is gemaakt.Created Record Date - The date and time when a record was created.
 • Created By: de gebruiker die de record heeft gemaakt.Created By - The user who created the record.
 • Modified Record Date: de datum en tijd waarop een record het laatst is gewijzigd.Modified Record Date - The date and time when a record was most recently modified.
 • Last Modified By: de gebruiker die de record het laatst heeft gewijzigd.Last Modified By - The user who most recently modified the record.

StandaardveldenStandard fields

Elke standaardentiteit bevat een set standaardvelden die u niet kunt wijzigen of verwijderen.Each standard entity contains a set of default fields that you can't change or delete. Zie Standaardentiteiten voor een lijst met alle entiteiten en de bijbehorende velden.For a list of the entities and their fields, and a list of the picklists, see Standard entities.

Aangepaste veldenCustom fields

U kunt aangepaste velden in een standaard- of in een aangepaste entiteit maken.You can create custom fields in either a standard entity or a custom entity. Voor elk aangepast moet u de naam, de weergavenaam en het gegevenstype opgeven.You must specify the name, display name, and data type of each custom field. Zie Entity field data types (Gegevenstypen voor entiteitsvelden) voor een volledige lijst met ondersteunde typen.For a complete list of supported types, see Entity field data types.

OpzoekrelatiesLookup relationships

U kunt tussen records in entiteiten navigeren als deze een relatie hebben die gedefinieerd is als een veld van het gegevenstype Opzoeken.You can navigate between records in entities if they have a relationship that's defined as a field of the Lookup data type. Als u een opzoekrelatie wilt maken, voegt u een veld van het gegevenstype Opzoeken aan de ene entiteit toe en verwijst u naar de entiteit waarin u informatie wilt zoeken.To create a lookup relationship, add a field of data type Lookup in one entity, and point to the entity in which you want to look up information. Zie Entity relationships via lookup field (Entiteitsrelaties via opzoekveld) voor meer informatie.For more information, see Entity relationships via lookup field.

StandaardentiteitenStandard entities

Zie Standaardentiteiten voor een lijst met alle entiteiten en de bijbehorende velden en een lijst met de opsommingen.For a list of the entities and their fields, and a list of the enumerations, see Standard entities.

Functionele groepFunctional group BeschrijvingDescription
Customer ServiceCustomer Service De Customer Service-entiteiten beheren problemen afkomstig van uw klanten, waaronder volgen, escaleren en documenteren.The Customer Service entities manage issues from your customers, including tracking, escalation, and documentation.
FoundationFoundation De Foundation-entiteiten bevatten informatie die relevant is voor vrijwel elke andere entiteitsgroep.The Foundation entities contain information that is relevant to nearly every other entity group. Deze groep bevat entiteiten als Adres en Valuta.This group contains entities such as Address and Currency.
Personen, organisaties en groepenPeople, Organizations, and Groups Deze entiteiten omvatten een uitgebreide set personen en organisaties waarmee u interactie kunt aangaan, waaronder werknemers, aannemers, donoren, vrijwilligers, fans, alumni en families.These entities encompass a rich set of people and organizations that you might interact with, including employees, contractors, donors, volunteers, fans, alumni, and families.
AanschaffenPurchasing Met de aanschafentiteiten kunt u oplossingen voor aankopen maken.The Purchasing entities let you create purchasing solutions.
VerkoopSales Met de Sales-entiteiten kunt u end-to-endverkoopoplossingen maken, van het volgen van leads en verkoopkansen, het verder doorzetten met contactpersonen, het accepteren en afleveren van orders tot het verzenden van facturen.The Sales entities let you create end-to-end sales solutions, from tracking leads and opportunities, to following through with contacts, accepting and delivering orders, and sending invoices.

Aan de slagGet started

Als u het wilt uitproberen, kunt u een app te maken met een standaardentiteit of een aangepaste entiteit maken, en vervolgens een app maken die gebruikmaakt van die entiteit.Try it out by creating an app using a standard entity or create a custom entity, and then create an app that uses that entity.

PrivacyverklaringPrivacy notice

Met Common Data Model van Microsoft PowerApps worden aangepaste entiteits- en veldnamen in onze diagnostische systemen verzameld en bewaard.With the Microsoft PowerApps common data model we collect and store custom entity and field names in our diagnostic systems. We gebruiken die kennis om Common Data Model voor onze klanten te verbeteren.We use this knowledge to improve the common data model for our customers. De entiteits- en veldnamen die u maakt, geven ons inzicht in veelgebruikte scenario's binnen de Microsoft PowerApps-community. Met behulp daarvan kunnen we bepalen wat er ontbreekt bij de standaardentiteiten van de service, zoals schema's voor organisaties.The entity and field names that Creators create help us understand scenarios that are common across the Microsoft PowerApps community and ascertain gaps in the service’s standard entity coverage, such as schemas related to organizations. De gegevens in de databasetabellen die aan deze entiteiten zijn gekoppeld, zijn niet toegankelijk voor en worden niet gebruikt door Microsoft. Ook worden de gegevens niet gerepliceerd buiten de regio waarin de database is ingericht.The data in the database tables associated with these entities is not accessed or used by Microsoft or replicated outside of the region in which the database is provisioned. De aangepaste entiteits- en veldnamen worden echter mogelijk wel gerepliceerd in andere regio's. Ze worden verwijderd in overeenstemming met ons bewaarbeleid voor gegevens.Note, however, the custom entity and field names may be replicated across regions and are deleted in accordance with our data retention policies. Microsoft hecht veel waarde aan uw privacy, zoals beschreven in ons Vertrouwenscentrum.Microsoft is committed to your privacy as described further in our Trust Center.