Een app bewerken in PowerAppsEdit an app in PowerApps

U kunt elke app bewerken die u hebt ontwikkeld, waarvan u de eigenaar bent of waarvoor u de machtiging Kan bewerken hebt.Edit any app that you built, that you own, or for which you have Can edit permissions. U kunt een app bewerken in PowerApps Studio voor internet of PowerApps Studio voor Windows.You can edit an app in either PowerApps Studio for web or PowerApps Studio for Windows. Als u probeert een app te bewerken die ergens anders is geopend voor bewerken, ziet u een bericht met de mededeling dat de app al door uzelf of door iemand anders is geopend.If you try to edit an app that's open for editing elsewhere, a message tells you whether you already have it open or another user does.

Uw machtigingen controlerenVerify your permissions

 1. Meld u aan bij PowerApps en klik of tik op Apps in het menu Bestand (aan de linkerkant).Sign in to PowerApps, and then click or tap Apps in the File menu (on the left edge).

  Optie Apps in het menu Bestand

 2. Open de lijst met app-categorieën en klik of tik op Apps in mijn bezit of Apps waaraan ik een bijdrage lever.Open the app-category selector, and then click or tap either Apps I own or Apps I contribute to.

  Lijst met app-categorieën

  U kunt elke app bewerken die in de lijst wordt vermeld.You can edit any app in the list that appears. U kunt ook zoeken naar een app door een of meer tekens te typen in het zoekvak in de rechterbovenhoek.You can also search for an app by typing one or more characters in the search box near the upper-right corner.

  Notitie

  Als u de app die u wilt bewerken nog steeds niet ziet, controleert u of u rechtsboven wel de juiste omgeving hebt geselecteerd.If you still don't see the app that you want to edit, verify that you've selected the correct environment near the upper-right corner.

  Lijst met omgevingen

Een app bewerken in PowerApps voor internetEdit an app in PowerApps Studio for web

 1. Volg de stappen in de vorige procedure om de app te vinden die u wilt bewerken.Follow the steps in the previous procedure to find the app that you want to edit.
 2. Klik of tik aan de rechterkant op het informatiepictogram van de app.Click or tap the app's info icon near the right edge.

  Informatiepictogram

 3. Klik of tik op het pictogram Bewerken in de rechterbovenhoek, en klik of tik vervolgens op Bewerken op internet.Click or tap the Edit icon near the upper-right corner, and then click or tap Edit on the web.

  Pictogram Bewerken

Een app bewerken in PowerApps Studio voor WindowsEdit an app in PowerApps Studio for Windows

 1. Open PowerApps Studio voor Windows.Open PowerApps Studio for Windows.
 2. Zoek de app die u wilt bewerken op de pagina die standaard wordt weergegeven.On the page that appears by default, find the app that you want to edit.

  Als u een app gemakkelijker wilt vinden, klikt of tikt u op het zoekpictogram in de rechterbovenhoek en typt u vervolgens een of meer tekens uit de naam van de app.To find an app more easily, click or tap the search icon near the upper-right corner, and then type one or more characters in the name of the app. U kunt de lijst ook sorteren op naam, datum laatst gewijzigd of datum laatst geopend.You can also sort the list by name, date most recently modified, or date most recently opened. Als de gewenste app nog steeds niet wordt weergegeven, controleert u of u zich in de juiste PowerApps-omgeving bevindt, zoals wordt beschreven in de eerste procedure.If the app you want still doesn't appear, confirm that you're in the right PowerApps environment, as the first procedure describes.

 3. Klik of tik aan de rechterkant op het potlood voor de app die u wilt bewerken.Near the right edge, click or tap the pencil icon for the app that you want to edit.

  U kunt elke app bewerken waarvoor het potlood zwart is, niet grijs.You can edit any app for which the pencil icon is black, not grey.

Samenwerken aan een appCollaborate on an app

Iedereen met de machtiging Kan bewerken voor een app, kan de app bewerken, maar er kan altijd maar één persoon tegelijk aan een app werken.Anybody who has Can edit permission for an app can edit it, but only one person can edit an app at a time. Als u probeert een app te bewerken die al door iemand anders wordt bewerkt, wordt dit bericht weergegeven.If you try to edit an app that someone else is already editing, this message appears. U kunt pas met de app aan de slag wanneer de andere persoon de app sluit (of er een time-out optreedt voor de sessie van deze persoon).You can't proceed until the other person closes the app (or that person's session times out).

Dit bericht wordt ook weergegeven als u een app opent voor bewerken en de app vervolgens probeert te openen op een ander apparaat of in een ander browservenster.In addition, this message appears if you open an app for editing and then try to open it on another device or in another browser window. U kunt de vorige sessie dan geforceerd beëindigen, maar dan kunnen niet-opgeslagen wijzigingen verloren gaan.You can override the previous session, but you might lose any changes that you haven't saved.

Volgende stappenNext Steps

Lees meer over het toevoegen van een scherm, een besturingselement of een gegevensverbinding.Learn more about how to add a screen, a control or a data connection.