Besturingselement Formulier voor entiteit gebruikenUse the Entity form control

Maak sneller apps met behulp van het besturingselement Formulier voor entiteit om formulieren met opmaak toe te voegen voor een Common Data Service-entiteit.Create apps faster by using the Entity form control to add rich forms for a Common Data Service entity.

Zie het blogbericht Nieuw besturingselement Formulier voor entiteit (experimentele functie) voor Common Data Service voor een inleiding tot het besturingselement Formulier voor entiteit.For an introduction to the Entity form control, see this blog post: New entity form control (experimental feature) for Common Data Service.

Let op: zoals uiteengezet in het blogbericht bevindt het besturingselement Formulier voor entiteit zich nog in de experimentele fase. Wees voorlopig voorzichtig met het gebruiken het besturingselement Formulier voor entiteit in productie-apps.Important: Please be aware of the experimental nature of the Entity form control as outlined in the blog post, and be careful about using the Entity form control in production apps, at least for now.

Belangrijkste eigenschappenKey properties

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van een besturingselement Formulier voor entiteit.Here are the key properties of an Entity form control.

Gegevensbron: de gegevensbron die de record(s) bevat die u wilt weergeven.DataSource – Specifies the data source that contains the record(s) that you want to display.
Opmerking: momenteel worden alleen entiteiten in de Common Data Service ondersteund als gegevensbronnen voor het besturingselement Formulier voor entiteit.Note: Currently only entities in the Common Data Service are supported as data sources for the Entity form control.

Patroon: de stijl van het formulier dat u wilt weergeven in het besturingselement Formulier voor entiteit.Pattern – Specifies the style of the form that you want to display in the Entity form control. Stel deze eigenschap in met behulp van de opsomming FormPattern.Set this property by using the FormPattern enumeration.

 • FormPattern.List: geeft een lijst in tabelvorm met records weer.FormPattern.List – Displays a tabular list of records.
 • FormPattern.List: geeft een kaartlijst met records weer.FormPattern.CardList – Displays a card list of records.
 • FormPattern.Details: geeft een formulier weer om de details van één record te bekijken of te bewerken.FormPattern.Details – Displays a form to view or edit the details of a single record.
 • FormPattern.None: er is geen stijl expliciet opgegeven.FormPattern.None – No style has been explicitly specified. Staat standaard ingesteld op Lijst voor tablet-apps en op Kaartlijst voor telefoon-apps.Defaults to List for tablet apps and CardList for phone apps.

Item: de record in de gegevensbron die moet worden weergegeven in het besturingselement Formulier voor entiteit.Item – Specifies the record in the data source that the Entity form control should display. Deze eigenschap wordt alleen gebruikt wanneer Patroon is ingesteld op FormPattern.Details.This property is used only when Pattern is set to FormPattern.Details.

Geselecteerd: haalt de record op die op dat moment is geselecteerd.Selected – Gets the record that’s currently selected.
Voorbeeld: als in het besturingselement Formulier voor entiteit een lijst met verkooporderrecords wordt weergegeven, ziet u bij de eigenschap Selected de record die op dat moment is geselecteerd.Example: If the Entity form control displays a list of sales-order records, the Selected property will give you the record that’s currently selected. U hebt ook toegang tot een veld in een record.You can also access a field within a record. (Geef bijvoorbeeld de waarde van het veld Account van de geselecteerde record op als Selected.Account.)(For example, specify the value of the Account field of the selected record as Selected.Account.)

SelectableFields: de velden die moeten worden weergegeven als koppelingen.SelectableFields – Specifies which fields should appear as links. Stel de waarde van deze eigenschap in met behulp van deze syntaxis:Set the value of this property by using this syntax:
{Field1Name : waar, Field2Name : waar}{Field1Name : true, Field2Name : true}
Voorbeeld: als u de velden SalesOrderId en Account wilt weergegeven als koppelingen in een formulier, stelt u de eigenschap SelectableFields van dit formulier in op deze waarde:Example: If you want the SalesOrderId and Account fields to appear as links in a form, set the SelectableFields property of that form to this value:
{SalesOrderId : waar, Account : waar}{SalesOrderId : true, Account : true}

SelectedField: stelt vast op welk veld is geklikt of getikt.SelectedField – Determines which field was clicked or tapped. Dit is alleen van toepassing op de velden die zijn opgegeven als SelectableFields.This applies only to the fields specified as SelectableFields.
Voorbeeld: als u de eigenschap SelectableFields instelt op {SalesOrderId : waar, Account : waar} en de gebruiker op het Account klikt of tikt, wordt SelectedField.Account ingesteld op waar.Example: If you set the SelectableFields property to {SalesOrderId : true, Account : true} and the user clicks or taps the Account field, SelectedField.Account is set to true.

OnFieldSelect: hoe een app reageert wanneer de gebruiker op een veld klikt of tikt.OnFieldSelect – How an app responds when the user clicks or taps a field. Dit is alleen van toepassing op de velden die zijn opgegeven als SelectableFields.This applies only to the fields specified as SelectableFields.

Modus: stelt de modus van het formulier vast.Mode – Determines the mode of the form. Gebruik de functie ViewForm, EditForm of NewForm om de modus te wijzigen.To change the mode, use the ViewForm, EditForm, or NewForm function. Deze functies werken alleen wanneer de eigenschap Pattern is ingesteld op FormPattern.Details.These functions work only when the Pattern property is set to FormPattern.Details. Stel de waarde van de eigenschap Mode in op een waarde van de opsomming FormMode.Set the value of the Mode property to a value of the FormMode enumeration.

 • FormMode.View: hiermee kunnen gebruikers een record weergeven maar niet bewerken of toevoegen.FormMode.View – Allows users to view but not edit or add a record.
 • FormMode.Edit: Hiermee kunnen gebruikers een record bewerken.FormMode.Edit – Allows users to edit a record.
 • FormMode.New: Hiermee kunnen gebruikers een record toevoegen.FormMode.New – Allows users to add a record.

OnSuccess: hoe een app reageert wanneer een gegevensbewerking is geslaagd.OnSuccess – How an app responds when a data operation has been successful.

OnFailure: hoe een app reageert wanneer een gegevensbewerking is mislukt.OnFailure - How an app responds when a data operation has been unsuccessful.

Niet-opgeslagen: stelt vast of een record die wordt bewerkt door een gebruiker, wijzigingen bevat die niet zijn opgeslagen.Unsaved – Determines whether a record that a user is editing has unsaved changes.

U kunt deze gedeelde functies gebruiken met het besturingselement Formulier voor entiteit of met het besturingselement Formulier voor entiteit.You can use these shared functions with either the Entity form control or the Edit form control. Deze functies werken alleen met het besturingselement Formulier voor entiteit wanneer de eigenschap Pattern is ingesteld op FormPattern.Details.These functions work with the Entity form control only when its Pattern property is set to FormPattern.Details.

ViewForm: stelt de eigenschap Mode van een besturingselement Formulier voor entiteit in op FormMode.View.ViewForm – Sets the Mode property of an Entity form control to FormMode.View.

EditForm: stelt de eigenschap Mode van een besturingselement Formulier voor entiteit in op FormMode.Edit.EditForm- Sets the Mode property of an Entity form control to FormMode.Edit.

NewForm: stelt de eigenschap Mode van een besturingselement Formulier voor entiteit in op FormMode.New.NewForm - Sets the Mode property of an Entity form control to FormMode.New.

Formulier verzenden: slaat wijzigingen op die een gebruiker aanbrengt in een record in een besturingselement Entiteitsformulier.SubmitForm - Saves changes when a user edits a record in an Entity form control.

ResetForm: verwijdert niet-opgeslagen wijzigingen wanneer een gebruiker een record bewerkt in een besturingselement Formulier voor entiteit.ResetForm - Abandons unsaved changes when a user edits a record in an Entity form control.

Nu u een overzicht hebt van de verschillende eigenschappen en functies, gaan we kijken wat ze doen.Now that you have an overview of the various properties and functions, let’s look at them in action.

Opmerking: als u geen toegang hebt tot een Common Data Service-database, maakt u er een voordat u begint met de volgende stappen.Note: If you don’t have access to a Common Data Service database, create one before you start to follow these steps.

Een lijst met records weergevenDisplay a list of records

De volgende vijf procedures bieden één end-to-end-voorbeeld van het gebruik van besturingselementen Formulier voor entiteit.The next five procedures provide a single, end-to-end example of how to use Entity form controls. In deze procedure voegt u een formulier toe waarop een lijst met verkooporders wordt weergegeven.In this procedure, add a form that shows a list of sales orders.

 1. Maak een lege tablet-app.Create a blank tablet app.

 2. Wijzig de naam van het eerste scherm SalesOrderListScreen.Rename the first screen SalesOrderListScreen.

 3. Klik of tik op het tabblad Invoegen op Formulieren en klik of tik vervolgens op Formulier voor entiteit (experimenteel).On the Insert tab, click or tap Forms, and then click or tap Entity form (experimental).

  Er is een besturingselement Formulier voor entiteit toegevoegd aan het scherm.An Entity form control is added to the screen.

 4. Wijzig de naam van het besturingselement Formulier voor entiteit in SalesOrderListForm en pas de grootte ervan aan zodat het volledige scherm wordt gebruikt.Rename the Entity form control SalesOrderListForm, and resize it to cover the entire screen.
 5. Klik of tik in het rechterdeelvenster op het pictogram van een database naast de tekst Geen gegevensbron geselecteerd, en klik of tik vervolgens op Een gegevensbron toevoegen.In the right-hand pane, click or tap the database icon next to the text No data source selected, and then click or tap Add a data source.

 6. Klik of tik in de lijst met verbindingen op de verbinding voor uw database.In the list of connections, click or tap the connection for your database.

 7. Klik of tik in de lijst met entiteiten op Verkooporder en klikt of tik vervolgens op Verbinding maken.In the list of entities, click or tap Sales order, and then click or tap Connect.

  Er wordt een gegevensbron voor de entiteit Verkooporder gemaakt en de eigenschap DataSource van SalesOrderListForm wordt ingesteld op deze gegevensbron.A data source for the Sales order entity is created, and the DataSource property of the SalesOrderListForm is set to that data source.

  In het besturingselement Formulier voor entiteit wordt een lijst met verkooporders weergegeven.The Entity form control shows a list of sales orders. Met behulp van het besturingselement Formulier voor entiteit kunt u snel een lijstformulier weergegeven zonder dat u deze handmatig hoeft te maken.By using the Entity form control, you quickly displayed a list form without having to manually build it.

  U hebt de eigenschap Pattern niet ingesteld voor het besturingselement Formulier voor entiteit, daarom is deze nu ingesteld op het standaardpatroon Lijst.You didn’t set the Pattern property for the Entity form control, so it defaults to the List pattern. Bovendien wordt de veldgroep DefaultList van de entiteit Verkooporder gebruikt om het lijstformulier weer te geven.In addition, the DefaultList field group of the Sales order entity is used to display the list form. Het formulier is ook dynamisch en alle wijzigingen in de veldgroep worden automatisch weergegeven.The form is also dynamic and will automatically reflect any change in the field group.

 8. (Optioneel) De veldgroep DefaultList van de entiteit Verkooporder weergeven:(Optional) View the DefaultList field group of the Sales order entity:

  1. Meld u aan op powerapps.com, klik of tik in het linkernavigatiedeelvenster op Common Data Service en klik vervolgens op Entiteiten.Sign in to powerapps.com, click or tap Common Data Service in the left navigation pane, and then click or tap Entities.
  2. Klik of tik in de lijst met entiteiten op Verkooporder, klik of tik op het tabblad Veldgroepen en klik of tik vervolgens op de veldgroep DefaultList.In the list of entities, click or tap Sales order, click or tap the Field groups tab, and then click or tap the DefaultList field group.

   De velden in de lijst Verkooporder komen overeen met de velden die hier worden weergegeven.The fields in the sales order list match those listed here.

   In Common Data Service kunt u veldgroepen wijzigen voor aangepaste entiteiten (maar niet voor standaardentiteiten) om te wijzigen welke velden worden weergegeven op de bijbehorende formulieren in het besturingselement Formulier voor entiteit.In the Common Data Service, you can modify field groups for custom entities (but not standard entities) to change the fields that appear on the corresponding forms that the Entity form control displays. Bovendien ziet u alle wijzigingen in de veldgroep automatisch terug in alle apps die gebruikmaken van een besturingselement Formulier voor entiteit om het bijbehorende formulier weer te geven.Best of all, any change to the field group is automatically reflected in all the apps that use an Entity form control to display the corresponding form.

Details van een record weergevenDisplay the details of a record

Laten we nog een besturingselement Formulier voor entiteit toevoegen om de details van de verkooporder weer te geven die is geselecteerd in de lijst die u eerder hebt gemaakt.Let’s add another Entity form control to display the details of the sales order that’s selected in the list that you created earlier.

 1. Wijzig de grootte van SalesOrderListForm Zodat deze de helft van het scherm beslaat, voeg een tweede besturingselement Formulier voor entiteit toe en geef dit op de andere helft van het scherm weer.Resize SalesOrderListForm to cover half the screen, and add a second Entity form control to cover the other half of the screen.

 2. Wijzig de naam van de tweede besturingselement Formulier voor entiteit in SalesOrderDetailsForm en koppel het aan de gegevensbron Verkooporder die u eerder hebt gemaakt.Rename the second Entity form control SalesOrderDetailsForm, and connect it to the Sales order data source that you created earlier.

 3. Stel de eigenschap Pattern van SalesOrderDetailsForm in op FormPattern.Details.Set the Pattern property of SalesOrderDetailsForm to FormPattern.Details.

  SalesOrderDetailsForm gebruikt de veldgroep DefaultDetails van de entiteit Verkooporder om het formulier weer te geven.SalesOrderDetailsForm uses the DefaultDetails field group of the Sales order entity to display the form. Net als bij SalesOrderListForm kunt u snel recorddetails weergeven zonder handmatig een formulier te hoeven maken.As with the SalesOrderListForm, you can quickly show record details without having to manually build a form.

 4. Stel de eigenschap Item van SalesOrderDetailsForm in op SalesOrderListForm.Selected.Set the Item property of SalesOrderDetailsForm to SalesOrderListForm.Selected.

  In SalesOrderDetailsForm worden de details weergegeven van de record waarop de gebruiker klikt of tikt in SalesOrderListForm.SalesOrderDetailsForm will display the details of the record that the user clicks or taps in SalesOrderListForm.

 5. Bekijk een voorbeeld van de app door op F5 te drukken en klik of tik vervolgens op een verkooporder in de lijst aan de linkerkant.Preview the app by pressing F5, and then click or tap a sales order in the list on the left.

  De details van de order die u hebt geselecteerd, worden aan de rechterkant weergegeven.The details of the order that you selected appear on the right side.

Een veld configureren om naar een ander scherm te navigerenConfigure a field to navigate to another screen

Laten we vervolgens meer schermen toevoegen aan de app en velden configureren in een besturingselement Formulier voor entiteit om naar een ander scherm te navigeren wanneer de gebruiker op een veld klikt of tikt.Next let’s add more screens to our app and then configure fields in an Entity form control to navigate to another screen in the app when the user clicks or taps a field.

 1. Voeg een tweede scherm toe aan de app en wijzig de naam van het scherm in SalesOrderDetailsScreen.Add a second screen to the app, and rename the screen SalesOrderDetailsScreen.
 2. Knip SalesOrderDetailsForm, plak het in SalesOrderDetailsScreen en pas het formaat aan zodat het grootste deel van het scherm in beslag wordt genomen, met voldoende ruimte voor een pictogram bovenaan.Cut the SalesOrderDetailsForm, paste it on the SalesOrderDetailsScreen, and resize the form to cover most of the screen, leaving enough space for an icon at the top.
 3. Voeg een pictogram Pijl-terug toe in de linkerbovenhoek van SalesOrderDetailsScreen.Add a back-arrow icon near the upper-left corner of SalesOrderDetailsScreen.
 4. Stel de eigenschap OnSelect van het pictogram Pijl-terug in op de functie Terug.Set the OnSelect property of the back-arrow icon to the Back function.

 5. Pas op SalesOrderListScreen het formaat van SalesOrderListForm aan zodat het hele scherm in beslag wordt genomen.On the SalesOrderListScreen, resize the SalesOrderListForm to cover the entire screen.
 6. Klik of tik op SalesOrderListForm om dit te selecteren.Click or tap the SalesOrderListForm to select it.
 7. Stel in het rechterdeelvenster onder Velden het veld SalesOrderId in om te navigeren naar SalesOrderDetailsScreen.In the right-hand pane, under Fields, set SalesOrderId to navigate to the SalesOrderDetailsScreen.

  Het besturingselement Formulier voor entiteit geeft de waarden in het veld SalesOrderId (de eerste kolom in de lijst) weer als koppelingen.The Entity form control displays the values in the SalesOrderId field (the first column in the list) as links.

 8. Bekijk een voorbeeld van de app door op F5 te drukken en klik of tik vervolgens op een koppeling in de lijst met verkooporders.Preview the app by pressing F5, and then click or tap a link in the list of sales orders.

  Het tweede scherm wordt geopend en hier ziet u de details van de verkooporder die u hebt opgegeven.The second screen opens and displays the details of the sales order that you specified.

  Als u de details van een andere verkooporder wilt weergeven, klikt of tikt u op de pijl-terug om terug te gaan in de lijst. Vervolgens klikt of tikt u op de koppeling van de order waarvan u de details wilt weergeven.To display the details of a different sales order, click or tap the back arrow to navigate back to the list, and then click or tap the link of the order for which you want to show details.

De eigenschap Item van SalesOrderDetailsForm is ingesteld op SalesOrderListForm.Selected, zodat in SalesOrderDetailsForm details worden weergegeven over de record die de gebruiker selecteert in SalesOrderListForm.The Item property of the SalesOrderDetailsForm is set to SalesOrderListForm.Selected so that SalesOrderDetailsForm shows details about the record that the user selects in SalesOrderListForm. U kunt de context van de geselecteerde record ook ophalen met behulp van de contextvariabele NavigationContext die automatisch wordt gemaakt als u het deelvenster voor het aanpassen van formulieren gebruikt om een veld te configureren voor navigeren.You can also get the context of the selected record by using the NavigationContext context variable, which gets automatically created when you use the form-customization pane to configure a field to navigate.

 1. Stel de eigenschap Item van SalesOrderDetailsForm in op NavigationContext.Set the Item property of SalesOrderDetailsForm to NavigationContext.

 2. Bekijk een voorbeeld van de app door op F5 te drukken en klik of tik vervolgens op een koppeling in de lijst met verkooporders.Preview the app by pressing F5, and then click or tap a link in the list of sales orders.

  In de app wordt SalesOrderDetailsScreen geopend en worden de details weergegeven van de verkooporder die u hebt opgegeven.The app opens SalesOrderDetailsScreen and displays the details of the sales order that you specified.

Laten we even stilstaan bij hoe in het deelvenster voor het aanpassen van formulieren de navigatie en context voor ons worden ingesteld.Let’s dig into how the form-customization pane sets up the navigation and context for us.

De eigenschap SelectableFields van SalesOrderListForm geeft SalesOrderId op als een selecteerbaar veld.The SelectableFields property of the SalesOrderListForm specifies SalesOrderId as a selectable field.

Dit is automatisch ingesteld toen we het veld SalesOrderId hebben gemaakt met behulp van het deelvenster voor het aanpassen van formulieren om te navigeren naar SalesOrderDetailsScreen.This was set up automatically when we used the form-customization pane to make the SalesOrderId field navigate to the SalesOrderDetailsScreen. Daarom worden de waarden in het veld SalesOrderId weergegeven als koppelingen.Therefore, the values in the SalesOrderId field appear as links.

De eigenschap OnFieldSelect van SalesOrderListForm is ingesteld op een functie Als. Dit stel vast of de gebruiker klikt of tikt op het veld Verkooporder-id: SalesOrderListForm.SelectedField.SalesOrderId = waar.The OnFieldSelect property of the SalesOrderListForm is set to an If function, which determines whether the user clicks or taps the Sales order ID field: SalesOrderListForm.SelectedField.SalesOrderId = true.

Als de functie is geëvalueerd als waar, wordt SalesOrderDetailsScreen geopend met de contextvariable met de naamNavigationContext die we eerder hebben gebruikt.If the function is evaluated as true, the SalesOrderDetailsScreen opens with the context variable named NavigationContext that we used earlier.

Dit is ook allemaal automatisch ingesteld toen we het veld SalesOrderId hebben gemaakt met behulp van het deelvenster voor het aanpassen van formulieren om te navigeren naar SalesOrderDetailsScreen.All this was also set up automatically when we used the form-customization pane to make the SalesOrderId field navigate to the SalesOrderDetailsScreen.

Daarom wordt, als de gebruiker op een veld Verkooporder-id klikt of tikt, de functie Als geëvalueerd als waar. En de functie Navigeren wordt aangeroepen met de bijbehorende context, waardoor het scherm met details wordt geopend.Therefore, when the user clicks or taps a sales order ID field, the If function evaluates to true, and the Navigate function is called with the corresponding context, opening the details screen.

Opmerking: als u het deelvenster voor het aanpassen van formulieren gebruikt, wordt NavigationContext op slimme wijze voor u bepaald.Note: When you use the form-customization pane, the NavigationContext is intelligently determined for you. Wanneer de gebruiker klikt of tikt op SalesOrderId, wordt NavigationContext ingesteld op SalesOrderListForm.Selected, zoals eerder weergegeven in de formule.When the user clicks or taps SalesOrderId, NavigationContext is set to SalesOrderListForm.Selected, as the earlier formula shows. Als we in plaats hiervan het veld Account hadden ingesteld voor navigatie, was NavigationContext ingesteld op SalesOrderListForm.Selected.Account om ervoor te zorgen dat de juiste context wordt doorgegeven.If we had specified the Account field for navigation instead, NavigationContext would have been set to SalesOrderListForm.Selected.Account, ensuring that the correct context is passed. U hebt echter een besturingselement Formulier voor entiteit nodig dat is gekoppeld aan de entiteit Account in Common Data Service om deze context te kunnen gebruiken.However, to consume that context, you would need an Entity form control connected to the Account entity in the Common Data Service.

Een record bewerken en opslaanEdit and save a record

Ten slotte gaan we bekijken hoe we een record in een besturingselement Formulier voor entiteit kunnen bewerken en opslaan.Finally let’s look at how we can edit and save a record in an Entity form control.

 1. Voeg op SalesOrderDetailsScreen een bewerkingspictogram toe en stel de bijbehorende eigenschap OnSelect vervolgens in op deze formule:On the SalesOrderDetailsScreen, add an edit icon, and then set its OnSelect property to this formula:
  EditForm(SalesOrderDetailsForm)EditForm(SalesOrderDetailsForm)

 2. Voeg een vinkje toe naast het bewerkingspictogram en stel de eigenschap OnSelect van het vinkje in op deze formule:Add a checkmark icon next to the edit icon, and then set the OnSelect property of the checkmark icon to this formula:
  SubmitForm(SalesOrderDetailsForm)SubmitForm(SalesOrderDetailsForm)

 3. Bekijk een voorbeeld van de app door op F5 te drukken. Klik of tik op een koppeling Verkooporder-id en klik of tik vervolgens op het bewerkingspictogram.Preview the app by pressing F5, click or tap a Sales order ID link to view the details of a sales order, and then click or tap the edit icon.

  De Modus van het besturingselement Formulier voor entiteit is ingesteld op FormMode.Edit zodat u de record kunt bewerken.The Mode of the Entity form control is set to FormMode.Edit so that you can edit the record.

 4. Werk de Orderstatus bij naar Factuur.Update the Order status to Invoice.

 5. Werk Verkoper bij naar WRK014.Update the Sales person to WRK014.

  In het besturingselement Formulier voor entiteit wordt automatisch een gedetailleerde lookup weergegeven om u te helpen de Verkoper te vinden.To help you pick the Sales person, the Entity form control automatically renders a rich detailed lookup. Het besturingselement maakt gebruik van de veldgroep DefaultLookup van de entiteit Worker in Common Data Service om deze zoekactie te genereren en weer te geven.To generate and display this lookup, the control uses the DefaultLookup field group of the Worker entity in the Common Data Service. De entiteit Worker wordt gebruikt omdat het verld Verkoper het type Worker heeft.The Worker entity is used because the Sales person field is of type Worker.

 6. Klik op of tik op het vinkje om de wijzigingen op te slaan.Click or tap the checkmark icon to save your changes.

Met deze stap wordt de uitleg over het gebruik van het besturingselement Formulier voor entiteit in uw apps in dit artikel afgesloten.This step concludes this article on how to use the Entity form control in your apps. We hopen dat de hier beschreven informatie u heeft geholpen bij het aan de slag gaan met het besturingselement Formulier voor entiteit.We hope that you find the information covered here useful to get started using the Entity form control. We horen graag wat u vindt van het besturingselement Formulier voor entiteit en van onze hulp voor het snel toevoegen van formulieren met opmaak aan uw apps.We look forward to hearing what you think about the Entity form control and our overall push toward helping you quickly add rich forms to your apps.