Apps migreren tussen omgevingen en tenants via pakkettenEnvironment and tenant app migration through Packaging

Lees hoe u resources van de ene omgeving naar de andere migreert met pakketten.Learn how to migrate resources from one environment to another with packaging. Deze omgevingen kunnen zich in dezelfde tenant bevinden of in andere tenants.These environments can be within the same tenant or across different tenants.

Het scenarioThe scenario

Een veelvoorkomend scenario waarin u mogelijk resources wilt migreren, is als u test- of ontwikkelingsomgevingen hebt en een productieomgeving.One common scenario where you may want to migrate resources is where you have Test or Dev environments and a Production environment. Ontwikkelaars en testers hebben uitgebreide toegang tot de apps in hun omgevingen.Developers and testers have wide access to the apps in their environments. Maar wanneer een nieuwe app naar de productieomgeving moet worden gemigreerd, heeft deze omgeving strengere controle over machtigingen voor bijwerken en wijzigen.But when it comes time to migrate a new app to production, that environment has rigorous control over permissions to update and change it.

Een ander scenario is wanneer elke klant een eigen omgeving en eigen gegevens heeft.Another scenario is one where each customer has their own environment and data. Wanneer een nieuwe klant wordt toegevoegd, wordt er een nieuwe omgeving voor hem gemaakt en migreert u apps naar zijn omgeving.When a new customer is added, a new environment is created for them, and you would migrate apps into their environment.

Welke resources kan ik migreren via pakketten?Which resources can I migrate through packaging?

Als u een app exporteert, worden ook de afhankelijke resources voor uw app in het pakket geëxporteerd.When you export an app, the dependent resources for your app will also get exported into the package. Zoals in de onderstaande tabel wordt beschreven, wordt in eerste instantie alleen een subset van alle mogelijke resourcetypen ondersteund.Initially only a subset of all possible resource types will be supported as outlined in the table below.

ResourcetypeResource type OndersteundSupported Opties voor importerenImport options
AppApp JaYes Er zijn twee opties om een app in een omgeving te importeren:There are two options to import an app into an environment:
 1. Nieuwe maken – De app wordt als nieuwe app gemaakt in de omgeving waarin het pakket wordt geïmporteerd.Create new – The app will be created as a new app in the environment where the package is imported.
 2. Bijwerken – De app bestaat al in de omgeving en wordt bijgewerkt als dit pakket wordt geïmporteerd.Update - the app already exists in the environment and will be updated when this package is imported.
StroomFlow JaYes Er zijn twee opties om een stroom in een omgeving te importeren:There are two options to import a flow into an environment:
 1. Nieuwe maken – De stroom wordt als een nieuwe stroom gemaakt in de omgeving waarin het pakket wordt geïmporteerd.Create new – The flow will be created as a new flow in the environment where the package is imported.
 2. Bijwerken – De stroom bestaat al in de omgeving en wordt bijgewerkt als dit pakket wordt geïmporteerd.Update - The flow already exists in the environment and will be updated when this package is imported.
Opmerking: ook alle resources waarvan de stroom afhankelijk is, worden opgenomen in het app-pakket dat wordt geëxporteerd. Ze moeten worden geconfigureerd wanneer het pakket wordt geïmporteerd. Note: All resources that the flow depends on will also be included within the app package that is exported and will need to be configured with the package is imported.
CDS-entiteitsaanpassingen en selectielijstenCDS Entity Customizations and Picklists JaYes Er zijn twee opties voor het importeren van CDS-entiteiten of -selectielijsten in een omgeving:There are two options to import CDS Entities or Picklists in an environment:
 1. Overschrijven – Als er een resource met dezelfde naam is, zal deze importactie die vervangen.Overwrite - If there's a resource with the same name, this import will replace it. Als er geen overeenkomende resource is, wordt er een nieuwe resource gemaakt.If there isn’t a matching resource, a new resource will be created.
 2. Samenvoegen – Als er een entiteit of selectielijst met dezelfde naam is, worden er nieuwe velden of items toegevoegd. Ontbrekende velden of items worden echter niet verwijderd.Merge – If there's an entity or picklist with the same name, new fields or entries will be added, but missing fields or entries won’t be removed.
Aangepaste connectorsCustom Connectors NeeNo We ondersteunen op dit moment geen aangepaste connector als onderdeel van het pakket als een app daarvan afhankelijk is.If an app depends on a custom connector we do not currently support exporting the connector as a part of the package.

Als u een app hebt die afhankelijk is van een aangepaste connector, kunt u de connector op dit moment alleen handmatig opnieuw maken of bijwerken in uw doelomgeving en die connector selecteren als u het pakket importeert.If you have an app that relies on a custom connector, your only current option is to manually re-create or update the connector in your target environment and select that connector when you import the package.

VerbindingenConnections NeeNo Als een app afhankelijk is van een verbinding (zoals een SQL-verbinding met referenties), ondersteunen we op dit moment de verbinding of referenties niet als onderdeel van het pakket.If an app depends on a connection (such as a SQL connection w/ credentials), we do not currently support exporting the connection or credentials as a part of the package.

Als u een app hebt die afhankelijk is van een gedeelde verbinding (zoals SQL), kunt u op dit moment alleen die verbinding handmatig opnieuw maken in uw doelomgeving met de juiste referenties en die connector selecteren als u het pakket importeert.If you have an app that relies on a shared connection (like SQL), your only current option is to manually re-create that connection with the appropriate credentials in your target environment and select that connection when you import the package.

Aangepaste rollen en machtigingensets voor CDSCDS Custom Roles and Permission Sets NeeNo Op dit moment wordt het exporteren van aangepaste rollen en/of machtigingensets voor CDS niet ondersteund. U kunt u dus alleen handmatig deze entiteiten opnieuw maken in uw doelomgeving.Exporting custom CDS roles and/or permission sets is not currently supported, so the only option today is to manually re-create these entities in your target environment.
GatewaysGateways NeeNo Gateways worden alleen ondersteund in de standaardomgevingen (en {tenant name} (van preview)). Exporteren/migreren is dus niet mogelijk.Gateways are only supported in the default (and {tenant name} (from preview) ) environments, so export/migration is not supported.
CDS-gegevensrijenCDS data rows NeeNo Op dit moment wordt het exporteren van rijen uit CDS-entiteiten niet ondersteund. U kunt nu dus alleen handmatig gegevens exporteren en importeren nadat de wijzigingen in uw CDS-schema in een nieuwe omgeving zijn toegepast.Export rows from CDS entities is not current supported, so the only option today to manually export and import data after your CDS schema changes have been applied in a new environment.

Hoe kan ik toegang krijgen tot pakketten voor mijn app?How do I get access to packaging for my app?

De mogelijkheid om een app te exporteren, is beschikbaar voor elke gebruiker met 'Kan bewerken'-machtigingen voor de app.The ability to export an app is available to any user with "Can edit" permission to the app.

De mogelijkheid om een app te importeren, is beschikbaar voor elke gebruiker met 'Omgevingsmaker'-machtigingen in de doelomgeving.The ability to import an app is available to any user with "Environment Maker" permission in the destination environment.

Een gebruiker moet een licentie of proeflicentie voor PowerApps-abonnement 2 hebben om een app te kunnen exporteren of importeren.A user must have a PowerApps Plan 2 or PowerApps Plan 2 trial license in order to export or import any app.

Notitie

Het maken van pakketten is nog in preview, maar elke gebruiker met een geldige PowerApps-licentie kan pakketten voor zijn apps en omgevingen proberen.While packaging is in preview, any user with a valid PowerApps license will be able to try out packaging for their apps and environments.

Een app exporterenExporting an app

 1. Klik of tik op http://web.powerapps.com op Apps, selecteer het beletselteken voor de app die u wilt migreren en selecteer vervolgens Exporteren (preview).In http://web.powerapps.com, click or tap Apps, select the ellipses for the app you want to migrate, and then select Export (preview).

  Selecteer Exporteren

 2. Vul een naam en beschrijving voor het exportpakket in als de bijbehorende pagina wordt geopend.When the export package page opens, enter a Name and Description for the package.

  De pakketgegevens controleren

 3. U kunt onder 'Pakketinhoud controleren' eventueel opmerkingen of notities toevoegen of wijzigen hoe elke afzonderlijke resource tijdens het importeren van het pakket in de doelomgeving wordt geïmporteerd.Within the ‘Review Package Content’ section you can optionally add comments or notes or change the setting for how each individual resource will be imported into the target environment during package import.

  Pakketinhoud configureren

 4. Selecteer Exporteren als u klaar bent. Er wordt binnen een paar seconden begonnen met het downloaden van het pakketbestand.When you are done select Export and the package file will begin downloading within a few seconds.

Een app importerenImporting an app

 1. Tik of klik op http://web.powerapps.com op Apps en selecteer vervolgens Pakket importeren (preview).In http://web.powerapps.com, click or tap Apps, and then select Import package (preview).

  Selecteer importeren

 2. Selecteer Uploaden en kies het app-pakketbestand dat u wilt importeren.Select Upload and select the app package file that you want to import.

  Selecteer het pakketbestand

 3. Nadat het pakket is geüpload, moet u de pakketinhoud controleren en extra invoer bieden voor elk item dat is gemarkeerd met een rood pictogram. U kunt dit doen door het pictogram met de moersleutel achter elk item te selecteren en de vereiste gegevens in te voeren.Once the package has been uploaded you will need to review the package contents and will need to provide additional input for any item marked with a red icon by selecting the wrench icon for each item and entering the required information.

  De pakketinhoud controleren

 4. Selecteer Importeren nadat u alle vereiste gegevens hebt verstrekt.Once you have provided all of the required information select Import.

  Bijgewerkte verpakte inhoud

 5. Na het uitvoeren van het importproces wordt u automatisch doorverwezen naar een pagina (vergelijk het onderstaande voorbeeld) waarop wordt beschreven of de importbewerking wel of niet is geslaagd.When import completes you will be automatically redirected to a page (similar to the one below) that outlines whether or not the import operation was successful.

  Resultaten van de importbewerking controleren

Notitie

Als u een app importeert en ervoor kiest om een bestaande app bij te werken, worden de nieuwe wijzigingen opgeslagen als een concept van de applicaties.If you are importing an app and chose to Update an existing app, the new changes will be saved as a draft of the applications. U moet deze wijzigingen publiceren voordat ze beschikbaar zijn voor alle andere gebruikers van de applicaties.You will need to publish those changes in order for them to be available all other users of the applications.

Bekende beperkingenKnown limitations

BeperkingLimitation StatusStatus
Het importeren van app-pakketten die meer dan ongeveer 3 resources bevatten, duurt enkele minuten.Importing app packages that contains more than ~3 resources has been reported to take several minutes to complete. Dit is een bekend probleem waarvoor binnenkort een oplossing wordt uitgerold.This is a known issue and a fix will be rolled out soon.